Vị trí được quản lý

Phương pháp nhắm mục tiêu bạn có thể sử dụng để chọn các trang web, video và ứng dụng cụ thể là một phần trong Mạng hiển thị của Google, nơi bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình. Không giống như các phương pháp nhắm mục tiêu khác, chẳng hạn như từ khóa hoặc chủ đề, trong đó quảng cáo của bạn được đặt tự động trên các trang web giúp bạn (được báo cáo trong tài khoản của bạn là vị trí tự động), bạn tự chọn vị trí được quản lý.

  • Vị trí được quản lý là tính năng tùy chọn có thể giúp bạn kiểm soát nhiều hơn đối với trang web, video và ứng dụng nào trong Mạng hiển thị có thể hiển thị quảng cáo của bạn. Nếu bạn biết về trang web nơi khách hàng của mình dành thời gian, bạn thường có thể thêm trang web đó làm vị trí được quản lý.
  • Bạn có thể sử dụng vị trí được quản lý nếu bạn sử dụng loại chiến dịch "Chỉ mạng hiển thị" hoặc "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị".
  • Bạn có thể sử dụng vị trí được quản lý để gán một giá thầu duy nhất cho một trang web cụ thể. Nếu quảng cáo của bạn hoạt động tốt khi hiển thị trên một trang web nhất định, bạn có thể thêm trang web này làm vị trí được quản lý và đặt giá thầu cao hơn. Bằng cách thêm vị trí sử dụng cài đặt "Chỉ giá thầu", bạn có thể làm cho giá thầu cạnh tranh hơn chỉ cho vị trí cụ thể đó và vẫn hiển thị trên các vị trí khác dựa vào các phương pháp nhắm mục tiêu bổ sung, chẳng hạn như khóa và chủ đề.
  • Nhờ sử dụng cả các vị trí được quản lý và các phương pháp nhắm mục tiêu bổ sung, bạn có thể nhìn thấy cả vị trí tự động (trang web, video và ứng dụng tự động được chọn để khớp với các phương pháp nhắm mục tiêu khác của bạn) và vị trí được quản lý trên tab Vị trí.

Giới thiệu về vị trí được quản lý
Cách thêm, chỉnh sửa và xóa vị trí được quản lý
Giới thiệu về vị trí tự động
Xem các bài viết khác về vị trí

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố