Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Konfigurowanie reguł pliku danych

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Reguły pliku danych umożliwiają przekształcenie danych tak, by były one zgodne z naszymi wymaganiami opisanymi w specyfikacji danych produktów. Skorzystaj z nich, by naprawić błędy i pomóc nam zinterpretować dane z pliku. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować reguły pliku danych w danych produktów.

Zanim zaczniesz

Aby skorzystać z funkcji reguł pliku danych, musisz najpierw zarejestrować i przesłać plik danych na koncie Merchant Center, aby mieć dane, dla których utworzysz reguły.

Uwaga: aby utworzyć reguły pliku danych dotyczące atrybutu identyfikator [id], skorzystaj z opisu reguł identyfikatora. Więcej informacji o konfigurowaniu reguł dotyczących atrybutu identyfikator

Używanie reguł pliku danych

Aby utworzyć nową regułę pliku danych w Twoim pliku:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu kliknij Produkty, a następnie Pliki danych.
 3. Wybierz plik danych, dla którego chcesz utworzyć reguły.
 4. Kliknij kartę Reguły u góry strony.
  • Jeśli z tym plikiem danych skojarzona jest więcej niż 1 etykieta pliku danych, pamiętaj, aby wybrać tę etykietę, do której chcesz zastosować regułę.
 5. Jeśli nie masz utworzonych reguł pliku danych dla atrybutu, który chcesz edytować, kliknij Utwórz regułę i wybierz odpowiedni atrybut z listy.
 6. Jeśli chcesz edytować istniejący zestaw reguł pliku danych, możesz wyszukać atrybut za pomocą paska wyszukiwania i kliknąć atrybut, który chcesz edytować.
 7. Skonfiguruj „Źródła danych”.
 8. Dodaj „Zmiany” (opcjonalnie).
 9. Kliknij Zapisz jako wersję roboczą.
 10. Zmiany w regułach pliku danych nie zostały jeszcze zapisane. Kliknij Sprawdź zmiany, aby sprawdzić reguły w wersji roboczej, zanim zostaną one zastosowane w danych Twoich produktów.
 11. Kliknij Zastosuj, aby zapisać i zastosować nowe lub zmienione reguły. Wybierz Odrzuć, aby usunąć regułę w wersji roboczej.

Karta reguł pliku danych zawiera tabelę Atrybuty, gdzie znajdziesz przegląd atrybutów objętych regułami.

Uwaga: funkcja reguł pliku danych działa kaskadowo, co oznacza, że jeśli masz wiele reguł, najpierw zostanie zastosowana pierwsza z nich, następnie druga itd. W dalszej części artykułu znajdziesz więcej informacji na temat różnych typów reguł.

Reguła domyślna to reguła, którą Google przypisuje do każdego atrybutu w Twoim pliku danych poprzez wybranie wartości z dodatkowego lub podstawowego pliku danych. Jeśli chcesz dostosować regułę, możesz zmienić sposób zdefiniowania atrybutu.

Dodawanie źródeł danych

Skonfiguruj źródła danych, aby określić, skąd mają pochodzić dane dla danego atrybutu. Użyj warunków i operacji (Ustaw jako, Pobierz i Wybierz najnowszą wartość), aby określić sposób pobierania danych. Operacje te pozwolą Ci zdefiniować wartości docelowe za pomocą istniejącego źródła danych lub pobrać dane ze źródła.

Używanie operacji dotyczących źródeł danych

Operacja „Ustaw jako”
Opcja Ustaw jako pozwala na uzupełnienie atrybutu wartościami do wczytania, wartościami z dowolnych podstawowych lub dodatkowych plików danych oraz wartościami stałymi. W ten sposób możesz dodać wcześniej przesłane dane produktów i uzupełnić je o dodatkowe wartości. Przykładem może być dodanie marki do tytułu. Aby użyć reguły „Ustaw jako”:
 • Ustaw nazwę wartości do wczytania zgodną z określonym atrybutem Google
  • Przykład: ustaw atrybut availability [dostępność] jako: moj_pierwszy_plik.stockstatus
 • Wypełnij ustalony atrybut pojedynczą, określoną, stałą wartością ciągu znaków
  • Przykład: ustaw wartość atrybutu stan jako „new
 • Wypełnij ustalony atrybut dowolną kombinacją wartości do wczytania oraz wartości stałych lub przetworzonych. Użyj funkcji łączenia (kombinacji), aby utworzyć ciąg znaków z wielu wartości.
  • Przykład: ustaw wartość atrybutu jako: my_first_feed.brand + „ ” +my_first_feed.title
Pamiętaj: dodanie reguł łączenia dotyczących operacji Ustaw jako kończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie powiodą się wszystkie odniesienia do pliku danych. Przykład:
 • Operacja Ustaw wartość atrybutu tytuł jako: my_first_feed.brand + „ ” + my_first_feed.title kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można znaleźć obu odwołań do pliku danych.
 • Operacja Ustaw wartość atrybutu tytuł jako: my_first_feed.brand + „ ” + my_first_feed.title nie zakończy się niepowodzeniem, jeśli nie można odnaleźć tylko ciągu my_first_feed.brand. Zamiast tego zostanie zastosowana operacja Ustaw wartość atrybutu tytuł jako: my_first_feed.title.
Operacja „Ustaw jako wiele”

Użyj operatora Ustaw jako wiele, aby przypisać temu atrybutowi listę wartości pochodzących z pliku danych, przetworzone atrybuty lub wartości utworzone przez Ciebie.

Spowoduje to utworzenie pola powtarzanego, dzięki czemu możesz dodać listę wartości do danego atrybutu i przypisać wiele miejsc docelowych do atrybutów obsługiwane miejsce docelowe [included_destination] lub wykluczone miejsce docelowe [excluded_destination] albo wiele krajów do atrybutu kraj wykluczony z reklam produktowych [shopping_ads_excluded_country]. W przypadku obsługiwanego miejsca docelowego [included_destination] i wykluczonego miejsca docelowego [excluded_destination] oznacza to, że możesz przypisać Shopping_ads, Display_ads.

Operacja „Pobierz”
Aby zastosować Opcje zaawansowane, kliknij strzałkę.
 • Z uwzględnieniem wielkości liter: dopasowywanie słów i wyrażeń, które zapisano przy użyciu liter określonej wielkości.
 • Zachowaj tylko pierwszą pasującą wartość: jeśli atrybut, który chcesz pobrać, wyświetla co najmniej 2 pasujące wyniki, zostanie pobrana tylko pierwsza z wyświetlonych wartości. Jeśli na przykład chcesz pobrać z tytułu wartości „żółty”, „czerwony” i „niebieski”, a tytuł brzmi „Żółta koszula w niebieskie paski”, zostanie pobrana tylko wartość „żółty”.
 • Szukaj jako wyrażenia regularnego: dopasowanie wszystkich wartości zgodnych ze wzorem wyszukiwań (lub „wyrażeniem regularnym”). W polu tekstowym musisz wpisać wyrażenie regularne. Jeśli na przykład chcesz usunąć z atrybutu wszystko poza pierwszymi sześcioma cyframi, wpisz: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Tylko całe słowa: dopasowywanie tylko całych słów. Zapobiega to na przykład wykryciu słowa „dostępny” w słowie „niedostępny”.
Operacja „Wybierz najnowszą wartość”
W przypadku atrybutów związanych wyłącznie z ceną i dostępnością użyj operacji Wybierz najnowszą wartość, aby znaleźć ostatnio zaktualizowaną wartość z co najmniej dwóch plików danych i użyć jej do wypełnienia atrybutu.
Przykład:
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.availability oraz moj_dodatkowy_plik.availability
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.price oraz moj_dodatkowy_plik.price
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.sale_price oraz moj_dodatkowy_plik.sale_price
 • Wybierz najnowszą wartość z: my_first_feed.sale_price_effective_date i my_supplemental_feed.sale_price_effective_date

Starsze pliki danych z aktualizacją asortymentu online 
Przed wprowadzeniem dodatkowych plików danych „pliki danych asortymentu online” pozwalały sprzedawcom aktualizować wartości atrybutów cena i dostępność bez konieczności ponownego przesyłania podstawowego pliku danych o produktach. „Pliki danych asortymentu online” zostały wycofane. Tę samą funkcję mogą jednak pełnić dodatkowe pliki danych. Możesz utworzyć dodatkowy plik danych z atrybutami identyfikator [id], cena [price] oraz dostępność [availability] i połączyć nowy dodatkowy plik danych z podstawowym plikiem danych za pomocą reguły „Wybierz najnowszą wartość.

Dodawanie reguł przekształcania

Reguły przekształcania pozwalają dodawać kroki modyfikujące dane w przypadku konkretnego atrybutu. Użyj operacji związanych z warunkami i regułami przekształcania, które pomogą Ci zoptymalizować Twoje dane. Możesz na przykład zmienić niektóre słowa w tytule lub zaktualizować swoje dane tak, by były one zgodne ze specyfikacją danych produktów.

Używanie operacji dotyczących reguł przekształcania

Operacja „Dołącz na początku”
Za pomocą operacji Dołącz na początku możesz na początku wartości atrybutu dodawać słowa, wyrażenia i inne atrybuty pliku danych. W ten sposób możesz ulepszyć wyszukiwanie słów lub jakość danych produktów.
Przykład:
 • Możesz dodać wartość atrybutu marka w dowolnym atrybucie tytuł, który nie zawiera takiej wartości.

Pamiętaj: dodanie reguł przekształcania dotyczących operatorów Dołącz na początku kończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie powiodą się wszystkie odniesienia do pliku danych. Przykład:

 • Operacja Dołącz na początku „color: ” + f1.color kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można odnaleźć wartości f1.color.
 • Operacja Dołącz na początku „color: ” + f1.color + „ ” +„material: ” + f1.material nie kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można odnaleźć wartości f1.color. Ta operacja zakończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie uda się znaleźć zarówno wartości f1.kolor, jak i f1.materiał.
Operacja „Dołącz”
Użyj operacji Dołącz, aby na końcu wartości atrybutu dodawać słowa, wyrażenia i inne atrybuty pliku danych. W ten sposób możesz ulepszyć wyszukiwanie słów lub jakość danych produktów.
Przykład:
 • Możesz dodać wartość atrybutu kolor w dowolnym atrybucie tytuł, który jeszcze nie zawiera takiej wartości.

Pamiętaj: dodanie reguł przekształcania z operatorem Dołącz kończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie powiodą się wszystkie odniesienia do pliku danych. Przykład:

 • Operacja Dołącz „color: ” + f1.color kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można odnaleźć wartości f1.color.
 • Operacja Dołącz „color: ” + f1.color + „ ” +„material: ” + f1.material nie kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można odnaleźć wartości f1.color. Ta operacja zakończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie uda się znaleźć zarówno wartości f1.kolor, jak i f1.materiał.
Operacja „Standaryzuj”
Użyj operacji Standaryzuj, aby zoptymalizować atrybuty, które akceptują wartości skończone. Zrobisz to poprzez znalezienie wartości nieobsługiwanych i zastąpienie ich wartościami obsługiwanymi.
Przykład:
 • Dla atrybutu stan [condition] akceptowane są tylko wartości „used”, „refurbished” i „new”, dlatego możesz zamienić wszystkie wystąpienia wartości „vintage” na „used”.
Aby zastosować Opcje zaawansowane, kliknij strzałkę.
 • Z uwzględnieniem wielkości liter: dopasowywanie słów i wyrażeń, które zapisano przy użyciu liter określonej wielkości.
Operacja „Dodaj pole powtarzane”

Użyj operacji Dodaj pole powtarzane, aby dodać dodatkowe dane do atrybutów, które mogą mieć wiele wartości. Są to na przykład: link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link], obsługiwane miejsca docelowe [included_destination], wykluczone miejsca docelowe [excluded_destination] i inne atrybuty. Krótko mówiąc, w ten sposób możesz dodać drugą wartość do pola powtarzanego, które już zawiera jedną wartość. Z tej operacji można korzystać również w przypadku atrybutów niestandardowych. (Aby wypełnić atrybuty, które nie mają żadnych wartości, użyj operacji Ustaw jako wiele).

Przykład:

Dodaj miejsce docelowe Display_ads do pliku danych, w którym występuje już miejsce Shopping_ads.

Operacja „Optymalizuj URL”

Użyj operatora Optymalizuj URL, aby edytować lub usunąć elementy URL-a. Został on utworzony specjalnie do modyfikowania adresu URL i przetwarza parametry w bezpieczny sposób:

 • Jeśli dodasz nowy parametr, który już istnieje, zostanie on automatycznie zastąpiony.
 • Jeśli dodasz drugi parametr, zamiast znaku „?” automatycznie doda się „&”.

Przykład:

Dodaj nowy niestandardowy parametr śledzenia do atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads].

Początkowa wartość atrybutu ads_redirect: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. Podaj wartość „google-products” dla parametru „utm_source”.

 2. Podaj wartość shopping dla parametru „utm_medium”.

Końcowa wartość atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Operacja „Znajdź i zamień”
Za pomocą operacji Znajdź i zamień możesz wyszukiwać słowa lub frazy w plikach danych i zastępować je nowymi wartościami. W ten sposób możesz ulepszyć wyszukiwanie słów lub jakość danych produktów. Możesz w ten sposób na przykład zastąpić słowo „obcasy” frazą „buty na obcasach”. Operacje Znajdź i zamień wykonywane są po kolei, a nie jednocześnie.
Aby zastosować Opcje zaawansowane, kliknij strzałkę.
 • Z uwzględnieniem wielkości liter: dopasowywanie słów i fraz, które zapisano przy użyciu liter określonej wielkości.
 • Zastąp tylko pierwsze dopasowanie: dopasowywanie tylko do pierwszego wystąpienia słowa w danym atrybucie. Jeśli na przykład opis wygląda tak: „srebrne kolczyki i srebrne piórka”, wyraz „srebrne” zostanie zastąpiony tylko w pierwszym przypadku.
 • Szukaj jako wyrażenia regularnego: dopasowanie wszystkich wartości zgodnych ze wzorem wyszukiwań (lub „wyrażeniem regularnym”). W polu tekstowym musisz wpisać wyrażenie regularne. Jeśli na przykład chcesz usunąć z atrybutu wszystko poza pierwszymi 6 cyframi, wpisz: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Tylko całe słowa: dopasowywanie tylko całych słów. Zapobiega to na przykład wykryciu słowa „dostępny” w słowie „niedostępny”.
Operacja „Oblicz”
Użyj operatora Oblicz, aby dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić wartości liczbowe.
Przykład:
Operacja „Podziel i wybierz”

Operacja Podziel i wybierz pozwala wybrać co najmniej jeden element z listy elementów oddzielonych przecinkami, strzałkami lub z innej listy, i wykorzystać ten tekst do wypełnienia wartości atrybutu. Jeśli na przykład Twoje produkty są uporządkowane według wartości atrybutu [product_type] Ubrania i akcesoria > Ubrania > Uniformy > Fartuchy laboratoryjne, możesz przypisać wartość atrybutu typ produktu [product_type] do atrybutu niestandardowego i użyć opcji Podziel i wybierz, by zachować tylko „Fartuchy laboratoryjne”. Następnie możesz dołączyć tę wartość na końcu lub na początku do innych atrybutów w Twoim pliku danych, np. do atrybutu tytuł [title].

Podziel: określ, przy którym węźle lub symbolu chcesz podzielić listę, na przykład „>”, „,” lub „;”.

Wybierz: wybierz, których elementów lub węzłów chcesz użyć. Możesz wybrać takie wartości jak „pierwszy” lub „ostatni” albo zakres wartości, np. „1–przedostatni” lub „2–5”.

Połącz: jeśli masz wybranych wiele węzłów, użyj opcji Połącz, by połączyć je razem w jedną wartość, korzystając z wybranego przez Ciebie separatora.

Uwaga: możesz użyć opcji Podziel w połączeniu z opcją Wybierz lub Połącz. Jeśli nie połączysz podzielonej wartości, możesz utworzyć powtórzony atrybut. Na przykład: wartości a > b > c są podzielone w miejscu „>”, a następnie wybierasz 2–3. Jeśli połączysz w miejscu „+”, otrzymasz pojedynczą wartość „b + c”. Jeśli nie połączysz wartości, otrzymasz powtórzony atrybut o dwóch wartościach – „b” i „c”.

Przykład:

Utwórz atrybut niestandardowy, dzieląc i wybierając ostatni węzeł ciągu wartości atrybutu typ produktu [product_type] Ubrania i akcesoria > Ubrania > Uniformy > Fartuchy laboratoryjne, aby dołączyć go do atrybutu tytuł [title].

 1. Utwórz atrybut niestandardowy o nazwie „typ produktu w ostatnim węźle”.
 2. Ustaw atrybut niestandardowy jako „moj_pierwszy_plik.product_type
 3. Podziel: podziel wartość tam, gdzie występuje znak „>”. Ciąg zostanie podzielony na cztery węzły: Apparel & Accessories, Clothing, Uniforms, White Coats [Ubrania i akcesoria, Ubrania, Uniformy, Fartuchy laboratoryjne].
 4. Wybierz: wybierz „ostatni”. Wybrany zostanie ostatni węzeł w ciągu znaków: „Fartuchy laboratoryjne”.
 5. Zapisz jako wersję roboczą.
 6. Utwórz nową regułę dla atrybutu tytuł, na przykład po to, by dołączyć nowy atrybut do tytułu: „my_first_feed.title” + „ ” + „ostatni węzeł wartości atrybutu typ produktu”.

Uwaga: w tym przypadku, ponieważ wybierasz tylko jeden węzeł z ciągu, nie użyjesz opcji Połącz. Jeśli chcesz użyć 2 węzłów, użyj opcji Połącz w miejscu „,”, na przykład: Uniformy, Fartuchy laboratoryjne.

Operacja „Wyczyść”

Operacja Wyczyść umożliwia usunięcie wartości każdego atrybutu, gdy na przykład chcesz usunąć tekst typu „n/a” z pliku danych.

Przykład:

 • Dla atrybutu marka [brand], jeśli obecna wartość równa się „n/a”, wybierz Wyczyść.

  Uwaga: gdy operacja Wyczyść została wykonana w przypadku konkretnego produktu, nie będzie już można zastosować do niego żadnych reguł. Jeśli specyfikacja danych produktów wymaga podania atrybutu, pozostawienie tego pola pustego może prowadzić do odrzucenia produktu.

Wyświetlanie podglądu zmian reguł

Gdy dostosujesz regułę za pomocą operacji dotyczących Źródeł danych i Reguł przekształcania, w prawym górnym rogu ekranu możesz zobaczyć podgląd Wartości roboczej.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jaki wpływ będą miały zmiany na określone produkty, kliknij ikonę lupy, by znaleźć identyfikator produktu w katalogu, lub strzałkę, by losowo przeglądać produkty.

Uwaga: jeśli nie możesz kliknąć ikony lupy ani przycisku strzałki, zwiń Źródła danych lub Reguły przekształcania.

Jeśli utworzysz wiele reguł dotyczących tego samego atrybutu, możesz sprawdzić, jak każda reguła wpłynie na wartość końcową. Po zakończeniu edytowania obok reguły, która była edytowana, pojawi się wartość pośrednia.

Pamiętaj:
 • Jeśli dokonasz wielu zmian, korzystając z pojedynczej reguły, wartość pośrednia będzie uwzględniać połączone zmiany.
 • Jeśli reguła nie ma zastosowania do produktu, który wyświetlasz, wartość pośrednia nie pojawi się.

Aby zobaczyć Wartość aktywną i Wartość roboczą w takiej postaci, w jakiej pojawią się one, jeśli Twoje reguły zostaną zastosowane, najedź kursorem myszy na pole podglądu.

Korzystanie z warunków

Warunki można dodać przed operacją, aby filtrować produkty w pliku danych i znaleźć te, które spełniają określone kryteria. Aby na przykład zastosować jeden tytuł do wszystkich produktów danej marki, możesz utworzyć warunek, w którym „brand” musi się równać („equal to”) „Google”. Jeśli wybierzesz atrybut z pliku danych, warunek odfiltruje dotychczasowe wartości w ramach wybranej wartości. Jeśli na przykład chcesz dołączyć atrybut:

 1. W pierwszym menu wybierz atrybut pliku danych lub przetworzony atrybut, z którym chcesz dokonać porównania. Atrybuty pliku danych to określone atrybuty z wybranego pliku danych. Jeśli wybierzesz plik danych, możesz określić nazwę atrybutu i wybrać nieprzetworzoną wartość z pliku danych. Przetworzony atrybut to końcowa wartość atrybutu, która obejmuje wszelkie zmiany z zastosowanych reguł pliku danych.
 2. W drugim menu wybierz operator dla warunku, na przykład „zawiera” lub „nie równa się”.
 3. Następnie wpisz wartość, z którą warunek ma dokonać porównania. Może to być wartość stała lub wartość przetworzonego atrybutu z Twojego pliku danych.

Aby dodać drugi warunek i połączyć go z pierwszym, wybierz ORAZ. Możesz wpisać cokolwiek, o ile nie będzie to sprzeczne z pierwszym warunkiem. Jeśli oba warunki będą prawidłowe, operacja zostanie zastosowana. Możesz na przykład zastosować regułę do koszul, które mają czerwony kolor ORAZ rozmiar S.

Możesz także zastosować regułę niezależnie od warunków. Aby to zrobić, wybierz opcję LUB i wpisz drugi warunek, aby reguła działała, jeśli pierwszy lub drugi warunek zostanie spełniony. Jeśli którykolwiek z podanych warunków zostanie spełniony, operacja zostanie zastosowana. Możesz na przykład zastosować regułę do czerwonych koszul LUB niebieskich koszul.

Warto pamiętać

 • Podając cenę, używaj tylko liczby bez waluty.
 • Gdy używasz „równa się”, sprawdź, czy podana wartość jest dokładnym odpowiednikiem wartości w Twoim pliku danych. Na przykład 13.00 to nie to samo co 13, 13.00 PLN itp.
 • Wielkość liter w wartościach nie jest rozróżniana.

Operacje takie jak „ustaw jako” i „wybierz najnowszą wartość” zostaną zastosowane tylko wtedy, gdy Twoje warunki będą spełnione.

Zapisywanie reguł pliku danych

Aby zapisać reguły i zastosować je w pliku danych, kliknij przycisk Zastosuj zmiany. Gdy już to zrobisz, konieczne będzie przetworzenie Twojego pliku. Nowe reguły pojawią się w danych produktów w nowo przesłanym pliku i będą stosowane za każdym razem, gdy będziesz przesyłać plik, do czasu, aż znowu wprowadzisz jakieś zmiany.

Aby edytować dotychczasową regułę, kliknij szare pole w kolumnie „Reguła”, w którym się ona znajduje. Wprowadź w regule dowolne zmiany i kliknij Zastosuj zmiany, aby je zapisać. Zostaną one zastosowane po przesłaniu danych o produktach.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1620090441241143023
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true