Lista funkcji Arkuszy Google

 Arkusze Google obsługują formuły w komórkach, które zwykle pojawiają się w większości komputerowych pakietów arkuszy kalkulacyjnych. Za pomocą tych funkcji można tworzyć formuły służące do wykonywania operacji na danych oraz obliczania ciągów znaków i wartości liczbowych.

Oto lista wszystkich funkcji dostępnych w poszczególnych kategoriach. Podczas ich używania pamiętaj o ujmowaniu w cudzysłów wszystkich składowych funkcji złożonych ze znaków alfabetu, które nie odnoszą się do komórek ani kolumn.

Możesz zmienić język funkcji w Arkuszach Google z angielskiego na jeden z 21 innych języków.

TypNazwaSkładniaOpis
DatyCZAS.WARTOŚĆCZAS.WARTOŚĆ(ciąg_czasu) Zwraca ułamek doby, w której przypada dana godzina. Dostępna tylko w nowych Arkuszach Google. Więcej informacji
CzasoweCZĘŚĆ.ROKU (YEARFRAC)CZĘŚĆ.ROKU(data_początkowa; data_końcowa; [metoda_liczenia_dni]) Zwraca liczbę lat (wraz z wartością ułamkową) między dwiema datami z zastosowaniem określonej metody liczenia dni. Więcej informacji
DatyDNIDNI(data_końcowa; data_początkowa)Zwraca liczbę dni między dwiema datami. Więcej informacji 
DatyDNI.ROBOCZE.INTLDNI.ROBOCZE.INTL(data_początkowa; data_końcowa; [weekend]; [dni_wolne]) Zwraca liczbę dni roboczych netto między dwoma określonymi dniami z wyłączeniem podanych weekendów i świąt. Dostępna tylko w nowych Arkuszach Google. Więcej informacji
CzasoweDZIEŃ.ROBOCZY (WORKDAY)DZIEŃ.ROBOCZY(data_początkowa; dni; [dni_wolne]) Oblicza datę następującą po podanej liczbie dni roboczych. Więcej informacji
DataISO.NUM.TYGISO.NUM.TYG(data)Zwraca numer tygodnia w roku (w systemie ISO), w którym przypada podana data. Więcej informacji
DatyNUM.TYGNUM.TYG(data; [typ]) Zwraca liczbę oznaczającą tydzień w roku, w którym przypada podana data. Dostępna tylko w nowych Arkuszach Google. Więcej informacji
DatyCZASCZAS(godzina; minuta; sekunda) Przekształca podane godziny, minuty i sekundy w czas. Więcej informacji
DataDATA.RÓŻNICADATA.RÓŻNICA(data_początkowa, data_końcowa, jednostka) Oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwoma datami. Więcej informacji
DatyDATA.WARTOŚĆDATA.WARTOŚĆ(ciąg_daty) Przekształca podany ciąg z datą w znanym formacie na wartość daty. Więcej informacji
DatyDATADATA(rok; miesiąc; dzień) Przekształca podany rok, miesiąc i dzień w datę. Więcej informacji
DatyDNI.360DNI.360(data_początkowa; data_końcowa; metoda) Zwraca różnicę między dwoma datami w oparciu o rok zawierający 360 dni stosowaną przy obliczeniach finansowych do wyliczania odsetek. Więcej informacji
DatyDNI.ROBOCZEDNI.ROBOCZE(data_początkowa; data_końcowa; dni_wolne) Zwraca liczbę dni roboczych netto między dwiema podanymi datami. Więcej informacji
DatyDZIEŃ.TYGDZIEŃ.TYG(data; typ) Zwraca liczbę określającą dzień tygodnia dla podanej daty. Więcej informacji
DatyDZIEŃDZIEŃ(data) Zwraca w formacie numerycznym dzień miesiąca, w którym przypada konkretna data. Więcej informacji
DatyDZIŚDZIŚ() Zwraca bieżącą datę jako wartość daty. Więcej informacji
DataEPOCHTODATEEPOCHTODATE(sygnatura czasowa; [jednostka]) Konwertuje sygnaturę czasową czasu uniksowego w sekundach, milisekundach lub mikrosekundach na datę i godzinę w formacie UTC. Więcej informacji
DatyGODZINAGODZINA(czas) Zwraca w formacie numerycznym składnik określający godzinę podanego czasu. Więcej informacji
DatyMIESIĄCMIESIĄC(data) Zwraca w formacie numerycznym miesiąc, w którym przypada konkretna data. Więcej informacji
DatyMINUTAMINUTA(czas) Zwraca w formacie numerycznym składnik określający minutę podanego czasu. Więcej informacji
DatyNR.SER.DATYNR.SER.DATY(data_początkowa) Zwraca datę o kilka miesięcy wcześniejszą/późniejszą od innej daty. Więcej informacji
DatyNR.SER.OST.DN.MIESNR.SER.OST.DN.MIES(data_początkowa; miesiące) Zwraca datę ostatniego dnia miesiąca, który przypada określoną liczbę miesięcy przed inną datą lub po niej. Więcej informacji
DatyROKROK(data) Zwraca rok określony przez podaną datę. Więcej informacji
DatySEKUNDASEKUNDA(czas) Zwraca w formacie numerycznym składnik określający sekundy podanego czasu. Więcej informacji
DatyTERAZTERAZ() Zwraca bieżącą datę i godzinę jako wartość daty. Więcej informacji
DateWORKDAY.INTLWORKDAY.INTL(start_date, num_days, [weekend], [holidays]) Calculates the date after a specified number of workdays excluding specified weekend days and holidays. Learn more
InżynieryjneBIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWOBIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO(wartość; przesunięcie)Przesuwa bity danych wejściowych o określoną liczbę miejsc w lewo. Więcej informacji
InżynieryjneBITANDBITAND(wartość1; wartość2)Zwraca wynik operacji bitowej ORAZ na dwóch liczbach. Więcej informacji 
InżynieryjneBITXORBITXOR(wartość1; wartość2)Bitowa operacja XOR (wykluczenia) na dwóch liczbach. Więcej informacji 
InżynieryjneCOSH.LICZBY.ZESPCOSH.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „cosh(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneCOT.LICZBY.ZESPCOT.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca cotangens danej liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „cot(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneCSCH.LICZBY.ZESPCSCH.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca cosecans hiperboliczny danej liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „csch(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneCZ.RZECZ.LICZBY.ZESPCZ.RZECZ.LICZBY.ZESP(liczba_zespolona)Zwraca współczynnik rzeczywisty liczby zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneCZ.UROJ.LICZBY.ZESPCZ.UROJ.LICZBY.ZESP(liczba_zespolona)Zwraca współczynnik urojony liczby zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneCZY.RÓWNECZY.RÓWNE(liczba1; [liczba2]) Porównuje dwie wartości liczbowe i zwraca 1, jeśli są równe. Dostępna tylko w nowych Arkuszach Google. Więcej informacji
InżynieryjneDZIES.NA.SZESN (DEC2HEX)DZIES.NA.SZESN(liczba_dziesiętna; [cyfry_znaczące])Konwertuje liczbę dziesiętną na format szesnastkowy ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneHEX2BINHEX2BIN(liczba_szesnastkowa_ze_znakiem; [cyfry_znaczące])Konwertuje liczbę szesnastkową ze znakiem na format binarny ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneILOCZYN.LICZB.ZESPILOCZYN.LICZB.ZESP(współczynnik1; [współczynnik2; ...])Zwraca wynik mnożenia serii liczb zespolonych. Więcej informacji
InżynieryjneILORAZ.LICZB.ZESPILORAZ.LICZB.ZESP(dzielna; dzielnik)Zwraca iloraz podanych liczb zespolonych. Więcej informacji
InżynieryjneIMCOTHIMCOTH(liczba)Zwraca cotangens hiperboliczny danej liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „coth(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneIMLOGIMLOG(wartość; podstawa)Zwraca logarytm liczby zespolonej dla określonej podstawy. Więcej informacji
InżynieryjneIMTANHIMTANH(liczba)Zwraca tangens hiperboliczny danej liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „tanh(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneLICZBA.ZESPLICZBA.ZESP(część_rzeczywista; część_urojona; [sufiks])Tworzy liczbę zespoloną ze współczynnika rzeczywistego i urojonego. Więcej informacji
InżynieryjneLOG10.LICZBY.ZESPLOG10.LICZBY.ZESP(wartość)Zwraca logarytm liczby zespolonej o podstawie 10. Więcej informacji
InżynieryjneLOG2.LICZBY.ZESPLOG2.LICZBY.ZESP(wartość)Zwraca logarytm liczby zespolonej o podstawie 2. Więcej informacji
InżynieryjneMODUŁ.LICZBY.ZESPMODUŁ.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca wartość bezwzględną liczby zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneÓSM.NA.SZESN (OCT2HEX)ÓSM.NA.SZESN(liczba_ósemkowa_ze_znakiem; [cyfry_znaczące])Konwertuje liczbę ósemkową ze znakiem na format szesnastkowy ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneRÓŻN.LICZB.ZESPRÓŻN.LICZB.ZESP(pierwsza_liczba; druga_liczba)Zwraca różnicę między dwoma liczbami zespolonymi. Więcej informacji
InżynieryjneSEC.LICZBY.ZESPSEC.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca secans danej liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „sec(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneSECH.LICZBY.ZESPSECH.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca secans hiperboliczny danej liczby zespolonej . Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „sech(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneSINH.LICZBY.ZESPSINH.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca sinus hiperboliczny danej liczby zespolonej. Na przykład dla danej liczby zespolonej „x+yi” zwraca „sinh(x+yi)”. Więcej informacji
InżynieryjneSPRAWDŹ.PRÓGSPRAWDŹ.PRÓG(wartość; [krok])Zwraca 1, jeśli stopa jest równa lub większa od podanej wartości kroku. W przeciwnym razie zwraca 0. Jeśli wartość kroku nie zostanie określona, używana jest wartość domyślna, czyli 0. Więcej informacji 
InżynieryjneSPRZĘŻ.LICZBY.ZESPSPRZĘŻ.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca sprzężenie liczby zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneSUMA.LICZB.ZESPSUMA.LICZB.ZESP(wartość1; [wartość2; ...])Zwraca sumę szeregu liczb zespolonych. Więcej informacji
InżynieryjneDWÓJK.NA.DZIESDWÓJK.NA.DZIES(liczba_binarna_ze_znakiem) Konwertuje liczbę binarną ze znakiem na format dziesiętny. Więcej informacji
InżynieryjneDWÓJK.NA.ÓSMDWÓJK.NA.ÓSM(liczba_binarna_ze_znakiem; cyfry_znaczące) Konwertuje liczbę binarną ze znakiem na format ósemkowy ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneDWÓJK.NA.SZESNDWÓJK.NA.SZESN(liczba_binarna_ze_znakiem; cyfry_znaczące) Konwertuje liczbę binarną ze znakiem na format szesnastkowy ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneDZIES.NA.DWÓJKDZIES.NA.DWÓJK(liczba_dziesiętna; cyfry_znaczące) Konwertuje liczbę dziesiętną na format binarny ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneDZIES.NA.ÓSMDZIES.NA.ÓSM(liczba_dziesiętna; cyfry_znaczące) Konwertuje liczbę dziesiętną na format ósemkowy ze znakiem. Więcej informacji
EngineeringERFERF(lower_bound, [upper_bound])The ERF function returns the integral of the Gauss error function over an interval of values. Learn more.
InżynieryjneFUNKCJA.BŁ.DOKŁFUNKCJA.BŁ.DOKŁ(dolna_granica; [górna_granica])Zobacz Funkcja FUNKCJA.BŁ
EngineeringIMARGUMENTIMARGUMENT(number)The IMARGUMENT function returns the angle (also known as the argument or \theta) of the given complex number in radians. Learn more.
EngineeringIMCOSIMCOS(number)The IMCOS function returns the cosine of the given complex number. Learn more.
InżynieryjneÓSM.NA.DWÓJKÓSM.NA.DWÓJK(liczba_ósemkowa_ze_znakiem; cyfry_znaczące) Konwertuje liczbę ósemkową ze znakiem na format binarny ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneÓSM.NA.DZIESÓSM.NA.DZIES(liczba_ósemkowa_ze_znakiem) Konwertuje liczbę ósemkową ze znakiem na format dziesiętny. Więcej informacji
InżynieryjneSZESN.NA.DZIESSZESN.NA.DZIES(liczba_szesnastkowa_ze_znakiem) Konwertuje liczbę szesnastkową ze znakiem na format dziesiętny. Więcej informacji
InżynieryjneSZESN.NA.ÓSMSZESN.NA.ÓSM(liczba_szesnastkowa_ze_znakiem; cyfry_znaczące) Konwertuje liczbę szesnastkową ze znakiem na format ósemkowy ze znakiem. Więcej informacji
InżynieryjneBIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWOBIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO(wartość; przesunięcie)Przesuwa bity danych wejściowych o określoną liczbę miejsc w prawo. Więcej informacji
InżynieryjneBITORBITOR(wartość1; wartość2)Zwraca wynik operacji bitowej LUB na dwóch liczbach. Więcej informacji
InżynieryjneCSC.LICZBY.ZESPCSC.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca cosecans danej liczby zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneEXP.LICZBY.ZESPEXP.LICZBY.ZESP(wykładnik)Zwraca liczbę Eulera – e (ok. 2,718) – podniesioną do potęgi zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneSIN.LICZBY.ZESPSIN.LICZBY.ZESP(lczba)Zwraca sinus danej liczby zespolonej. Więcej informacji
InżynieryjneTAN.LICZBY.ZESPTAN.LICZBY.ZESP(liczba)Zwraca tangens danej liczby zespolonej. Więcej informacji
FiltrująceSORTNSORTN(zakres; [n]; [tryb_wyświetlania_równoważnych]; [kolumna_sortowania1; rosnąco1]; ...)Zwraca pierwsze n elementów z zestawu danych po przeprowadzeniu sortowania. Więcej informacji
FiltrująceFILTERFILTER(zakres; warunek1; warunek2) Zwraca przefiltrowaną wersję zakresu źródłowego, podając tylko wiersze i kolumny spełniające określone warunki. Więcej informacji
FiltrująceSORTSORT(zakres; kolumna_sortowania; rosnąco; kolumna_sortowania2, rosnąco2) Sortuje wiersze z danej tablicy lub zakresu według wartości w jednej lub wielu kolumnach. Więcej informacji
FiltrowanieUNIQUEUNIQUE(zakres) Zwraca unikalne wiersze z podanego zakresu źródłowego, pomijając duplikaty. Wiersze są zwracane w kolejności ich pierwszego wystąpienia w zakresie źródłowym. Więcej informacji
FinansoweCENA.DYSK (PRICEDISC)CENA.DYSK(rozliczenie; termin_płatności; wykup; [metoda_liczenia_dni])Oblicza cenę dyskontowanego (nieoprocentowanego) papieru wartościowego na podstawie oczekiwanego zysku. Więcej informacji
FinansoweKWOTA.WYKUP (RECEIVED)KWOTA.WYKUP(rozliczenie; termin_płatności; inwestycja; dyskonto; [metoda_liczenia_dni]) Oblicza kwotę uzyskaną w dniu spłaty dla papieru wartościowego w przypadku inwestycji z papierami wartościowymi o stałym dochodzie kupionych w danym dniu. Więcej informacji
FinansoweNAL.ODS (ACCRINT)NAL.ODS(emisja; pierwsze_odsetki; rozliczenie; stopa; wykup; częstotliwość; [metoda_liczenia_dni])Oblicza naliczone odsetki dla papieru wartościowego z okresowymi płatnościami. Więcej informacji
FinansoweO.CZAS.TRWANIAO.CZAS.TRWANIA(stopa; wartość_bieżąca; wartość_przyszła)Zwraca liczbę okresów wymaganych do tego, aby inwestycja osiągnęła określoną wartość przy danej stopie procentowej. Więcej informacji
FinansoweROCZ.PRZYCHROCZ.PRZYCH(rozliczenie; termin_płatności; stopa; zysk; częstotliwość; [metoda_liczenia_dni]). Oblicza liczbę okresów składowych wymaganych do tego, aby inwestycja o danej wartości bieżącej rosnącej w danym tempie osiągnęła wartość docelową. Więcej informacji
FinansoweRÓWNOW.STOPA.PROCRÓWNOW.STOPA.PROC(liczba_okresów; wartość_bieżąca; wartość_przyszła)Zwraca stopę oprocentowania wymaganą do tego, aby inwestycja osiągnęła określoną wartość w danej liczbie okresów. Więcej informacji
FinansoweSTOPA.DYSK (DISC)STOPA.DYSK(rozliczenie; termin_płatności; cena; wykup; [metoda_liczenia_dni])Oblicza stopę dyskontową dla papieru wartościowego na podstawie ceny. Więcej informacji
FinansoweWYPŁ.DATA.NAST (COUPNCD)WYPŁ.DATA.NAST(rozliczenie; termin_płatności; częstotliwość; [metoda_liczenia_dni])Oblicza datę następnej płatności dywidendy lub odsetek po dacie rozliczenia. Więcej informacji
FinansoweWYPŁ.DATA.POPRZ (COUPPCD)WYPŁ.DATA.POPRZ(rozliczenie; termin_płatności; częstotliwość; [metoda_liczenia_dni])Oblicza datę poprzedniej płatności dywidendy lub odsetek przed datą rozliczenia. Więcej informacji
FinansoweWYPŁ.DNI (COUPDAYS)WYPŁ.DNI(rozliczenie; termin_płatności; częstotliwość; [metoda_liczenia_dni])Oblicza liczbę dni w okresie dywidendy lub płatności odsetek, który zawiera określoną datę rozliczenia. Więcej informacji
FinansoweWYPŁ.DNI.NAST (COUPDAYSNC)WYPŁ.DNI.NAST(rozliczenie; termin_płatności; częstotliwość; [metoda_liczenia_dni]) Oblicza liczbę dni od daty rozliczenia do kolejnej płatności dywidendy lub płatności odsetek. Więcej informacji
FinansoweCENA.BSCENA.BS(rozliczenie; termin_płatności; dyskonto) Oblicza cenę amerykańskiego weksla skarbowego na podstawie stopy dyskontowej. Więcej informacji
FinansoweCENA.DZIESCENA.DZIES(cena_ułamkowa; jednostka) Konwertuje cenę wyrażoną jako ułamek dziesiętny na cenę wyrażoną jako wartość dziesiętna. Więcej informacji
FinansoweCENA.UŁAMCENA.UŁAM(cena_dziesiętna; jednostka) Konwertuje cenę wyrażoną jako wartość dziesiętna na cenę wyrażoną jako ułamek dziesiętny. Więcej informacji
FinansoweCENA.WYKUPCENA.WYKUP(rozliczenie; termin_płatności; emisja; stopa; rentowność; metoda_liczenia_dni) Oblicza cenę papieru wartościowego dającą oprocentowanie w dniu płatności na podstawie oczekiwanego zysku. Więcej informacji
FinansoweCENACENA(rozliczenie; termin_płatności; stopa; rentowność; wykup; częstotliwość; metoda_liczenia_dni) Oblicza cenę papieru wartościowego przynoszącego okresowe oprocentowanie, np. amerykańskich obligacji skarbowych, na podstawie oczekiwanego zysku. Więcej informacji
FinansoweDBDB(koszt; odzysk; okres_użytkowania; okres; miesiąc) Oblicza amortyzację środka trwałego dla określonego okresu przy użyciu metody malejącego salda. Więcej informacji
FinansoweDDBDDB(koszt; odzysk; okres_użytkowania; okres; współczynnik) Oblicza amortyzację środka trwałego dla określonego okresu przy użyciu metody podwójnie malejącego salda. Więcej informacji
FinansoweEFEKTYWNAEFEKTYWNA(stopa_nominalna; okresy_w_roku) Oblicza efektywną roczną stopę oprocentowania na podstawie stopy nominalnej i liczby okresów składowych w roku. Więcej informacji
FinansoweFVFV(stopa; liczba_okresów; kwota_płatności; wartość_bieżąca; koniec_lub_początek) Oblicza wartość przyszłą inwestycji annuitetowej na podstawie płatności okresowych o stałej wysokości i stałej stopy oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweIPMTIPMT(stopa; okres; liczba_okresów; wartość_bieżąca; wartość_przyszła; koniec_lub_początek) Oblicza wysokość spłaty odsetek dla inwestycji na podstawie równych rat okresowych i stałej stopy oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweIRRIRR(kwoty_przepływów; szacunkowa_stopa) Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji na podstawie serii okresowych przepływów gotówkowych. Więcej informacji
FinancialISPMTISPMT(rate, period, number_of_periods, present_value)The ISPMT function calculates the interest paid during a particular period of an investment. Learn more.
FinansoweMIRRMIRR(kwoty_przepływów; stopa_finansowa; stopa_reinwestycji) Oblicza zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji na podstawie serii okresowych przepływów gotówkowych i różnicy między stopą oprocentowania zapłaconą w związku z finansowaniem w odniesieniu do zwrotu otrzymanego z reinwestowanego dochodu. Więcej informacji
FinansoweNAL.ODS.WYKUPNAL.ODS.WYKUP(emisja; termin_płatności; stopa; wykup; metoda_liczenia_dni) Oblicza naliczone odsetki dla papieru wartościowego z płatnością w terminie. Więcej informacji
FinansoweNOMINALNANOMINALNA(stopa_efektywna; okresy_w_roku) Oblicza roczną nominalną stopę oprocentowania na podstawie stopy efektywnej i liczby okresów składowych w roku. Więcej informacji
FinansoweNPERNPER(stopa; kwota_płatności; wartość_bieżąca; wartość_przyszła; koniec_lub_początek) Oblicza liczbę okresów płatności dla inwestycji na podstawie stałych wpłat okresowych i stałego oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweNPVNPV(dyskonto; przepływ1; przepływ2) Oblicza bieżącą wartość netto inwestycji na podstawie serii okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej. Więcej informacji
FinansowePMTPMT(stopa; liczba_okresów; wartość_bieżąca; wartość_przyszła; koniec_lub_początek) Oblicza płatność okresową dla inwestycji annuitetowej na podstawie okresowych płatności o stałej wysokości i stałej stopy oprocentowania. Więcej informacji
FinansowePPMTPPMT(stopa; okres; liczba_okresów; wartość_bieżąca; wartość_przyszła; koniec_lub_początek) Oblicza spłatę kapitału inwestycji na podstawie okresowych płatności o stałej wysokości i stałej stopy procentowej. Więcej informacji
FinansowePVPV(stopa; liczba_okresów; kwota_płatności; wartość_przyszła; koniec_lub_początek) Oblicza bieżącą wartość inwestycji annuitetowej na podstawie okresowych spłat o stałej wysokości i stałej stopy oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweRATERATE(liczba_okresów; płatność_w_okresie; wartość_bieżąca; wartość_przyszła; koniec_lub_początek; szacunkowa_stopa) Oblicza stopę procentową inwestycji annuitetowej na podstawie stałych płatności okresowych i stałej stopy oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweRENT.BSRENT.BS(rozliczenie; termin_płatności; cena) Oblicza rentowność amerykańskiego weksla skarbowego na podstawie ceny. Więcej informacji
FinansoweRENT.DYSKRENT.DYSK(rozliczenie; termin_płatności; cena; wykup; metoda_liczenia_dni) Oblicza cenę dyskontowanego (nieoprocentowanego) papieru wartościowego na podstawie ceny. Więcej informacji
FinansoweRENT.EKW.BSRENT.EKW.BS(rozliczenie; termin_płatności; dyskonto) Oblicza roczną rentowność ekwiwalentu amerykańskiego weksla skarbowego na podstawie stopy dyskontowej. Więcej informacji
FinansoweRENTOWNOŚĆRENTOWNOŚĆ(rozliczenie; termin_płatności; stopa; cena; wykup; częstotliwość; metoda_liczenia_dni) Oblicza rentowność roczną papieru wartościowego przynoszącego okresowe oprocentowanie, np. amerykańskich obligacji skarbowych, na podstawie ceny. Więcej informacji
FinansoweROCZ.PRZYCH.MROCZ.PRZYCH.M(rozliczenie; termin_płatności; stopa; zysk; częstotliwość; metoda_liczenia_dni) Oblicza zmodyfikowany okres Macaulaya dla oprocentowania okresowego spłat papieru wartościowego, np. amerykańskich obligacji skarbowych, na podstawie oczekiwanego zysku. Więcej informacji
FinansoweSLNSLN(koszt; odzysk; okres_użytkowania) Oblicza amortyzację liniową środka trwałego dla jednego okresu. Więcej informacji
FinansoweSPŁAC.KAPITSPŁAC.KAPIT(stopa; liczba_okresów; wartość_bieżąca; okres_początkowy; okres_końcowy; koniec_lub_początek) Oblicza wartość kapitału spłaconego w określonej liczbie okresów dla inwestycji na podstawie płatności okresowych o stałej wysokości. Więcej informacji
FinansoweSPŁAC.ODSSPŁAC.ODS(stopa; liczba_okresów; wartość_bieżąca; okres_początkowy; okres_końcowy; koniec_lub_początek) Oblicza skumulowaną wartość odsetek w danym okresie dla inwestycji na podstawie okresowych spłat o stałej wysokości i stałej stopy oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweSTOPA.PROCSTOPA.PROC(data_zakupu; data_sprzedaży; cena_zakupu; cena_sprzedaży; metoda_liczenia_dni) Oblicza efektywną stopę procentową po zakupie inwestycji po jednej cenie i sprzedaży po innej bez oprocentowania ani dywidend generowanych przez samą inwestycję. Więcej informacji
FinansoweSYDSYD(koszt; odzysk; okres_użytkowania; okres) Oblicza amortyzację środka trwałego dla określonego okresu przy użyciu metody sumy cyfr wszystkich lat. Więcej informacji
FinansoweWART.PRZYSZŁ.KAPWART.PRZYSZŁ.KAP(kapitał_początkowy; plan_procentowy) Oblicza przyszłą wartość kapitału początkowego na podstawie określonych serii zmieniających się stóp oprocentowania. Więcej informacji
FinansoweWYPŁ.DNI.OD.POCZWYPŁ.DNI.OD.POCZ(rozliczenie; termin_płatności; częstotliwość; metoda_liczenia_dni) Oblicza liczbę dni od pierwszej dywidendy lub płatności odsetek do daty rozliczenia. Więcej informacji
FinansoweWYPŁ.LICZBAWYPŁ.LICZBA(rozliczenie; termin_płatności; częstotliwość; metoda_liczenia_dni) Oblicza liczbę dywidend lub płatności odsetek w okresie od daty rozliczenia do terminu spłaty inwestycji. Więcej informacji
FinansoweXIRRXIRR(kwoty_przepływów; daty_przepływów; szacunkowa_stopa) Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji na podstawie określonej serii potencjalnie nieregularnych przepływów gotówkowych. Więcej informacji
FinansoweXNPVXNPV(dyskonto; kwoty_przepływów; daty_przepływów) Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie określonej serii potencjalnie nieregularnych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej. Więcej informacji
FinancialYIELDMATYIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, price, [day_count_convention])Calculates the annual yield of a security paying interest at maturity, based on price. Learn more
FinansoweAMORT.LINAMORT.LIN(koszt; data_zakupu; koniec_pierwszego_okresu; odzysk; okres; stopa; [podstawa])Zwraca amortyzację w danym okresie rozrachunkowym. Jeśli zakupu środka trwałego dokonano w trakcie okresu rozrachunkowego, to zwracana jest amortyzacja podzielona proporcjonalnie. Więcej informacji
FinansoweVDBVDB(koszt; odzysk; okres_użytkowania; okres_początkowy; okres_końcowy; [współczynnik]; [bez_zmiany])wraca amortyzację środka trwałego w danym okresie (lub jego części). Więcej informacji
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(formuła_tablicowa) Umożliwia wyświetlanie wartości zwracanych przez formułę tablicową w wielu wierszach i/lub kolumnach oraz używanie tablic w funkcjach niezwiązanych z tablicami. Więcej informacji
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(tekst_lub_zakres) Identyfikuje język używany w tekście w określonym zakresie. Więcej informacji
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(ticker; attribute; start_date; end_date|num_days; interval) Pobiera aktualne lub historyczne informacje o papierach wartościowych z Google Finance. Więcej informacji
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(tekst; source_language; target_language) Tłumaczy tekst z jednego języka na inny/ Więcej informacji
GoogleIMAGEIMAGE(url; tryb) Wstawia obraz do komórki. Więcej informacji
GoogleQUERYQUERY(data; zapytanie; nagłówki) Uruchamia zapytanie Google Visualization API Query Language w obrębie danych. Więcej informacji
GoogleSPARKLINESPARKLINE(data; options) Tworzy miniaturowy wykres w obrębie jednej komórki. Więcej informacji
InformacyjneISDATEISDATE(wartość)Wskazuje, czy podana wartość jest datą. Więcej informacji 
InformacyjnaISEMAILISEMAIL(wartość) Sprawdza, czy wartość jest poprawnym adresem e-mail. Więcej informacji
InformacyjneTYPTYP(wartość) Zwraca liczbę związaną z typem danych przekazanych do funkcji. Dostępna tylko w nowych Arkuszach Google. Więcej informacji
InformacyjneBRAKBRAK() Zwraca błąd „wartość niedostępna”, czyli „#N/A”. Więcej informacji
InformacyjneCZY.ADRCZY.ADR(wartość) Sprawdza, czy wartość jest odwołaniem do prawidłowej komórki. Więcej informacji
InformacyjneCZY.BŁCZY.BŁ(wartość) Sprawdza, czy wartość jest błędem innym niż „#N/A”. Więcej informacji
InformacyjneCZY.BŁĄDCZY.BŁĄD(wartość) Sprawdza, czy wartość jest błędem. Więcej informacji
InformacyjneCZY.BRAKCZY.BRAK(wartość) Sprawdza, czy wartość jest błędem „#N/A”. Więcej informacji
InformacyjneCZY.LICZBACZY.LICZBA(wartość) Sprawdza, czy wartość jest liczbą. Więcej informacji
InformacyjneCZY.LOGICZNACZY.LOGICZNA(wartość) Sprawdza, czy wartość ma postać „TRUE” czy „FALSE”. Więcej informacji
InformacyjneCZY.NIE.TEKSTCZY.NIE.TEKST(wartość) Sprawdza, czy wartość jest wartością nietekstową. Więcej informacji
InformacyjneCZY.PUSTACZY.PUSTA(wartość) Sprawdza, czy komórka odniesienia jest pusta. Więcej informacji
InformacyjneCZY.TEKSTCZY.TEKST(wartość) Sprawdza, czy wartość jest tekstem. Więcej informacji
InformacjaISFORMULAISFORMULA(cell) Sprawdza, czy we wskazanej komórce znajduje się formuła. Więcej informacji
InformacyjneNN(wartość) Zwraca argument podany jako liczba. Więcej informacji
InformacyjneNR.BŁĘDUNR.BŁĘDU(odwołanie) Zwraca liczbę oznaczającą wartość błędu, który wystąpił w innej komórce. Więcej informacji
InformacyjnaCELLCELL(typ_informacji; odwołanie) Zwraca poszukiwane informacje o określonej komórce. Więcej informacji
LogiczneIFSIFS(warunek1; wartość1; [warunek2; wartość2]; …) Sprawdza wiele warunków i zwraca wartość powiązaną z pierwszym warunkiem, który okazał się prawdziwy. Dowiedz się więcej.
LogiczneJEŻELI.BŁĄDJEŻELI.BŁĄD(wartość, [wartość_jeśli_błąd]) Zwraca pierwszy argument, jeśli nie jest to wartość błędna; w przeciwnym razie zwraca drugi argument, jeśli występuje, lub pustą wartość jeśli nie ma drugiego argumentu. Więcej informacji
LogiczneJEŻELI.NDJEŻELI.ND(wartość; wartość_jeśli_błąd_na)Analizuje wartość. Jeśli wartość to błąd #N/A, zwraca określoną wartość. Więcej informacji
LogiczneLAMBDALAMBDA(nazwa, wyrażenie_formuły) Powoduje utworzenie oraz zwrócenie funkcji niestandardowej po podaniu zestawu nazw i argumentu „wyrażenie_formuły”, który z nich korzysta. Aby obliczyć argument „wyrażenie_formuły”, możesz wywołać zwracaną funkcję z liczbą wartości podaną w nazwie. Więcej informacji
LogiczneSWITCHSWITCH(wyrażenie; przypadek1; wartość1; [wartość_domyślna lub przypadek2; wartość2]; …) Sprawdza wyrażenie względem listy przypadków i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu zgodnemu przypadkowi. Jeśli nie ma zgodnych przypadków, zwracana jest opcjonalna wartość domyślna. Więcej informacji
LogiczneFAŁSZFAŁSZ() Zwraca wartość logiczną „TRUE”. Więcej informacji
LogiczneJEŻELIJEŻELI(wyrażenie_logiczne; wartość_jeśli_prawda; wartość_jeśli_fałsz) Zwraca jedną wartość, jeśli wyrażenie logiczne to „TRUE” oraz inną, jeśli „FALSE”. Więcej informacji
LogiczneLETLET(nazwa1; wyrażenie_wartości1; [nazwa2; …]; [wyrażenie_wartości2; …]; wyrażenie_formuły)Powoduje przypisanie do argumentu „nazwa” wyników z wartością wyrażenie_wartości i zwraca wynik argumentu wyrażenie_formuły. Argument wyrażenie_formuły może korzystać z nazw zdefiniowanych w zakresie funkcji LET. Argumenty wyrażenie_wartości są oceniane tylko raz w funkcji LET, nawet jeśli następne argumenty wyrażenie_wartości lub wyrażenie_formuły są używane wiele razy. Więcej informacji
LogiczneLUBLUB(wyrażenie_logiczne1; wyrażenie_logiczne2) Zwraca wartość „TRUE”, jeśli dowolny z podanych argumentów jest logiczną prawdą oraz „FALSE”, jeśli wszystkie podane argumenty są logicznym fałszem. Więcej informacji
LogiczneNIENIE(wyrażenie_logiczne) Zwraca wartość przeciwną dla wartości logicznej – „NOT(TRUE)” zwraca „FALSE”; „NOT(FALSE)” zwraca „TRUE”. Więcej informacji
LogiczneORAZORAZ(wyrażenie_logiczne1; wyrażenie_logiczne2) Zwraca wartość „TRUE”, jeśli wszystkie podane argumenty są logiczną prawdą oraz „FALSE”, jeśli którykolwiek z podanych argumentów jest logicznym fałszem. Więcej informacji
LogicznePRAWDAPRAWDA() Zwraca wartość logiczną TRUE. Więcej informacji
LogicalXORXOR(logical_expression1, [logical_expression2, ...]) The XOR function performs an exclusive or of 2 numbers that returns a 1 if the numbers are different, and a 0 otherwise. Learn more.
WyszukująceFORMUŁA.TEKSTFORMUŁA.TEKST(komórka)Zwraca formułę jako ciąg tekstowy. Więcej informacji
WyszukująceWEŹDANETABELIWEŹDANETABELI(nazwa_wartości; dowolna_komórka_tabeli_przestawnej; [kolumna_oryginalna; ...]; [element_przestawny; ...]Wyodrębnia zbiorczą wartość z tabeli przestawnej, która odpowiada określonym nagłówkom wierszy i kolumn. Więcej informacji
WyszukująceWYSZUKAJWYSZUKAJ(szukany_klucz, zakres_wyszukiwania|tablica_wyników_wyszukiwania, [zakres_wyników]) Przeszukuje wiersz lub kolumnę pod kątem klucza i zwraca wartość komórki w zakresie wynikowym zlokalizowanym na tej samej pozycji co przeszukiwany wiersz lub kolumna. Dostępna tylko w nowych Arkuszach Google. Więcej informacji
LookupXLOOKUPXLOOKUP(klucz_wyszukiwania, zakres_wyszukiwania, zakres_wyników, brakująca_wartość, [tryb_dopasowania], [tryb_wyszukiwania] Zwraca wartości w zakresie wynikowym w pozycji, w której znaleziono dopasowanie w zakresie wyszukiwania. W przypadku braku dopasowania zwrócone zostanie najbliższe dopasowanie. Więcej informacji
WyszukująceADR.POŚRADR.POŚR(odwołanie_jako_ciąg) Zwraca odwołanie do komórki określone za pomocą ciągu. Więcej informacji
WyszukująceADRESADRES(wiersz; kolumna; adres_bezwzględny; użyj_notacji_a1) Zwraca odwołanie do komórki jako ciąg. Więcej informacji
WyszukująceILE.WIERSZYILE.WIERSZY(zakres) Zwraca liczbę wierszy w określonej tablicy lub zakresie. Więcej informacji
WyszukująceINDEKSINDEKS(odwołanie; wiersz; kolumna) Zwraca zawartość komórki określonej za pomocą numeru wiersza i kolumny. Więcej informacji
WyszukująceLICZBA.KOLUMNLICZBA.KOLUMN(zakres) Zwraca liczbę kolumn w określonej tablicy lub zakresie. Więcej informacji
WyszukująceNR.KOLUMNYNR.KOLUMNY(komórka_odwołania) Zwraca numer kolumny dla określonej komórki z „A=1”. Więcej informacji
WyszukującePODAJ.POZYCJĘPODAJ.POZYCJĘ(kryteria_wyszukiwania; zakres; typ_wyszukiwania) Zwraca względną pozycję elementu, który jest zgodny z określoną wartością. Więcej informacji
WyszukującePRZESUNIĘCIEPRZESUNIĘCIE(komórka_odwołania; wiersze_przesunięcia; kolumny_przesunięcia; wysokość; szerokość) Zwraca odwołanie do zakresu przesuniętego o podaną liczbą wierszy i kolumn względem początkowej komórki odwołania. Więcej informacji
WyszukująceWIERSZWIERSZ(komórka_odwołania) Zwraca numer wiersza dla określonej komórki. Więcej informacji
WyszukująceWYBIERZWYBIERZ(indeks; wybór1; wybór2) Zwraca element z listy wyborów na podstawie indeksu. Więcej informacji
WyszukująceWYSZUKAJ.PIONOWOWYSZUKAJ.PIONOWO(kryteria_wyszukiwania; zakres; indeks; posortowany) Wyszukiwanie pionowe. Wyszukuje w dół pierwszej kolumny z zakresu dla kryterium i zwraca wartość określonej komórki w znalezionym wierszu. Więcej informacji
WyszukująceWYSZUKAJ.POZIOMOWYSZUKAJ.POZIOMO(kryteria_wyszukiwania; zakres; indeks; posortowany) Wyszukiwanie poziome. Przeszukuje pierwszy wiersz zakresu dla klucza i zwraca wartość określonej komórki w znalezionej kolumnie. Więcej informacji
MatematycznaCOUNTIFSCOUNTIFS(zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2; ...]) Zwraca liczbę elementów w zakresie na podstawie wielu kryteriów. Więcej informacji
MatematyczneSEQUENCESEQUENCE(wiersze; kolumny; wartość początkowa; krok)Zwraca siatkę kolejnych liczb, na przykład 1, 2, 3, 4. Więcej informacji
MatematyczneSUMIFSSUMIFS(zakres_sumy; zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2; ...]) Zwraca sumę zakresu zależną od wielu kryteriów. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNEZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE(liczba; [istotność]; [tryb])Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności. W zależności od trybu liczby ujemne są zaokrąglane do lub od zera. Więcej informacji 
MatematyczneZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ(number, [significance])Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności. Liczba jest zaokrąglana w górę bez względu na to, czy jest dodatnia czy ujemna. Więcej informacji 
MatematyczneZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNEZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE(liczba; [istotność]; [tryb])Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności. W zależności od trybu liczby ujemne są zaokrąglane do lub od zera. Więcej informacji 
MatematyczneACOSACOS(wartość) Zwraca odwrotny cosinus dla liczby podanej w radianach. Więcej informacji
MatematyczneACOSHACOSH(wartość) Zwraca odwrotny cosinus hiperboliczny liczby. Więcej informacji
MatematyczneASINASIN(wartość) Zwraca odwrotny sinus dla liczby podanej w radianach. Więcej informacji
MatematyczneASINHASINH(wartość) Zwraca odwrotny sinus hiperboliczny liczby. Więcej informacji
MatematyczneATANATAN(wartość) Zwraca odwrotny tangens dla liczby podanej w radianach. Więcej informacji
MatematyczneATAN2ATAN2(x; y) Zwraca kąt między osią x i segmentem linii od początku (0,0) do określonej pary współrzędnych (x, y) w radianach. Więcej informacji
MatematyczneATANHATANH(wartość) Zwraca odwrotny tangens hiperboliczny liczby. Więcej informacji
MatematyczneCOSCOS(kąt) Zwraca cosinus kąta podanego w radianach. Więcej informacji
MatematyczneCOSHCOSH(wartość) Zwraca cosinus hiperboliczny dowolnej liczby rzeczywistej. Więcej informacji
MatematyczneCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(wartość1; wartość2) Oblicza, ile unikatowych wartości znajduje się na liście określonych wartości i w zakresach. Więcej informacji
MathCSCHCSCH(value)The CSCH function returns the hyperbolic cosecant of any real number. Learn more.
MatematyczneCZ.CAŁK.DZIELENIACZ.CAŁK.DZIELENIA(dzielna; dzielnik) Zwraca jedną liczbę podzieloną przez drugą. Więcej informacji
MatematyczneCZY.NIEPARZYSTECZY.NIEPARZYSTE(wartość) Sprawdza, czy podana wartość jest nieparzysta. Więcej informacji
MatematyczneCZY.PARZYSTECZY.PARZYSTE(wartość) Sprawdza, czy podana wartość jest parzysta. Więcej informacji
MathDECIMALDECIMAL(value, base)The DECIMAL function converts the text representation of a number in another base, to base 10 (decimal). Learn more.
MatematyczneEXPEXP(wykładnik) Zwraca liczbę Eulera, e (ok. 2,718), podniesioną do potęgi. Więcej informacji
MathFLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE(number, [significance])The FLOOR.PRECISE function rounds a number down to the nearest integer or multiple of specified significance. Learn more.
MatematyczneILOCZYNILOCZYN(współczynnik1; współczynnik2) Zwraca wynik mnożenia serii liczb. Więcej informacji
MathIMLNIMLN(complex_value)Returns the logarithm of a complex number, base e (Euler's number). Learn more
MathIMPOWERIMPOWER(complex_base, exponent)Returns a complex number raised to a power. Learn more
MathIMSQRTIMSQRT(complex_number)Computes the square root of a complex number. Learn more
MatematyczneISO.ZAOKR.W.GÓRĘISO.ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba; [istotność])Zobacz Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ
MatematyczneKOMBINACJEKOMBINACJE(n; k) Zwraca liczbę sposobów wyboru pewnej liczby obiektów z puli obiektów o danym rozmiarze. Więcej informacji
MatematyczneKOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁKOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(z)Zobacz KOMP.FUNKCJA.BŁ (ERFC)
MatematyczneKOMP.FUNKCJA.BŁKOMP.FUNKCJA.BŁ(z) Zwraca uzupełniającą funkcję błędu Gaussa dla wartości. Więcej informacji
MatematyczneLICZ.JEŻELILICZ.JEŻELI(zakres; kryterium) Zwraca liczbę elementów z zakresu komórek, które spełniają określone kryteria. Więcej informacji
MatematyczneLICZ.PUSTELICZ.PUSTE(zakres) Zwraca liczbę pustych komórek w danym zakresie. Więcej informacji
MatematyczneLICZBA.CAŁKLICZBA.CAŁK(wartość; miejsca) Skraca liczbę do określonej liczby cyfr znaczących, pomijając mniej znaczące cyfry. Więcej informacji
MatematyczneLNLN(wartość) Zwraca logarytm liczby na podstawie e (liczby Eulera). Więcej informacji
MatematyczneLOGLOG(wartość; podstawa) Zwraca logarytm liczby o określonej podstawie. Więcej informacji
MatematyczneLOG10LOG10(wartość) Zwraca logarytm dziesiętny liczby. Więcej informacji
MatematyczneLOS.ZAKRLOS.ZAKR(dół; góra) Zwraca równomiernie losową liczbę całkowitą między dwiema wartościami włącznie. Więcej informacji
MatematyczneLOSLOS() Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1 wyłącznie. Więcej informacji
MatematyczneMACIERZ.JEDNOSTKOWAMACIERZ.JEDNOSTKOWA(wymiar)Zwraca macierz jednostek rozmiaru wymiar x wymiar. Więcej informacji
MatematyczneMODMOD(dzielna; dzielnik) Zwraca wynik operatora modulo, reszty z operacji dzielenia. Więcej informacji
MatematyczneMODUŁ.LICZBYMODUŁ.LICZBY(wartość) Zwraca wartość bezwzględną liczby. Więcej informacji
MatematyczneNAJMN.WSP.WIELNAJMN.WSP.WIEL(wartość1; wartość2) Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność dla jednej lub kilku liczb całkowitych. Więcej informacji
MatematyczneNAJW.WSP.DZIELNAJW.WSP.DZIEL(wartość1; wartość2) Zwraca największy wspólny dzielnik dla jednej lub kilku liczb całkowitych. Więcej informacji
MatematycznePIPI() Zwraca wartość liczby pi z dokładnością do czternastu miejsc dziesiętnych. Więcej informacji
MatematycznePIERW.PIPIERW.PI(wartość) Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy iloczynu podanej liczby dodatniej i liczby PI. Więcej informacji
MatematycznePIERWIASTEKPIERWIASTEK(wartość) Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy liczby dodatniej. Więcej informacji
MatematycznePOTĘGAPOTĘGA(podstawa; wykładnik) Zwraca liczbę podniesioną do potęgi. Więcej informacji
MatematyczneRADIANYRADIANY(kąt) Konwertuje wartość kąta w stopniach na radiany. Więcej informacji
MathRANDARRAYRANDARRAY(rows, columns)Generates an array of random numbers between 0 and 1. Learn more.
MatematyczneROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ(wartość)Zobacz ROZKŁAD.LIN.GAMMA (GAMMALN)
MatematyczneROZKŁAD.LIN.GAMMAROZKŁAD.LIN.GAMMA(wartość) Zwraca logarytm określonej funkcji Gamma na podstawie e (liczby Eulera). Więcej informacji
MathSECSEC(angle)The SEC function returns the secant of an angle, measured in radians. Learn more.
MathSECHSECH(value)The SECH function returns the hyperbolic secant of an angle. Learn more
MatematyczneSILNIA.DWUKRSILNIA.DWUKR(wartość) Zwraca podwójną silnię liczby. Więcej informacji
MatematyczneSILNIASILNIA(wartość) Zwraca silnię liczby. Więcej informacji
MatematyczneSINSIN(kąt) Zwraca sinus kąta podanego w radianach. Więcej informacji
MatematyczneSINHSINH(wartość) Zwraca sinus hiperboliczny dowolnej liczby rzeczywistej. Więcej informacji
MatematyczneSTOPNIESTOPNIE(kąt) Konwertuje wartość kąta w radianach na stopnie. Więcej informacji
MatematyczneSUMA.JEŻELISUMA.JEŻELI(zakres; kryterium; zakres_sumy) Zwraca sumę warunków w danym zakresie. Więcej informacji
MatematyczneSUMA.KWADRATÓWSUMA.KWADRATÓW(wartość1; wartość2) Zwraca sumę kwadratów szeregu liczb i/lub komórek. Więcej informacji
MatematyczneSUMA.SZER.POTSUMA.SZER.POT(x; n; m; a) Po podaniu parametrów x, n, m i a zwracana jest suma potęg a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m), gdzie „i” jest liczbą wpisów w zakresie „a”. Więcej informacji
MatematyczneSUMASUMA(wartość1; wartość2) Zwraca sumę szeregu liczb i/lub komórek. Więcej informacji
MatematyczneSUMY.CZĘŚCIOWESUMY.CZĘŚCIOWE(kod_funkcji; zakres1; zakres2) Zwraca sumę częściową pionowego zakresu komórek przy użyciu określonej funkcji agregacji. Więcej informacji
MatematyczneTANTAN(kąt) Zwraca tangens kąta podanego w radianach. Więcej informacji
MatematyczneTANHTANH(wartość) Zwraca tangens hiperboliczny dowolnej liczby rzeczywistej. Więcej informacji
MatematyczneWIELOMIANWIELOMIAN(wartość1; wartość2) Zwraca silnię sumy wartości podzielonych przez iloczyn silni wartości. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.DO.CAŁKZAOKR.DO.CAŁK(wartość) Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej, która jest od niej mniejsza lub równa. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.DO.NPARZZAOKR.DO.NPARZ(wartość) Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej nieparzystej liczby całkowitej. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.DO.PARZZAOKR.DO.PARZ(wartość) Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej parzystej liczby całkowitej. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.DO.WIELOKRZAOKR.DO.WIELOKR(wartość; współczynnik) Zaokrągla liczbę do najbliższej całkowitej wielokrotności innej liczby. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.DÓŁZAOKR.DÓŁ(wartość; miejsca) Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych, zawsze w dół do następnego prawidłowego przyrostu. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.GÓRAZAOKR.GÓRA(wartość; miejsca) Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych, zawsze w górę do następnego prawidłowego przyrostu. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.W.DÓŁZAOKR.W.DÓŁ(wartość; współczynnik) Zaokrągla podaną liczbę w dół do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności. Więcej informacji
MatematyczneZAOKR.W.GÓRĘZAOKR.W.GÓRĘ(wartość; współczynnik) Zaokrągla podaną liczbę do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności. Więcej informacji
MatematyczneZAOKRZAOKR(wartość; miejsca) Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych zgodnie z poprawnymi kryteriami matematycznymi. Więcej informacji
MatematyczneZNAK.LICZBYZNAK.LICZBY(wartość) Dla danej liczby zwraca „-1”, jeśli jest ujemna, „1”, jeśli jest dodatnia i „0”, jeśli jest zerowa. Więcej informacji
MatematyczneACOTACOT(wartość)Zwraca arcus cotangens określonej liczby w radianach. Więcej informacji
MatematyczneACOTHACOTH(wartość)Zwraca arcus cotangens hiperboliczny określonej liczby w radianach. Ta wartość nie może należeć do zakresu od -1 do 1 włącznie. Więcej informacji
MatematyczneCOTCOT(kąt)Zwraca cotangens kąta w radianach. Więcej informacji
MatematyczneCOTHCOTH(wartość)Zwraca cotangens hiperboliczny dowolnej liczby rzeczywistej. Więcej informacji
MatematyczneCSCCSC(kąt)Zwraca cosecans podanego kąta w radianach. Więcej informacji
MatematyczneKOMBINACJE.AKOMBINACJE.A(n; k)Zwraca liczbę sposobów wyboru pewnej liczby obiektów z puli obiektów o danym rozmiarze z uwzględnieniem wielokrotnego wyboru tego samego obiektu. Więcej informacji
MatematycznePODSTAWAPODSTAWA(wartość; podstawa; [długość_minimalna])Przekształca liczbę na zapis tekstowy w innym systemie liczbowym, na przykład dwójkowym, gdy podstawą jest 2. Więcej informacji
OperatorUNIQUEUNIQUE(zakres, wg_kolumn, tylko_raz) Zwraca unikalne wiersze z podanego zakresu źródłowego, pomijając duplikaty. Wiersze są zwracane w kolejności ich pierwszego wystąpienia w zakresie źródłowym. Więcej informacji
OperatoroweADDADD(wartość1; wartość2) Zwraca sumę dwóch liczb. Odpowiednik operatora „+”. Więcej informacji
OperatoroweCONCATCONCAT(wartość1; wartość2) Zwraca połączenie dwóch wartości. Odpowiednik operatora „&”. Więcej informacji
OperatoroweDIVIDEDIVIDE(dzielna; dzielnik) Zwraca jedną liczbę podzieloną przez drugą. Odpowiednik operatora „/”. Więcej informacji
OperatoroweEQEQ(wartość1; wartość2) Zwraca „TRUE”, jeśli dwie określone wartości są równe lub „FALSE”, jeśli jest inaczej. Odpowiednik operatora „==”. Więcej informacji
OperatoroweGTGT(wartość1; wartość2) Zwraca „TRUE”, jeśli wartość pierwszego argumentu jest większa od wartości drugiego lub „FALSE”, jeśli jest inaczej. Odpowiednik operatora „>”. Więcej informacji
OperatoroweGTEGTE(wartość1; wartość2) Zwraca „TRUE”, jeśli wartość pierwszego argumentu jest większa lub równa wartości drugiego lub „FALSE”, jeśli jest inaczej. Odpowiednik operatora „>=”. Więcej informacji
OperatorISBETWEENISBETWEEN(wartość_do_porównania; dolna_granica; górna_granica; dolna_granica_jest_uwzględniana; górna_granica_jest_uwzględniana) Sprawdza, czy podana liczba znajduje się między dwoma innymi liczbami (uwzględniając je lub wykluczając). Więcej informacji
OperatoroweLTLT(wartość1; wartość2) Zwraca „TRUE”, jeśli wartość pierwszego argumentu jest mniejsza od wartości drugiego lub „FALSE”, jeśli jest inaczej. Odpowiednik operatora „<”. Więcej informacji
OperatoroweLTELTE(wartość1; wartość2) Zwraca „TRUE”, jeśli wartość pierwszego argumentu jest mniejsza lub równa wartości drugiego lub „FALSE”, jeśli jest inaczej. Odpowiednik operatora „<=”. Więcej informacji
OperatoroweMINUSMINUS(wartość1; wartość2) Zwraca różnicę dwóch liczb. Odpowiednik operatora „-”. Więcej informacji
OperatoroweMULTIPLYMULTIPLY(współczynnik1; współczynnik2) Zwraca iloczyn dwóch liczb. Odpowiednik operatora „*”. Więcej informacji
OperatoroweNENE(wartość1; wartość2) Zwraca „TRUE”, jeśli dwie podane wartości nie są równe lub „FALSE”, jeśli jest inaczej. Odpowiednik operatora „!=”. Więcej informacji
OperatorowePOWPOW(podstawa; wykładnik) Zwraca liczbę podniesioną do potęgi. Więcej informacji
OperatoroweUMINUSUMINUS(wartość) Zwraca liczbę ze znakiem przeciwnym. Więcej informacji
OperatoroweUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(wartość_procentowa) Zwraca wartość podaną jako procent; np. „UNARY_PERCENT(100)” równa się „1”. Więcej informacji
OperatoroweUPLUSUPLUS(wartość) Zwraca niezmienioną określoną liczbę. Więcej informacji
StatystycznaAVERAGEIFAVERAGEIF(zakres; kryterium; [zakres_średniej]) Zwraca średnią zakresu w zależności od kryteriów. Więcej informacji
StatystycznaAVERAGEIFSAVERAGEIFS(zakres_średniej; zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2; ...]) Zwraca średnią zakresu zależną od wielu kryteriów. Więcej informacji
StatystyczneCHIDISTCHIDIST(x; stopnie_swobody) Oblicza prawostronny rozkład chi kwadrat, który jest często używany do testowania hipotez. Dowiedz się więcej
StatystyczneCHIINVCHIINV(prawdopodobieństwo; stopnie_swobody) Oblicza odwrotność prawostronnego rozkładu chi kwadrat. Dowiedz się więcej
StatystyczneCHISQ.DISTCHISQ.DIST(x; stopnie_swobody; łącznie) Oblicza lewostronny rozkład chi kwadrat, który jest często używany do testowania hipotez. Dowiedz się więcej
StatystyczneCHISQ.DIST.RTCHISQ.DIST.RT(x; stopnie_swobody) Oblicza prawostronny rozkład chi kwadrat, który jest często używany do testowania hipotez. Dowiedz się więcej
StatystyczneCHISQ.INVCHISQ.INV(prawdopodobieństwo; stopnie_swobody) Oblicza odwrotność lewostronnego rozkładu chi kwadrat. Dowiedz się więcej
StatystyczneCHISQ.INV.RTCHISQ.INV.RT(prawdopodobieństwo; stopnie_swobody) Oblicza odwrotność prawostronnego rozkładu chi kwadrat. Dowiedz się więcej
StatystyczneCHITESTCHITEST(zakres_rzeczywisty; zakres_przewidywany) Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem chi kwadrat Pearsona dla dwóch zakresów danych. Określa prawdopodobieństwo, że obserwowane dane kategorialne pochodzą z oczekiwanego rozkładu. Dowiedz się więcej
StatystyczneF.INVF.INV(prawdopodobieństwo; stopnie_swobody1; stopnie_swobody2) Oblicza odwrotność lewostronnego rozkładu prawdopodobieństwa F, który nazywany jest też rozkładem Fishera-Snedecora lub rozkładem F Snedecora. Więcej informacji
StatystyczneF.INV.RTF.INV.RT(prawdopodobieństwo; stopnie_swobody1; stopnie_swobody2) Oblicza odwrotność prawostronnego rozkładu prawdopodobieństwa F, które nazywane jest też rozkładem Fishera-Snedecora lub rozkładem F Snedecora. Dowiedz się więcej
StatystyczneF.TESTF.TEST(zakres1; zakres2) Zobacz TEST.F.
StatystyczneFINVFINV(prawdopodobieństwo; stopnie_swobody1; stopnie_swobody2) Oblicza odwrotność prawostronnego rozkładu prawdopodobieństwa F, które nazywane jest też rozkładem Fishera-Snedecora lub rozkładem F Snedecora. Dowiedz się więcej
StatystyczneFTESTFTEST(zakres1; zakres2) Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem F dla równości wariancji. Określa prawdopodobieństwo tego, że dwie próby pochodzą z populacji mających taką samą wariancję. Dowiedz się więcej
StatystycznaGAMMAGAMMA(liczba)Zwraca wartość funkcji Gamma obliczoną dla danej liczby. Więcej informacji
StatystyczneGAMMA.DISTGAMMA.DIST(x; alfa; beta; skumulowany) Oblicza rozkład gamma – ciągły rozkład prawdopodobieństwa na podstawie dwóch parametrów. Dowiedz się więcej
StatystyczneGAMMADISTGAMMADIST(x, alfa, beta, skumulowany) Oblicza rozkład gamma – ciągły rozkład prawdopodobieństwa na podstawie dwóch parametrów. Dowiedz się więcej
StatystyczneILE.LICZBILE.LICZB(wartość1, [wartość2, ...]) Zwraca liczbę wartości liczbowych w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneILE.NIEPUSTYCHILE.NIEPUSTYCH(wartość1; [wartość2; ...]) Zwraca liczbę wartości w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystycznaKOWARIANCJA.PRÓBKIKOWARIANCJA.PRÓBKI(dane_y; dane_x)Oblicza kowariancję zbioru danych, gdzie zbiór danych to próbka całej populacji. Więcej informacji
StatystycznaKWARTYL.PRZEDZ.OTWKWARTYL.PRZEDZ.OTW(dane; numer_kwartyla)Zwraca wartość najbliższą danemu kwartylowi zbioru danych z wyjątkiem 0 i 4. Więcej informacji
StatystyczneMAXIFSMAXIFS(zakres; zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2]; …) Zwraca maksymalną wartość z zakresu komórek przefiltrowanych zgodnie z ustalonymi kryteriami. Dowiedz się więcej.
StatystyczneMINIFSMINIFS(zakres; zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2]; …) Zwraca minimalną wartość z zakresu komórek przefiltrowanych zgodnie z ustalonymi kryteriami. Dowiedz się więcej.
StatystyczneODCH.STANDARD.POPUL.AODCH.STANDARD.POPUL.A(wartość1; wartość2) Oblicza szacunkowe odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, ustawiając tekstowi wartość „0”. Więcej informacji
StatystyczneODCH.STANDARD.POPULODCH.STANDARD.POPUL(wartość1; wartość2) Oblicza szacunkowe odchylenie standardowe na podstawie całej populacji. Więcej informacji
StatystyczneODCH.STANDARDOWE.AODCH.STANDARDOWE.A(wartość1; wartość2) Oblicza szacunkowe odchylenie standardowe na podstawie próby, ustawiając tekstowi wartość „0”. Więcej informacji
StatystyczneODCH.STANDARDOWEODCH.STANDARDOWE(wartość1; wartość2) Oblicza szacunkowe odchylenie standardowe na podstawie próby. Więcej informacji
StatystycznePERCENTRANK.EXCPERCENTRANK.EXC(dane; wartość; [cyfry_znaczące]) Zwraca pozycję procentową (percentyl) od 0 do 1 wyłącznie dla określonej wartości w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystycznaPERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INC(dane; wartość; [cyfry_znaczące]) Zwraca pozycję procentową (percentyl) od 0 do 1 włącznie dla określonej wartości w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystycznaPERMUTATIONAPERMUTATIONA(liczba; wybrana_liczba)Zwraca liczbę permutacji dla wybranej grupy obiektów (z zastąpieniami) z łącznej liczby obiektów. Więcej informacji
StatystycznePROCENT.POZYCJAPROC.POZ.PRZEDZ.OTW(dane; wartość; [cyfry_znaczące]) Zwraca pozycję procentową podanej wartości w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystycznaRANK.AVGRANK.AVG(wartość; dane; [rosnąco]) Zwraca pozycję określonej wartości w zbiorze danych. Jeśli w zbiorze danych jest więcej niż jeden wpis o tej samej wartości, zostanie zwrócona średnia pozycja wpisów. Więcej informacji
StatystycznaRANK.EQRANK.EQ(wartość; dane; [rosnąco]) Zwraca pozycję określonej wartości w zbiorze danych. Jeśli w zbiorze danych jest więcej niż jeden wpis o tej samej wartości, zostanie zwrócona górna pozycja wpisów. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.BETAROZKŁ.BETA(wartość; alfa; beta; skumulowany; dolna_granica; górna_granica)Zobacz ROZKŁAD.BETA.
StatystyczneROZKŁ.BETA.ODWRROZKŁ.BETA.ODWR(prawdopodobieństwo; alfa; beta; dolna_granica; górna_granica)Zwraca wartość funkcji odwrotnego rozkładu beta dla określonego prawdopodobieństwa. Więcej informacji 
StatystyczneROZKŁAD.EXP (EXPON.DIST)EXPON.DIST(x; lambda; skumulowany)Zwraca wartość funkcji rozkładu wykładniczego z argumentem LAMBDA dla określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.POISSONROZKŁ.POISSON(x; średnia; [skumulowany])Zobacz ROZKŁAD.POISSON.
StatystycznaROZKŁ.TROZKŁ.T(x; stopnie_swobody; skumulowany)Zwraca prawostronny rozkład studenta dla wartości x. Więcej informacji
StatystycznaROZKŁ.T.DSROZKŁ.T.DS(x; stopnie_swobody)Zwraca dwustronny rozkład studenta dla wartości x. Więcej informacji
StatystycznaROZKŁ.T.PSROZKŁ.T.PS(x; stopnie_swobody)Zwraca prawostronny rozkład studenta dla wartości x. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.EXP (EXPONDIST)EXPONDIST(x; LAMBDA; skumulowany)Zobacz ROZKŁAD.EXP
StatystyczneROZKŁAD.GAMMA.ODWROZKŁAD.GAMMA.ODW(prawdopodobieństwo; alfa; beta)Zwraca wartość funkcji odwrotnej skumulowanego rozkładu gamma dla podanego prawdopodobieństwa oraz parametrów alfa i beta. Więcej informacji
StatystycznaSKOŚNOŚĆ.PSKOŚNOŚĆ.P(wartość1; wartość2)Oblicza skośność zbioru danych, który reprezentuje całą populację. Więcej informacji
StatystyczneT.TESTT.TEST(zakres1, zakres2, strony, typ)Zobacz TEST.T.
StatystycznaTDISTTDIST(x; stopnie_swobody; strony) Oblicza prawdopodobieństwo rozkładu t-Studenta dla danej wartości wejściowej (x). Więcej informacji
StatystyczneUFNOŚĆ.NORMUFNOŚĆ.NORM(alfa; odchylenie_standardowe; wielkość_pop)Zobacz UFNOŚĆ.
StatystycznaUFNOŚĆ.TUFNOŚĆ.T(alfa; odchylenie_standardowe; rozmiar)Oblicza szerokość połowy przedziału ufności dla rozkładu t-Studenta. Więcej informacji
StatystyczneWARIANCJA.POPUL.AWARIANCJA.POPUL.A(wartość1; wartość2) Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, przypisując tekstowi wartość „0”. Więcej informacji
StatystyczneWARIANCJA.POPULWARIANCJA.POPUL(wartość1; wartość2) Oblicza wariancję na podstawie całej populacji. Więcej informacji
StatystyczneWARIANCJAWARIANCJA(wartość1; wartość2) Oblicza szacunkową wariancję na podstawie próby. Więcej informacji
StatystycznaWYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABLWYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL(wartość1; wartość2)Zwraca wartości, które występują najczęściej w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneZ.TESTZ.TEST(dane; wartość; [odchylenie_standardowe])Zobacz TEST.Z.
StatisticalBETAINVBETAINV(probability, alpha, beta, lower_bound, upper_bound) See BETA.INV 
StatystyczneCHI.TESTCHI.TEST(zakres_rzeczywisty; zakres_przewidywany)Zobacz CHITEST
StatystyczneFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x; dane_y; dane_x)Zobacz REGLINX (FORECAST)
StatisticalGAMMA.INVGAMMA.INV(probability, alpha, beta)The GAMMA.INV function returns the value of the inverse gamma cumulative distribution function for the specified probability and alpha and beta parameters. Learn more.
StatisticalGAUSSGAUSS(z)The GAUSS function returns the probability that a random variable, drawn from a normal distribution, will be between the mean and z standard deviations above (or below) the mean. Learn more.
StatystyczneKOWARIANCJA.POPULKOWARIANCJA.POPUL(dane_y; dane_x)Zobacz KOWARIANCJA (COVAR)
StatystyczneKOWARIANCJAKOWARIANCJA(dane_y; dane_x) Oblicza kowariancję zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneKURTOZAKURTOZA(wartość1; wartość2) Oblicza kurtozę zbioru danych z opisem kształtu, a w szczególności „szczytowości” tego zbioru. Więcej informacji
StatystyczneKWARTYL.PRZEDZ.ZAMKKWARTYL.PRZEDZ.ZAMK(dane; numer_kwartyla)Zobacz KWARTYL (QUARTILE)
StatystyczneKWARTYLKWARTYL(dane; liczba_kwartyla) Zwraca wartość najbliższą określonemu kwartylowi zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneMARGINOFERRORMARGINOFERROR(zakres, ufność)Oblicza margines błędu (połowę rozpiętości przedziału ufności) na podstawie danego zakresu wartości i poziomu ufności. Więcej informacji
StatystyczneMAXMAX(wartość1; wartość2) Zwraca maksymalną wartość w liczbowym zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneMAX.AMAX.A(wartość1; wartość2) Zwraca maksymalną wartość liczbową w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneMAX.KMAX.K(dane; n) Zwraca n-ty największy element ze zbioru danych, gdzie „n” jest zdefiniowane przez użytkownika. Więcej informacji
StatystyczneMEDIANAMEDIANA(wartość1; wartość2) Zwraca medianę dla liczbowego zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneMINMIN(wartość1; wartość2) Zwraca minimalną wartość w liczbowym zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneMIN.AMIN.A(wartość1; wartość2) Zwraca minimalną wartość liczbową w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneMIN.KMIN.K(dane; n) Zwraca n-ty najmniejszy element ze zbioru danych, gdzie „n” jest zdefiniowane przez użytkownika. Więcej informacji
StatystyczneNACHYLENIENACHYLENIE(dane_y; dane_x) Oblicza nachylenie linii wynikającej z regresji liniowej zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneNORMALIZUJNORMALIZUJ(wartość; średnia; odchylenie_standardowe) Oblicza znormalizowany odpowiednik zmiennej losowej przy danej średniej i odchyleniu standardowym rozkładu. Więcej informacji
StatystyczneODCH.KWADRATOWEODCH.KWADRATOWE(wartość1; wartość2) Oblicza sumę kwadratów wartości odchyleń na podstawie próby. Więcej informacji
StatystyczneODCH.STAND.POPULODCH.STAND.POPUL(wartość1; [wartość2; ...])Zobacz ODCH.STANDARD.POPUL (STDEVP)
StatystyczneODCH.STANDARD.PRÓBKIODCH.STANDARD.PRÓBKI(wartość1; [wartość2; ...])Zobacz ODCH.STANDARDOWE (STDEV)
StatystyczneODCH.ŚREDNIEODCH.ŚREDNIE(wartość1; wartość2) Oblicza średnią z odchyleń bezwzględnych od wartości średniej zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneODCIĘTAODCIĘTA(dane_y; dane_x) Oblicza wartość „y”, przy której linia wywodząca się z regresji liniowej zbioru danych przetnie oś „y” (x=0). Więcej informacji
StatystycznePEARSONPEARSON(dane_y; dane_x) Oblicza wartość „r”, współczynnik Pearsona dla zbioru danych. Więcej informacji
StatystycznePERCENTYL.PRZEDZ.OTWPERCENTYL.PRZEDZ.OTW(dane; percentyl)Zwraca wartość przy danym percentylu zbioru danych oprócz 0 i 1. Więcej informacji
StatystycznePERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKPERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(dane; percentyl)Zobacz PERCENTYL (PERCENTILE)
StatystycznePERCENTYLPERCENTYL(dane; percentyl) Zwraca wartość przy danym percentylu zbioru danych. Więcej informacji
StatystycznePERMUTACJEPERMUTACJE(n; k) Zwraca liczbę sposobów wyboru pewnej liczby obiektów z puli obiektów o danym rozmiarze z uwzględnieniem kolejności. Więcej informacji
StatisticalPHIPHI(x)The PHI function returns the value of the normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. Learn more.
StatystycznePOZYCJAPOZYCJA(wartość; dane; rosnąco) Zwraca pozycję określonej wartości w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystycznePRAWDPDPRAWDPD(dane; prawdopodobieństwa; dolny_limit; górny_limit) Biorąc pod uwagę zestaw wartości i danych prawdopodobieństw, oblicza prawdopodobieństwo, że wartość wybierana losowo leży między dwoma limitami. Więcej informacji
StatystycznePRÓG.ROZKŁAD.DWUMPRÓG.ROZKŁAD.DWUM(liczba_prób; prawdop_sukcesu; prawdop_docelowe) Oblicza najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest większy lub równy określonym kryteriom. Więcej informacji
StatystyczneR.KWADRATR.KWADRAT(dane_y; dane_x) Oblicza wartość „r”, współczynnik Pearsona dla zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneREGBŁSTDREGBŁSTD(dane_y; dane_x) Oblicza błąd standardowy prognozowanej wartości „y” dla każdego „x” w regresji zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneREGLINXREGLINX(x; dane_y; dane_x) Oblicza oczekiwaną wartość „y” dla określonej wartości „x” na podstawie regresji liniowej zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.DWUMROZKŁ.DWUM(liczba_sukcesów; liczba_prób; prawdop_sukcesu; skumulowany)Zobacz ROZKŁAD.DWUM (BINOMDIST)
StatystyczneROZKŁ.DWUM.ODWRROZKŁ.DWUM.ODWR(liczba_prób; prawdop_sukcesu; prawdop_docelowe)Zobacz PRÓG.ROZKŁAD.DWUM (CRITBINOM)
StatystyczneROZKŁ.DWUM.PRZECROZKŁ.DWUM.PRZEC(liczba_niepowodzeń; liczba_sukcesów; prawdop_sukcesu)Zobacz ROZKŁAD.DWUM.PRZEC (NEGBINOMDIST)
StatystyczneROZKŁ.F.PSROZKŁ.F.PS(x, stopnie_swobody1, stopnie_swobody2) Oblicza prawostronny rozkład prawdopodobieństwa F (stopień zróżnicowania) dla dwóch zbiorów danych przy znanej wartości x. Zwany też rozkładem Fishera-Snedecora lub rozkładem F Snedecora. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.FROZKŁ.F(x, stopnie_swobody1, stopnie_swobody2, skumulowany) Oblicza lewostronny rozkład prawdopodobieństwa F (stopień zróżnicowania) dla dwóch zbiorów danych przy znanej wartości x. Zwany też rozkładem Fishera-Snedecora lub rozkładem F Snedecora. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.HIPERGEOMROZKŁ.HIPERGEOM(liczba_sukcesów; liczba_prób; sukcesy_w_pop; wielkość_pop) Zobacz ROZKŁAD.HIPERGEOM (HYPGEOMDIST)
StatystyczneROZKŁ.LOGROZKŁ.LOG(x; średnia; odchylenie_standardowe)Zobacz ROZKŁAD.LOG (LOGNORMDIST)
StatystyczneROZKŁ.LOG.ODWRROZKŁ.LOG.ODWR(x; średnia; odchylenie_standardowe)Zobacz ROZKŁAD.LOG.ODW (LOGINV)
StatystyczneROZKŁ.LOG.ODWRROZKŁ.LOG.ODWR(x; średnia; odchylenie_standardowe)Zobacz ROZKŁAD.NORMALNY.ODW (NORMINV)
StatystyczneROZKŁ.NORMALNYROZKŁ.NORMALNY(x; średnia; odchylenie_standardowe; skumulowany)Zobacz ROZKŁAD.NORMALNY (NORMDIST)
StatystyczneROZKŁ.NORMALNY.SROZKŁ.NORMALNY.S(x) Zobacz ROZKŁAD.NORMALNY.S (NORMSDIST)
StatystyczneROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(x)Zobacz ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW (NORMSINV)
StatystyczneROZKŁ.T.ODWR.DSROZKŁ.T.ODWR.DS(prawdopodobieństwo, stopnie_swobody) Oblicza odwrotność dwustronnej funkcji TDIST (rozkładu t). Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.T.ODWRROZKŁ.T.ODWR(prawdopodobieństwo, stopnie_swobody) Oblicza odwrotność ujemną jednostronnej funkcji TDIST (rozkładu t). Więcej informacji
StatystyczneROZKŁ.WEIBULLROZKŁ.WEIBULL(x; kształt; skala; skumulowany)Zobacz WEIBULL
StatystyczneROZKŁAD.DWUM.PRZECROZKŁAD.DWUM.PRZEC(liczba_niepowodzeń; liczba_sukcesów; prawdop_sukcesu) Oblicza prawdopodobieństwo uzyskania pewnej liczby niepowodzeń przed określoną liczbą sukcesów podczas niezależnych prób. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.DWUMROZKŁAD.DWUM(liczba_sukcesów; liczba_prób; prawdop_sukcesu; łącznie) Oblicza prawdopodobieństwo uzyskania pewnej liczby sukcesów (lub maksymalnej liczby sukcesów) podczas określonej liczby prób dla populacji o określonym rozmiarze, zawierającej pewną liczbę sukcesów z wymianą prób. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.FROZKŁAD.F(x, stopnie_swobody1, stopnie_swobody2) Oblicza prawostronny rozkład prawdopodobieństwa F (stopień zróżnicowania) dla dwóch zbiorów danych przy znanej wartości x. Zwany też rozkładem Fishera-Snedecora lub rozkładem F Snedecora. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.FISHER.ODWROZKŁAD.FISHER.ODW(wartość) Zwraca odwrotną transformatę Fishera dla określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.FISHERROZKŁAD.FISHER(wartość) Zwraca transformatę Fishera dla określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.HIPERGEOMROZKŁAD.HIPERGEOM(liczba_sukcesów; liczba_prób; sukcesy_w_pop; wielkość_pop) Oblicza prawdopodobieństwo uzyskania pewnej liczby sukcesów podczas określonej liczby prób dla populacji o określonym rozmiarze, zawierającej pewną liczbę sukcesów bez wymiany prób. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.LOG.ODWROZKŁAD.LOG.ODW(x; średnia; odchylenie_standardowe) Zwraca wartość odwrotności rozkładu logarytmiczno-normalnego z daną średnią i standardowym odchyleniem przy określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.LOGROZKŁAD.LOG(x; średnia; odchylenie_standardowe) Zwraca wartość rozkładu logarytmiczno-normalnego z daną średnią i standardowym odchyleniem przy określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.NORMALNY.ODWROZKŁAD.NORMALNY.ODW(x; średnia; odchylenie_standardowe) Zwraca wartość odwrotnej funkcji rozkładu normalnego dla określonej wartości, średniej i odchylenia standardowego. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.NORMALNY.S.ODWROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(x) Zwraca wartość odwróconej funkcji standardowego rozkładu normalnego dla określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.NORMALNY.SROZKŁAD.NORMALNY.S(x) Zwraca wartość funkcji standardowego skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej wartości. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.NORMALNYROZKŁAD.NORMALNY(x; średnia; odchylenie_standardowe; łącznie) Zwraca wartość funkcji rozkładu normalnego (lub funkcji rozkładu normalnego skumulowanego) dla określonej wartości, średniej i odchylenia standardowego. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.POISSONROZKŁAD.POISSON(x; średnia; łącznie) Zwraca wartość funkcji rozkładu Poissona (lub funkcji rozkładu skumulowanego Poissona) dla określonej wartości i średniej. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.T.ODWROZKŁAD.T.ODW(prawdopodobieństwo, stopnie_swobody) Oblicza odwrotność dwustronnej funkcji TDIST (rozkładu t). Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.WEIBULLROZKŁAD.WEIBULL(x; kształt; skala; łącznie) Zwraca wartość funkcji rozkładu Weibulla (lub skumulowanej funkcji rozkładu Weibulla) o określonym kształcie i skali. Więcej informacji
StatystyczneSKOŚNOŚĆSKOŚNOŚĆ(wartość1; wartość2) Oblicza skośność zbioru danych, który opisuje symetrię tego zbioru danych wokół średniej. Więcej informacji
StatystyczneŚREDNIA.AŚREDNIA.A(wartość1; wartość2) Zwraca liczbową wartość średnią w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneŚREDNIA.GEOMETRYCZNAŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(wartość1; wartość2) Oblicza średnią geometryczną zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneŚREDNIA.HARMONICZNAŚREDNIA.HARMONICZNA(wartość1; wartość2) Oblicza średnią harmoniczną zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneŚREDNIA.WEWNŚREDNIA.WEWN(dane; wyłączenie_proporcji) Oblicza średnią ze zbioru danych z wyjątkiem niektórych części danych z wysokich i niskich końców zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneŚREDNIAŚREDNIA(wartość1; wartość2) Zwraca liczbową wartość średnią w zbiorze danych z ignorowaniem tekstu. Więcej informacji
StatystyczneTEST.TTEST.T(zakres1, zakres2, ogony, typ) Zwraca prawdopodobieństwo związane z rozkładem t. Określa prawdopodobieństwo tego, że dwie próby pochodzą z populacji mających taki sam rozkład normalny. Więcej informacji
StatystyczneTEST.ZTEST.Z(dane; wartość; odchylenie_standardowe) Zwraca wartość P o dwóch śladach dla testu Z ze standardowym rozkładem. Więcej informacji
StatystyczneUFNOŚĆUFNOŚĆ(alfa; odchylenie_standardowe; wielkość_pop) Oblicza szerokość połowy przedziału ufności dla normalnego rozkładu. Więcej informacji
StatystyczneWARIANCJA.AWARIANCJA.A(wartość1; wartość2) Oblicza szacunkową wariancję na podstawie próby, ustawiając tekstowi wartość „0”. Więcej informacji
StatystyczneWARIANCJA.POPWARIANCJA.POP(wartość1; [wartość2; ...])Zobacz WARIANCJA.POPUL (VARP)
StatystyczneWARIANCJA.PRÓBKIWARIANCJA.PRÓBKI(wartość1; [wartość2; ...])Zobacz WARIANCJA (VAR)
StatystyczneWSP.KORELACJIWSP.KORELACJI(dane_y; dane_x) Oblicza wartość „r”, współczynnik Pearsona dla zbioru danych. Więcej informacji
StatystyczneWYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTWYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART(wartość1; [wartość2; ...]) Zobacz WYST.NAJCZĘŚCIEJ (MODE) 
StatystyczneWYST.NAJCZĘŚCIEJWYST.NAJCZĘŚCIEJ(wartość1; wartość2) Zwraca wartość, która występuje najczęściej w zbiorze danych. Więcej informacji
StatystyczneAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(wartości; wagi; [wartości_dodatkowe]; [wagi_dodatkowe]) Wyznacza średnią ważoną ze zbioru wartości na podstawie podanych wartości i odpowiadających im wag. Więcej informacji
StatystyczneROZKŁAD.BETAROZKŁAD.BETA(wartość; alfa; beta; dolna_granica; górna_granica)Zwraca prawdopodobieństwo określone przez funkcję rozkładu beta. Więcej informacji
TekstoweASCASC(tekst)Konwertuje znaki ASCII i katakana o pełnej szerokości na znaki o szerokości połówkowej. Ta funkcja nie zmienia żadnych znaków o standardowej szerokości. Więcej informacji 
TekstowaDŁ.BDŁ.B(ciąg)Zwraca długość ciągu tekstowego w bajtach. Więcej informacji
TekstowaFINDBFINDB(szukany_tekst; tekst_do_przeszukania; [zaczynając_od]) Zwraca położenie pierwszego znalezionego ciągu w tekście, którego każdy podwójny znak jest liczony jako 2. Więcej informacji
TekstowaFRAGMENT.TEKSTU.BFRAGMENT.TEKSTU.B(ciąg)Zwraca segment ciągu tekstowego od danego znaku do określonej liczby bajtów. Więcej informacji
TekstowaLEWYBLEWYB(ciąg; liczba bajtów)Zwraca lewą część ciągu do określonej liczby bajtów. Więcej informacji
TekstowaPRAWY.BPRAWY.B(ciąg; liczba_bajtów)Zwraca prawą część ciągu tekstowego do określonej liczby bajtów. Więcej informacji
TekstowaSEARCHBSEARCHB(szukany_tekst; tekst_do_przeszukania; [zaczynając_od]) Zwraca położenie pierwszego znalezionego ciągu w tekście, którego każdy podwójny znak jest liczony jako 2. Więcej informacji
TekstoweSPLITSPLIT(tekst; separator; [dziel_według_każdego]; [usuń_pusty_tekst]) Dzieli tekst wokół określonego znaku lub ciągu i umieszcza każdą część w oddzielnej komórce w wierszu. Więcej informacji
TekstowaTEXTJOINTEXTJOIN(separator; ignoruj_puste; tekst1; [tekst2]; …) Łączy tekst z wielu ciągów i/lub tablic, korzystając z określonego separatora oddzielającego połączone fragmenty tekstu. Dowiedz się więcej.
TekstoweZASTĄP.BZASTĄP.B(tekst; pozycja; liczba_bajtów; nowy_tekst)Zamienia część ciągu tekstowego (na podstawie liczby bajtów) na inny ciąg tekstowy. Więcej informacji
TekstowaZNAK.UNICODEZNAK.UNICODE(numer)Zwraca znak Unicode odpowiadający określonemu numerowi. Więcej informacji
TekstoweARABSKIEARABSKIE(liczba_rzymska) Oblicza wartość liczby rzymskiej. Więcej informacji
TekstowaCLEANCLEAN(tekst) Zwraca tekst z usuniętymi niedrukowalnymi znakami ASCII. Więcej informacji
TekstoweDŁ(tekst) Zwraca długość ciągu. Więcej informacji
TekstoweFRAGMENT.TEKSTUFRAGMENT.TEKSTU(ciąg; zaczynając_od; długość_wyodrębniania) Zwraca segment ciągu. Więcej informacji
TekstoweJOINJOIN(separator; wartość_lub_tablica1; wartość_lub_tablica2) Łączy elementy jednej lub większej liczby jednowymiarowych tablic za pomocą określonego separatora. Więcej informacji
TekstoweKODKOD(ciąg) Zwraca wartość liczbową mapy Unicode pierwszego znaku w podanym ciągu. Więcej informacji
TekstoweKWOTAKWOTA(liczba; liczba_miejsc) Formatuje liczbę na format waluty zgodnie z ustawieniami lokalnymi. Więcej informacji
TekstoweLEWYLEWY(ciąg; liczba_znaków) Zwraca podciąg od początku określonego ciągu. Więcej informacji
TekstoweLITERY.MAŁELITERY.MAŁE(tekst) Konwertuje wielkie litery określonego ciągu na małe. Więcej informacji
TekstoweLITERY.WIELKIELITERY.WIELKIE(tekst) Konwertuje małe litery określonego ciągu na wielkie. Więcej informacji
TekstowePODSTAWPODSTAW(tekst_do_wyszukania; wyszukaj; zamień_na; liczba_wystąpień) Zastępuje istniejący tekst w ciągu nowym tekstem. Więcej informacji
TekstowePORÓWNAJPORÓWNAJ(ciąg1; ciąg2) Sprawdza, czy dwa ciągi są identyczne. Więcej informacji
TekstowePOWTPOWT(tekst_do_powtórzenia; liczba_powtórzeń) Zwraca określony tekst powtórzony określoną liczbę razy. Więcej informacji
TekstowePRAWYPRAWY(ciąg; liczba_znaków) Zwraca podciąg od końca określonego ciągu. Więcej informacji
TekstoweREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(tekst; wyrażenie_regularne) Wyodrębnia pasujące podciągi na podstawie wyrażenia regularnego. Więcej informacji
TekstoweREGEXMATCHREGEXMATCH(tekst; wyrażenie_regularne) Określa, czy część tekstu pasuje do wyrażenia regularnego. Więcej informacji
TekstoweREGEXREPLACEREGEXREPLACE(tekst; wyrażenie_regularne; zamiennik) Zamienia część tekstu innym tekstem, korzystając z wyrażeń regularnych. Więcej informacji
TekstoweRZYMSKIERZYMSKIE(liczba; złagodzenie_zasady) Formatuje liczbę na rzymską. Więcej informacji
TekstoweSZUKAJ.TEKSTSZUKAJ.TEKST(wyszukaj; tekst_do_wyszukania; zaczynając_od) Zwraca pozycję, na której ciąg zostaje znaleziony w tekście po raz pierwszy. Więcej informacji
TekstoweTT(wartość) Zwraca argumenty ciągu jako tekst. Więcej informacji
TekstoweTEKSTTEKST(liczba; format) Konwertuje liczbę na wartość tekstową zgodnie z określonym formatem. Więcej informacji
TekstoweUSUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYUSUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst) Usuwa spacje przed i za określonym ciągiem. Więcej informacji
TekstoweWARTOŚĆWARTOŚĆ(tekst) Konwertuje zgodny z Edytorem Arkuszy Google ciąg w formacie daty, godziny lub liczby na liczbę. Więcej informacji
TekstoweZ.WIELKIEJ.LITERYZ.WIELKIEJ.LITERY(tekst_wielkimi) Każde słowo w określonym ciągu rozpoczyna się wielką literą. Więcej informacji
TekstoweZAOKR.DO.TEKSTZAOKR.DO.TEKST(liczba; liczba_miejsc; bez_separatora) Formatuje liczbę ze stałą liczbą miejsc dziesiętnych. Więcej informacji
TekstoweZASTĄPZASTĄP(tekst; pozycja; długość; nowy_tekst) Zamienia część ciągu tekstowego na inny ciąg tekstowy. Więcej informacji
TekstoweZŁĄCZ.TEKSTYZŁĄCZ.TEKSTY(ciąg1; ciąg2) Łączy ze sobą ciągi. Więcej informacji
TekstoweZNAJDŹZNAJDŹ(wyszukaj; tekst_do_wyszukania; zaczynając_od) Zwraca pozycję, na której ciąg zostaje znaleziony w tekście po raz pierwszy. Więcej informacji
TekstoweZNAKZNAK(numer_tabeli) Konwertuje liczbę na znak zgodnie z bieżącą tabelą Unicode. Więcej informacji
TekstoweUNICODEUNICODE(tekst)Zwraca dziesiętną wartość Unicode pierwszego znaku w tekście.Więcej informacji
BazodanoweBD.ILE.REKORDÓW.ABD.ILE.REKORDÓW.A(baza_danych; pole; kryteria) Zlicza wartości i tekst z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.ILE.REKORDÓWBD.ILE.REKORDÓW(baza_danych; pole; kryteria) Zlicza wartości liczbowe z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.ILOCZYNBD.ILOCZYN(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca iloczyn wartość z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.MAXBD.MAX(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca najwyższą wartość z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.MINBD.MIN(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca najniższą wartość z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.ODCH.STANDARD.POPULBD.ODCH.STANDARD.POPUL(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca odchylenie standardowe całej populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.ODCH.STANDARDBD.ODCH.STANDARD(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca odchylenie standardowe próby z populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.POLEBD.POLE(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca pojedynczą wartość z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.SUMABD.SUMA(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca sumę wartości z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.ŚREDNIABD.ŚREDNIA(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca średnią zbioru wartości wybranych z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.WARIANCJA.POPULBD.WARIANCJA.POPUL(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca wariancję całej populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
BazodanoweBD.WARIANCJABD.WARIANCJA(baza_danych; pole; kryteria) Zwraca wariancję próby z populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL. Więcej informacji
ParserKONWERTUJKONWERTUJ(wartość, jednostka_początkowa, jednostka_końcowa) Konwertuje wartość liczbową na inną jednostkę miary. Więcej informacji
ParsująceTO_DATETO_DATE(wartość) Konwertuje podaną liczbę na datę. Więcej informacji
ParsująceTO_DOLLARSTO_DOLLARS(wartość) Konwertuje podaną liczbę na wartość w dolarach. Więcej informacji
ParsująceTO_PERCENTTO_PERCENT(wartość) Konwertuje podaną liczbę na wartość procentową. Więcej informacji
ParsująceTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(wartość) Konwertuje podaną datę/godzinę, wartość procentową, walutę lub inaczej sformatowaną wartość liczbową na liczbę niemianowaną bez formatowania. Więcej informacji
ParsująceTO_TEXTTO_TEXT(wartość) Konwertuje podaną wartość liczbową na wartość tekstową. Więcej informacji
FunkcjaARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(zakres_danych; liczba_wierszy; liczba_kolumn) Ogranicza wynik formuły tablicowej do określonego rozmiaru. Więcej informacji
TablicaWEDŁUG KOLUMN (BYCOL)BYCOL(tablica_lub_zakres, LAMBDA)Grupuje tablicę według kolumn przez zastosowanie funkcji LAMBDA do każdej kolumny. Więcej informacji
TablicoweFLATTENFLATTEN(zakres1;[zakres2;...])Zobacz FLATTEN.
TablicaMAKEARRAYMAKEARRAY(wiersze; kolumny; LAMBDA)Zwraca tablicę określonych wymiarów z wartościami obliczonymi przez zastosowanie funkcji LAMBDA. Więcej informacji
TablicaMAPA (MAP)MAP(tablica1; [tablica2, ...], LAMBDA) Mapuje każdą wartość w danej tablicy do nowej wartości przez zastosowanie funkcji LAMBDA do każdej wartości. Więcej informacji
TablicoweREDUKCJA (REDUCE)REDUCE(wartość_początkowa, tablica_lub_zakres, LAMBDA)Redukuje tablicę do skumulowanego wyniku przez zastosowanie funkcji LAMBDA do każdej wartości. Więcej informacji
TablicaSKANOWANIE (SCAN)SCAN(wartość_początkowa, tablica_lub_zakres, LAMBDA)Skanuje tablicę i zwraca wartości przejściowe przez zastosowanie funkcji LAMBDA dla każdej wartości. Zwraca tablicę wartości przejściowych uzyskanych w każdym kroku. Więcej informacji
TablicaWEDŁUG WIERSZA (BYROW)BYROW(tablica_lub_zakres, LAMBDA)Grupuje tablicę według wierszy przez zastosowanie funkcji LAMBDA do każdego wiersza. Więcej informacji
TablicoweCHOOSECOLSCHOOSECOLS(tablica; kolumna_numer1; [kolumna_numer2]) Tworzy nową tablicę z wybranych kolumn w istniejącym zakresie. Więcej informacji
TablicoweCHOOSEROWSCHOOSEROWS(tablica; wiersz_numer1; [wiersz_numer2])Tworzy nową tablicę z wybranych wierszy w istniejącym zakresie. Więcej informacji
TablicoweCZĘSTOŚĆCZĘSTOŚĆ(dane; klasy) Oblicza rozkład częstotliwości w tablicy jednokolumnowej na określone klasy. Więcej informacji
TablicoweHSTACKHSTACK(zakres1; [zakres2; …])Dodaje zakresy w poziomie i w kolejności, aby zwrócić większą tablicę. Dowiedz się więcej
TablicoweMACIERZ.ILOCZYNMACIERZ.ILOCZYN(macierz1; macierz2) Oblicza iloczyn dwóch macierzy określonych jako tablice lub zakresy. Więcej informacji
TablicoweMACIERZ.ODWMACIERZ.ODW(macierz_kwadratowa) Zwraca odwrotność macierzy dla macierzy kwadratowej określonej jako tablica lub zakres. Więcej informacji
TablicoweREGEXPPREGEXPP(znane_dane_y; znane_dane_x; b; wyczerpująco) Biorąc pod uwagę częściowe dane wykładniczej krzywej wzrostu, oblicza różne parametry dotyczące najlepszego dopasowania idealnej krzywej wykładniczej wzrostu. Więcej informacji
TablicoweREGEXPWREGEXPW(znane_dane_y; znane_dane_x; nowe_dane_x; b) Biorąc pod uwagę częściowe dane trendu wzrostu wykładniczego, dopasowuje idealny trend wzrostu wykładniczego i/lub przewiduje dalsze wartości. Więcej informacji
TablicoweREGLINPREGLINP(znane_dane_y; znane_dane_x; b; wyczerpująco) Biorąc pod uwagę częściowe dane dotyczące trendu liniowego, oblicza różne parametry dotyczące idealnego trendu liniowego z użyciem metody najmniejszych kwadratów. Więcej informacji
TablicoweREGLINWREGLINW(znane_dane_y; znane_dane_x; nowe_dane_x; b) Biorąc pod uwagę częściowe dane dotyczące trendu liniowego, dopasowuje idealny trend liniowy za pomocą metody najmniejszych kwadratów i/lub przewiduje dalsze wartości. Więcej informacji
TablicoweSUMA.ILOCZYNÓWSUMA.ILOCZYNÓW(tablica1; tablica2) Oblicza sumę iloczynów odpowiednich wpisów w dwóch tablicach lub zakresach o równej wielkości. Więcej informacji
TablicoweSUMA.X2.M.Y2SUMA.X2.M.Y2(tablica_x; tablica_y) Oblicza sumę różnic kwadratów wartości w dwóch tablicach. Więcej informacji
TablicoweSUMA.X2.P.Y2SUMA.X2.P.Y2(tablica_x; tablica_y) Oblicza sumę sum kwadratów wartości w dwóch tablicach. Więcej informacji
TablicoweSUMA.XMY.2SUMA.XMY.2(tablica_x; tablica_y) Oblicza sumę kwadratów różnic w dwóch tablicach. Więcej informacji
TablicoweTOCOLTOCOL(tablica_lub_zakres; [ignorowanie]; [skanowanie_według_kolumny])Przekształca tablicę lub zakres komórek w jedną kolumnę. Więcej informacji
TablicoweTOROWTOROW(tablica_lub_zakres; [ignorowanie]; [skanowanie_według_kolumny])Przekształca tablicę lub zakres komórek w jeden wiersz. Więcej informacji
TablicoweTRANSPONUJTRANSPONUJ(tablica_lub_zakres) Transponuje wiersze i kolumny tablicy lub zakresu komórek. Więcej informacji
TablicoweVSTACKVSTACK(zakres1; [zakres2, …])Dodaje zakresy w pionie i w kolejności, aby zwrócić większą tablicę. Więcej informacji
TablicoweWRAPCOLSWRAPCOLS(zakres; zawijaj_liczba; [wypełnienie])Zawija podany wiersz lub kolumnę według kolumn do określonej liczby elementów w każdej kolumnie w celu utworzenia nowej tablicy. Dowiedz się więcej
TablicoweWRAPROWSWRAPROWS(zakres; zawijaj_liczba; [wypełnienie])Zawija podany wiersz lub kolumnę komórek według wierszy po określonej liczbie elementów w celu utworzenia nowej tablicy. Dowiedz się więcej
TablicoweWYZNACZNIK.MACIERZYWYZNACZNIK.MACIERZY(macierz_kwadratowa) Zwraca wyznacznik macierzy dla macierzy kwadratowej określonej jako tablica lub zakres. Więcej informacji
InternetoweENCODEURLENCODEURL(tekst)ozwala zakodować ciąg tekstowy na potrzeby użycia go w zapytaniu URL. Więcej informacji
InternetoweHIPERŁĄCZEHIPERŁĄCZE(url, [etykieta_linku])Tworzy hiperlink w komórce. Więcej informacji
InternetoweIMPORTDATAIMPORTDATA(url)Importuje dane z danego adresu URL w formacie .csv (wartości rozdzielane przecinkami) lub .tsv (wartości rozdzielane tabulatorami). Więcej informacji
InternetoweIMPORTFEEDIMPORTFEED(url, [zapytanie], [nagłówki], [liczba_elementów])Importuje kanał informacyjny RSS lub ATOM. Więcej informacji
InternetoweIMPORTHTMLIMPORTHTML(url, zapytanie, indeks)Importuje dane z tabeli lub listy w obrębie strony HTML. Więcej informacji
InternetoweIMPORTRANGEIMPORTRANGE(url_arkusza, ciąg_zakresu)Importuje zakres komórek z określonego arkusza kalkulacyjnego. Więcej informacji
InternetoweIMPORTXMLIMPORTXML(url, zapytanie_xpath)Importuje dane z różnych typów danych uporządkowanych, w tym XML, HTML, CSV, TSV oraz kanałów informacyjnych RSS i ATOM XML. Więcej informacji
InternetoweISURLISURL(wartość)Sprawdza, czy wartość jest prawidłowym adresem URL. Więcej informacji
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne