Đang xem xét: Định nghĩa

Trạng thái được cung cấp cho quảng cáo đang được xem xét để đảm bảo các quảng cáo đó an toàn, phù hợp và tuân thủ chính sách quảng cáo.

Chúng tôi xem xét hầu hết quảng cáo trong 1 ngày làm việc, tuy nhiên một số xem xét phức tạp có thể cần nhiều thời gian hơn. Nếu quảng cáo của bạn được xem xét lâu hơn 1 ngày làm việc trọn vẹn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?