Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Jak dołączyć do programu

Tworzenie pliku danych

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.
Aby przesłać dane produktów do Google Merchant Center, najpierw musisz utworzyć plik danych, do którego możesz dodać dane. Jest to konieczne w przypadku każdego nowego pliku danych. Gdy już to zrobisz, możesz aktualizować plik danych i nie musisz go rejestrować od nowa.

Tworzenie podstawowego pliku danych

Podstawowy plik danych to główne źródło danych używane w Merchant Center do wyświetlania Twoich danych produktów w Google i uzyskiwania do nich dostępu. Dowiedz się więcej o plikach danych.

Wykorzystuj podstawowe pliki danych do dodawania lub usuwania danych produktów, a także kierowania na język i kraj. Ustaw też reguły plików danych dotyczące danych Twoich produktów. Podstawowe pliki danych są jedynym rodzajem pliku danych, za pomocą którego możesz dodawać i usuwać produkty.

Uwaga: jeśli przesyłasz oddzielne podstawowe pliki danych dla internetowych i lokalnych reklam lub informacji, sprawdź, czy w obu plikach danych nie przesyłasz tych samych produktów.

Google zaleca przesyłanie wszystkich produktów w pojedynczym podstawowym pliku danych. Jeśli chcesz wykluczyć produkty, użyj atrybutu wykluczone miejsce docelowe [excluded_destination].

Instrukcje
 1. Na koncie Merchant Center w panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Produkty.
 2. Kliknij Pliki danych.
 3. W sekcji „Podstawowe pliki danych” kliknij przycisk plusa .
 4. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i podaj te informacje:

Kraje docelowe

Kraje docelowe to kraje, w których sprzedawane są produkty z pliku danych. Dane produktów w tym pliku danych muszą spełniać wymagania obowiązujące w wybranych krajach, a także być zgodne ze specyfikacją pliku danych i zasadami. Możesz dodać kraje dla reklam produktowych, wybierając miejsca docelowe podczas tworzenia pliku danych.

Język

Język, w którym zapisywane są dane produktów. Dowiedz się więcej o obsługiwanych językach i walutach.

Etykieta pliku danych

Etykiety pliku danych umożliwiają reklamowanie wszystkich produktów z tą samą etykietą pliku danych w ramach kampanii Google Ads.

Miejsce docelowe

Wybierz co najmniej jedno miejsce docelowe w Merchant Center, aby określić, które funkcje Google mogą używać elementów w pliku danych. Dowiedz się więcej o wielu miejscach docelowych produktów.

Nazwa podstawowego pliku danych

Podaj opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować podstawowy plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku. Aby później zmienić nazwę pliku danych, edytuj ustawienia podstawowego pliku danych.

Create a feed | Input method [Icon]

Metoda przesyłania

Wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub arkusza Google z danymi produktów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu danych produktów w Arkuszach Google.
 • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
 • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
Indeksowanie witryny: jeśli obecnie nie masz plików danych na swoim koncie, ale masz odpowiednie uporządkowane dane w swojej witrynie, Google może ją zindeksować, aby uzyskać dane produktów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z automatycznych plików danych do tworzenia danych produktów.
Create a feed | File name [Icon]

Nazwa pliku

W zależności od wybranej metody przesyłania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.

Gdy podasz te informacje i klikniesz przycisk Dalej, możesz wyświetlić nowo utworzony podstawowy plik danych i zarządzać nim w sekcji „Pliki danych” na swoim koncie Merchant Center.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z 3 kropkami na karcie „Przetwarzanie” Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

Tworzenie dodatkowego pliku danych

Dodatkowy plik danych to drugorzędne źródło danych umożliwiające podanie dodatkowych szczegółów lub zaktualizowanie istniejących, takich jak wymagane lub opcjonalne atrybuty produktu, których może brakować w podstawowym pliku danych. Za pomocą dodatkowego pliku danych nie możesz dodawać ani usuwać produktów. Nie możesz go też używać jako samodzielnego pliku danych. Dowiedz się więcej o plikach danych.

Reguły pliku danych i dodatkowe pliki danych można określić dla multikont klientów i zastosować do wszystkich lub niektórych powiązanych subkont. Jeśli chcesz zastąpić reguły i dane dodatkowych plików danych z subkont, nie będzie można połączyć dodatkowego pliku danych (dodanego na poziomie subkonta) z żadnym podstawowym plikiem danych. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu dodatkowych plików danych na multikontach klientów.

Starsze pliki danych z aktualizacją asortymentu online 
Przed wprowadzeniem dodatkowych plików danych „pliki danych asortymentu online” pozwalały sprzedawcom aktualizować wartości atrybutów cena i dostępność bez konieczności ponownego przesyłania podstawowego pliku danych o produktach. „Pliki danych asortymentu online” zostały wycofane. Tę samą funkcję mogą jednak pełnić dodatkowe pliki danych. Możesz utworzyć dodatkowy plik danych z atrybutami identyfikator [id], cena [price] oraz dostępność [availability] i połączyć nowy dodatkowy plik danych z podstawowym plikiem danych za pomocą reguły „Wybierz najnowszą wartość.

Instrukcje

Jak to działa

Aby korzystać z dodatkowego pliku danych, połącz go z podstawowym plikiem danych za pomocą atrybutu identyfikator [id].

Uwaga: sprawdź, czy atrybuty identyfikator [id] w dodatkowych plikach danych są dokładnie takie same jak atrybuty identyfikator [id] w podstawowych plikach danych (wielkość liter ma znaczenie). Sprawdź też, czy etykieta pliku danych i język dodatkowego pliku danych są zgodne z etykietą pliku danych i językiem podstawowego pliku danych, z którym jest on powiązany. Dotyczy to wszystkich typów dodatkowych plików danych, w tym plików danych o asortymencie lokalnym i o asortymencie regionalnym.

Przykład:

Podstawowy plik danych:

Identyfikator [id] Tytuł [title] Cena [price] Marka [brand]
1 koszula 34 Marka A
2 buty 55

Marka B

3 buty turystyczne 100 Marka C
4 spodnie 75 Marka A

Dodatkowy plik danych, który przy dopasowaniu do podstawowego pliku danych wykorzystuje atrybut identyfikator [id].

Identyfikator [id] Etykieta własna [custom_label]
1 PROMOCJA
4 PROMOCJA

Otrzymany plik danych:

Identyfikator [id] Tytuł [title] Cena [price] Marka [brand] Etykieta własna [custom_label]
1 koszula 34 Marka A WYPRZEDAŻ
2 buty 55 Marka B  
3 buty turystyczne 100 Marka C  
4 spodnie 75 Marka A PROMOCJA

Tych plików danych można na przykład używać do:

 • dodawania lub zastępowania etykiet własnych, aby zarządzać kampaniami;
 • dodawania lub zastępowania identyfikatorów promocji w przypadku promocji detalicznych;
 • zastępowania tytułów;
 • wykluczania konkretnych produktów (za pomocą atrybutu wykluczone miejsce docelowe [excluded_destination]);
 • dodawania brakujących numerów GTIN. Dowiedz się więcej o atrybucie GTIN [gtin].
 • dodawania danych na temat lokalnego asortymentu produktów do wykorzystania w reklamach;
 • dodawania lub zastępowania atrybutów związanych z krajami w podstawowym pliku danych z wieloma krajami.

Każdy dodatkowy plik danych musi zawierać kolumnę z atrybutem identyfikator [id] oraz co najmniej jedną dodatkową kolumnę z danymi, które chcesz powiązać z podstawowym plikiem danych.

Aby utworzyć dodatkowy plik danych:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij menu Produkty w panelu użytkownika po lewej stronie.
 2. Kliknij Pliki danych.
 3. U góry tabeli z dodatkowymi plikami danych kliknij Dodaj dodatkowy plik danych.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podaj następujące informacje:
 • Nazwa dodatkowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa dodatkowego pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
  • Nazwę pliku danych możesz zmienić później, edytując ustawienia podstawowego pliku danych.
 • Metoda przesyłania: wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub arkusza Google z danymi produktów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu danych produktów w Arkuszach Google.
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody wprowadzania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.
 • Etykieta pliku danych: etykieta pliku danych i język dodatkowego pliku danych powinny być takie same jak etykieta pliku danych i język podstawowego pliku danych, z którym jest on powiązany.
 • Powiązanie z podstawowym plikiem danych: wybierz dowolny podstawowy plik danych i kombinację kraju docelowego oraz języka, których dotyczy dodatkowy plik danych. Kluczem do dopasowywania jest kombinacja identyfikatora, etykiety pliku danych i języka, przy czym identyfikator jest pobierany z pliku danych i etykiety pliku danych, a język z metadanych pliku danych.
 • Harmonogram pobierania: ustaw zaplanowane pobieranie danych produktów. Pozwala to Merchant Center pobierać aktualne pliki danych bez konieczności ręcznego przesyłania danych.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z 3 kropkami 3 dot icon na karcie „Przetwarzanie” Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

Gdy utworzysz dodatkowy plik danych i powiążesz go z podstawowym plikiem danych, Merchant Center automatycznie utworzy regułę, którą znajdziesz w sekcji „Reguły pliku danych” w Merchant Center. Ta reguła powiąże dane produktów z obu plików danych na podstawie podanej wartości atrybutu identyfikator [id] i połączy dane atrybutów z dodatkowego pliku danych.

Pliki danych o regionalnym asortymencie produktów

Pliki danych o asortymencie regionalnym to typ dodatkowego pliku danych, który może zastąpić dotychczasowe dane produktów w podstawowym pliku danych, aby wyświetlić informacje o regionalnych cenach lub dostępności wybranych produktów we wstępnie zdefiniowanych regionach. Za pomocą plików danych o asortymencie regionalnym nie możesz dodawać ani usuwać produktów. Nie możesz ich też używać jako samodzielnych plików danych. Służą one do zastępowania dotychczasowych danych produktów.

Pliki danych o asortymencie regionalnym korzystają z tych wymaganych atrybutów:

Pliki danych o asortymencie regionalnym obsługują też te opcjonalne atrybuty:


 

Need more help? 

If you need help fixing issues with setting up, formatting, and uploading your feed, check out the guided feeds troubleshooter.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8099388551190262735
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525