Giới thiệu về các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm Google Ads mới. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)” và Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu)” cho bạn biết vị trí quảng cáo của bạn trên các Trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm (IS hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm) và Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm (IS hàng đầu trên Mạng tìm kiếm) giúp bạn hiểu liệu có khả năng quảng cáo của bạn đạt đến vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) và hàng đầu tuyệt đối (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) của các Trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) hay không.

Không giống như vị trí trung bình, các chỉ số này không phản ánh thứ tự quảng cáo của bạn so với các quảng cáo khác, nhưng là vị trí thực tế của quảng cáo trên các Trang kết quả của công cụ tìm kiếm.

Các chỉ số về vị trí của quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các chỉ số này để hiểu mức độ thay đổi của tỷ lệ nhấp (CTR) do vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các chỉ số này làm mục tiêu để đặt giá thầu bởi vì, đôi khi, các chỉ số này có thể giảm khi giá thầu tăng. Điều này xảy ra vì giá thầu cao hơn có thể để cho bạn tham gia các phiên đấu giá cạnh tranh hơn ở một vị trí kém hơn.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu/Số lần hiển thị

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối/Số lần hiển thị

Các chỉ số có thể sử dụng để đặt giá thầu nhằm cải thiện vị trí quảng cáo


Bạn có thể sử dụng các chỉ số sau làm mục tiêu để đặt giá thầu nếu muốn tăng tỷ lệ phần trăm quảng cáo hiển thị ở vị trí hàng đầu hoặc hàng đầu tuyệt đối trên trang kết quả tìm kiếm.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm “IS hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm” là số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí hàng đầu tuyệt đối (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối/số lần đủ điều kiện hiển thị ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm “IS hàng đầu trên Mạng tìm kiếm” là số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) so với số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu/số lần đủ điều kiện hiển thị ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách) 

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không phải là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do ngân sách thấp.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách) 

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách) giúp bạn hiểu tần suất quảng cáo của bạn không hiển thị ở các vị trí phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do ngân sách thấp.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng)

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do Xếp hạng quảng cáo kém.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng)

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không hiển thị ở các vị trí phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do Xếp hạng quảng cáo kém.

Phản hồi

Bạn có thể cung cấp phản hồi về các chỉ số này tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?