Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Cena [price]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu cena [price] môžete používateľov informovať, koľko stojí váš výrobok. Táto informácia sa zobrazí používateľom.


Kedy ho použiť

RequiredPovinné pre všetky výrobky.

Ak je v rámci informácií o cene dôležité uviesť aj jednotkovú cenu, zvážte možnosť odoslať atribúty miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure]základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Číslo a mena (podľa normy ISO 4217)
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo je to?)
Offer.priceSpecification, typ: PriceSpecification
Formát súboru Príklad
Textové feedy 15.00 EUR
Feedy XML <g:price>15.00 EUR</g:price>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Ak chcete zobrazovať výrobok, musíte spĺňať tieto požiadavky. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Cena uvedená v údajoch o výrobkoch musí byť v súlade s požiadavkami na vstupné stránky a stránky platby. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok
  • Zadajte sumu a menu, ktoré sa zhodujú s cenou na vstupnej stránke a na stránkach platby. Ďalšie informácie o požiadavkách na menu platných pre vašu cieľovú krajinu
  • Pri platbe zadajte všetky ďalšie poplatky, ktoré účtujete ako obchodník a nie sú uvalené štátom, s dopravným v atribúte doprava [shipping] alebo pomocou nastavení dopravy služby Merchant Center s atribútom doprava. Sem patria napríklad poplatky za poskytnutie služby, spracúvanie, aktiváciu a manipulačné poplatky. Tieto informácie neuvádzajte v rámci atribútu daň [tax] ani cena [price], ak nie sú zahrnuté v cene, ktorú účtujete na vstupnej stránke.
  • Na vstupnej stránke a stránkach platby zreteľne uvádzajte cenu v mene cieľovej krajiny.
  • Cenu výrobku na vstupnej stránke nemeňte podľa polohy používateľa. Zaistite, aby si používatelia mohli výrobok kúpiť online za cenu, ktorú ste zadali, bez ohľadu na ich polohu.
  • Na vstupnej stránke musia byť jasne zobrazené varianty s príslušnými cenami.
  • Zadanú cenu účtujte všetkým používateľom vo vašej cieľovej krajine, pokiaľ v nej nie sú k dispozícii regionálne ceny.
  • Všetci používatelia v cieľovej krajine musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu. Členské ceny sú povolené v reklamách alebo záznamoch len v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
   • Proces registrácie je jednoduchý a možno ho dokončiť na vstupnej stránke alebo počas platby.
   • Zľava s členstvom je jasne zobrazená na vstupnej stránke. Ak chcete zistiť, ako pridať cenu pre členov, prečítajte si tento článok.
   • Poznámka: Ceny pre členov za platené programy sú v súčasnosti akceptované len v USA.
  • V nastaveniach dopravy zadajte minimálnu hodnotu objednávky.
 • Nezadávajte výrobky s cenou, ktorá sa neustále mení, napríklad ceny v aukciách či ceny na základe aktuálneho výmenného kurzu.
 • Svoje ceny pravidelne aktualizujte. Ak sa cena zmení, nezabudnite uviesť jej aktuálnu hodnotu.
 • Do ceny nezahŕňajte dopravné. Namiesto toho použite nastavenia dopravy v službe Merchant Center alebo atribút doprava [shipping] vo feede.
 • Do ceny nezahŕňajte žiadne náklady súvisiace s dovozom alebo vývozom. Príslušné poplatky jasne uveďte na svojom webe.
 • Zadajte cenu vyššiu ako nula. Nulovú cenu môžu mať iba mobilné telefóny alebo tablety predávané na základe mesačných splátok alebo paušálu, ak netreba zaplatiť zálohovú platbu. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde je v cene zahrnutá celková cena výrobku.
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.
 • Do ceny mobilných zariadení a tabletov predávaných v USA nezahŕňajte aktivačné poplatky bezdrôtových paušálov. Pre nákupné reklamy (angl. Shopping ads) a bezplatné záznamy v USA nie sú bezdrôtové paušály podporované.
 • Pri zadávaní informácií o cene dodržiavajte miestne zákony.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte cenu, ktorú možno zobraziť v mene cieľovej krajiny (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nemožno zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Povoľte automatické aktualizácie položiek pre cenu. Pri automatických aktualizáciách položiek sa využívajú mikrodáta schema.org z vašej vstupnej stránky, ktorými sa zaisťuje nepretržitá aktuálnosť vašich údajov. Pripomíname, že tieto aktualizácie prebiehajú, len keď Google prehľadáva vašu vstupnú stránku, takže údaje o svojich výrobkoch musíte pravidelne opätovne odosielať aj naďalej.
 • Zvýraznite akcie, ktoré propagujú vaše výrobky. Pomocou atribútu akciová cena [sale_price] môžete zákazníkov informovať, koľko stojí výrobok počas trvania akcie. Počas vami určeného obdobia sa bude akciová cena zobrazovať ako aktuálna cena vášho výrobku. Ak pôvodná a akciová cena spĺňajú určité požiadavky, pôvodná cena sa môže zobrazovať spolu s akciovou cenou, vďaka čomu budú ľudia vidieť rozdiel medzi nimi.
 • Používajte prevod meny ako jednoduchý spôsob zacielenia na krajinu, v ktorej sa používa iná mena, než akú uvádzate na svojom webe a v údajoch o výrobkoch. Aj pri používaní prevodu meny platí, že ceny na vstupnej stránke, stránkach platby a v údajoch o výrobkoch sa musia zhodovať. Cenu prevedenú do inej meny zobrazíme vo vašej reklame alebo bezplatnom zázname, nemusí sa však uvádzať na vstupnej stránke alebo pri platbe. Ďalšie informácie o prevode mien

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime vo vašom účte Merchant Center.

Maloobchody zamerané na podnikanie firma – firma (B2B)

 • Zadajte cenu vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ak sa vyžaduje v cieľovej krajine. Ak máte povinnosť zahrnúť do ceny DPH, rovnaká cena s DPH sa musí zobrazovať aj na vašej vstupnej stránke a pri platbe. Ďalšie informácie o reklame B2B

Minimálna hodnota objednávky

V nastaveniach dopravy zadajte požadovanú minimálnu hodnotu objednávky. Ak napríklad váš výrobok stojí 10 EUR, no vyžadujete, aby si používatelia objednali tovar v hodnote aspoň 50 EUR, táto suma je minimálna hodnota objednávky. K príslušnej zásielkovej službe preto uveďte minimálnu hodnotu objednávky 50 EUR.

Balíky a viackusové balenia definované obchodníkom

Výrobky predávané hromadne

 • Zadajte cenu za minimálny počet výrobkov, ktoré si používateľ musí zakúpiť. Nezadávajte cenu len jedného výrobku, ak si používateľ nemôže zakúpiť iba jeden kus. Ak napríklad predávate perá a používatelia si v rámci objednávky musia kúpiť aspoň 50 pier, zadajte cenu za 50 pier.

Poznámka: Ak je možnosť nákupu u vás podmienená zakúpením určitého minimálneho celkového počtu výrobkov (buď viacerých kusov jedného výrobku, alebo kombinácie rôznych výrobkov), ako minimálnu hodnotu objednávky uveďte minimálny celkový počet výrobkov.

Vzorky výrobkov

Ak sa výrobok, ktorý chcete zobraziť, predáva len v hromadných množstvách, no ľuďom umožňujete nákup jednotlivých vzoriek, môžete namiesto hromadného množstva zobraziť vzorku. Ak to chcete urobiť, vo feede zadajte cenu vzorky a názov začnite slovom „vzorka“.

Výrobky s dohodami o minimálnych inzerovaných cenách

 • Ak predávate výrobok lacnejšie než za cenu povolenú na základe dohôd s tretími stranami, v údajoch o výrobkoch zadajte ako cenu hodnotu minimálnej inzerovanej ceny.
 • Cenu minimálnej inzerovanej ceny uvádzajte na vstupnej stránke výrobku. Pridaním objasňujúceho textu na stránky výrobkov môžete používateľov informovať, že pri platbe účtujete nižšiu cenu. Môžete napríklad zobraziť poznámku „Po pridaní do košíka sa zobrazí konečná cena“ a hodnotu minimálnej inzerovanej ceny môžete uviesť ako prečiarknutú alebo menej výraznú. Na vstupnej stránke sa musí zobrazovať minimálna inzerovaná cena uvedená v údajoch o výrobkoch. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok
 • Ak na svojom webe používate anotácie mikrodát, uveďte minimálnu inzerovanú cenu aj v nich.

Mobilný telefón či tablet na splátky alebo s paušálom

 • Ako cenu zadajte celú sumu zálohovej platby vrátane aktivačných poplatkov a preddavku za zariadenie. Ak je mobilný telefón alebo tablet dotovaný a predávaný na splátky alebo s paušálom, cena môže byť aj nulová. Tento pokyn platí len v prípade, že je v cieľovej krajine povolené predávať mobilné zariadenia na splátky alebo s paušálom. Neplatí pre Latinskú Ameriku, kde cena nepredstavuje sumu zálohovej platby, ale vždy plnú cenu výrobku. Ďalšie informácie o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb

Mobilný telefón alebo tablet so zálohovou platbou, na splátky alebo s paušálom: Austrália

Mobilný telefón alebo tablet so zálohovou platbou, na splátky alebo s paušálom: Spojené štáty

Daň: Kanada a Spojené štáty

 • Do atribútu cena [price] neuvádzajte žiadne dane (napr. daň z tovaru a služieb, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z predaja či daň z dovozu).
Poznámka: V štáte Colorado nezahŕňajte do feedu výrobkov maloobchodné poplatky za doručenie. Maloobchodný poplatok za doručenie by preto nemal byť zahrnutý do atribútu doprava [shipping], cena [price], daň [tax] ani do žiadneho iného atribútu. Ďalšie informácie o maloobchodnom poplatku za doručenie štátu Colorado
Daň: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česko, Čile, Dánsko, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kolumbia, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Vietnam
 • Do atribútu cena [price] zadajte cenu výrobku vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo dane z tovaru a služieb a uistite sa, že cena na vstupnej stránke sa zhoduje s cenou uvedenou v údajoch o výrobkoch. Nepoužívajte atribút daň [tax].

Odber softvéru

 • Zadajte cenu za celé trvanie odberu softvéru, a to minimálne za ročný odber (12 mesiacov). Ak odber obsahuje zľavnené alebo bezplatné obdobia, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak váš odber stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Ak chcete, môžete namiesto toho zadať cenu predplatného na viac rokov. Ďalšie informácie o zadávaní údajov o odbere softvéru

Odbery časopisov a novín

 • Zadajte cenu za celé trvanie odberu časopisu alebo novín, a to minimálne za ročný odber (12 mesiacov). Ak odber obsahuje zľavnené alebo bezplatné obdobia, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak váš odber stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Môžete zadať aj predplatné na viacero rokov.
 • Vo svojich podmienkach obnovenia a zrušenia jasne uveďte, či ide o odber na pevne stanovené obdobie, alebo či sa automaticky obnovuje. Ďalej vysvetlite, aké sú podmienky zrušenia a za akých podmienok sa odber na konci predplateného obdobia automaticky obnovuje.
 • Ako dopravné zadajte hodnotu 0 (ak je údaj o dopravnom v cieľovej krajine povinný). Príklad: 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Dopravné môžete uviesť prostredníctvom atribútu doprava [shipping] alebo nastavení dopravy v účte.

Vývoz a cezhraničný obchod

 • Ak sa uplatňujú poplatky súvisiace s dovozom, zreteľne to uvádzajte na svojom webe. Túto informáciu uvádzajte napríklad na vstupnej stránke alebo pri platbe, aby používatelia vedeli o týchto nákladoch skôr, ako zadajú objednávku. Poplatky súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútov daň [tax] ani cena [price].
 • Zistite, požiadavky ktorej krajiny či regiónu musíte spĺňať, pokiaľ ide o ceny a dane. Ak sa rozhodnete uvádzať inú menu než menu cieľovej krajiny alebo regiónu, musíte dodržiavať požiadavky týkajúce sa cien a daní v krajine či regióne, kde sa daná mena používa.

Príklady

Varianty
Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobkoch pre tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – zelené – S

Cena [price]

10.99 EUR

Farba [color]

Zelená

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-ZLN

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876

 

Údaje o výrobkoch pre modré tričko Google veľkosti S s cenou 8,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – modré – S

Cena [price]

8.99 EUR

Farba [color]

Modrá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-MOD

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876

 

Údaje o výrobkoch pre žlté tričko Google veľkosti S s cenou 10,50 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – žlté – S

Cena [price]

10.50 EUR

Farba [color]

Žltá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-ZLT

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
Telefón alebo tablet na splátky (USA)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Údaje o výrobkoch pre telefón Google Pixel 3 (32 GB) farby Midnight Blue s cenou 0 USD a 12 mesačnými splátkami
Atribút Hodnota

Názov [title]

Google Pixel 3 – 32 GB – Midnight Blue s 12 mesačnými splátkami

Cena [price]

0.00 EUR

Splátka [installment]

12:29:95 EUR

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Telefón alebo tablet na splátky (Austrália)

Splátkový kalendár zahŕňa cenu výrobku na 12 mesiacov a cenu za odber na 12 mesiacov.

Údaje o výrobkoch pre telefón Google Pixel XL farby Midnight Blue s cenou 1 250 AUD
Atribút Hodnota

Názov [title]

Google Pixel XL – 32 GB – Midnight Blue (s 12‑mesačnou zmluvou a 12 splátkami)

Cena [price]

1250 AUD

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Viackusové balenia a balíky definované obchodníkom

Údaje o výrobkoch pre tri zelené tričká Google vo viackusovom balení s cenou 41,50 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – trojkusové balenie – zelená – S

Cena [price]

41.50 EUR

Značka [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Viackusové balenie [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Údaje o výrobkoch pre digitálnu zrkadlovku Google 25,3 Mpx s 35 mm objektívom za 432,50 EUR s modrou taškou na fotoaparát za 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Telo digitálnej zrkadlovky Google 25,3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát

Cena [price]

432.50 EUR

Značka [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

Balík [is_bundle]

yes

Výrobky s požiadavkou na minimálnu hodnotu objednávky

A carton of goat milk
Ak požadujete minimálnu hodnotu objednávky, nastavte ju v nastaveniach dopravy. Ak napríklad požadujete, aby si zákazníci na vašom webe objednali výrobky v hodnote aspoň 30 EUR, príslušnú minimálnu hodnotu objednávky pridajte do nastavení dopravy. Upozorňujeme, že táto funkcia je k dispozícii len v prostredí klasickej služby Merchant Center.

Výrobky predávané hromadne

An illustration of a screw
Údaje o výrobkoch pre 1000-kusové balenie kovových skrutiek s plochou hlavou s cenou 7,50 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Kovové skrutky s plochou hlavou (balené po 1 000 ks)

Cena [price]

7.50 EUR

 

Pri niektorých výrobkoch predávaných hromadne sa môže na dokončenie nákupu vyžadovať, aby zákazník splnil podmienku minimálnej hodnoty objednávky. Ak napríklad predávate kávové kapsuly, ktoré stoja 2 EUR za kus a predávajú sa v 10‑kusovom balení, môžete požadovať minimálnu hodnotu objednávky 5 balení. Upozorňujeme, že minimálna hodnota objednávky sa v službe Merchant Center vypočítava pomocou ceny, nie podľa množstva. Preto musíte namiesto počtu balení uviesť ako minimálnu hodnotu objednávky cenu za päť balení (100 EUR).

Nižšie uvádzame, ako treba odoslať údaje o výrobkoch:

Kávové kapsuly predávané vo väčšom množstve

Údaje o výrobkoch pre 5 balení kávových kapsúl s cenou 20 EUR za balenie a minimálnou hodnotou objednávky 100 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Kávové kapsuly (5 balení po 10 kapsúl)
Cena [price] 20.00 EUR (1 balenie)

Miera jednotkovej ceny
[unit_pricing_measure]

10 ks (nepovinné)
Základná miera jednotkovej ceny
[unit_pricing_base_measure]
1 ks (nepovinné)

Nastavenia dopravy

Minimálna hodnota objednávky: 100.00 EUR

Jednotková cena

How unit_pricing_measure might display in your ad
Údaje o výrobkoch pre 30 ml parfumovanú vodu s cenou 43,95 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Parfumovaná voda – 30 ml

Cena [price]

43.95 EUR

Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure]

30 ml

Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Odber softvéru

Údaje o výrobku pre ročný odber základnej verzie bezpečnostného softvéru Google s cenou 29,90 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Základná verzia bezpečnostného softvéru od Googlu (ročný odber)

Cena [price]

29.90 EUR

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Software > Computer Software > Antivirus & Security Software

Značka [brand]

Google

Katalógové číslo súčiastky [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Doprava [shipping]

0,00 EUR

Odkaz na obrázok [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka