Funktionslista för Google Kalkylark

 Google Kalkylark har stöd för de cellformler som vanligtvis finns i de flesta kalkylarkspaket till datorer. Dessa funktioner går att använda till att skapa formler som bearbetar data och beräknar strängar och tal.

Här är en lista över alla funktioner i varje kategori. Infoga citationstecken kring alla funktionskomponenter som består av bokstäver och som inte refererar till celler eller kolumner.

Du kan ändra språket i Google Kalkylark-funktioner till svenska och 21 andra språk.

TypeNameSyntaxDescription
DatumARBETSDAGARARBETSDAGAR(startdatum, antal_dagar, [helgdagar])Beräknar slutdatumet efter ett visst antal arbetsdagar. Läs mer
DatumARBETSDAGAR.INTARBETSDAGAR.INT(startdatum, antal_dagar, [helg], [helgdagar]) Beräknar datumet efter ett visst antal arbetsdagar exklusive angivna veckoslutsdagar och helgdagar. Läs mer
DatumDAGDAG(datum)Returnerar den dag i månaden då det angivna datumet infaller, i numeriskt format. Läs mer
DatumDAGARDAGAR(slutdatum; startdatum)Returnerar antalet dagar mellan två datum. Läs mer. 
DatumDAGAR360DAGAR360(startdatum; slutdatum; [metod])Returnerar skillnaden mellan två dagar utifrån ett år på 360 dagar som används i vissa ränteberäkningar. Läs mer
DatumDATEDIFDATEDIF(startdatum; slutdatum; enhet) Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Läs mer
DatumDATUMDATUM(år; månad; dag)Konverterar år, månad och dag till ett datum. Läs mer
DatumDATUMVÄRDEDATUMVÄRDE(datumsträng) Omvandlar en angiven datumsträng i ett känt format till ett datumvärde. Läs mer
DatumEDATUMEDATUM(startdatum; månader)Returnerar ett datum ett angivet antal månader före eller efter ett annat datum. Läs mer
DatumIDAGIDAG() Returnerar det aktuella datumet som ett datumvärde. Läs mer
DatumISOVECKONRISOVECKONR(datum)Returnerar ISO-veckonummer för året då det angivna datumet infaller. Läs mer
DatumKLOCKSLAGKLOCKSLAG(timme, minut, sekund)Omvandlar en angiven timme, minut och sekund till ett klockslag. Läs mer
DatumMINUTMINUT(klockslag)Returnerar minutkomponenten för ett angivet klockslag i numeriskt format.Läs mer
DatumMÅNADMÅNAD(datum)Returnerar den månad på året då det angivna datumet infaller, i numeriskt format. Läs mer
DatumNETTOARBETSDAGARNETTOARBETSDAGAR(startdatum; slutdatum; [helgdagar])Returnerar antalet nettoarbetsdagar mellan två angivna datum. Läs mer
DatumNETWORKDAYS.INTLNETWORKDAYS.INTL(startdatum; slutdatum; [helg]; [helgdagar])Returnerar antalet nettoarbetsdagar mellan två angivna dagar exklusive angivna veckoslutsdagar och helgdagar. Läs mer
DatumNUNU()Returnerar aktuellt datum och klockslag som ett datumvärde. Läs mer
DatumSEKUNDSEKUND(klockslag)Returnerar sekundkomponenten för ett angivet klockslag i numeriskt format. Läs mer
DatumSLUTMÅNADSLUTMÅNAD(startdatum; månader)Returnerar ett datum som motsvarar den sista dagen i en månad som inträffar ett angivet antal månader före eller efter ett annat datum. Läs mer
DatumTIDVÄRDETIDVÄRDE(tidssträng)Returnerar kvoten för en 24-timmarsdag som tiden motsvarar. Läs mer
DatumTIMMETIMME(klockslag)Returnerar timkomponenten i numeriskt format för ett angivet klockslag. Läs mer
DatumVECKODAGVECKODAG(datum, [typ])Returnerar ett tal som representerar veckodagen för det angivna datumet. Läs mer
DatumVECKONRVECKONR(datum, [typ])Returnerar ett tal som motsvarar den vecka på året då det angivna datumet infaller. Läs mer
DatumÅRÅR(datum)Returnerar året angivet av ett givet datum. Läs mer
DatumÅRDELÅRDEL(startdatum; slutdatum; [dagräkningsregel]) Returnerar antalet år, inklusive delar av år, mellan två datum med hjälp av en angiven metod för beräkning av antalet dagar. Läs mer
ProgrammeringBIN.TILL.DECBIN.TILL.DEC(signerat_binärt_tal)Omvandlar ett signerat binärt tal till decimalformat. Läs mer
ProgrammeringBIN.TILL.HEXBIN.TILL.HEX(signerat_binärt_tal; [signifikanta_siffror])Omvandlar ett signerat binärt tal till signerat hexadecimalt format. Läs mer
ProgrammeringBIN.TILL.OKTBIN.TILL.OKT(signerat_binärt_tal, [signifikanta_siffror])Omvandlar ett signerat binärt tal till signerat oktalt format. Läs mer
ProgrammeringBITELLERBITELLER(värde1, värde2)Bitwise boolesk ELLER av två tal. Läs mer. 
ProgrammeringBITHSKIFTBITHSKIFT(värde, flytta_antal)Flyttar bitarna från indata ett visst antal steg åt höger. Läs mer. 
ProgrammeringBITOCHBITOCH(värde1; värde2)Bitwise boolesk OCH för två tal. Läs mer. 
ProgrammeringBITVSKIFTBITVSKIFT(värde; flytta_antal)Flyttar bitarna från indata ett visst antal steg åt vänster. Läs mer
ProgrammeringBITXELLERBITXELLER(värde1; värde2)Bitwise XELLER (exklusivt ELLER) för två tal. Läs mer. 
ProgrammeringDEC.TILL.BINDEC.TILL.BIN(decimaltal, [signifikanta_siffror])Konverterar ett decimaltal till signerat binärt format. Läs mer
ProgrammeringDEC.TILL.HEXDEC.TILL.HEX(decimaltal; [signifikanta_siffror])Omvandlar ett decimaltal till ett signerat hexadecimalt tal. Läs mer
ProgrammeringDEC.TILL.OKTDEC.TILL.OKT(decimaltal, [signifikanta_siffror])Omvandlar ett decimaltal till signerat oktalt format. Läs mer
ProgrammeringDELTADELTA(tal1, [tal2])Jämför två numeriska värden, returnerar 1 om de är lika. Läs mer
ProgrammeringFELFFELF(nedre_gräns; [övre_gräns])Funktionen FELF returnerar heltalet för Gauss-felfunktionen över ett värdintervall. Läs mer.
ProgrammeringFELF.EXAKTFELF.EXAKT(nedre_gräns, [övre_gräns]) Se FELF
ProgrammeringHEX.TILL.BINHEX.TILL.BIN(signerat_hexadecimalt_tal, [signifikanta_siffror])Omvandlar ett signerat hexadecimalt tal till signerat binärt format. Läs mer
ProgrammeringHEX.TILL.DECHEX.TILL.DEC(signerat_hexadecimalt_tal) Omvandlar ett signerat hexadecimalt tal till decimalformat. Läs mer
ProgrammeringHEX.TILL.OKTHEX.TILL.OKT(signerat_hexadecimalt_tal, signifikanta_siffror)Omvandlar ett signerat hexadecimalt tal till signerat oktalt format. Läs mer
ProgrammeringIMABSIMABS(tal)}Returnerar absolutvärdet för ett komplext tal. Läs mer
ProgrammeringIMAGINÄRIMAGINÄR(komplext_tal)Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal. Läs mer
ProgrammeringIMARGUMENTIMARGUMENT(tal)Funktionen IMARGUMENT returnerar vinkeln (kallas även argumentet eller \theta) för ett komplext tal i radianer. Läs mer.
ProgrammeringIMCOSIMCOS(tal)Funktionen IMCOS returnerar cosinus för ett angivet komplext tal. Läs mer.
ProgrammeringIMCSCIMCSC(tal)Returnerar kosekant för ett angivet komplext tal. Läs mer.
ProgrammeringIMDIFFIMDIFF(första_talet; andra_talet)Returnerar differensen mellan två komplexa tal. Läs mer
ProgrammeringIMDIVIMDIV(täljare, nämnare)Returnerar ett komplext tal delat med ett annat. Läs mer
ProgrammeringIMEUPPHÖJTIMEUPPHÖJT(exponent)Returnerar Eulers tal, e (~ 2,718) upphöjt till en exponent. Läs mer.
ProgrammeringIMKONJUGATIMKONJUGAT(tal)Returnerar ett tals komplexkonjugat. Läs mer
ProgrammeringIMPRODUKTIMPRODUKT(faktor1; [faktor2; …])Returnerar resultatet av multiplikation av en serie komplexa tal. Läs mer
ProgrammeringIMREALIMREAL(komplext_tal)Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal. Läs mer
ProgrammeringIMSINIMSIN(tal)Returnerar sinus för ett angivet komplext tal. Läs mer.
TeknikIMSINHIMSINH(number)Returnerar den hyperboliska sinusen för det givna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar sinh(x+yi). Läs mer.
ProgrammeringIMSUMIMSUM(värde1; [värde2; …])Returnerar summan av en serie komplexa tal. Läs mer
ProgrammeringIMTANIMTAN(tal)Returnerar tangens för ett angivet komplext tal. Läs mer.
ProgrammeringKOMPLEXKOMPLEX(reell_del; imaginär_del; [suffix])Skapar ett komplext tal utifrån givna reella och imaginära koefficienter. Läs mer
ProgrammeringOKT.TILL.BINOKT.TILL.BIN(signerat_oktalt_tal, [signifikanta_siffror])Omvandlar ett signerat oktalt tal till signerat binärt format. Läs mer
ProgrammeringOKT.TILL.DECOKT.TILL.DEC(signerat_oktalt_tal)Omvandlar ett signerat oktalt tal till decimalformat. Läs mer
ProgrammeringOKT.TILL.HEXOKT.TILL.HEX(signerat_oktalt_tal; [signifikanta_siffror])Omvandlar ett signerat oktalt tal till signerat hexadecimalt format. Läs mer
ProgrammeringSLSTEGSLSTEG(värde; [steg])Returnerar 1 om frekvensen är högre än eller lika med det angivna stegvärdet, annars returneras 0. Om inget stegvärde anges används standardvärdet 0. Läs mer. 
TeknikIMCOSHIMCOSH(number)Returnerar den hyperboliska cosinusen för det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar cosh(x+yi). Läs mer.
TeknikIMCOTIMCOT(number)Returnerar cotangenten för det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar cot(x+yi). Läs mer.
TeknikIMCOTHIMCOTH(number)Returnerar den hyperboliska cotangenten av det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar coth(x+yi). Läs mer.
TeknikIMCSCHIMCSCH(number)Returnerar den hyperboliska cosecanten för det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar csch(x+yi). Läs mer.
TeknikIMLOGIMLOG(value, base)Returnerar logaritmen för ett komplext tal för en viss bas.Läs mer.
TeknikIMLOG10IMLOG10(value)Returnerar logaritmen för ett komplext tal med basen 10.Läs mer.
TeknikIMLOG2IMLOG2(value)Returnerar logaritmen för ett komplext tal med basen 2.Läs mer.
TeknikIMSECIMSEC(number)Returnerar sekanten av det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar sec(x+yi). Läs mer.
TeknikIMSECHIMSECH(number)Returnerar den hyperboliska sekanten av det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar sech(x+yi). Läs mer.
TeknikIMTANHIMTANH(number)Returnerar den hyperboliska tangenten för det angivna komplexa talet.Exempel: Ett givet komplext tal som x+yi returnerar tanh(x+yi). Läs mer.
FilterFILTERFILTER(område; villkor1; [villkor2]) Returnerar en filtrerad version av källområdet, returnerar endast rader eller kolumner som uppfyller de angivna villkoren. Läs mer
FiltrerSORTSORT(område; sortera_kolumn; är_stigande; [sortera_kolumn2]; [är_stigande2])Sorterar raderna i en viss matris eller i ett visst område efter värden i en eller flera kolumner.Läs mer
FilterSORTNSORTN(område; [n]; [visar_likvärdiga_objekt_läge]; [sortera_kolumn1; är_stigande1]; …)De första n-objekten i en datauppsättning returneras när en sortering har utförts. Läs mer
FilterUNIQUEUNIQUE(område) Returnerar unika rader i det angivna källområdet. Dubbletter ignoreras. Raderna returneras enligt ordningen de först visas i källområdet. Läs mer
EkonomiAMORLINCAMORLINC(kostnad; köpdatum; slut_på_första_perioden; restvärde; period; ränta; [bas])Returnerar avskrivningen för en redovisningsperiod eller den proportionella avskrivningen om resursen köptes under en period. Läs mer. 
EkonomiAMORTAMORT(ränta; period; antal_perioder; aktuellt_värde; [framtida_värde]; [slut_eller_början]) Beräknar betalningen på investeringens kapitalbelopp utifrån ett konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiBELOPPBELOPP(betalning; förfall; investering; diskontering; [dagräkningsregel]) Beräknar det belopp som erhålls vid förfallodagen av en investering i värdepapper köpt vid ett givet datum. Läs mer
EkonomiBETALNINGBETALNING(ränta, antal_perioder, aktuellt_värde, [framtida_värde], [slut_eller_början]) Beräknar den periodiska betalningen för en annuitetsinvestering baserad på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiBRÅKBRÅK(decimalpris, enhet)Omvandlar ett pris givet som ett decimalvärde till ett decimalt bråk. Läs mer
EkonomiDBDB(kostnad; restvärde; livslängd; period; [månad])Beräknar avskrivningen för en tillgång under en angiven period med aritmetisk degressiv avskrivning. Läs mer
EkonomiDECTALDECTAL(bråkpris; enhet)Omvandlar ett pris givet som ett decimalt bråk till decimalvärde. Läs mer
EkonomiDEGAVSKRDEGAVSKR(kostnad, restvärde, livslängd, period, [faktor])Beräknar avskrivningen för en tillgång under en angiven period med dubbel degressiv avskrivning. Läs mer
EkonomiDISKDISK(betalning, förfall, pris, inlösen, [dagräkningsregel])Beräknar diskonteringsräntan för ett värdepapper baserad på pris. Läs mer
EkonomiEFFRÄNTAEFFRÄNTA(nominell_ränta; perioder_per_år)Beräknar årlig effektiv ränta givet den nominella räntan och antalet räntebärande perioder per år. Läs mer
EkonomiFÖRRÄNTNINGFÖRRÄNTNING(kapitalbelopp; ränta; ränteschema)Beräknar det framtida värdet på ett angivet kapitalbelopp baserat på en angiven serie potentiellt varierande räntesatser. Läs mer
EkonomiIRIR(kassaflödesbelopp, [uppskattad_ränta])Beräknar internräntan på en investering utifrån en serie periodiska kassaflöden. Läs mer
EkonomiKUMPRISKUMPRIS(ränta; antal_perioder; aktuellt_värde; första_perioden; sista_perioden; slut_eller_början)Beräknar det betalade ackumulerade kapitalbeloppet över ett antal betalningsperioder för en investering baserad på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiKUMRÄNTAKUMRÄNTA(ränta; antal_perioder; aktuellt_värde; första_perioden; sista_perioden; slut_eller_början)Beräknar ackumulerad ränta över ett antal betalningsperioder för en investering baserad på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiKUPANTKUPANT(betalning; förfall; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar antalet kuponger eller räntebetalningar mellan investeringens likviddag och förfallodag. Läs mer
EkonomiKUPDAGBKUPDAGB(betalning; förfall; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar antal dagar i kupong- eller räntebetalningsperioden som innehåller den angivna likviddagen. Läs mer
EkonomiKUPDAGBBKUPDAGBB(betalning; förfall; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar antalet dagar från första kupongen eller räntebetalningen till likviddagen. Läs mer
EkonomiKUPDAGNKKUPDAGNK(betalning; förfall; frekvens; [dagräkningsregel]) Beräknar antalet dagar från likviddagen till nästa kupong- eller räntebetalning. Läs mer
EkonomiKUPFKDKUPFKD(betalning; förfall; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar nästa kupong- eller räntebetalningsdatum före likviddagen. Läs mer
EkonomiKUPNKDKUPNKD(betalning; förfall; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar nästa kupong- eller räntebetalningsdatum efter likviddagen. Läs mer
EkonomiLINAVSKRLINAVSKR(kostnad; restvärde; livslängd)Beräknar linjär avskrivning för en tillgång under en period. Läs mer
EkonomiLÖPTIDLÖPTID(betalning, förfall, ränta, avkastning, frekvens, [dagräkningsregel]). Beräknar antalet ränteperioder som krävs för en investering med ett angivet nuvärde som stiger med en given takt för att nå ett målvärde. Läs mer
EkonomiMLÖPTIDMLÖPTID(betalning, förfall, ränta, avkastning, frekvens, [dagräkningsregel])Beräknar den modifierade Macaulay-löptiden för ett värdepapper som betalar periodisk ränta, till exempel en amerikansk statsobligation, baserad på förväntad avkastning. Läs mer
EkonomiMODIRMODIR(kassaflödesbelopp, finansieringsränta, återinvesteringens_avkastning)Beräknar den ändrade internräntan för en investering baserat på en serie periodiska kassaflöden och skillnaden mellan den ränta som betalas vid finansiering kontra den avkastning som erhålls från återinvesterad inkomst. Läs mer
EkonomiNETNUVÄRDENETNUVÄRDE(diskontering, kassaflöde1, [kassaflöde2, …]) Returnerar det diskonterade nuvärdet av en investering, baserat på en serie periodiska penningflöden och en diskonteringsränta. Läs mer
EkonomiNOMAVKNOMAVK(betalning; förfall; ränta; pris; inlösen; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar årlig avkastning för ett värdepapper som betalar periodisk ränta, till exempel en amerikansk statsobligation, baserad på pris. Läs mer
EkonomiNOMAVKDISKNOMAVKDISK(betalning; förfall, pris, inlösen; [dagräkningsregel]) Beräknar årlig avkastning för ett diskonteringspapper (ej räntebärande), baserad på priset. Läs mer
EkonomiNOMAVKFÖRFNOMAVKFÖRF(betalning; förfall; emission; ränta; pris; [dagräkningsregel])Beräknar priset för ett värdepapper som betalar ränta på förfallodagen, baserat pris. Läs mer
EkonomiNOMRÄNTANOMRÄNTA(effektiv_ränta, perioder_per_år)Beräknar årlig effektiv ränta givet den nominella räntan och antalet räntebärande perioder per år. Läs mer
EkonomiNUVÄRDENUVÄRDE(ränta; antal_perioder; betalningsbelopp; [framtida_värde]; [slut_eller_början]) Beräknar nuvärdet för en annuitetsinvestering baserat på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiPERIODERPERIODER(ränra, betalningsbelopp, aktuellt_värde, [framtida_värde], [slut_eller_början]) Beräknar antalet betalningsperioder för en investering baserad på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiPRISPRIS(betalning; förfall; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar priset för ett värdepapper som betalar periodisk ränta, till exempel en amerikansk statsobligation, baserad på förväntad avkastning. Läs mer
EkonomiPRISDISKPRISDISK(betalning; förfall; diskontering; inlösen; [dagräkningsregel])Beräknar priset för ett diskonteringspapper (ej räntebärande), baserat på förväntad avkastning. Läs mer
EkonomiPRISFÖRFPRISFÖRF(betalning; förfall; emission; ränta; avkastning; [dagräkningsregel]) Beräknar priset för ett värdepapper som betalar ränta på förfallodagen, baserat på förväntad avkastning. Läs mer
EkonomiRALÅNRALÅN(ränta; period; antal_perioder; aktuellt_värde)Funktionen RALÅN beräknar räntan som betalas under en viss period av en investering. Läs mer.
EkonomiRBETALNINGRBETALNING(ränta, period, antal_perioder, aktuellt_värde, [framtida_värde], [slut_eller_början])Beräknar räntebetalningen för en investering baserad på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiRÄNTARÄNTA(antal_perioder; betalning_per_period; aktuellt_värde; [framtida_värde]; [slut_eller_början]; [uppskattad_ränta])Beräknar räntan på en annuitetsinvestering baserat på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiSLUTVÄRDESLUTVÄRDE(ränta; antal_perioder; betalningsbelopp; [aktuellt_värde]; [slut_eller_början]) Beräknar det framtida värdet för en annuitetsinvestering baserat på konstant antal periodiska betalningar och en fast ränta. Läs mer
EkonomiSSVXEKVSSVXEKV(betalning; förfall; rabatt)Beräknar motsvarande årlig avkastning för en amerikansk statsskuldväxel baserad på diskonteringsräntan. Läs mer
EkonomiSSVXPRISSSVXPRIS(betalning; förfall; rabatt)Beräknar priset på en amerikansk statsskuldväxel baserat på diskonteringsräntan. Läs mer
EkonomiSSVXRÄNTASSVXRÄNTA(betalning; förfall; pris)Beräknar avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel baserad på priset. Läs mer
EkonomiUPPLOBLRÄNTAUPPLOBLRÄNTA(emission; förfall; ränta; [inlösen]; [dagräkningsregel])Beräknar den upplupna räntan för värdepapper som ger avkastning på förfallodagen. Läs mer
EkonomiUPPLRÄNTAUPPLRÄNTA(emission; första_betalningen; betalning; ränta, inlösen; frekvens; [dagräkningsregel])Beräknar upplupen ränta för ett värdepapper som har periodiska betalningar. Läs mer
EkonomiVDEGRAVSKRVDEGRAVSKR(kostnad; restvärde; livslängd; periodens_start; periodens_slut; [faktor]; [ingen_övergång])Returnerar avskrivningen för en resurs för en viss period (eller delperiod). Läs mer.
EkonomiXIRRXIRR(kassaflödesbelopp; kassaflödesdatum; [uppskattad_ränta]) Beräknar internräntan för en investering baserad på en angiven rad potentiellt oregelbundet fördelade kassaflöden. Läs mer
EkonomiXNUVÄRDEXNUVÄRDE(rabatt; kassaflödesbelopp; kassaflödesdatum)Beräknar nuvärdet för en investering baserad på en angiven rad potentiellt oregelbundet fördelade kassaflöden. Läs mer
EkonomiÅRSAVSKRÅRSAVSKR(kostnad; restvärde; livslängd; period)Beräknar avskrivning för en tillgång med årlig avskrivning för en angiven period. Läs mer
EkonomiÅRSRÄNTAÅRSRÄNTA(köpdatum; säljdatum; köppris; säljpris; [dagräkningsregel]) Beräknar den effektiva räntan som genereras när en investering köps till ett pris och säljs till ett annat utan ränta eller utdelning genererat av investeringen i sig. Läs mer
FinansielltPDURATIONPDURATION(rate, present_valuepresent_value, future_valuefuture_value)Returnerar antalet perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde till en angiven ränta.Läs mer.
FinansiellRRIRRI(number_of_periods, present_value, future_value)Returnerar den ränta som krävs för att en investering ska kunna nå ett visst värde inom ett angivet antal perioder.Läs mer.
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(matrisformel)Aktiverar visning av värden som returneras från en matrisformel till flera rader och/eller kolumner och användning av icke-matrisfunktioner med matriser. Läs mer
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(text_eller_område)Identifierar språket som används i texten inom angivet område. Läs mer
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(ticker, [attribut], [startdatum], [slutdatum|antal_dagar], [interval]l)Hämtar aktuell eller historisk värdepappersinformation från Google Ekonomi. Läs mer
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(text, [källspråk]; [målspråk]) Översätter text från ett språk till ett annat. Läs mer
GoogleIMAGEIMAGE(webbadress; [läge]; [höjd]; [bredd])Infogar en bild i en cell. Läs mer
GoogleQUERYQUERY(data; fråga; [rubriker])Kör en fråga med Google Visualization API Query Language på data. Läs mer
GoogleSPARKLINESPARKLINE(data; [alternativ])Skapar ett miniatyrdiagram i en enskild cell. Läs mer
InformationFEL.TYPFEL.TYP(referens)Returnerar ett tal som motsvarar felvärdet i en annan cell. Läs mer
InformationISDATEISDATE(värde)Returnerar om ett värde är ett datum. Läs mer. 
InformationISEMAILISEMAIL(värde) Kontrollerar om ett värde är en giltig e-postadress. Läs mer
InformationNN(värde)Returnerar angivet argument som ett tal. Läs mer
InformationSAKNASSAKNAS()Returnerar felet Värde inte tillgängligt, #N/A.Läs mer
InformationVÄRDETYPVÄRDETYP(värde)Returnerar ett tal associerat med datatypen som skickas in i funktionen. Läs mer
InformationÄREJTEXTÄREJTEXT(värde)Kontrollerar om ett värde inte är text. Läs mer
InformationÄRFÄRF(värde)Kontrollerar om ett värde är ett annat fel än #N/A. Läs mer
InformationÄRFELÄRFEL(värde)Kontrollerar om ett värde är ett fel. Läs mer
InformationÄRFORMELÄRFORMEL(cell)Kontrollerar om en formel finns i den angivna cellen. Läs mer
InformationÄRLOGISKÄRLOGISK(värde)Kontrollerar om ett värde är SANT eller FALSKT. Läs mer
InformationÄRREFÄRREF(värde)Kontrollerar om ett värde är en giltig cellreferens. Läs mer
InformationÄRSAKNADÄRSAKNAD(värde) Kontrollerar om ett värde är felet #N/A. Läs mer
InformationÄRTALÄRTAL(värde)Kontrollerar om ett värde är ett tal. Läs mer
InformationÄRTEXTÄRTEXT(värde)Kontrollerar om ett värde är text. Läs mer
InformationÄRTOMÄRTOM(värde) Kontrollerar om den refererade cellen är tom. Läs mer
InfoCELLCELL(info_type, reference)Returnerar den begärda informationen om den angivna cellen.Läs mer
LogiskELLERELLER(logiskt_uttryck1; [logiskt_uttryck2; …]) Returnerar sant om ett av de tillhandahållna argumenten är logiskt sant och falskt om alla de tillhandahållna argumenten är logiskt falska. Läs mer
LogiskFALSKTFALSKT() Returnerar det logiska värdet FALSKT. Läs mer
LogiskICKEICKE(logiskt_uttryck) Returnerar motsatsen till ett logiskt värde – ICKE(SANT) returnerar FALSKT, ICKE(FALSKT) returnerar SANT. Läs mer
LogiskIFSIFS(villkor1; värde1; [villkor2; värde2]; …) Utvärderar flera villkor och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret. som är sant. Läs mer.
LogiskOCHOCH(logiskt_uttryck1; [logiskt_uttryck2; …]) Returnerar sant om alla tillhandahållna argument är logiskt sanna och falskt om ett av de tillhandahållna argumenten är logiskt falska. Läs mer
LogiskOMOM(logiskt_uttryck; värde_om_sant; värde_om_falskt) Returnerar ett värde om ett logiskt uttryck är SANT och ett annat om det är FALSKT. Läs mer
LogiskOMFELOMFEL(värde; [värde_om_fel]) Returnerar det första argumentet om det inte är ett värdefel, returnerar annars det andra argumentet eller blankt resultat om det andra argumentet saknas. Läs mer
LogiskSANTSANT()Returnerar det logiska värdet SANT. Läs mer
LogiskSWITCHSWITCH(uttryck, fall1; fall2; [standard eller fall2; värde2]; …) Testar ett uttryck mot en lista med fall och returnerar motsvarande värde för det första matchande fallet, med ett valfritt standardvärde om inget annat uppfylls. Läs mer
LogiskXELLERXELLER(logiskt_uttryck1; [logiskt_uttryck2; …]) Funktionen XELLER utför en exklusiv eller med två tal som returnerar 1 om talen är olika, annars 0. Läs mer.
LogiskIFNAIFNA(value, value_if_na)Utvärderar ett värde.Om värdet är ett #N/A-fel returneras det angivna värdet. Läs mer.
Leta uppADRESSADRESS(rad; kolumn; [absolut_relativt_läge]; [använd_a1_notation]; [arbetsblad])Returnerar en cellreferens som en sträng. Läs mer
Leta uppFÖRSKJUTNINGFÖRSKJUTNING(cellreferens, förskjutning_rader, förskjutning_kolumner, [höjd], [bredd])Returnerar en intervallreferens flyttad ett angivet antal rader och kolumner från en startcellreferens. Läs mer
Slå uppHÄMTA.PIVOTDATAHÄMTA.PIVOTDATA(värdenamn; en_pivottabellcell; [ursprunglig_kolumn; …]; [pivotobjekt; …]Extraherar ett sammanställt värde från en pivottabell som motsvarar de angivna rad- och kolumnrubrikerna. Läs mer
Leta uppINDEXINDEX(referens; [rad]; [kolumn]) Returnerar innehållet i en cell utifrån rad- och kolumnförskjutning. Läs mer
Leta uppINDIREKTINDIREKT(cellreferens_som_sträng, [är_A1_notation]) Returnerar en cellreferens angiven med en sträng. Läs mer
Leta uppKOLUMNKOLUMN([cellreferens]) Returnerar kolumnnumret för en viss cell, med A=1. Läs mer
Leta uppKOLUMNERKOLUMNER(område) Returnerar antalet kolumner i en angiven matris eller ett angivet område. Läs mer
Leta uppLETAKOLUMNLETAKOLUMN(söknyckel; område; index; [är_sorterad]) Horisontell sökning. Söker efter en nyckel på den första raden i ett område och returnerar värdet för en viss cell i den hittade kolumnen. Läs mer
Leta uppLETARADLETARAD(söknyckel; område; index; [är_sorterad])Vertikal sökning.Söker efter en nyckel i den första kolumnen i ett område och returnerar värdet för en viss cell i den sökta raden. Läs mer
Leta uppLETAUPPLETAUPP(söknyckel, sökområde|sökresultatmatris, [resultatområde]) Söker igenom en rad eller kolumn efter en nyckel och returnerar cellvärdet i ett resultatområde som finns på samma position som sökraden eller sökkolumnen. Läs mer
Leta uppPASSAPASSA(söknyckel, område, [sökningstyp]) Returnerar objektets relativa position i ett område som matchar ett angivet värde. Läs mer
Leta uppRADRAD([cellreferens]) Returnerar radnumret för en angiven cell. Läs mer
Leta uppRADERRADER(område) Returnerar antalet rader i en angiven matris eller i ett angivet område. Läs mer
Leta uppVÄLJVÄLJ(index; val1; [val2; …]) Returnerar ett element från en lista över alternativ baserade på index. Läs mer
SökningFORMULATEXTFORMULATEXT(cell)Returnerar formeln som en sträng.Läs mer.
MatematikABSABS(värde) Returnerar det absoluta värdet för ett tal. Läs mer
MatematikANTAL.OMANTAL.OM(område; villkor)Returnerar en villkorsstyrd räkning över ett område. Läs mer
MatematikANTAL.OMFANTAL.OMF(villkorsområde1; villkor1; [villkorsområde2; villkor2; …]) Returnerar antal för ett område utifrån flera villkor. Läs mer
MatematikANTAL.TOMMAANTAL.TOMMA(område)Returnerar antalet tomma celler i ett visst område. Läs mer
MatematikARCCOSARCCOS(värde)Returnerar inverterad cosinus i radianer för ett värde. Läs mer
MatematikARCCOSHARCCOSH(värde)Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal. Läs mer
MatematikARCCOTARCCOT(värde)Returnerar inverterad cotangens i radianer för ett värde. Läs mer.
MatematikARCCOTHARCCOTH(värde)Returnerar den inverterade hyperboliska contangensen i radianer. Värdet får inte ligga mellan -1 och 1, inklusive. Läs mer.
MatematikARCSINARCSIN(värde)Returnerar inverterad sinus i radianer för ett värde.Läs mer
MatematikARCSINHARCSINH(värde)Returnerar inverterad hyperbolisk sinus för ett tal.Läs mer
MatematikARCTANARCTAN(värde)Returnerar inverterad tangens i radianer för ett värde. Läs mer
MatematikARCTAN2ARCTAN2(x, y)Returnerar vinkeln i radianer mellan x-axeln och ett linjesegment från origo (0,0) till angivet koordinatpar (x, y). Läs mer
MatematikARCTANHARCTANH(värde)Returnerar inverterad hyperbolisk tangens för ett tal. Läs mer
MatematikAVKORTAAVKORTA(värde; [decimaler]) Avkortar ett tal till ett visst antal signifikanta siffror genom att utelämna mindre signifikanta siffror. Läs mer
MatematikAVRUNDAAVRUNDA(värde, [decimaler])Avrundar ett tal till ett visst antal decimaler enligt standardregler. Läs mer
MatematikAVRUNDA.NEDÅTAVRUNDA.NEDÅT(värde, [decimaler])Avrundar ett tal till ett visst antal decimaler, avrundar alltid nedåt till nästa giltiga steg. Läs mer
MatematikAVRUNDA.UPPÅTAVRUNDA.UPPÅT(värden, [decimaler])Avrundar ett tal till ett visst antal decimaler, avrundar alltid uppåt till nästa giltiga steg. Läs mer
MatematikBASBAS(värde; bas; [minimilängd])Omvandlar ett tal till text i en annan bas, exempelvis bas 2 för binär. Läs mer.
MatematikCOSCOS(vinkel)Returnerar cosinus för en vinkel angiven i radianer. Läs mer
MatematikCOSHCOSH(värde)Returnerar hyperbolisk cosinus för ett reellt tal. Läs mer
MatematikCOTCOT(vinkel)Kotangens för en vinkel angiven i radianer.Läs mer.
MatematikCOTHCOTH(värde)Returnerar hyperbolisk kotangens för ett reellt tal. Läs mer.
MatematikCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(värde1; [värde2; …]) Räknar antalet unika värden i en lista över angivna värden och områden. Läs mer
MatematikCSCCSC(vinkel)Returnerar kosekant för en vinkel i radianer. Läs mer.
MatematikCSCHCSCH(värde)Funktionen CSCH returnerar hyperbolisk kosekant för ett reellt tal. Läs mer.
MatematikDECIMALDECIMAL(värde; bas)Funktionen DECIMAL omvandlar textåtergivningen av ett tal i en annan bas, till bas 10 (decimal). Läs mer.
MatematikDELSUMMADELSUMMA(funktionskod; område1; [område2; …]) Returnerar en delsumma för ett vertikalt cellområde med angiven aggregeringsfunktion. Läs mer
MatematikDUBBELFAKULTETDUBBELFAKULTET(värde)Returnerar dubbelfakulteten för ett tal. Läs mer
MatematikEXPEXP(exponent)Returnerar Eulers tal, e (~ 2,718) upphöjt till en exponent. Läs mer
MatematikFAKULTETFAKULTET(värde)Returnerar fakulteten för ett tal. Läs mer
MatematikFELFKFELFK(z)Returnerar värdets komplementära felfunktion. Läs mer
MatematikFELFK.EXAKTFELFK.EXAKT(z) Se FELFK
MatematikGAMMALNGAMMALN(värde)Returnerar logaritmen för en angiven gammafunktion med basen e (Eulers tal). Läs mer
MatematikGAMMALN.EXAKTGAMMALN.EXAKT(värde) Se GAMMALN
MatematikGRADERGRADER(vinkel) Konverterar ett vinkelvärde i radianer till grader. Läs mer
MatematikHELTALHELTAL(värde)Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal som är mindre än eller lika med det. Läs mer
MatematikIMLNIMLN(komplext_värde)Returnerar logaritmen för ett komplext tal med basen e (Eulers tal). Läs mer
MatematikIMROTIMROT(komplext_tal)Beräknar kvadratroten ur ett komplext tal. Läs mer
MatematikIMUPPHÖJTIMUPPHÖJT(komplex_bas, exponent)Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent. Läs mer
MatematikISO.RUNDA.UPPISO.RUNDA.UPP(tal, [signifikans]) Se RUNDA.UPP.EXAKT
MatematikJÄMNJÄMN(värde)Avrundar ett tal uppåt till närmaste jämna heltal. Läs mer
MatematikKOMBINKOMBIN(n, k) Returnerar antalet sätt att välja ett antal objekt från en samling objekt med en given storlek. Läs mer
MatematikKOMBINAKOMBINA(n; k)Returnerar antalet sätt att välja ett antal objekt från en samling objekt med en given storlek, inklusive sätt att välja samma objekt flera gånger. Läs mer.
MatematikKVADRATSUMMAKVADRATSUMMA(värde1; [värde2; …]) Returnerar summan av kvadraterna för en serie tal och/eller celler. Läs mer
MatematikKVOTKVOT(täljare; nämnare) Returnerar ett tal delat med ett annat. Läs mer
MatematikLNLN(värde)Returnerar logaritmen för ett tal med basen e (Eulers tal). Läs mer
MatematikLOGLOG(värde; bas) Returnerar logaritmen för ett tal med given bas. Läs mer
MatematikLOG10LOG10(värde)Returnerar logaritmen för ett tal med basen 10. Läs mer
MatematikMAVRUNDAMAVRUNDA(värde, faktor) Avrundar ett tal till närmaste heltalsmultipel av ett annat. Läs mer
MatematikMGMMGM(värde1; värde2)Returnerar den minsta gemensamma multipeln för ett eller flera heltal. Läs mer
MatematikMULTINOMIALMULTINOMIAL(värde1, värde2)Returnerar fakulteten för summan av värdena dividerat med produkten av värdenas fakulteter. Läs mer
MatematikPIPI()Returnerar värdet pi med 14 decimaler. Läs mer
MatematikPRODUKTPRODUKT(faktor1; [faktor2; …]) Returnerar resultatet av multiplikation av en serie siffror. Läs mer
MatematikRADIANERRADIANER(vinkel)Konverterar en vinkel i grader till radianer. Läs mer
MatematikRANDARRAYRANDARRAY(rader; kolumner)Genererar en matris med slumpmässiga tal mellan 0 och 1. Läs mer.
MatematikRESTREST(täljare, nämnare) Returnerar modulo-operatorns resultat, resten efter en divisionsoperation. Läs mer
MatematikROTROT(värde) Returnerar den positiva kvadratroten ur ett positivt tal. Läs mer
MatematikROTPIROTPI(värde)Returnerar den positiva kvadratroten av produkten av pi och ett givet positivt tal. Läs mer
MatematikRUNDA.NERRUNDA.NER(värde; [faktor]) Avrundar ett tal nedåt till närmaste angivna signifikanta heltalsmultipel. Läs mer
MatematikRUNDA.NER.EXAKTRUNDA.NER.EXAKT(tal, [signifikans])Funktionen RUNDA.NER.EXAKT rundar ned ett tal till närmsta heltal eller multipel av angiven signifikans. Läs mer.
MatematikRUNDA.NER.MATEMATISKTRUNDA.NER.MATEMATISKT(tal, [signifikans], [läge])Avrundar ett tal nedåt till närmaste angivna signifikanta heltalsmultipel. Avrundar vid negativa tal mot eller bort från 0 beroende på läge. Läs mer. 
MatematikRUNDA.UPPRUNDA.UPP(värde, [faktor])Avrundar ett tal uppåt till närmaste angivna signifikanta heltalsmultipel. Läs mer
MatematikRUNDA.UPP.EXAKTRUNDA.UPP.EXAKT(tal; [signifikans])Avrundar ett tal uppåt till närmaste angivna signifikanta heltalsmultipel. Avrundar uppåt om talet är positivt eller negativt. Läs mer. 
MatematikRUNDA.UPP.MATEMATISKTRUNDA.UPP.MATEMATISKT(tal; [signifikans]; [läge])Avrundar ett tal uppåt till närmaste angivna signifikanta heltalsmultipel. Negativa tal avrundas till eller bort från 0 beroende på läge. Läs mer. 
MatematikSEKSEK(vinkel)Funktionen SEK returnerar en vinkels sekant uppmätt i radianer. Läs mer.
MatematikSEKHSEKH(värde) Funktionen SEKH returnerar den hyperboliska sekanten för en vinkel. Läs mer
MatematikSERIESUMMASERIESUMMA(x, n, m, a) Givet parametrarna x, n, m, och a, returneras summan av potensserien a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), där i är antalet poster i området a. Läs mer
MatematikSGDSGD(värde1; värde2)Returnerar den största gemensamma nämnaren för ett eller flera heltal. Läs mer
MatematikSINSIN(vinkel)Returnerar sinus i radianer för en vinkel. Läs mer
MatematikSINHSINH(värde)Returnerar hyperbolisk sinus för ett reellt tal. Läs mer
MatematikSLUMPSLUMP()Returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 inklusivt och 1 exklusivt. Läs mer
MatematikSLUMP.MELLANSLUMP.MELLAN(lägsta, högsta)Returnerar ett likformigt slumpmässigt heltal mellan två inklusiva värden. Läs mer
MatematikSUMMASUMMA(värde1; [värde2; …]) Returnerar summan av en serie tal och/eller celler. Läs mer
MatematikSUMMA.OMSUMMA.OM(område; villkor; [summa_område]) Returnerar en villkorsstyrd summa över ett område. Läs mer
MatematikSUMMA.OMFSUMMA.OMF(summa_område; villkorsområde1; villkor1; [villkorsområde2; villkor2; …]) Returnerar summan i ett område utifrån flera villkor. Läs mer
MatematikTANTAN(vinkel)Returnerar tangens för en vinkel i radianer. Läs mer
MatematikTANHTANH(värde)Returnerar hyperbolisk tangens för ett reellt tal. Läs mer
MatematikTECKENTECKEN(värde)Givet ett angivet tal, returneras -1 om det är negativt, 1 om positivt och 0 om det är noll. Läs mer
Matematik/0} UDDAUDDA(värde)Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal.
MatematikUPPHÖJT.TILLUPPHÖJT.TILL(bas; exponent) Returnerar ett tal upphöjt till en exponent. Läs mer
MatematikÄRJÄMNÄRJÄMN(jämn)Kontrollerar om det angivna värdet är jämnt.Läs mer
MatematikÄRUDDAÄRUDDA(värde)Kontrollerar om det angivna värdet är udda. Läs mer
MatematikMUNITMUNIT(dimension)Returnerar en enhetsmatris i storleken dimension x dimension.Läs mer.
MatematikSEQUENCESEQUENCE(rows, columns, start, step)Returnerar en matris av sekventiella nummer, som 1, 2, 3, 4.Läs mer.
OperatorADDADD(värde1; värde2)Returnerar summan av två tal. Motsvarar operatorn +. Läs mer
OperatorCONCATCONCAT(värde1; värde2)Returnerar sammanfogningen av två värden. Motsvarar operatorn &. Läs mer
OperatorDIVIDEDIVIDE(täljare; nämnare) Returnerar ett tal delat med ett annat. Motsvarar operatorn /. Läs mer
OperatorEQEQ(värde1; värde2)Returnerar SANT om två angivna värden är lika och annars FALSKT. Motsvarar operatorn =. Läs mer
OperatorGTGT(värde1; värde2;) Returnerar SANT om det första argumentet är större än det andra och annars FALSKT. Motsvarar operatorn >. Läs mer
OperatorGTEGTE(värde1; värde2) Returnerar SANT om det första argumentet är större än eller lika med det andra och annars FALSKT. Motsvarar operatorn >=. Läs mer
OperatorLTLT(värde1; värde2) Returnerar SANT om det första argumentet är mindre än det andra och annars FALSKT. Motsvarar operatorn <. Läs mer
OperatorLTELTE(värde1, värde2)Returnerar SANT om det första argumentet är mindre än eller lika med det andra och annars FALSKT. Motsvarar operatorn <=. Läs mer
OperatörMINUSMINUS(värde1, värde2) Returnerar skillnaden mellan två tal. Motsvarar operatorn -. Läs mer
OperatorMULTIPLYMULTIPLY(faktor1, faktor2) Returnerar produkten av två tal. Motsvarar operatorn *. Läs mer
OperatorNENE(värde1, värde2)Returnerar SANT om två angivna värden inte är lika och annars FALSKT. Motsvarar operatorn <>. Läs mer
OperatorPOWPOW(bas; exponent)Returnerar ett tal upphöjt till en exponent. Läs mer
OperatorUMINUSUMINUS(värde)Returnerar ett tal med motsatt tecken. Läs mer
OperatorUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(procenttal) Returnerar ett värde tolkat som ett procenttal, dvs. UNARY_PERCENT (100) är lika med 1. Läs mer
OperatorUPLUSUPLUS(värde)Returnerar ett angivet tal utan ändringar. Läs mer
StatistisktANTALANTAL(värde1, [värde2, …]) Returnerar räkning av antalet numeriska värden i en datauppsättning. Läs mer
StatistisktANTALVANTALV(värde1, [värde2, …]) Returnerar räkning av antalet värden i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(värden, vikter, [ytterligare värden], [ytterligare vikter])Hittar det viktade medelvärdet för en uppsättning värden utifrån angivna värden och motsvarande vikter.Läs mer.
StatistiskAVERAGEAAVERAGEA(värde1; [värde2; …]) Returnerar det numeriska medelvärdet i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskBETA.FÖRDBETA.FÖRD(värde, alfa, beta, kumulativ, nedre_gräns, övre_gräns)Läs BETA.DIST.
StatistiskBETA.FÖRDBETA.FÖRD(värde; alfa; beta; nedre_gräns; övre_gräns)Returnerar sannolikheten för ett visst värde enligt definition i betafördelningsfunktionen. Läs mer.
StatistiskBETA.INVBETA.INV(sannolikhet, alfa, beta, nedre_gräns, övre_gräns)Returnerar värdet av den inverterade betafördelningsfunktionen för en angiven sannolikhet. Läs mer. 
StatistiskBETA.INVBETA.INV(sannolikhet; alfa; beta; nedre_gräns; övre_gräns) Returnerar värdet av den inverterade betafördelningsfunktionen för en angiven sannolikhet.Läs mer. 
StatistikBINOM.FÖRDBINOM.FÖRD(antal_lyckade, antal_försök, sannolikt_lyckade, kumulativ) Se BINOM.FÖRD
StatistikBINOM.INVBINOM.INV(antal_försök, sannolikt_lyckade, målsannolikhet) Se KRITBINOM
StatistiskBINOMFÖRDBINOMFÖRD(antal_lyckade, antal_försök, sannolikt_lyckade, kumulativ)Beräknar sannolikheten för ett visst antal lyckade försök (eller ett maximalt antal lyckade försök) i ett visst antal försök med en population av en viss storlek som innehåller ett visst antal lyckade försök, med dragning med återläggning. Läs mer
StatistiskCHI2.FÖRDCHI2.FÖRD(x; frihetsgrader; kumulativ)Beräknar den vänstra chitvåfördelningen, används ofta i hypotestestning. Läs mer
StatistiskCHI2.FÖRD.RTCHI2.FÖRD.RT(x; frihetsgrader)Beräknar den högra chitvåfördelningen, används ofta i hypotestestning. Läs mer
StatistiskCHI2.INVCHI2.INV(sannolikhet; frihetsgrader) Beräknar inversen av den vänstra chi-tvåsidiga fördelningen. Läs mer
StatistiskCHI2.INV.RTCHI2.INV.RT(sannolikhet; frihetsgrader)Beräknar inversen av den högra chi-tvåsidiga fördelningen. Läs mer
StatistikCHI2.TESTCHI2.TEST(observerat_intervall, förväntat_intervall)Se CHI2TEST
StatistiskCHI2FÖRDCHI2FÖRD(x; frihetsgrader) Beräknar den högra chitvåfördelningen som ofta används i hypotestestning Läs mer
StatistiskCHI2INVCHI2INV(sannolikhet; frihetsgrader)Beräknar inversen av den högra chi-tvåsidiga fördelningen. Läs mer
StatistiskCHI2TESTCHI2TEST(observerat_område; förväntat_ormåde) Returnerar sannolikheten som är kopplad till ett tvåsidigt Pearson chi-test på de två dataområdena. Bestämmer sannolikheten för att observerad kategorisk data har hämtats från en förväntad fördelning. Läs mer
StatistiskEXPON.FÖRDEXPON.FÖRD(x, lambda, kumulativ)Läs EXPON.FÖRD.
StatistiskEXPON.FÖRDEXPON.FÖRD(x; lambda; kumulativ)Returnerar värdet för den exponentiella fördelningsfunktionen med angiven lambda vid ett angivet värde. Läs mer
StatistiskF.FÖRD.RTF.FÖRD.RT(x; frihetsgrader_1; frihetsgrader_2)Beräknar den vänstersvansade F-sannolikhetsfördelningen (skillnadsgrad) för två datauppsättningar med given indata x. Kallas även Fisher-Snedecor-fördelning eller Snedecors F-fördelning. Läs mer
StatistiskF.INVF.INV(sannolikhet; frihetsgrader1; frihetsgrader2)Beräknar inversen på den tvåsidiga F-sannolikhetsfördelningen. Kallas även Fisher-Snedecor-fördelning eller Snedecors F-fördelning. Läs mer
StatistiskF.INV.RTF.INV.RT(sannolikhet; frihetsgrader1; frihetsgrader2)Beräknar inversen på den högra tvåsidiga F-sannolikhetsfördelningen. Kallas även Fisher-Snedecor-fördelning eller Snedecors F-fördelning. Läs mer
StatistiskF.TESTF.TEST(område1; område2)Läs FTEST.
StatistiskFFÖRDFFÖRD(x; frihetsgrader1; frihetsgrader2)Beräknar den högersidiga F-sannolikhetsfördelningen (skillnadsgrad) för två datauppsättningar med given indata x. Kallas även Fisher-Snedecor-fördelning eller Snedecors F-fördelning. Läs mer
StatistiskFFÖRDFFÖRD(x, frihetsgrader_1, frihetsgrader_2, kumulativ)Beräknar den vänstersidiga F-sannolikhetsfördelningen (skillnadsgrad) för två datauppsättningar med given indata x. Kallas även Fisher-Snedecor-fördelning eller Snedecors F-fördelning. Läs mer
StatistiskFINVFINV(sannolikhet; frihetsgrader1; frihetsgrader2)Beräknar inversen på den högra tvåsidiga F-sannolikhetsfördelningen. Kallas även Fisher-Snedecor-fördelning eller Snedecors F-fördelning. Läs mer
StatistiskFISHERFISHER(värde)Returnerar Fisher-omvandlingen för ett angivet värde. Läs mer
StatistiskFISHERINVFISHERINV(värde)Returnerar den inverterade Fisher-transformationen för ett angivet värde. Läs mer
StatistiskFTESTFTEST(område1; område2)Returnerar sannolikheten som är kopplad till ett F-test för variansjämnhet. Avgör om det är sannolikt att två urval kommer från populationer som har samma varians. Läs mer
StatistiskGAMMA.FÖRDGAMMA.FÖRD(x; alfa; beta; kumulativ)Beräknar gammafördelningen, en kontinuerlig sannolikhetsfördelning med två parametrar. Läs mer
StatistiskGAMMA.INVGAMMA.INV(sannolikhet; alfa; beta)Funktionen GAMMA.INV returnerar vvärdet för den inverterade gamma-fördelningen för den angivna sannolikheten samt alfa- och betaparametrar. Läs mer.
StatistiskGAMMAFÖRDGAMMAFÖRD(x; alfa; beta; kumulativ)Beräknar gammafördelningen, en kontinuerlig sannolikhetsfördelning med två parametrar. Läs mer
StatistiskGAMMAINVGAMMAINV(sannolikhet; alfa; beta)Returnerar värdet för den inverterade gamma-fördelningen för den angivna sannolikheten samt alfa- och betaparametrar. Läs mer.
StatistiskGAUSSGAUSS(z)Funktionen GAUSS returnerar sannolikheten för att en slumpmässig variabel, som har hämtats från en normal fördelning, är mellan medelvärdet och z-standardavvikelserna över (eller under) medelvärdet. Läs mer.
StatistiskGEOMEDELGEOMEDEL(värde1; värde2)Beräknar det geometriska medelvärdet för en datauppsättning. Läs mer
StatistiskHARMMEDELHARMMEDEL(värde1; värde2)Beräknar det harmoniska medelvärdet för en datauppsättning. Läs mer
StatistikHYPGEOM.FÖRD HYPGEOM.FÖRD(antal_lyckade, antal_dragningar, lyckade_i_pop, pop_storlek) Se HYPEGEOMFÖRD
StatistiskHYPGEOMFÖRDHYPGEOMFÖRD(antal_lyckade; antal_dragningar; lyckade_i_pop; pop_storlek)Beräknar sannolikheten för ett visst antal lyckade försök i ett visst antal försök givet en population av en viss storlek som innehåller ett visst antal lyckade försök, utan dragning med återläggning. Läs mer
StatistiskKONFIDENSKONFIDENS(alfa, standardavvikelse, pop_storlek)Beräknar bredden av halva konfidensintervallet för en normalfördelning. Läs mer
StatistiskKONFIDENS.NORMKONFIDENS.NORM(alfa; standardavvikelse; pop_storlek)Läs KONFIDENS.
StatistiskKORRELKORREL(data_y, data_x)Beräknar r, korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt för en datauppsättning. Läs mer
StatistiskKOVARKOVAR(data_y, data_x)Beräknar kovariansen för en datauppsättning. Läs mer
StatistikKOVARIANS.PKOVARIANS.P(data_y, data_x) Se KOVAR
StatistiskKRITBINOMKRITBINOM(antal_försök, sannolikt_lyckade, målsannolikhet) Beräknar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomalfördelningen är större än eller lika med ett angivet villkor. Läs mer
StatistiskKVADAVVKVADAVV(värde1, värde2)Beräknar summan av kvadraterna på avvikelser baserat på ett exempel. Läs mer
StatistiskKVARTILKVARTIL(data, kvartil_nummer)Returnerar värdet närmast en viss kvartil i en datauppsättning. Läs mer
Statistik KVARTIL.INK KVARTIL.INK(data, kvartil_nummer)Se KVARTIL
StatistiskLOGINVLOGINV(x; medelvärde; standardavvikelse)Returnerar värdet för den inverterade lognormala kumulativa fördelningen med givet medelvärde och standardavvikelse vid ett angivet värde. Läs mer
StatistikLOGNORM.FÖRDLOGNORM.FÖRD(x, medelvärde, standardavvikelse)Se LOGNORMFÖRD
StatistikLOGNORM.INVLOGNORM.INV(x, medelvärde, standardavvikelse)Se LOGINV
StatistiskLOGNORMFÖRDLOGNORMFÖRD(x; medelvärde; standardavvikelse)Returnerar värdet för den lognormala kumulativa sannolikhetsfördelningen med givet medelvärde och standardavvikelse vid ett angivet värde. Läs mer
StatistiskLUTNINGLUTNING(data_y; data_x)Beräknar lutningen på linjen på grund av linjär regression av en datauppsättning. Läs mer
StatistiskMAXMAX(värde1; [värde2; …]) Returnerar maxvärdet i en numerisk datauppsättning. Läs mer
StatistiskMAXAMAXA(värde1; värde2)Returnerar det maximala numeriska värdet i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskMAXIFSMAXIFS(område; villkorsområde1; villkor1; [villkorsområde2; villkor2]; …) Returnerar det högsta värdet i ett cellområde, filtrerat genom en uppsättning kriterier. Läs mer.
StatistiskMEDELMEDEL(värde1; [värde2; …]) Returnerar det numeriska medelvärdet i en datauppsättning, ignorerar text. Läs mer
StatistiskMEDEL.OMFMEDEL.OMF(genomsnittsområde; villkorsområde1; villkor1; [villkorsområde2; villkor2; …]) Returnerar genomsnittsvärdet för ett område utifrån flera villkor. Läs mer
StatistiskMEDELAVVMEDELAVV(värde1; [värde2; …]) Beräknar genomsnittet på storleken på avvikelserna för data från en datauppsättnings medelvärde. Läs mer
StatistiskMEDIANMEDIAN(värde1; [värde2; …]) Returnerar medianvärdet i en numerisk datauppsättning. Läs mer
StatistiskMINMIN(värde1; [värde2; …]) Returnerar minimivärdet i en numerisk datauppsättning. Läs mer
StatistiskMINAMINA(värde1; värde2)Returnerar det minsta numeriska värdet i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskMINIFSMINIFS(område; villkorsområde1; villkor1; [villkorsområde2; villkor2]; …)Returnerar det minsta värdet i ett område av celler, filtrerat genom en uppsättning villkor. Läs mer.
StatistiskMINSTAMINSTA(data; n)Returnerar det n:te minsta elementet från en datauppsättning, där n är användardefinierat. Läs mer
StatistikNEGBINOM.FÖRDNEGBINOM.FÖRD(antal_misslyckade, antal_lyckade, sannolikt_lyckade) Se NEGBINOMFÖRD
StatistiskNEGBINOMFÖRDNEGBINOMFÖRD(antal_misslyckade, antal_lyckade, sannolikt_lyckade)Beräknar sannolikheten att dra ett visst antal misslyckade försök innan ett visst antal lyckade försök, givet sannolikheten för lyckade försök i oberoende försök. Läs mer
StatistikNORM.FÖRDNORM.FÖRD(x, medelvärde, standardavvikelse, kumulativ) Se NORM.FÖRD
StatistiskNORM.INVNORM.INV(x, medelvärde, standardavvikelse)Returnerar värdet för den inverterade normalfördelningen för ett angivet värde, medelvärde och standardavvikelse. Läs mer
StatisstikNORM.INVNORM.INV(x, medelvärde, standardavvikelse) Se NORMINV
StatistikNORM.S.FÖRDNORM.S.FÖRD(x) Se NORMSFÖRD
StatistikNORM.S.INVNORM.S.INV(x)Se NORMSINV
StatistiskNORMFÖRDNORMFÖRD(x, medelvärde, standardavvikelse, kumulativ)Returnerar värdet för normalfördelningen (eller kumulativa normalfördelningsfunktionen) för ett angivet värde, ett medelvärde och en standardavvikelse. Läs mer
StatistiskNORMSFÖRDNORMSFÖRD(x)Returnerar värdet av den kumulativa standardnormalfördelningen för ett angivet värde. Läs mer
StatistiskNORMSINVNORMSINV(x)Returnerar värdet av den inverterade standardnormalfördelningen för ett angivet värde. Läs mer
StatistiskPEARSONPEARSON(data_y; data_x)Beräknar r, korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt för en datauppsättning. Läs mer
StatistiskPERCENTILPERCENTIL(data; percentil)Returnerar värdet vid en viss percentil i en datauppsättning. Läs mer
StatistikPERCENTIL.INKPERCENTIL.INK(data, percentil)Se PERCENTIL
StatistiskPERMUTPERMUT(n, k)Returnerar antalet sätt att välja ett antal objekt från en samling objekt med en given storlek med tanke på ordningsföljden. Läs mer
StatistiskPHIPHI(x)Funktionen PHI returnerar värdet för den normala fördelningen med givet medelvärde 0 och standardavvikelse 1. Läs mer.
StatistiskPOISSONPOISSON(x, medelvärde, kumulativ)Returnerar Poisson-fördelningsfunktionens värde (eller den kumulativa Poisson-fördelningsfunktionen) för ett angivet värde och medelvärde. Läs mer
StatistiskPOISSON.FÖRDPOISSON.FÖRD(x; medelvärde; [kumulativ])Läs POISSON.
StatistiskPREDIKTIONPREDIKTION(x; data_y; data_x)Beräknar det förväntade y-värdet för angivet x baserat på en linjär regression av en datauppsättning. Läs mer
StatistiskPROCENTRANGPROCENTRANG(data, värde, [signifikanta_siffror])Returnerar den procentuella rangordningen (percentilen) för ett angivet värde i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskPROCENTRANG.EXKPROCENTRANG.EXK(data; värde; [signifikanta_siffror])Returnerar procentrangordningen (percentilen) från 0 till 1 exklusive ett angivet värde i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskPROCENTRANG.INKPROCENTRANG.INK(data; värde; [signifikanta_siffror])Returnerar procentrangordningen (percentilen) från 0 till 1 inklusive ett angivet värde i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskRANGRANG(värde; data; [är_stigande])Returnerar rangordningen för ett angivet värde i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskRANG.EKVRANG.EKV(värde; data; [är_stigande])Returnerar rangordningen för ett angivet värde i en datauppsättning. Om det finns fler än en post med samma värde i datauppsättningen returneras posternas högsta rang. Läs mer
StatistiskRANG.MEDRANG.MED(värde; data; [är_stigande])Returnerar rangordningen för ett angivet värde i en datauppsättning. Om det finns fler än en post med samma värde i datauppsättningen, returneras posternas genomsnittliga rang. Läs mer
StatistiskRKVRKV(data_y, data_x) Beräknar kvadraten på r, korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt för en datauppsättning. Läs mer
StatistiskSANNOLIKHETSANNOLIKHET(data, sannolikheter, nedre_gräns, [övre_gräns])Beräknar sannolikheten för att ett slumpmässigt utvalt värde faller mellan två gränser utifrån angivna uppsättningar värden och motsvarande sannolikheter. Läs mer
StatistiskSKÄRNINGSPUNKTSKÄRNINGSPUNKT(data_y; data_x)Beräknar y-värdet vid vilket linjen härledd från linjär regression av en data uppsättning skär y-axeln (x=0). Läs mer
StatistiskSNEDHETSNEDHET(värde1, värde2)Beräknar snedheten i en datauppsättning, vilken beskriver datauppsättningens symmetri runt medelvärdet. Läs mer
StatistiskSTANDARDISERASTANDARDISERA(värde; medelvärde; standardavvikelse)Beräknar den normaliserade motsvarigheten till en slumpmässig variabel med angivet medelvärde och standardavvikelse för fördelningen. Läs mer
StatistiskSTDAVSTDAV(värde1; [värde2; …]) Beräknar standardavvikelsen baserad på ett urval. Läs mer
Statistik STDAV.P STDAV.P(värde1, [värde2, ...])ee STDAVP
StatistikSTDAV.SSTDAV.S(värde1, [värde2, …])Se STDAV
StatistiskSTDAVPSTDAVP(värde1; värde2)Beräknar standardavvikelsen utifrån en hel population. Läs mer
StatistiskSTDEVASTDEVA(värde1; värde2)Beräknar standardavvikelsen utifrån ett urval, anger 0 för text. Läs mer
StatistiskSTDEVPASTDEVPA(värde1; värde2)Beräknar standardavvikelsen baserad på en hel population, anger 0 för text. Läs mer
StatistiskSTDFELYXSTDFELYX(data_y; data_x)Beräknar standardfelet för det förutsagda y-värdet för varje x i regressionen i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskSTÖRSTASTÖRSTA(data; n)Returnerar det n:te största elementet från en datauppsättning där n anges av användaren. Läs mer
StatistiskT.INVT.INV(sannolikhet; frihetsgrader)Beräknar den negativa inversen av den ensidiga TDIST-funktionen. Läs mer
StatistiskT.INV.2TT.INV.2T(sannolikhet; frihetsgrader)Beräknar inversen av den tvåsvansade TDIST-funktionen. Läs mer
StatistiskT.TESTT.TEST(område1, område2, svansar, typ)Läs TTEST .
StatistiskTFÖRDTFÖRD(x, frihetsgrader, svansar)Beräknar sannolikheten för elevernas t-fördelning med given indata (x). Läs mer
StatistiskTINVTINV(sannolikhet; frihetsgrader)Beräknar inversen av den tvåsvansade TDIST-funktionen. Läs mer
StatistiskTOPPIGHETTOPPIGHET(värde1; värde2)Beräknar excessen för ett dataset, som beskriver formen och i synnerhet datamängdens så kallade toppighet. Läs mer
StatistiskTRIMMEDELTRIMMEDEL(data; exkludera_andel)Beräknar medelvärdet för en datauppsättning exklusive en viss andel data från datauppsättningens övre och nedre slutpunkter. Läs mer
StatistiskTTESTTTEST(område1, område2, svansar, typ)Returnerar sannolikheten associerad med t-test. Avgör om det är sannolikt att två stickprov kommer från samma två underliggande populationer som har samma medelvärde.Läs mer
StatistiskTYPVÄRDETYPVÄRDE(värde1, [värde2, …]) Returnerar det mest förekommande värdet i en datauppsättning. Läs mer
StatistiskVARAVARA(värde1; värde2)Beräknar variansen baserad på ett urval, anger 0 för text. Läs mer
StatistiskVARIANSVARIANS(värde1; [värde2; …]) Beräknar variansen baserad på ett urval. Läs mer
StatistikVARIANS.PVARIANS.P(värde1, [värde2, …])Se VARIANSP
StatistikVARIANS.SVARIANS.S(värde1, [värde2, …])Se VARIANS
StatistiskVARIANSPVARIANSP(värde1; värde2)Beräknar variansen baserat på en hel population. Läs mer
StatistiskVARPAVARPA(värde1; värde2; …)Beräknar variansen baserad på en hel population, anger 0 för text. Läs mer
StatistiskWEIBULLWEIBULL(x; form; omfattning; kumulativ)Returnerar värdet av Weibull-fördelningen (eller den kumulativa Weibull-fördelningen) för en angiven form och omfattning. Läs mer
StatistikWEIBULL.FÖRDWEIBULL.FÖRD(x, form, skala, kumulativ)Se WEIBULL
StatistiskZ.TESTZ.TEST(data; värde; [standardavvikelse])Läs ZTEST.
StatistiskZTESTZTEST(data; värde; [standardavvikelse])Returnerar det ensidiga p-värdet för ett z-test med standardfördelning. Läs mer
StatistiskAVERAGEIFAVERAGEIF(criteria_range, criterion, [average_range])Returnerar medelvärdet av ett område baserat på kriterier.Läs mer
StatistiskCONFIDENCE.TCONFIDENCE.T(alpha, standard_deviation, size)Beräknar bredden på hälften av konfidensintervallet för en elevs t-distribution.Läs mer.
StatistiskCOVARIANCE.SCOVARIANCE.S(data_y, data_x)Beräknar kovariansen för en datauppsättning där datauppsättning är ett urval av den totala populationen.Läs mer.
StatistikFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x, data_y, data_x) Se PREDIKTION
StatistiskGAMMAGAMMA(number)Returnerar Gamma-funktionen utvärderad vid det angivna värdet.Läs mer.
StatistiskMODE.MULTMODE.MULT(value1, value2)Returnerar de vanligaste värdena i en datauppsättning.Läs mer.
StatistiskPERCENTILE.EXCPERCENTILE.EXC(data, percentile)Returnerar värdet vid en viss percentil av ett dataset exkluderande 0 och 1.Läs mer.
StatistiskPERMUTATIONAPERMUTATIONA(number, number_chosen)Returnerar antalet permutationer för val av en grupp objekt (med ersättning) från ett totalt antal objekt.Läs mer.
StatistiskQUARTILE.EXCQUARTILE.EXC(data, quartile_number)Returnerar värdet närmast en viss kvartil i en datauppsättning, förutom 0 och 4.Läs mer.
StatistiskSKEW.PSKEW.P(value1, value2)Beräknar skevheten hos en datauppsättning som representerar hela populationen.Läs mer.
StatistiskT.DISTT.DIST(x, degrees_freedom, cumulative)Returnerar den högra delen av elevdistributionen för värdet x.Läs mer.
StatistiskT.DIST.2TT.DIST.2T(x, degrees_freedom)Returnerar den tvådelade elevdistributionen för värdet x.Läs mer.
StatistiskT.DIST.RTT.DIST.RT(x, degrees_freedom)Returnerar den högra delen av elevdistributionen för värdet x.Läs mer.
StatistikTYPVÄRDE.ETTTYPVÄRDE.ETT(värde1, [värde2, …]) Se TYPVÄRDE 
TextARABISKAARABISKA(romerskt_tal)Beräknar värdet för ett romersk tal. Läs mer
TextASCASC(text)Omvandlar ASCII i full bredd och katakana-tecken till motparter i halv bredd. Alla tecken i standardbredd förblir oförändrade. Läs mer. 
TextBYT.UTBYT.UT(text_att_söka, sök_efter, ersätt_med, [antal_förekomster]) Ersätter befintlig text med ny text i en sträng. Läs mer
TextERSÄTTERSÄTT(text, position, längd, ny_text)Ersätter en del av en textsträng med en annan textsträng. Läs mer
TextEXAKTEXAKT(sträng1, sträng2)Kontrollerar om två strängar är identiska. Läs mer
TextEXTEXTEXTEXT(sträng, startar_vid, extrahera_längd)Returnerar ett segment i en sträng. Läs mer
TextFASTTALFASTTAL(tal; [antal_decimaler]; [åsidosätt_avgränsare]) Formaterar ett tal med ett fast antal decimaler. Läs mer
TextGEMENERGEMENER(text)Omvandlar en angiven sträng till gemener. Läs mer
TextHITTAHITTA(sök_efter, text_att_söka, [startar_vid])Returnerar positionen vid vilken en sträng först hittas i text. Läs mer
TextHITTABHITTAB(sök_efter; text_att_söka; [startar_vid]) Returnerar positionen vid vilken en sträng först hittas i text där varje dubbeltecken räknas som två. Läs mer
TextHÖGERHÖGER(sträng, [antal_tecken]) En delsträng från slutet av en angiven sträng. Läs mer
TextINITIALINITIAL(text_till_versaler)Gör första bokstaven i varje ord i en angiven sträng till versal. Läs mer
TextJOINJOIN(avgränsare; värde_eller_matris1; [värde_eller_matris2; …]) Sammanfogar elementen från en eller flera endimensionella matriser med en angiven avgränsare. Läs mer
TextKODKOD(sträng) Returnerar det första tecknets numeriska Unicode-värde i den tillhandahållna strängen. Läs mer
TextLÄNGDLÄNGD(text)Returnerar längden på en sträng. Läs mer
TextREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(text, reguljärt_uttryck) Extraherar matchande delsträngar enligt ett reguljärt uttryck. Läs mer
TextREGEXMATCHREGEXMATCH(text; reguljärt_uttryck) Om ett textstycke motsvarar ett reguljärt uttryck. Läs mer
TextREGEXREPLACEREGEXREPLACE(text; reguljärt_uttryck; ersättning) Ersätter en del av en textsträng med en annan textsträng med reguljära uttryck. Läs mer
TextRENSARENSA(text) Tar bort inledande och avslutande blanksteg i en angiven sträng. Läs mer
TextREPREP(text_att_upprepa, antal_upprepningar)Returnerar angiven text upprepad ett antal gånger. Läs mer
TextROMERSKROMERSK(tal, [mildra_regel])Formaterar ett tal i romerska siffror. Läs mer
TextSAMMANFOGASAMMANFOGA(sträng1, [sträng2, …]) Sammanfogar strängar. Läs mer
TextSPLITSPLIT(text, avgränsare, [dela_vid_varje], [ta_bort_tom_text]) Delar text runt ett angivet tecken eller en angiven sträng och placerar varje fragment in i en separat cell på raden. Läs mer
TextSÖKSÖK(sök_efter, text_att_söka, [startar_vid]) Returnerar positionen vid vilken en sträng först hittas i text. Läs mer
TextTT(värde)Returnerar strängargument som text. Läs mer
TextTECKENKODTECKENKOD(tabelltal) Omvandlar ett tal till tecken enligt aktuell Unicode-tabell. Läs mer
TextTEXTTEXT(tal; format)Omvandlar ett tal till text enligt ett angivet format. Läs mer
TextTEXTJOINTEXTJOIN(avgränsare; ignorera_tomma; text1; [text2]; …) Kombinerar texten från flera strängar och/eller matriser, med en bestämbar avgränsare som separerar de olika texterna. Läs mer.
TextTEXTNUMTEXTNUM(text) Omvandlar en sträng i datum-, tids- eller talformat som Google Kalkylark förstår till ett tal. Läs mer
TextVALUTAVALUTA(antal, [antal_decimaler]) Formaterar ett tal till nationellt valutaformat. Läs mer
TextVERSALERVERSALER(text)Omvandlar en angiven sträng till versaler. Läs mer
TextVÄNSTERVÄNSTER(sträng; [antal_tecken]) Returnerar en delsträng från början av en angiven sträng. Läs mer
TextCLEANCLEAN(text) Returnerar texten med ASCII-tecken som inte kan skrivas ut borttagna. Läs mer
TextLEFTBLEFTB(string, num_of_bytes)Returnerar den vänstra delen av en sträng upp till ett visst antal byte.Läs mer.
TextLENBLENB(string)Returnerar längden på en sträng i byte. Läs mer.
TextMIDBMIDB(string)Returnerar en del av en sträng som börjar vid ett visst tecken och upp till ett angivet antal byte.Läs mer.
TextREPLACEBREPLACEB(text, position, num_bytes, new_text)Ersätter en del av en textsträng, baserat på ett antal byte, med en annan textsträng.Läs mer.
TextRIGHTBRIGHTB(string, num_of_bytes)Returnerar den högra delen av en sträng upp till ett visst antal byte.Läs mer.
TextSEARCHBSEARCHB(sök_efter, text_att_söka, [startar_med]) Returnerar positionen där en sträng först hittades i en text som räknar varje dubbeltecken som 2. Endast tillgängligt i nya Google Kalkylark. Läs mer
TextUNICHARUNICHAR(number)Returnerar Unicode-tecknet för ett tal.Läs mer.
TextUNICODEUNICODE(text) Returnerar Unicode-decimalvärdet för det första tecknet i texten. Läs mer.
DatabasDANTALDANTAL(databas; fält; villkor)Räknar numeriska värden valda från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDANTALVDANTALV(databas, fält, kriterium)Räknar värden, inklusive text, valda från en matris eller ett område som liknar en databastabell med hjälp av en SQL-liknande fråga Läs mer
DatabasDHÄMTADHÄMTA(databas; fält; villkor)Returnerar ett enskilt värde från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDMAXDMAX(databas; fält; villkor)Returnerar det högsta värdet valt från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDMEDELDMEDEL(databas; fält; villkor)Returnerar genomsnittsvärdet för en uppsättning värden valda från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDMINDMIN(databas; fält; villkor)Returnerar det lägsta värdet valt från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDPRODUKTDPRODUKT(databas; fält; villkor)Returnerar produkten av värden valda från databastabelliknande matriser eller områdem med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDSTDAVDSTDAV(databas; fält; villkor) Returnerar standardavvikelsen för ett populationsexempel valt från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDSTDAVPDSTDAVP(databas; fält; villkor)Returnerar standardavvikelsen för en hel population vald från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDSUMMADSUMMA(databas, fält, kriterium)Returnerar summan av värden valda från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDVARIANSDVARIANS(databas, fält, villkor)Returnerar variansen för ett populationsexempel valt från en matris eller ett område som liknar en databastabell med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
DatabasDVARIANSPDVARIANSP(databas, fält, villkor)Returnerar variansen för en hel population vald från en matris eller ett område som liknar en databastabell med hjälp av en SQL-liknande fråga. Läs mer
TextanalysatorKONVERTERAKONVERTERA(värde; startenhet; slutenhet) Konverterar ett numeriskt värde till en annan måttenhet. Läs mer
TextanalysatorTO_DATETO_DATE(värde)Omvandlar ett tillhandahållet tal till ett datum. Läs mer
TextanalysatorTO_DOLLARSTO_DOLLARS(värde)Konverterar ett angivet antal till ett dollarvärde. Läs mer
TextanalysatorTO_PERCENTTO_PERCENT(värde) Omvandlar ett angivet tal till en procentsats. Läs mer
TextanalysatorTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(värde) Konverterar ett datum/klockslag, en procentsats, en valuta eller ett annat formaterat numeriskt värde till ett rent tal utan formatering. Läs mer
TextanalysatorTO_TEXTTO_TEXT(värdeOmvandlar ett angivet numeriskt värde till ett textvärde. Läs mer
MatrisEXPREGREXPREGR(känd_data_y, [känd_data_x], [b], [utförlig])Beräknar olika parametrar om det bästa valet av en idealisk exponentiell tillväxtkurva utifrån angiven partiella data om en exponentiell tillväxtkurva. Läs mer
MatrisEXPTRENDEXPTREND(känd_data_y, [känd_data_x], [ny_data_x], [b])Given partiell data för en exponentiell tillväxttrend, passar en idealisk exponentiell tillväxttrend in och/eller förutspår ytterligare värden. Läs mer
MatrisFREKVENSFREKVENS(data, klasser)Beräknar frekvensfördelningen för en enkolumnsmatris till angivna klasser.Läs mer
MatrisMDETERMMDETERM(kvadratisk_matris)Returnerar avgörande matris för en kvadratisk matris angiven som en matris eller ett område. Läs mer
MatrisMINVERTMINVERT(kvadratisk_matris)Returnerar den multiplikativa inversen av en kvadratisk matris angiven som en matris eller område. Läs mer
MatrisMMULTMMULT(matris1, matris2) Beräknar matrisprodukten av två matriser angivna som matriser eller områden. Läs mer
MatrisPRODUKTSUMMAPRODUKTSUMMA(matris1, [matris2, …]) Beräknar summan av de motsvarande posternas produkter i två lika stora matriser eller områden. Läs mer
MatrisREGRREGR(känd_data_y, [känd_data_x], [beräkna_b], [utförlig])Med partiell data om en linjär trend beräknas olika parametrar om den idealiska linjära trenden med minsta kvadratmetoden. Läs mer
MatrisSUMMAX2MY2SUMMAX2MY2(matris_x; matris_y) Beräknar summan av skillnaderna mellan värdenas kvadrater i två matriser. Läs mer
MatrisSUMMAX2PY2SUMMAX2PY2(matris_x; matris_y)Beräknar summan av kvadratsummorna av värden i två matriser. Läs mer
MatrisSUMMAXMY2SUMMAXMY2(matris_x; matris_y) Beräknar summan av kvadraterna på skillnaderna mellan värden i två matriser. Läs mer
MatrisTRANSPONERATRANSPONERA(matris_eller_område) Transponerar rader och kolumner i en matris eller ett cellområde. Läs mer
MatrisTRENDTREND(känd_data_y; [känd_data_x]; [ny_data_x]; [b]) Given partiell data för en linjär trend, passar en perfekt linjär trend med minsta kvadratmetoden in och/eller förutspår ytterligare värden. Läs mer
MatrisARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN (indataområde, NUM_ROWS, ant_kolumner) Begränsar ett matrisresultat till en angiven storlek. Endast tillgängligt i nya Google Kalkylark. Läs mer
WebbKODAWEBBADRESSKODAWEBBADRESS(text)Kodar en textsträng som ska användas i en webbadressfråga. Läs mer.
WebbHYPERLÄNKHYPERLÄNK(webbadress; [länketikett]) Skapar en hyperlänk i en cell. Läs mer
WebbIMPORTDATAIMPORTDATA(url) Importerar data från en viss webbadress i. csv-format (kommaavgränsat värde) eller. tsv-format (tabbavgränsat värde). Läs mer
WebbIMPORTFEEDIMPORTFEED(webbadress, [sökfråga], [rubriker], [ant_objekt]) Importerar ett RSS- eller Atom-flöde. Läs mer
WebBIMPORTHTMLIMPORTHTML(url, sökfråga, index) Importerar data från en tabell eller lista på en HTML-sida. Läs mer
WebbIMPORTRANGEIMPORTRANGE(kalkylarkets_webbadress; områdessträng)Importerar ett cellområde från ett angivet kalkylark. Läs mer
WebbIMPORTXMLIMPORTXML(webbadress; xpath_fråga) Importerar data från olika strukturerade datatyper, inklusive XML, HTML, CSV, TSV, och RSS- och Atom XML-flöde. Läs mer
WebbISURLISURL(värde) Kontrollerar om värdet är en giltig webbadress. Läs mer