Ước tính giá thầu vị trí đầu tiên: Định nghĩa

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của mình được hiển thị ở vị trí quảng cáo đầu tiên.

  • Ước tính này ước lượng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cần để quảng cáo hiển thị ở vị trí quảng cáo đầu tiên trên đầu kết quả tìm kiếm khi truy vấn tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không đáp ứng ước tính này, nhưng quảng cáo ít có khả năng xuất hiện hơn ở vị trí quảng cáo đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
  • Ước tính được dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khóa và sự cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác. Nếu ước tính giá thầu vị trí đầu tiên của bạn rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa kém và có thể được cải thiện.
  • Để xem ước tính giá thầu vị trí đầu tiên cho các từ khóa của bạn, hãy tìm cột "Giá thầu vị trí đầu tiên ước tính" trong bảng Từ khóa.
  • Ước tính không phải là sự đảm bảo -- thỉnh thoảng quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện ở vị trí đầu tiên, ngay cả khi bạn đáp ứng ước tính giá thầu vị trí đầu tiên.
  • Trong một số trường hợp, bạn có thể có vị trí quảng cáo trung bình là 1, mặc dù ước tính giá thầu vị trí đầu tiên cao hơn giá thầu hiện tại của bạn. Xin lưu ý rằng vị trí trung bình là 1 có nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị phía trên các quảng cáo khác, ngay cả khi quảng cáo chỉ hiển thị ở cuối kết quả tìm kiếm. Điều này khác với ước tính giá thầu vị trí đầu tiên, là giá thầu gần đúng cần để được hiển thị ở vị trí đầu tiên phía trên cùng của trang kết quả tìm kiếm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?