Liste over funksjoner i Google Regneark

Google Regneark støtter celleformlene som brukes i de fleste vanlige regnearkprogrammer for datamaskiner. Disse formlene kan brukes til å opprette funksjoner for å manipulere data og utføre beregninger basert på strenger og tall.

Her er en liste over alle funksjonene som er tilgjengelige i hver kategori. Når du bruker dem, må du ikke glemme å sette anførselstegn rundt alle funksjonskomponenter som består av alfabetiske tegn som ikke viser til celler eller kolonner.

Du kan bytte språk for Google Regneark-funksjonene fra engelsk til 21 andre språk.

TypeNameSyntaxDescription
DatoARBEIDSDAGARBEIDSDAG(startdato; antall_dager; [fridager]) Beregner sluttdatoen etter et angitt antall virkedager. Finn ut mer
DatoARBEIDSDAG.INTLARBEIDSDAG.INTL(startdato; antall_dager; [helg]; [fridager]) Beregner datoen etter et gitt antall virkedager, ikke medregnet angitte helgedager og andre fridager. Finn ut mer
DatoDAGDAG(dato) Gjengir dagen i måneden en spesifikk dato faller på, i numerisk format. Finn ut mer
DatoDAG.ETTERDAG.ETTER(startdato; måneder) Gjengir en dato et spesifisert antall måneder før eller etter en annen dato. Finn ut mer
DatoDAGERDAGER(sluttdato; startdato)Returnerer antallet dager mellom to datoer. Finn ut mer. 
DatoDAGER360DAGER360(startdato; sluttdato; [metode]) Gjengir differansen mellom to dager basert på 360-dagersåret som brukes i noen typer renteberegninger. Finn ut mer
DatoDATODATO(år; måned; dag) Konverterer angitt år, måned og dag til en dato. Finn ut mer
DatoDATODIFFDATODIFF(startdato; sluttdato; enhet) Beregner antall dager, måneder eller år mellom to datoer. Finn ut mer
DatoDATOVERDIDATOVERDI(datostreng) Konverterer en angitt datostreng i et kjent format til en datoverdi. Finn ut mer
DatoIDAGIDAG() Gjengir dagens dato som en datoverdi. Finn ut mer
Dato
DatoMINUTTMINUTT(tid) Gjengir minuttkomponenten for et angitt klokkeslett i numerisk format. Finn ut mer
DatoMÅNEDMÅNED(dato) Gjengir måneden i året en spesifisert dato faller på, i numerisk format. Finn ut mer
DatoMÅNEDSSLUTTMÅNEDSSLUTT(startdato; måneder) Gjengir en dato som representerer den siste dagen i måneden som faller et spesifisert antall måneder før eller etter en annen dato. Finn ut mer
DatoNETT.ARBEIDSDAGERNETT.ARBEIDSDAGER(startdato; sluttdato; [helligdager]) Gjengir antall netto arbeidsdager mellom to oppgitte dager. Finn ut mer
DatoNETT.ARBEIDSDAGER.INTLNETT.ARBEIDSDAGER.INTL(startdato; sluttdato; [helg]; [fridager]) Returnerer antallet netto virkedager mellom to oppgitte dager, ikke medregnet angitte helgedager og andre fridager. Finn ut mer
DatoNÅ() Gjengir nåværende dato og klokkeslett som en datoverdi. Finn ut mer
DatoSEKUNDSEKUND(tid) Gjengir sekundkomponenten til et spesifisert klokkeslett, i numerisk format. Finn ut mer
DatoTIDTID(time; minutt; sekund) Konverterer en oppgitt time/minutt/sekund til et klokkeslett. Finn ut mer
DatoTIDSVERDI (TIMEVALUE)TIDSVERDI(tidsstreng) Returnerer brøkdelen tiden utgjør av en 24-timers dag. Finn ut mer
DatoTIMETIME(tid) Gjengir timekomponenten for et angitt klokkeslett i numerisk format. Finn ut mer
DatoUKEDAGUKEDAG(dato; [type]) Returnerer et tall som representerer ukedagen for den oppgitte datoen. Finn ut mer
DatoUKENR (WEEKNUM)UKENR(dato; [type]) Gjengir et nummer som viser hvilken uke i året den angitte datoen forekommer. Finn ut mer
DatoÅRÅR(dato) Returnerer året som er angitt via en oppgitt dato. Finn ut mer
DatoÅRDELÅRDEL(startdato; sluttdato; [konvensjon_for_dagtelling]) Returnerer antall år, inkludert brøkdeler av år, mellom to datoer ved hjelp av en spesifisert konvensjon for dagtelling. Finn ut mer
Teknisk
Teknisk
Teknisk
TekniskBITEKSKLUSIVELLERBITEKSKLUSIVELLER(verdi1; verdi2)Den bitvise EKSKLUSIVELLER-verdien (eksklusive ELLER) av to tall. Finn ut mer. 
TekniskBITELLER (BITOR)BITELLER(verdi1; verdi2)Bitvis boolsk ELLER-verdi av to tall. Finn ut mer. 
TekniskBITHFORSKYV (BITRSHIFT)BITHFORSKYV(verdi; antall_plasser)Flytter bitsen i innmatingen et bestemt antall plasser mot høyre. Finn ut mer. 
TekniskBITOG (BITAND)BITOG(verdi1; verdi2)Den bitvise boolske OG-verdien av to tall. Finn ut mer. 
TekniskBITVFORSKYV (BITLSHIFT)BITVFORSKYV(verdi; antall_plasser)Flytter bitene i argumentet (verdi) et bestemt antall plasser mot venstre. Finn ut mer. 
TekniskDELTADELTA(tall1, [tall2]) Sammenligner to numeriske verdier og returnerer 1 hvis de er like. Finn ut mer
Teknisk
Teknisk
Teknisk
TekniskFEILFFEILF(nedre_grense; [øvre_grense])FEILF-funksjonen returnerer integralen av Gauss-feilfunksjonen over et intervall av verdier. Finn ut mer.
TekniskFEILF.PRESISFEILF.PRESIS(nedre_grense; [øvre_grense]) Se FEILF
TekniskGRENSEVERDIGRENSEVERDI(verdi; [trinn])Returnerer 1 hvis satsen er større enn eller lik den angitte trinnverdien. Ellers returneres 0. Hvis ingen trinnverdi er angitt, brukes standardverdien 0. Finn ut mer. 
Teknisk
TekniskHEKSTILDESHEKSTILDES(fortegnsbestemt_heksadesimaltall) Konverterer et fortegnsbestemt heksadesimaltall til desimalformat. Finn ut mer
Teknisk
TekniskIMABSIMABS(tall)Returnerer absoluttverdien av et komplekst tall. Finn ut mer
TekniskIMAGINÆRIMAGINÆR(komplekst_tall)Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall. Finn ut mer
TekniskIMARGUMENTIMARGUMENT(tall)IMARGUMENT-funksjonen returnerer vinkelen (også kjent som argumentet eller \theta) til det gitte komplekse tallet, angitt i radianer. Finn ut mer.
TekniskIMCOSIMCOS(tall)IMCOS-funksjonen returnerer cosinusen til det gitte komplekse tallet. Finn ut mer.
TekniskIMCOSHIMCOSH(tall)Returnerer den hyperbolske cosinusen til det gitte komplekse tallet. Et komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «cosh(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMCOTIMCOT(tall)Returnerer cotangensen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «cot(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMCOTHIMCOTH(tall)Returnerer den hyperbolske cotangensen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «coth(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMCSCIMCSC(tall)Returnerer cosecansen av det angitte komplekse tallet. Finn ut mer.
TekniskIMCSCHIMCSCH(tall)Returnerer den hyperbolske cosekansen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «csch(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMDIVIMDIV(dividend; divisor)Returnerer ett komplekst tall dividert på et annet. Finn ut mer
TekniskIMEKSP (IMEXP)IMEKSP(eksponent)Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en kompleks potens. Finn ut mer.
TekniskIMKONJUGERTIMKONJUGERT(tall)Returnerer komplekskonjugatet av et tall. Finn ut mer
TekniskIMLOGIMLOG(verdi; grunntall)Returnerer logaritmen til et komplekst tall med et gitt grunntall. Finn ut mer.
TekniskIMLOG10IMLOG10(verdi) Returnerer logaritmen til et komplekst tall med 10 som grunntall. Finn ut mer.
TekniskIMLOG2IMLOG2(verdi)Returnerer logaritmen til et komplekst tall med 2 som grunntall. Finn ut mer.
TekniskIMPRODUKT (IMPRODUCT)IMPRODUKT(faktor1; [faktor2; …])Returnerer resultatet av en rekke komplekse tall multiplisert med hverandre. Finn ut mer
TekniskIMREELL (IMREAL)IMREELL(komplekst_tall)Returnerer den reelle koeffisienten av et komplekst tall. Finn ut mer
TekniskIMSECIMSEC(tall)Returnerer sekansen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «sec(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMSECHIMSECH(tall)Returnerer den hyperbolske sekansen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «sech(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMSINIMSIN(tall)Returnerer sinus for det angitte komplekse tallet. Finn ut mer.
TekniskIMSINHIMSINH(tall)Returnerer den hyperbolske sinusen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «sinh(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskIMSUBIMSUB(første_tall; andre_tall)Returnerer differansen mellom to komplekse tall. Finn ut mer
TekniskIMSUMMER (IMSUM)IMSUMMER(verdi1; [verdi2; …])Returnerer summen av en rekke komplekse tall. Finn ut mer
TekniskIMTANIMTAN(tall)Returnerer tangens for det angitte komplekse tallet. Finn ut mer.
TekniskIMTANHIMTANH(tall)Returnerer den hyperbolske tangensen til det gitte komplekse tallet. Et gitt komplekst tall i formatet «x+yi» returnerer for eksempel «tanh(x+yi)». Finn ut mer.
TekniskKOMPLEKSKOMPLEKS(reell_del; imaginær_del; [suffiks])Oppretter et komplekst tall basert på gitte reelle og imaginære koeffisienter. Finn ut mer
Teknisk
Teknisk
Teknisk
FilterFILTERFILTER(område; vilkår1; [vilkår2]) Returnerer en filtrert versjon av kildeområdet. Bare rader eller kolonner som oppfyller de spesifiserte vilkårene, returneres. Finn ut mer
FilterSORTSORT(område; sorteringskolonne; er_stigende; [sorteringskolonne2]; [er_stigende2]) Sorterer radene i en angitt matrise eller et angitt område etter verdiene i én eller flere kolonner. Finn ut mer
Filter
FilterUNIQUEUNIQUE(område) Returnerer unike rader i det oppgitte kildeområdet. Duplikatverdier forkastes. Rader returneres i den rekkefølgen de først vises i i kildeområdet. Finn ut mer
ØkonomiAMORLINCAMORLINC(kostnad; kjøpsdato; slutt_første_periode; restverdi; periode; sats; [basis])Returnerer avskrivningen for en regnskapsperiode, eller avskrivningen beregnet proporsjonalt hvis eiendelen ble kjøpt midt i en periode. Finn ut mer. 
ØkonomiAMORTAMORT(sats; periode; antall_terminer; nåverdi; [fremtidig_verdi]; [slutt_eller_begynnelse]) Beregner betalingen på hovedstolen til en investering basert på terminbetalinger med konstant beløp og en konstant rentesats. Finn ut mer
ØkonomiAVDRAGAVDRAG(sats; antall_terminer; nåverdi; [fremtidig_verdi]; [slutt_eller_begynnelse]) Beregner terminbetalingen for en annuitetsinvestering basert på terminbetalinger med konstant beløp og en konstant rentesats. Finn ut mer
Økonomi
ØkonomiAVKAST.DISKONTERTAVKAST.DISKONTERT(oppgjør; forfall; pris; innløsning; [konvensjon_for_dagtelling]) Beregner den årlige avkastningen fra et diskontert (ikke rentebærende) verdipapir, basert på pris. Finn ut mer
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
FinansER.AVDRAGER.AVDRAG(sats; periode; antall_terminer; nåverdi)ER.AVDRAG-funksjonen beregner renten som er betalt under en bestemt termin for en investering. Finn ut mer.
ØkonomiIR (IRR)IR(kontantstrømbeløp; [anslått_sats]) Beregner internrenten på en investering basert på en rekke terminbaserte kontantstrømmer. Finn ut mer
Økonomi
Økonomisk
ØkonomiMOTTATT.AVKASTMOTTATT.AVKAST(oppgjør; forfall; investering; diskontering; [konvensjon_for_dagtelling]) Beregner beløpet som mottas ved forfallet til en investering i verdipapirer med fast avkastning på en bestemt dato. Finn ut mer
Økonomi
ØkonomiNNVNNV(diskontering; kontantstrøm1; [kontantstrøm2; …]) Beregner nåværende nettoverdi av en investering basert på en serie terminbaserte kontantstrømmer og en diskonteringssats. Finn ut mer
Økonomi
ØkonomiNÅVERDINÅVERDI(sats; antall_terminer; avdragsbeløp; [fremtidig_verdi]; [slutt_eller_begynnelse]) Beregner nåverdien av en annuitetsinvestering basert på terminbetalinger med konstant beløp og en konstant rentesats. Finn ut mer
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
ØkonomiOBLIG.DAGER.NFOBLIG.DAGER.NF(oppgjør; forfall; frekvens; [konvensjon_for_dagtelling]) Beregner antallet dager fra oppgjørsdatoen til neste kupong, eller rentebetaling. Finn ut mer
ØkonomiPERIODERPERIODER(sats; avdragsbeløp; nåverdi; [fremtidig_verdi]; [slutt_eller_begynnelse]) Beregner antall betalingsterminer for en investering basert på terminbetalinger med konstant beløp og en konstant rentesats. Finn ut mer
Økonomi
Økonomi
ØkonomiPRIS.FORFALLPRIS.FORFALL(oppgjør; forfall; utstedelsesdato; sats; avkastning; [konvensjon_for_dagtelling]) Beregner prisen på et verdipapir som betaler rente ved forfall, basert på forventet avkastning. Finn ut mer
ØkonomiPVARIGHETPVARIGHET(sats; nåverdi; fremtidig_verdi)Returnerer antallet terminer som kreves for at en investering skal nå en bestemt verdi. Finn ut mer.
Økonomi
Økonomi
ØkonomiRAVDRAGRAVDRAG(sats; termin; antall_terminer; nåverdi; [fremtidig_verdi]; [slutt_eller_begynnelse]) Beregner betalingen på renten for en investering basert på terminbetalinger med konstant beløp og en konstant rentesats. Finn ut mer
ØkonomiREALISERT.AVKASTNINGREALISERT.AVKASTNING(antall_terminer; nåverdi; fremtidig_verdi)Returnerer renten som kreves for at en investering skal nå en bestemt verdi i løpet av et gitt antall terminer. Finn ut mer.
Økonomi
ØkonomiRENTESATSRENTESATS(kjøpsdato; salgsdato; kjøpspris; salgspris; [konvensjon_for_dagtelling]) Beregner den effektive rentesatsen som genereres når en investering kjøpes til én pris og selges til en annen uten at det genereres rente eller dividende av selve investeringen. Finn ut mer
Økonomi
Økonomi
ØkonomiSLUTTVERDI (FV)SLUTTVERDI(sats; antall_terminer; avdragsbeløp; [nåverdi]; [slutt_eller_begynnelse]) Beregner den fremtidige verdien av en annuitetsinvestering basert på terminbetalinger med konstant beløp og en konstant rentesats. Finn ut mer
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Økonomi
ØkonomiVARIGHETVARIGHET(oppgjør; forfall; sats; avkastning; frekvens; [konvensjon_for_dagtelling]). Beregner antallet rentesrente-terminer som kreves for at en investering med en bestemt nåverdi som oppskrives med en bestemt sats, skal nå en målverdi. Finn ut mer
ØkonomiVERDIAVS (VDB)VERDIAVS(kostnad; restverdi; levetid; start_periode; slutt_periode; [faktor]; [ikke_bytt])Returnerer avskrivningen til en eiendel for en bestemt periode (eller del av en periode). Finn ut mer.
ØkonomiXIRXIR(kontantstrømbeløp; kontantstrømdatoer; [anslått_sats]) Beregner internrenten for en investering basert på en angitt rekke med kontantstrømmer med potensielt ujevne mellomrom. Finn ut mer
Økonomi
Økonomi
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(matriseformel) Gjør det mulig å vise verdier som returneres fra en matriseformel i flere rader og/eller kolonner og bruke matriseløse funksjoner med matriser. Finn ut mer
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(tekst_eller_område) Identifiserer språket som teksten i det spesifiserte området er på. Finn ut mer
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(ticker; [attribute]; [start_date]; [end_date|num_days]; [interval]) Henter oppdatert eller historisk verdipapirinformasjon fra Google Finance. Finn ut mer
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(tekst; [kildespråk]; [målspråk])Oversetter tekst fra ett språk til et annet Finn ut mer
GoogleIMAGEIMAGE(nettadresse, [modus], [høyde], [bredde]) Setter inn et bilde i en celle. Finn ut mer
GoogleQUERYQUERY(data; søk; [overskrifter]) Kjører en forespørsel av typen Google Visualization API Query Language på data. Finn ut mer
GoogleSPARKLINESPARKLINE(data; [alternativer]) Lager et miniatyrdiagram innenfor én enkelt celle. Finn ut mer
Informasjon
InformasjonERFEILERFEIL(verdi) Sjekker om en verdi er en feil. Finn ut mer
Informasjon
InformasjonERITERIT(verdi) Sjekker om en verdi utgjør feilen «#I/T». Finn ut mer
InformasjonERLOGISKERLOGISK(verdi) Sjekker om en verdi er «SANN» eller «USANN». Finn ut mer
Informasjon
InformasjonERTALLERTALL(verdi) Sjekker om en verdi er et tall. Finn ut mer
InformasjonERTEKSTERTEKST(verdi) Sjekker om en verdi er tekst. Finn ut mer
InformasjonERTOMERTOM(verdi) Sjekker om cellen det refereres til, er tom. Finn ut mer
Info
InformasjonISDATEISDATE(verdi)Returnerer hvorvidt en verdi er en dato. Finn ut mer. 
InformasjonISEMAILISEMAIL(verdi) Sjekker om en verdi er en gyldig e-postadresse. Finn ut mer
Informasjon
InformasjonITIT() Returnerer feilen «verdien er ikke tilgjengelig», «#I/T». Finn ut mer
InformasjonNN(verdi) Returnerer det angitte argumentet som et tall. Finn ut mer
InformasjonTYPETYPE(verdi) Returnerer et nummer som er tilknyttet typen data som er gitt i funksjonen. Finn ut mer
InformasjonCELLE (CELL)CELLE(informasjonstype; referanse) Gjengir den forespurte informasjonen om den angitte cellen. Finn ut mer
LogikkELLERELLER(logisk_uttrykk1; [logisk_uttrykk2; …]) Returnerer SANN hvis noen av de oppgitte argumentene er logisk sanne, og USANN hvis alle de oppgitte argumentene er logisk usanne. Finn ut mer
LogikkHVISHVIS(logisk_uttrykk; verdi_hvis_sann; verdi_hvis_usann) Returnerer én verdi hvis et logisk uttrykk har verdien «SANN», og en annen hvis uttrykket har verdien «USANN». Finn ut mer
LogikkHVIS.ITHVIS.IT(verdi; verdi_hvis_it)Evaluerer en verdi. Hvis verdien er en #I/T-feil, returneres den angitte verdien. Finn ut mer.
LogikkHVISFEILHVISFEIL(verdi; [verdi_hvis_feil]) Returnerer det første argumentet hvis det ikke er en feilverdi. Ellers returneres det andre argumentet, hvis det finnes, eller et tomt argument hvis det andre argumentet ikke finnes. Finn ut mer
LogikkIFSIFS(vilkår1; verdi1; [vilkår2; verdi2]; …) Evaluerer flere vilkår og gjengir en verdi som samsvarer med det første vilkåret som er oppfylt og dermed har verdien «TRUE». Finn ut mer.
LogikkIKKEIKKE(logisk_uttrykk) Returnerer det motsatte av en logisk verdi – «IKKE(SANN)» returnerer «USANN». «IKKE(USANN)» returnerer «SANN». Finn ut mer
LogikkOGOG(logisk_uttrykk1; [logisk_uttrykk2; …]) Returnerer SANN hvis alle de oppgitte argumentene er logisk sanne, og USANN hvis noen av de oppgitte argumentene er logisk usanne. Finn ut mer
LogikkSANNSANN() Returnerer den logiske verdien «SANN». Finn ut mer
Logikk
LogikkUSANNUSANN() Returnerer den logiske verdien «USANN». Finn ut mer
LogikkXORXOR(logisk_uttrykk1, [logisk_uttrykk2, …]) XOR-funksjonen regner ut en eksklusiv eller-verdi av to tall som returnerer en 1 hvis tallene er forskjellige, og en 0 ellers. Finn ut mer.
OppslagADRESSEADRESSE(rad; kolonne; [absolutt_relativ_modus]; [bruk_a1_notasjon]; [regneark]) Returnerer en cellereferanse som en streng. Finn ut mer
OppslagFINN.KOLONNEFINN.KOLONNE(søkenøkkel; område; indeks; [er_sortert]) Vannrett oppslag. Søker etter en nøkkel langs den første raden i et område, og returnerer verdien for en angitt celle i kolonnen som ble funnet. Finn ut mer
OppslagFINN.RADFINN.RAD(søkenøkkel; område; indeks; [er_sortert]) Loddrett oppslag. Søker etter en verdi nedover den første raden i et område, og returnerer verdien til en angitt celle i raden som ble funnet. Finn ut mer
OppslagFORMELTEKSTFORMELTEKST(celle)Returnerer formelen som en streng. Finn ut mer.
OppslagFORSKYVNINGFORSKYVNING(cellereferanse; forskyvningsrader; forskyvningskolonner; [høyde]; [bredde]) Returnerer en områdereferanse forskjøvet et spesifisert antall rader og kolonner fra en startcellereferanse. Finn ut mer
Oppslag
OppslagINDEKSINDEKS(referanse; [rad]; [kolonne]) Returnerer innholdet av en celle, angitt ved rad- og kolonneforskyvning. Finn ut mer
OppslagINDIREKTEINDIREKTE(cellereferanse_som_streng; [er_A1_notering]) Returnerer en cellereferanse som er angitt av en streng. Finn ut mer
OppslagKOLONNEKOLONNE([cellereferanse]) Returnerer kolonnenummeret til en angitt celle, med «A=1». Finn ut mer
OppslagKOLONNERKOLONNER(område) Returnerer antallet kolonner i en angitt matrise eller et angitt område. Finn ut mer
OppslagRADRAD([cellereferanse]) Gjengir radnummeret for en angitt celle. Finn ut mer
OppslagRADERRADER(område) Returnerer antall rader i en angitt matrise eller et angitt område. Finn ut mer
OppslagSAMMENLIGNESAMMENLIGNE(søkenøkkel; område; [søketype]) Returnerer den relative plasseringen til et element i et område som samsvarer med en angitt verdi. Finn ut mer
OppslagSLÅ.OPP (LOOKUP)SLÅ.OPP(søkenøkkel; søkeområde|søkeresultatmatrise; [resultatområde]) Søker etter en nøkkel i en rad eller kolonne, og gjengir verdien av cellen i et resultatområde som ligger på samme sted som søkeraden eller -kolonnen. Finn ut mer
OppslagVELGVELG(indeks; valgmulighet1; [valgmulighet2; ...]) Returnerer et element fra en liste over valgmuligheter basert på indeks. Finn ut mer
MatematikkSUMMERHVISSUMMERHVIS(område; kriterium; [summeringsområde]) Returnerer en betinget sum i et område. Finn ut mer
MatematikkABSABS(verdi) Gjengir den absolutte verdien av et tall. Finn ut mer
Matematikk
Matematikk
MatematikkANTALL.HVISANTALL.HVIS(rekkevidde; kriterium) Returnerer et betinget antall for et område. Finn ut mer
MatematikkANTALL.HVIS.SETT (COUNTIFS)ANTALL.HVIS.SETT(kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …]) Returnerer antallet for et område basert på flere kriterier. Finn ut mer
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
MatematikkAVKORTAVKORT(verdi; [desimaler]) Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate ikke-gjeldende sifre. Finn ut mer
MatematikkAVRUNDAVRUND(verdi; [desimaler]) Runder av et tall til et bestemt antall desimaler etter standardreglene. Finn ut mer
MatematikkAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(verdi; [faktor]) Runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum med angitt signifikans. Finn ut mer
MatematikkAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NEDAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(verdi; [faktor]) Runder av et tall ned til nærmeste heltallsmultiplum med angitt signifikans. Finn ut mer
MatematikkAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISKAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(tall; [signifikans], [modus])Avrunder et tall ned til nærmeste heltallsmultiplum av angitt signifikans. Negative tall avrundes mot eller bort fra 0 avhengig av modus. Finn ut mer. 
MatematikkAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (FLOOR.PRECISE)AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(tall; [signifikans])Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS runder av et tall ned til nærmeste heltall eller multiplum med angitt signifikans. Finn ut mer.
Matematikk
MatematikkAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESISAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(tall; [signifikans])Runder av et tall opp til det nærmeste heltallsmultiplumet av angitt signifikans. Tallet rundes opp uansett om det er positivt eller negativt. Finn ut mer. 
MatematikkAVRUND.NEDAVRUND.NED(verdi; [desimaler]) Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn. Finn ut mer
MatematikkAVRUND.OPPAVRUND.OPP(verdi; [desimaler]) Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn. Finn ut mer
Matematikk
Matematikk
Math
Matematikk
MatematikkCOTCOT(vinkel)Cotangens for en vinkel angitt i radianer. Finn ut mer.
MatematikkCOTHCOTH(verdi)Returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall. Finn ut mer.
MatematikkCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer antall unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder. Finn ut mer
MatematikkCSCCSC(vinkel)Returnerer cosekansen til en vinkel, angitt i radianer. Finn ut mer.
MatematikkCSCHCSCH(verdi)CSCH-funksjonen returnerer den hyperbolske cosecansen for et reelt tall. Finn ut mer.
MatematikkDESIMALDESIMAL(verdi; grunntall)DESIMAL-funksjonen konverterer tekstrepresentasjonen av et tall i et annet tallsystem til titallssystemet (desimalsystemet). Finn ut mer.
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Matematikk
MatematikkFEILFK.PRESISFEILFK.PRESIS(z) Se FEILFK
Matematikk
Matematikk
MatematikkGAMMALN.PRESISGAMMALN.PRESIS(verdi) Se GAMMALN
MatematikkGRADERGRADER(vinkel) Konverterer en vinkelverdi i radianer til grader. Finn ut mer
Matematikk
MatematikkHELTALLHELTALL(verdi) Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet. Finn ut mer
Matematikk
Matematikk
Matematikk
MatematikkISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(tall; [signifikans]) Se AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS
MatematikkKOMBINASJONKOMBINASJON(n; k) Returnerer antall måter å velge et antall objekter på, fra et sett med objekter av en gitt størrelse. Finn ut mer
MatematikkKOMBINASJONAKOMBINASJONA(n; k)Returnerer antallet metoder for å velge et antall objekter fra et utvalg objekter med en angitt størrelse, inkludert metoder der samme objekt velges flere ganger. Finn ut mer.
MatematikkKVOTIENTKVOTIENT(dividend; divisor) Returnerer ett tall dividert på et annet. Finn ut mer
Matematikk
MatematikkLOGLOG(verdi; grunntall) Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall. Finn ut mer
Matematikk
MatematikkMENHETMENHET(dimensjon)Returnerer en enhetsmatrise med størrelsen dimensjon x dimensjon. Finn ut mer.
Matematikk
MatematikkMRUNDMRUND(verdi; faktor) Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet. Finn ut mer
Matematikk
MatematikkOPPHØYD.IOPPHØYD.I(grunntall; eksponent) Returnerer et tall opphøyd i en potens. Finn ut mer
Matematikk
MatematikkPRODUKTPRODUKT(faktor1; [faktor2; ...]) Returnerer resultatet av det å multiplisere en rekke tall med hverandre. Finn ut mer
Matematikk
MatematikkRANDARRAYRANDARRAY(rader; kolonner)Genererer en matrise av tilfeldige tall mellom 0 og 1. Finn ut mer.
MatematikkRESTREST(dividend; divisor) Returnerer resultatet av modulo-operatøren, resten etter en divisjonsoperasjon. Finn ut mer
MatematikkROT (SQRT)ROT(verdi) Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall. Finn ut mer
Matematikk
Matematikk
Matematikk
MatematikkSEQUENCESEQUENCE(rader; kolonner; start; trinn)Returnerer en matrise av tall i en sekvens, for eksempel 1; 2; 3; 4. Finn ut mer.
Matematikk
Matematikk
Matematikk
MatematikkSUBTOTALSUBTOTAL(funksjonskode; område1; [område2; …]) Returnerer en delsum for et vertikalt område med celler ved hjelp av en spesifisert akkumuleringsfunksjon. Finn ut mer
MatematikkSUMMERSUMMER(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler. Finn ut mer
MatematikkSUMMER.HVIS.SETT (SUMIFS)SUMMER.HVIS.SETT(summeringsområde; kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …]) Returnerer summen av et område basert på flere kriterier. Finn ut mer
MatematikkSUMMER.REKKESUMMER.REKKE(x; n; m; a) Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a». Finn ut mer
MatematikkSUMMERKVADRATSUMMERKVADRAT(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler. Finn ut mer
Matematikk
Matematikk
MatematikkTELLBLANKETELLBLANKE(område) Returnerer antall tomme celler i et definert område. Finn ut mer
MatematikkTILFELDIGTILFELDIG() Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 (inkludert 0) og 1 (ikke inkludert 1). Finn ut mer
MatematikkTILFELDIGMELLOMTILFELDIGMELLOM(lav; høy) Returnerer et jevnt tilfeldig heltall mellom to verdier, inkludert disse verdiene. Finn ut mer
OperatorADDADD(verdi1; verdi2) Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren. Finn ut mer
OperatorCONCATCONCAT(verdi1; verdi2) Returnerer sammenkjedingen av to verdier. Tilsvarer «&»-operatoren. Finn ut mer
OperatorDIVIDEDIVIDE(dividend; divisor) Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren. Finn ut mer
OperatorEQEQ(verdi1; verdi2) Returnerer «TRUE» hvis to angitte verdier er like, og «FALSE» hvis de ikke er like. Tilsvarer «=»-operatoren. Finn ut mer
OperatorGTGT(verdi1; verdi2) Returnerer «TRUE» hvis verdien i det første argumentet er større enn (ikke lik) verdien i det andre argumentet, og «FALSE» i motsatt fall. Tilsvarer «>»-operatoren. Finn ut mer
OperatorGTEGTE(verdi1; verdi2) Returnerer «TRUE » hvis verdien i det første argumentet er større enn eller lik verdien i det andre argumentet, og «FALSE» i motsatt fall. Tilsvarer «>=»-operatoren. Finn ut mer
OperatorISBETWEENISBETWEEN(verdi_som_skal_sammenlignes); nedre_verdi; øvre_verdi; nedre_verdi_er_inkludert; øvre_verdi_er_inkludert) Sjekker om et gitt tall er mellom to andre tall, enten inkludert eller ikke inkludert den øvre og/eller nedre verdien. Finn ut mer
OperatorLTLT(verdi1; verdi2) Returnerer «TRUE» hvis verdien i det første argumentet er mindre enn (ikke lik) verdien i det andre argumentet, og «FALSE» i motsatt fall. Tilsvarer «<»-operatoren. Finn ut mer
OperatorLTELTE(verdi1; verdi2) Returnerer «TRUE » hvis verdien i det første argumentet er mindre enn eller lik verdien i det andre argumentet, og «FALSE» i motsatt fall. Tilsvarer «<=»-operatoren. Finn ut mer
OperatorMINUSMINUS(verdi1; verdi2) Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren. Finn ut mer
OperatorMULTIPLYMULTIPLY(faktor1; faktor2) Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren. Finn ut mer
OperatorNENE(verdi1; verdi2) Returnerer «TRUE» hvis to angitte verdier ikke er like, og «FALSE» hvis de er like. Tilsvarer operatoren «<>». Finn ut mer
OperatorPOWPOW(grunntall; eksponent) Returnerer et tall opphøyd i en potens. Finn ut mer
OperatorUMINUSUMINUS(verdi) Returnerer et tall med fortegnet reversert. Finn ut mer
OperatorUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(prosentandel)Returnerer en verdi tolket som en prosentverdi. Det vil si at «UNARY_PERCENT(100)» er lik «1». Finn ut mer
OperatorUNIQUEUNIQUE(område; etter_kolonne; nøyaktig_én_gang) Returnerer unike rader i det oppgitte kildeområdet. Duplikatverdier forkastes. Rader returneres i den rekkefølgen de først vises i i kildeområdet. Finn ut mer
OperatorUPLUSUPLUS(verdi) Returnerer et angitt tall uten endringer. Finn ut mer
Statistikk
StatistikkANTALLANTALL(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett. Finn ut mer
StatistikkANTALLAANTALLA(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer antallet verdier i et datasett. Finn ut mer
StatistikkAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(verdier; vekter; [ytterligere_verdier]; [ytterligere_vekter]) Finner det vektede gjennomsnittet av et sett med verdier, gitt verdiene og de tilsvarende vektene. Finn ut mer.
Statistikk
StatistikkBETA.FORDELINGBETA.FORDELING(verdi; alfa; beta; nedre_grense; øvre_grense)Se BETA.FORDELING.N.
StatistikkBETA.FORDELING.NBETA.FORDELING.N(verdi; alfa; beta; kumulativ; nedre_grense; øvre_grense)Returnerer sannsynligheten for en gitt verdi som angitt i betafordelingsfunksjonen. Finn ut mer.
StatistikkBETA.INVBETA.INV(sannsynlighet; alfa; beta; nedre_grense; øvre_grense)Returnerer verdien av den inverterte betafordelingsfunksjonen for en gitt sannsynlighet. Finn ut mer. 
Statistikk
StatistikkBINOM.FORDELING.NBINOM.FORDELING.N(antall_positive_utfall; antall_forsøk; sannsynlighet_positiv; kumulativ) Se BINOM.FORDELING
StatistikkBINOM.INVBINOM.INV(antall_forsøk; sannsynlighet_positiv; målsannsynlighet) Se GRENSE.BINOM
Statistikk
StatistikkCHIINVCHIINV(sannsynlighet; frihetsgrader) Beregner inversen av den høyrehalede kji-kvadratfordelingen. Finn ut mer
StatistikkCHISQ.DISTCHISQ.DIST(x; frihetsgrader; kumulativ) Beregner den venstrehalede kji-kvadratfordelingen, som ofte brukes i hypotesetesting. Finn ut mer
Statistikk
Statistikk
Statistikk
Statistikk
StatistikkEKSP.FORDELING.NEKSP.FORDELING.N(x; lambda; kumulativ)Returnerer verdien av eksponentialfordelingsfunksjonen med en angitt lambda for en angitt verdi. Finn ut mer
StatistikkEXP.FORDELINGEXP.FORDELING(x; lambda; cumulative)Se EXP.FORDELING.N
Statistikk
Statistikk
Statistikk
Statistisk
StatistikkF.TESTF.TEST(område1; område2) Se FTEST.
Statistikk
Statistikk
Statistikk
Statistikk
StatistikkFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x; data_y; data_x) Se PROGNOSE
Statistikk
StatistikkGAMMAGAMMA(tall)Returnerer gammafunksjonsresultatet for den angitte verdien. Finn ut mer.
Statistikk
StatistikkGAMMA.INVGAMMA.INV(sannsynlighet; alfa; beta)GAMMA.INV-funksjonen returnerer den inverse verdien til den kumulative gammafordelingen med den angitte sannsynligheten og de angitte alfa- og betaparameterne. Finn ut mer.
Statistikk
StatistikkGAMMAINVGAMMAINV(sannsynlighet; alfa; beta)Se GAMMA.INV.
StatistikkGAUSSGAUSS(z)GAUSS-funksjonen returnerer sannsynligheten for at en tilfeldig variabel, hentet fra en normalfordeling, ligger mellom gjennomsnittet og z-standardavvikene over (eller under) gjennomsnittet. Finn ut mer.
StatistikkGJENNOMSNITTGJENNOMSNITT(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer den numeriske gjennomsnittsverdien i et datasett. Tekst ignoreres. Finn ut mer
Statistikk
Statistikk
StatistikkGJENNOMSNITT.HVIS.SETTGJENNOMSNITT.HVIS.SETT(område_for_gjennomsnitt; kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …]) Returnerer gjennomsnittet av et område basert på flere kriterier. Finn ut mer
StatistikkGJENNOMSNITTAGJENNOMSNITTA(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer den numeriske gjennomsnittsverdien i et datasett. Finn ut mer
StatistikkGJENNOMSNITTHVISGJENNOMSNITTHVIS(kriterieområde, kriterium, [område_for_gjennomsnitt]) Returnerer gjennomsnittet av et område basert på kriterier. Finn ut mer
StatistikkGJENNOMSNITTSAVVIKGJENNOMSNITTSAVVIK(verdi1; [verdi2; …]) Beregner gjennomsnittsstørrelsen på avvikene til dataene fra gjennomsnittet av et datasett. Finn ut mer
Statistikk
StatistikkHYPGEOM.FORDELINGHYPGEOM.FORDELING(antall_positive; antall_trekninger; positive_utfall_i_pop; pop_størrelse) Beregner sannsynligheten for å trekke et bestemt antall positive utfall på et bestemt antall forsøk med utgangspunkt i en populasjon med en bestemt størrelse som inneholder et bestemt antall positive utfall, der hvert element bare kan trekkes én gang. Finn ut mer
StatistikkHYPGEOM.FORDELING.NHYPGEOM.FORDELING.N(antall_positive; antall_trekninger; positive_utfall_i_pop; pop_størrelse) Se HYPGEOM.FORDELING
StatistikkINVERS.BETA.FORDELING (BETAINV)INVERS.BETA.FORDELING(sannsynlighet; alfa; beta; nedre_grense; øvre_grense) Se BETA.INV 
StatistikkKJIKVADRAT.TESTKJIKVADRAT.TEST(observert_område; forventet_område)Se KJI.TEST
StatistikkKONFIDENSKONFIDENS(alfa; standardavvik; pop_størrelse)Se KONFIDENS.NORM
StatistikkKONFIDENS.NORM (CONFIDENCE.NORM)KONFIDENS.NORM(alfa; standardavvik; pop_størrelse)Beregner bredden av halve konfidensintervallet for en normalfordeling. Finn ut mer.
StatistikkKONFIDENS.TKONFIDENS.T(alfa; standardavvik; størrelse)Beregner bredden av halve konfidensintervallet for en Students t-fordeling. Finn ut mer.
StatistikkKORRELASJONKORRELASJON(data_y; data_x) Beregner r, Pearsons produktmomentkorrelasjonskoeffisient, for et datasett. Finn ut mer
Statistikk
StatistikkKOVARIANS.PKOVARIANS.P(data_y; data_x) Se KOVARIANS
StatistikkKOVARIANS.SKOVARIANS.S(data_y; data_x)Beregner kovariansen til et datasett, der datasettet er et utvalg av den totale populasjonen. Finn ut mer.
Statistikk
StatistikkKVARTILKVARTIL(data; kvartilnummer) Returnerer verdien nærmest en angitt kvartil av et datasett. Finn ut mer
StatistikkKVARTIL.EKSKVARTIL.EKS(data; kvartilnummer)Returnerer verdien som er nærmest en gitt kvartil av et datasett, bortsett fra 0 og 4. Finn ut mer.
StatistikkKVARTIL.INKKVARTIL.INK(data; kvartilnummer)Se KVARTIL
Statistikk
StatistikkLOGNORM.FORDELINGLOGNORM.FORDELING(x; gjennomsnitt; standardavvik)Se LOGNORMFORD
StatistikkLOGNORM.INVLOGNORM.INV(x; gjennomsnitt; standardavvik)Se LOGINV
Statistikk
Statistikk
StatistikkMAXIFSMAXIFS(område; kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2]; …) Gjengir den høyeste verdien i et celleområde, filtrert etter et sett med kriterier. Finn ut mer.
StatistikkMEDIANMEDIAN(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer medianverdien i et numerisk datasett. Finn ut mer
StatistikkMINMIN(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer minimumsverdien i et numerisk datasett. Finn ut mer
Statistikk
Statistikk
StatistikkMODUSMODUS(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer verdien som forekommer oftest i et datasett. Finn ut mer
StatistikkMODUS.MULTMODUS.MULT(verdi1; verdi2)Returnerer verdiene som forekommer oftest i et datasett. Finn ut mer.
StatistikkMODUS.SNGLMODUS.SNGL(verdi1; [verdi2; …]) Se MODUS 
Statistikk
StatistikkN.STØRSTN.STØRST(data; n) Returnerer det n-te største elementet fra et datasett, der n er brukerdefinert. Finn ut mer
StatistikkNEGBINOM.FORDELING.NNEGBINOM.FORDELING.N(antall_negative; antall_positive; sannsynlighet_positiv) Se NEGBINOM.FORDELING
StatistikkNORM.FORDELINGNORM.FORDELING(x; gjennomsnitt; standardavvik; kumulativ) Se NORMALFORDELING
StatistikkNORM.INVNORM.INV(x; gjennomsnitt; standardavvik) Se NORMINV
StatistikkNORM.S.FORDELINGNORM.S.FORDELING(x) Se NORMSFORDELING
StatistikkNORM.S.INVNORM.S.INV(x)Se NORMSINV
StatistikkNORMALFORDELINGNORMALFORDELING(x; gjennomsnitt; standardavvik; kumulativ) Returnerer verdien av normalfordelingsfunksjonen (eller den kumulative normalfordelingsfunksjonen) for en angitt verdi og et angitt gjennomsnitt og standardavvik. Finn ut mer
Statistikk
Statistikk
Statistikk
Statistikk
Statistikk
StatistikkPERMUTASJONAPERMUTASJONA(antall; antall_valgte)Returnerer antallet permutasjoner for en gruppe objekter (med erstatning) som velges fra et totalt antall objekter. Finn ut mer.
Statistikk
StatistikkPERSENTILPERSENTIL(data; persentil) Returnerer verdien for en bestemt persentil av et datasett. Finn ut mer
StatistikkPERSENTIL.EKSPERSENTIL.EKS(data; persentil)Returnerer verdien for en gitt persentil av et datasett, bortsett fra 0 og 1. Finn ut mer.
StatistikkPERSENTIL.INKPERSENTIL.INK(data; persentil)Se PERSENTIL
StatistikkPHIPHI(x)PHI-funksjonen returnerer verdien av normal fordeling med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1. Finn ut mer.
StatistikkPOISSONPOISSON(x; gjennomsnitt; kumulativ)Se POISSON.FORDELING
StatistikkPOISSON.FORDELINGPOISSON.FORDELING(x; gjennomsnitt; [kumulativ])Returnerer verdien av poissonfordelingsfunksjonen (eller den kumulative poissonfordelingsfunksjonen) for en angitt verdi og et angitt gjennomsnitt. Finn ut mer
StatistikkPROGNOSEPROGNOSE(x; data_y; data_x) Beregner den forventede y-verdien for en spesifisert x basert på en lineær regresjon av et datasett. Finn ut mer
StatistikkPROSENTDELPROSENTDEL(data; verdi; [gjeldende_sifre]) Returnerer den prosentvise rangeringen (persentilen) av en angitt verdi i et datasett. Finn ut mer
StatistikkPROSENTDEL.EKSPROSENTDEL.EKS(data; verdi; [signifikante_sifre]) Returnerer den prosentvise rangeringen (persentilen) fra 0 til 1 når en angitt verdi i et datasett er utelatt. Finn ut mer
StatistikkPROSENTDEL.INKPROSENTDEL.INK(data; verdi; [gjeldende_sifre]) Returnerer den prosentvise rangeringen (persentilen) fra og med 0 til og med 1 for en angitt verdi i et datasett. Finn ut mer
StatistikkRANGRANG(verdi; data; [er_stigende]) Returnerer rangeringen av en angitt verdi i et datasett. Finn ut mer
StatistikkRANG.EKVRANG.EKV(verdi; data; [er_stigende]) Returnerer rangeringen av en spesifisert verdi i et datasett. Hvis det finnes mer enn én oppføring av samme verdi i datasettet, returneres den høyeste rangeringen for oppføringene. Finn ut mer
StatistikkRANG.GJSNRANG.GJSN(verdi; data; [er_stigende]) Returnerer rangeringen av en spesifisert verdi i et datasett. Hvis det finnes mer enn én oppføring av samme verdi i datasettet, returneres den gjennomsnittlige rangeringen av oppføringene. Finn ut mer
Statistikk
Statistikk
Statistikk
StatistikkSKJEVFORDELING.PSKJEVFORDELING.P(verdi1; verdi2)Beregner skjevheten til et datasett som representerer hele populasjonen. Finn ut mer.
Statistikk
Statistikk
StatistikkSTDAVSTDAV(verdi1; [verdi2; …]) Beregner standardavviket basert på et utvalg. Finn ut mer
StatistikkSTDAV.PSTDAV.P(verdi1; [verdi2; …])Se STDAVP
StatistikkSTDAV.SSTDAV.S(verdi1; [verdi2; …])Se STDAV
Statistikk
Statistikk
Statistikk
StatistikkSTIGNINGSTALLSTIGNINGSTALL(data_y; data_x) Beregner stigningstallet til linjen som genereres via lineær regresjon av et datasett. Finn ut mer
StatistikkSTØRSTSTØRST(verdi1; [verdi2; …]) Returnerer maksimumsverdien i et numerisk datasett. Finn ut mer
StatistikkT.FORDELINGT.FORDELING(x; frihetsgrader; kumulativ)Returnerer den høyrehalede Students t-fordelingen for verdien x. Finn ut mer.
StatistikkT.FORDELING.2TT.FORDELING.2T(x; frihetsgrader)Returnerer den tohalede Students t-fordelingen for verdien x. Finn ut mer.
StatistikkT.FORDELING.HT.FORDELING.H(x; frihetsgrader)Returnerer den høyrehalede Students t-fordelingen for verdien x. Finn ut mer.
Statistikk
Statistikk
StatistikkT.TESTT.TEST(område1; område2; haler; type)Returnerer sannsynligheten knyttet til studentens t-test. Avgjør om to utvalg sannsynligvis har kommet fra de samme to underliggende populasjonene med samme middelverdi. Finn ut mer
StatistikkTDISTTDIST(x; frihetsgrader; fordeling) Beregner sannsynligheten for Students t-fordeling med gitt inndata (x). Finn ut mer
Statistikk
Statistikk
StatistikkTTESTTTEST(område1; område2; haler; type)Se T.TEST.
StatistikkVARIANSVARIANS(verdi1; [verdi2; …]) Beregner variansen basert på et utvalg. Finn ut mer
StatistikkVARIANS.PVARIANS.P(verdi1; [verdi2; …])Se VARIANSP
StatistikkVARIANS.SVARIANS.S(verdi1; [verdi2; …])Se VARIANS
Statistikk
Statistikk
StatistikkBeregner variansen basert på en hel populasjon. Tekst får verdien «0». Finn ut mer
StatistikkWEIBULL.DIST.NWEIBULL.DIST.N(x; form; skala; kumulativ)Se WEIBULL
Statistikk
StatistikkZ.TESTZ.TEST(data; verdi; [standardavvik])Returnerer den énhalede P-verdien for en Z-test med standardfordeling. Finn ut mer
StatistikkZTESTZTEST(data; verdi; [standardavvik])Se Z.TEST.
Tekst
TekstBYTT.UTBYTT.UT(tekst_for_søk; søk_etter; erstatt_med, [forekomstnummer]) Erstatter eksisterende tekst med ny tekst i en streng. Finn ut mer
TekstDELTEKSTDELTEKST(streng; startpunkt; utdragslengde) Returnerer et segment av en streng. Finn ut mer
TekstDELTEKSTBDELTEKSTB(streng)Returnerer en del av en streng fra og med et gitt tegn og opptil et angitt antall byte. Finn ut mer.
TekstEKSAKTEKSAKT(streng1; streng2) Tester om to strenger er identiske. Finn ut mer
TekstERSTATTERSTATT(tekst; posisjon; lengde; ny_tekst) Erstatter en del av en tekststreng med en annen tekststreng. Finn ut mer
TekstERSTATTBERSTATTB(tekst; posisjon; antall_byte; ny_tekst)Erstatter en del av en tekststreng basert på antall byte, med en annen tekststreng. Finn ut mer.
TekstFASTSATTFASTSATT(tall; [antall_desimaler]; [utelat_skilletegn]) Formaterer et tall med et fastsatt antall desimaler. Finn ut mer
TekstFINNFINN(søk_etter; tekst_for_søk; [startpunkt]) Returnerer posisjonen der en streng blir funnet først i en tekst. Finn ut mer
TekstFINNBFINNB(søk_etter; tekst_for_søk; [startpunkt]) Returnerer posisjonen der en streng først blir funnet i teksten. Hvert dobbelttegn teller som 2. Finn ut mer
TekstGJENTAGJENTA(tekst_som_skal_gjentas; antall_gjentakelser) Returnerer den angitte teksten gjentatt et antall ganger. Finn ut mer
TekstHØYREHØYRE(streng; [antall_tegn]) Returnerer en delstreng fra slutten av en angitt streng. Finn ut mer
TekstHØYREBHØYREB(streng; antall_byte)Returnerer den høyre delen av en streng opptil et visst antall byte. Finn ut mer.
TekstJOINJOIN(skilletegn; verdi_eller_matrise1; [verdi_eller_matrise2; …]) Kjeder sammen elementene i én eller flere endimensjonale matriser ved hjelp av et spesifisert skilletegn eller en streng. Finn ut mer
TekstKJEDE.SAMMENKJEDE.SAMMEN(streng1; [streng2; …]) Sammenføyer strenger med hverandre. Finn ut mer
TekstKODEKODE(streng) Returnerer den numeriske Unicode-tabellverdien til det første tegnet i den oppgitte strengen. Finn ut mer
TekstLENGDELENGDE(tekst) Returnerer lengden til en streng. Finn ut mer
TekstLENGDEBLENGDEB(streng)Returnerer lengden på en streng i antall byte. Finn ut mer.
TekstREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(tekst; regulært_uttrykk) Trekker ut delstrenger som stemmer med et regulært uttrykk. Finn ut mer
TekstREGEXMATCHREGEXMATCH(tekst; regulært_uttrykk) Hvorvidt en tekstbit samsvarer med et regulært uttrykk. Finn ut mer
TekstREGEXREPLACEREGEXREPLACE(tekst; regulært_uttrykk; erstatning) Erstatter en del av en tekststreng med en annen tekststreng ved hjelp av et regulært uttrykk. Finn ut mer
TekstRENSK (CLEAN)RENSK(tekst) Returnerer teksten etter at ikke-utskrivbare ASCII-tegn er fjernet. Finn ut mer
Tekst
TekstSMÅSMÅ(tekst) Konverterer en angitt streng til små bokstaver. Finn ut mer
TekstSPLITSPLIT(tekst; skilletegn; [del_etter_hver]; [fjern_tom_tekst]) Deler tekst rundt et spesifisert tegn eller en streng, og plasserer hvert fragment i en separat celle i raden. Finn ut mer
TekstSTIGENDESTIGENDE(tekst)Konverterer ASCII- og katakana-tegn fra full bredde til halv bredde. Alle tegn med standardbredde forblir uendret. Finn ut mer. 
TekstSTOR.FORBOKSTAVSTOR.FORBOKSTAV(tekst_store_forbokstaver) Setter stor forbokstav i hvert ord i en angitt streng. Finn ut mer
TekstSTORESTORE(tekst) Konverterer en spesifisert streng til store bokstaver. Finn ut mer
TekstSØKSØK(søk_etter; tekst_for_søk; [startpunkt]) Returnerer posisjonen der en streng blir funnet først i en tekst. Finn ut mer
TekstSØKB (SEARCHB)SØKB(søk_etter; tekst_for_søk; [startpunkt]) Returnerer posisjonen der en streng først blir funnet i teksten. Hvert dobbelttegn teller som 2. Finn ut mer
TekstTT(verdi) Returnerer strengargumenter som tekst. Finn ut mer
TekstTEGNKODETEGNKODE(tabellnummer) Konverterer et tall til et tegn i samsvar med den gjeldende Unicode-tabellen. Finn ut mer
TekstTEKSTTEKST(tall; format) Konverterer et tall til tekst i henhold til et spesifisert format. Finn ut mer
TekstTEXTJOINTEXTJOIN(skilletegn; ignorer_tom; tekst1; [tekst2]; …) Setter sammen tekst fra flere strenger og/eller matriser. Du kan selv angi hvilket skilletegn som skal brukes mellom tekstene. Finn ut mer.
TekstTRIMMETRIMME(tekst) Fjerner mellomrom før og etter en spesifisert streng. Finn ut mer
TekstUNICODEUNICODE(tekst)Returnerer Unicode-desimalverdien til det første tegnet i teksten. Finn ut mer.
TekstUNICODETEGNUNICODETEGN(tall)Returnerer Unicode-tegnet for et tall. Finn ut mer.
TekstVALUTAVALUTA(tall; [antall_desimaler]) Formaterer et tall til valutaformatet som gjelder for den relevante lokaliteten. Finn ut mer
TekstVENSTREVENSTRE(streng; [antall_tegn]) Returnerer en delstreng fra begynnelsen av en angitt streng. Finn ut mer
TekstVENSTREBVENSTREB(streng; antall_byte)Returnerer den venstre delen av en streng opptil et visst antall byte. Finn ut mer.
TekstVERDIVERDI(tekst) Konverterer en streng i et av formatene for dato, klokkeslett eller tall som Google Regneark kan tolke, til et tall. Finn ut mer
DatabaseDANTALL (DCOUNT)DANTALL(database; felt; kriterier) Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDANTALLA (DCOUNTA)DANTALLA(database; felt; kriterier) Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDGJENNOMSNITT (DAVERAGE)DGJENNOMSNITT(database; felt; kriterier) Returnerer gjennomsnittet av et sett med verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDHENT (DGET)DHENT(database; felt; kriterier) Returnerer én enkelt verdi fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDMAKS (DMAX)DMAKS(database; felt; kriterier) Returnerer maksimumsverdien som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDMINDMIN(database; felt; kriterier) Returnerer minimumsverdien som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDPRODUKT (DPRODUCT)DPRODUKT(database; felt; kriterier) Returnerer produktet av verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
DatabaseDSTDAV (DSTDEV)DSTDAV(database; felt; kriterier) Returnerer standardavviket for et utvalg av en populasjon som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
Database
DatabaseDSUMMER (DSUM)DSUMMER(database; felt; kriterier) Returnerer summen av verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
Database
DatabaseDVARIANSP (DVARP)DVARIANSP(database; felt; kriterier) Returnerer variansen for en hel populasjon som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et databasetabell-lignende område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel. Finn ut mer
ParserCONVERTCONVERT(verdi; startenhet; sluttenhet) Regner om en numerisk verdi til en annen måleenhet. Finn ut mer
ParserTO_DATETO_DATE(verdi) Konverterer et oppgitt tall til en dato. Finn ut mer
ParserTO_DOLLARSTO_DOLLARS(verdi) Konverterer et oppgitt tall til en dollarverdi. Finn ut mer
ParserTO_PERCENTTO_PERCENT(verdi) Konverterer et oppgitt tall til en prosentandel. Finn ut mer
ParserTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(verdi) Konverterer en oppgitt dato/klokkeslett, prosentandel, valuta eller annen formatert numerisk verdi til et rent tall uten formatering. Finn ut mer
ParserTO_TEXTTO_TEXT(verdi) Konverterer en oppgitt numerisk verdi til en tekstverdi. Finn ut mer
MatriseTRANSPONERTRANSPONER(matrise_eller_område) Transponerer radene og kolonnene i en matrise eller et område med celler. Finn ut mer
MatriseARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(inndataområde; antall_rader; antall_kolonner) Begrenser et matriseresultat til en angitt størrelse. Finn ut mer
MatriseFLATTENFLATTEN(område1;[område2;…])Se FLATTEN.
MatriseFREKVENSFREKVENS(data; klasser) Beregner frekvensfordelingen i en matrise på én kolonne i spesifiserte klasser. Finn ut mer
Matrise
Matrise
Matrise
MatriseMMULTMMULT(datatabell1; datatabell2) Beregner datatabellproduktet av to datatabeller spesifisert som matriser eller områder. Finn ut mer
MatriseRETTLINJERETTLINJE(kjente_data_y; [kjente_data_x]; [beregn_b]; [detaljert]) Med utgangspunkt i ufullstendige data om en lineær trend beregnes ulike parametere om den ideelle lineære trenden ved hjelp av minste kvadraters metode. Finn ut mer
MatriseSUMMERPRODUKTSUMMERPRODUKT(matrise1; [matrise2; …]) Beregner summen av produktene til tilsvarende oppføringer i to like store matriser eller områder. Finn ut mer
MatriseSUMMERX2MY2SUMMERX2MY2(matrise_x; matrise_y) Beregner summen av differansene av kvadratene til verdiene i to matriser. Finn ut mer
Matrise
MatriseSUMMERXMY2SUMMERXMY2(matrise_x; matrise_y) Beregner summen av kvadratene av differansene mellom verdiene i to matriser. Finn ut mer
MatriseTRENDTREND(kjente_data_y; [kjente_data_x]; [nye_data_x]; [b]) Med utgangspunkt i ufullstendige data om en lineær trend tilpasses en ideell lineær trend ved hjelp av minste kvadraters metode, og/eller ytterligere verdier forutsies. Finn ut mer
MatriseVEKSTVEKST(kjente_data_y; [kjente_data_x]; [nye_data_x]; [b]) Med utgangspunkt i ufullstendige data om en eksponentiell veksttrend tilpasses en ideell eksponentiell veksttrend, og/eller ytterligere verdier forutsies. Finn ut mer
InternettURL.KODEURL.KODE(tekst)Gjør om en tekststreng til kode for å bruke den i et URL-søk. Finn ut mer.
Internett
Internett
Internett
Internett
Internett
InternettIMPORTXMLIMPORTXML(nettadresse; xpath_forespørsel) Importerer data fra en av flere mulige datatyper, deriblant XML, HTML, CSV, TSV og RSS- og ATOM-XML-strømmer. Finn ut mer
NettISURLISURL(verdi) Sjekker om en verdi er en gyldig nettadresse. Finn ut mer
true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false