Jak dołączyć do programu

Tworzenie pliku danych

Create a feed [hero image]

Aby przesłać dane produktów do Google Merchant Center, najpierw musisz utworzyć plik danych, do którego możesz dodać dane. Jest to konieczne w przypadku każdego nowego pliku danych. Gdy już to zrobisz, możesz aktualizować plik danych i nie musisz go rejestrować od nowa.

Tworzenie podstawowego pliku danych

Podstawowy plik danych to główne źródło danych używane w Merchant Center do wyświetlania Twoich danych o produktach w Google i uzyskiwania do nich dostępu. Więcej informacji o plikach danych

Wykorzystuj podstawowe pliki danych do dodawania lub usuwania danych o produktach, a także kierowania na język i kraj. Ustaw też reguły plików danych dotyczące danych Twoich produktów. Podstawowe pliki danych są jedynym rodzajem pliku danych, za pomocą którego możesz dodawać i usuwać produkty.

Uwaga: jeśli przesyłasz oddzielne podstawowe pliki danych dla internetowych i lokalnych reklam lub informacji, upewnij się, że nie przesyłasz tych samych produktów w obu plikach danych.

Google zaleca przesyłanie wszystkich produktów w pojedynczym podstawowym pliku danych. Jeśli chcesz wykluczyć produkty, użyj atrybutu excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe].

Instrukcje

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę ustawień u dołu odtwarzacza, kliknij „Napisy” i wybierz język.


Przejdź do sekcji „Pliki danych” na stronie „Produkty” w Merchant Center. Kliknij przycisk plusa  w sekcji dotyczącej podstawowych plików danych. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i podaj te informacje:

Create a feed | Country of sale [icon]Kraj sprzedaży: kraj sprzedaży to główny kraj, w którym sprzedawane są produkty z tego pliku danych. Dane produktów w tym pliku danych muszą spełniać wymagania obowiązujące w kraju, który przesyłasz, a także być zgodne ze specyfikacją pliku danych i zasadami. Możesz dodać kolejne kraje dla reklam produktowych, wybierając miejsca docelowe podczas tworzenia pliku danych.

Create a Feed | Language [icon]Język: język, w którym zapisywane są dane produktów. Więcej informacji o używaniu właściwego języka i waluty

Create a feed | Destination [icon]Miejsce docelowe: wybierz jedno lub wiele miejsc docelowych w Merchant Center, aby określić, które funkcje Google mogą używać produktów w pliku danych. Więcej informacji o wielu miejscach docelowych

Create a feed | Primary feed name [icon]Nazwa podstawowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.

 • Nazwę pliku danych możesz zmienić później, edytując ustawienia podstawowego pliku danych.

Create a feed | Input method [Icon]Metoda przesyłania: wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
 • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
 • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
 • Indeksowanie witryny: jeśli obecnie nie masz plików danych na swoim koncie, ale masz odpowiednie uporządkowane dane w swojej witrynie, Google może ją zindeksować, aby uzyskać dane produktów. Więcej informacji o korzystaniu z automatycznych plików danych do tworzenia danych produktów

Create a feed | File name [Icon]Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody przesyłania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.

Gdy już podasz te informacje i klikniesz przycisk Dalej, możesz wyświetlić nowo utworzony podstawowy plik danych i zarządzać nim w sekcji „Pliki danych” na swoim koncie Merchant Center.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z 3 kropkami  na karcie „Przetwarzanie” Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

Dodawanie kolejnego kraju sprzedaży (zaawansowane)

Dodawanie kolejnego kraju sprzedaży umożliwia używanie tego samego podstawowego pliku danych, by wyświetlać dane produktów w wielu krajach, zachowując te same reguły pliku danych i aktualizacje dla wszystkich krajów. Możesz też stosować różne reguły pliku danych lub kampanie produktowe w krajach, które mają ten sam podstawowy plik danych.

Uwaga: zalecamy korzystanie z funkcji „Dodaj wiele krajów” do wyświetlania produktów w dodatkowych krajach. Dzięki tej opcji unikniesz duplikacji danych o produktach i tworzenia nowych reguł pliku danych oraz kampanii. Z dodawania kolejnego kraju sprzedaży powinno się korzystać tylko wtedy, gdy chcesz zastosować różne reguły pliku danych dla krajów w tym samym pliku danych.

Aby dodać kolejny kraj sprzedaży, kliknij ikonę z 3 kropkami  na karcie ustawień na stronie pliku danych i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, tak jak w przypadku tworzenia podstawowego pliku danych.

Tworzenie dodatkowego pliku danych

Dodatkowe pliki danych zawierają dane, które uzupełniają dane o produktach w co najmniej jednym podstawowym pliku danych. Za pomocą tych plików danych nie można dodawać ani usuwać produktów. Nie można ich też używać jako samodzielnych plików danych. Więcej informacji o plikach danych

Aby korzystać z dodatkowego pliku danych, połącz go z podstawowym plikiem danych za pomocą atrybutu id [identyfikator]. Dodatkowy plik danych aktualizuje Twoje dane produktów tylko wtedy, gdy zawiera on identyfikatory, które już istnieją w podstawowym pliku danych.

Reguły pliku danych i dodatkowe pliki danych można określić dla multikont klientów i zastosować do wszystkich lub niektórych powiązanych subkont. Jeśli chcesz zastąpić reguły i dane dodatkowych plików danych z subkont, dodatkowy plik danych (dodany na poziomie subkonta) nie może zostać połączony z żadnym podstawowym plikiem danych. Więcej informacji o konfigurowaniu dodatkowych plików danych na multikontach klientów

Uwaga: upewnij się, że atrybuty id [identyfikator] w dodatkowych plikach danych są dokładnie takie same jak identyfikatory w podstawowych plikach danych (wielkość liter ma znaczenie).

Starsze aktualizacje asortymentu online 
Jeśli chcesz używać oddzielnego pliku danych do aktualizacji cen i dostępności, możesz to zrobić, tworząc dodatkowy plik danych i aktualizując główny plik danych za pomocą reguły „Użyj najnowszych". 

Instrukcje

Jak to działa

Podczas tworzenia dodatkowego pliku danych wybierz łączenie plików danych za pomocą atrybutu identyfikator [id].

Przykład:

Podstawowy plik danych:

id [identyfikator] title [tytuł] price [cena] brand [marka]
1 koszula 34 Marka A
2 buty 55

Marka B

3 buty turystyczne 100 Marka C
4 spodnie 75 Marka A

Dodatkowy plik danych, który przy dopasowaniu do podstawowego pliku danych wykorzystuje atrybut identyfikator [id]:

id [identyfikator] custom_label [etykieta_własna]
1 PROMOCJA
4 PROMOCJA

Otrzymany plik danych:

id [identyfikator] title [tytuł] price [cena] brand [marka] custom_label [etykieta_własna]
1 koszula 34 Marka A PROMOCJA
2 buty 55 Marka B  
3 buty turystyczne 100 Marka C  
4 spodnie 75 Marka A PROMOCJA

Dodatkowy plik danych to drugorzędne źródło danych wykorzystywane do przesyłania atrybutów dodatkowych (zarówno tych wymaganych, jak i opcjonalnych), których może brakować w podstawowym pliku danych. Dodatkowego pliku danych nie można używać jako głównego źródła danych. Te pliki danych można na przykład używać do:

 • dodawania lub zastępowania etykiet własnych, aby zarządzać kampaniami;
 • dodawania lub zastępowania identyfikatorów promocji w przypadku promocji detalicznych;
 • zastępowania tytułów;
 • wykluczania konkretnych produktów (za pomocą atrybutu excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe]);
 • dodawania brakujących numerów GTIN;
 • dodawania danych na temat lokalnego asortymentu produktów do wykorzystania w reklamach;
 • dodawania lub zastępowania atrybutów związanych z krajami w podstawowym pliku danych z wieloma krajami sprzedaży.

Każdy dodatkowy plik danych musi zawierać kolumnę z atrybutem id [identyfikator] oraz co najmniej 1 dodatkową kolumnę z danymi, które chcesz powiązać z podstawowym plikiem danych.

Aby utworzyć dodatkowy plik danych, w Merchant Center, przejdź do sekcji Pliki danych na stronie Produkty. Na górze tabeli z dodatkowymi plikami danych kliknij Dodaj dodatkowy plik danych, aby utworzyć nowy plik danych tego typu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podaj następujące informacje na temat Twoich danych:

 • Nazwa dodatkowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa dodatkowego pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
  • Nazwę pliku danych możesz zmienić później, edytując ustawienia podstawowego pliku danych.
 • Metoda przesyłania: wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody przesyłania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.
 • Powiązanie z podstawowym plikiem danych: wybierz dowolną kombinację podstawowego pliku danych oraz kraju sprzedaży i języka, których dotyczy dodatkowy plik danych.
 • Harmonogram pobierania: ustaw zaplanowane pobieranie danych produktów. Pozwala to Merchant Center pobierać aktualne pliki danych bez konieczności ręcznego przesyłania danych.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z 3 kropkami 3 dot icon na karcie „Przetwarzanie” Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

Gdy utworzysz dodatkowy plik danych i powiążesz go z podstawowym plikiem danych, Merchant Center automatycznie utworzy regułę, którą możesz znaleźć w sekcji „reguły pliku danych” w Merchant Center. Ta reguła powiąże dane produktów z obu plików danych na podstawie podanej wartości atrybutu id [identyfikator] i połączy dane atrybutów z dodatkowego pliku danych.

Pliki danych o regionalnym asortymencie produktów

Pliki danych o regionalnym asortymencie produktów to typ dodatkowego pliku danych, który może zastąpić istniejące dane produktów w podstawowym pliku danych, aby wyświetlić regionalne informacje o cenach lub dostępności wybranych produktów we wstępnie zdefiniowanych regionach. Za pomocą plików danych o regionalnym asortymencie produktów nie można dodawać ani usuwać produktów. Nie można ich też używać jako samodzielnych plików danych – służą one tylko do zastępowania istniejących danych produktów.

Pliki danych o regionalnym asortymencie produktów korzystają z następujących atrybutów:

 • [wymagany] id [identyfikator] (identyfikator oferty)
 • [wymagany] region_id [identyfikator_regionu]
 • [opcjonalny] price [cena]
 • [opcjonalny] sale_price [cena_promocyjna]
 • [opcjonalny] sale_price_effective_date [okres_obowiązywania_ceny_promocyjnej]
 • [opcjonalny] availability [dostępność]
Pliki danych o regionalnym asortymencie produktów są dostępne w Stanach Zjednoczonych. Można z nich też korzystać w wersji beta w Australii, Francji, Rosji i Brazylii. Więcej informacji o regionalnej dostępności i cenach
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false