Tạo nguồn cấp dữ liệu

 

Để tải dữ liệu sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center, trước tiên bạn cần tạo một nguồn cấp dữ liệu để có thể gửi dữ liệu lên đó. Đây là bước bắt buộc đối với bất kỳ nguồn cấp dữ liệu mới nào và sau khi đăng ký một nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể cập nhật nguồn cấp dữ liệu hiện có mà không phải đăng ký lại.

Cách hoạt động

Khi tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung, bạn sẽ thay đổi lựa chọn của mình để cho biết bạn muốn kết nối nguồn cấp dữ liệu của mình với thuộc tính id.
 

Ví dụ:
 
Nguồn cấp dữ liệu chính:
id title [tiêu_đề] price [giá] brand [thương_hiệu]
1 áo sơ mi 34 Thương hiệu A
2 giày 55

Thương hiệu B

3 giày đi bộ đường dài 100 Thương hiệu C
4 quần dài 75 Thương hiệu A

 

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung sử dụng thuộc tính id để so khớp với nguồn cấp dữ liệu chính:

id custom_label [nhãn_tùy_chỉnh]
1 KHUYẾN MÃI
4 KHUYẾN MÃI

 

Nguồn cấp dữ liệu kết quả:

id title [tiêu_đề] price [giá] brand [thương_hiệu] custom_label [nhãn_tùy_chỉnh]
1 áo sơ mi 34 Thương hiệu A KHUYẾN MÃI
2 giày 55 Thương hiệu B  
3 giày đi bộ đường dài 100 Thương hiệu C  
4 quần dài 75 Thương hiệu A KHUYẾN MÃI

Nguồn cấp dữ liệu chính

Nguồn cấp dữ liệu chính là nguồn dữ liệu bắt buộc mà Merchant Center sử dụng để hiển thị sản phẩm của bạn trên Google. Nếu dữ liệu sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn đã đáp ứng được chính sách và đặc tả dữ liệu sản phẩm của chúng tôi, thì hành động đối với nguồn cấp dữ liệu mà bạn sẽ cần thực hiện chỉ là tạo và gửi nguồn cấp dữ liệu chính. Bạn có thể điều chỉnh dữ liệu sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của Merchant Center bằng cách sử dụng các tính năng nâng cao của nguồn cấp dữ liệu, bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu bổ sung. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung để nâng cao hoặc ghi đè dữ liệu sản phẩm của mình nhằm cải thiện hiệu suất quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu chính để thêm hoặc xóa dữ liệu sản phẩm, đặt ngôn ngữ và nhắm mục tiêu quốc gia cũng như đặt Quy tắc nguồn cấp dữ liệu cho dữ liệu sản phẩm của mình. Nguồn cấp dữ liệu chính là loại nguồn cấp dữ liệu duy nhất có thể thêm hoặc xóa sản phẩm. 
 

Tạo nguồn cấp dữ liệu chính
Nguồn cấp dữ liệu chính là nguồn dữ liệu bắt buộc bạn phải tạo để quảng cáo sản phẩm của mình với Google qua nguồn cấp dữ liệu. Để bắt đầu, hãy chuyển đến phần "Nguồn cấp dữ liệu" trong phần "Sản phẩm" của Merchant Center. Nhấp vào nút dấu cộng trong phần nguồn cấp dữ liệu chính để tạo nguồn cấp dữ liệu chính mới.  Làm theo lời nhắc và cung cấp các thông tin sau về dữ liệu của bạn:
 • Quốc gia bán: Quốc gia bán là quốc gia bán sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Dữ liệu sản phẩm được tải lên quốc gia đã chọn phải đáp ứng được các yêu cầu đối với quốc gia mà bạn gửi mặt hàng, bao gồm cả chính sách và đặc tả nguồn cấp dữ liệu. Sau khi tạo nguồn cấp dữ liệu của mình, bạn có thể thêm các quốc gia bán bổ sung trong tab Cài đặt nguồn cấp dữ liệu. 
 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ dùng để viết dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu bạn chọn một quốc gia có nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ (như Bỉ, Canada hoặc Thụy Sĩ), bạn sẽ nhìn thấy danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ của quốc gia đó.
 • Tên nguồn cấp dữ liệu chính: Nhập tên mô tả giúp bạn xác định nguồn cấp dữ liệu chính. Tên nguồn cấp dữ liệu không cần khớp với tên tệp bạn đang gửi.
 • Phương thức nhập: Chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của bạn:
  • Google Trang tính: Bạn có thể tải dữ liệu lên bằng cách sử dụng một mẫu Google Trang tính tạo mới hoặc bằng Trang tính Google hiện tại đã có dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về Google Trang tính
  • Tìm nạp theo lịch: Google có thể tìm nạp nguồn cấp dữ liệu ngay từ máy chủ của bạn.
  • Tải lên: Tải tệp trực tiếp lên Merchant Center qua SFTP, FTP, Google Cloud Storage hoặc tải thủ công.
  • Thu thập thông tin trang web: Nếu tài khoản của bạn hiện không có nguồn cấp dữ liệu nào và bạn sở hữu dữ liệu có cấu trúc phù hợp trên trang web của mình, thì Google có thể thu thập thông tin trang web để tập hợp dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm 
 • Tên tệp: Tùy theo phương thức nhập do bạn chọn, bạn có thể được nhắc nhập tên tệp đang gửi. Tên này phải khớp chính xác với tên tệp bạn đã tạo và bao gồm một tiện ích hợp lệ.

Sau khi đã cung cấp thông tin và nhấp vào Tiếp tục, bạn có thể xem và quản lý nguồn cấp dữ liệu chính mới tạo ở phần "Nguồn cấp dữ liệu" trong tài khoản Merchant Center của bạn.

Để tìm nạp hoặc tải nguồn cấp dữ liệu lên theo cách thủ công, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon trong tab xử lý của nguồn cấp dữ liệu và chọn tùy chọn tải lên từ danh sách thả xuống. 

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung cung cấp thêm dữ liệu có kết nối với dữ liệu sản phẩm hiện có trong nguồn cấp dữ liệu chính.  Nguồn cấp dữ liệu bổ sung không thể thêm hoặc xóa sản phẩm hoặc không thể được sử dụng dưới dạng nguồn cấp dữ liệu độc lập. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung dùng để cập nhật dữ liệu sản phẩm hiện có. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho nhiều nguồn cấp dữ liệu chính. 

Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hãy kết nối nguồn cấp này với nguồn cấp dữ liệu chính hiện có thông qua thuộc tính id. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung sẽ chỉ cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn khi nguồn cấp dữ liệu bổ sung chứa các ID đã có trong nguồn cấp dữ liệu chính.

Nguồn cấp dữ liệu cập nhật kiểm kê sản phẩm trực tuyến cũ 
Nếu bạn muốn sử dụng một nguồn cấp dữ liệu riêng để cập nhật giá và tình trạng còn hàng, thì bạn có thể làm vậy bằng cách tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung và sử dụng quy tắc "Take latest" [Lấy giá trị mới nhất] để cập nhật nguồn cấp dữ liệu chính. 

Tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung 

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung là nguồn dữ liệu thứ hai dùng để cung cấp các thuộc tính bổ sung, bao gồm cả thuộc tính bắt buộc và tùy chọn, những thuộc tính này có thể bị thiếu trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung không thể dùng làm nguồn dữ liệu chính. Các trường hợp phổ biến được sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các hoạt động sau:

 • Thêm hoặc thay thế các nhãn tùy chỉnh để quản lý chiến dịch
 • Thêm hoặc thay thế các ID quảng cáo cho các khuyến mãi bán lẻ
 • Thay thế tiêu đề
 • Loại trừ các sản phẩm cụ thể (thông qua thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến])
 • Thêm những GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) bị thiếu
 • Thêm dữ liệu sản phẩm kho hàng tại địa phương cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu kiểm kê sản phẩm địa phương.

Mỗi nguồn cấp dữ liệu bổ sung phải có một cột thuộc tính id cùng với ít nhất một cột bổ sung chứa dữ liệu bạn muốn kết nối với nguồn cấp dữ liệu chính.

Để tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hãy đi tới phần Nguồn cấp dữ liệu trong trang Sản phẩm tại Merchant Center. Ở trên cùng của bảng nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hãy nhấp vào Thêm nguồn cấp dữ liệu bổ sung để tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung mới. Làm theo lời nhắc và cung cấp các thông tin sau về dữ liệu của bạn:

 • Tên nguồn cấp dữ liệu bổ sung: Nhập tên mô tả giúp bạn xác định nguồn cấp dữ liệu bổ sung. Tên nguồn cấp dữ liệu bổ sung không cần khớp với tên tệp bạn đang gửi.
 • Phương thức nhập: Chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của bạn:
  • Google Trang tính: Bạn có thể tải dữ liệu lên bằng cách sử dụng một mẫu Google Trang tính tạo mới hoặc bằng Trang tính Google hiện tại đã có dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về Google Trang tính
  • Tìm nạp theo lịch: Google có thể tìm nạp nguồn cấp dữ liệu ngay từ máy chủ của bạn.
  • Tải lên: Tải tệp trực tiếp lên Merchant Center qua SFTP, FTP, Google Cloud Storage hoặc tải thủ công. 
 • Tên tệp: Tùy theo phương thức nhập do bạn chọn, bạn có thể được nhắc nhập tên tệp đang gửi. Tên này phải khớp chính xác với tên tệp bạn đã tạo và bao gồm một tiện ích hợp lệ.
 • Liên kết đến nguồn cấp dữ liệu chính: Chọn bất kỳ nguồn cấp dữ liệu chính và kết hợp quốc gia / ngôn ngữ nào mà nguồn cấp dữ liệu bổ sung thuộc về
 • Lịch tìm nạp: đặt lịch tìm nạp cho dữ liệu sản phẩm của bạn. Khi có lịch tìm nạp, Merchant Center sẽ nhận được các nguồn cấp dữ liệu mới mà bạn không cần phải tải thủ công dữ liệu của mình lên.

Để tải lên hoặc tìm nạp nguồn cấp dữ liệu theo cách thủ công, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon trong tab xử lý của nguồn cấp dữ liệu và chọn tùy chọn tải lên từ danh sách thả xuống. 

Khi bạn tạo xong và liên kết nguồn cấp dữ liệu bổ sung với nguồn cấp dữ liệu chính, Merchant Center sẽ tự động tạo một quy tắc mà bạn có thể tìm thấy trong phần Quy tắc nguồn cấp dữ liệu của Merchant Center. Quy tắc này sẽ kết nối dữ liệu sản phẩm từ hai nguồn cấp dữ liệu dựa trên giá trị id được cung cấp và sẽ kết nối dữ liệu thuộc tính từ nguồn cấp dữ liệu bổ sung.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố