V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Špecifikácia údajov o výrobkoch

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Pomocou tohto sprievodcu môžete naformátovať informácie o výrobkoch pre Merchant Center. Google pomocou týchto údajov kontroluje, či je výrobok spojený so správnymi dopytmi. Na vytvorenie úspešných reklám a bezplatných záznamov o výrobkoch je dôležité poskytnúť Googlu údaje o výrobkoch v správnom formáte.

V tomto článku

Skôr než začnete

Ďalšie požiadavky

Údaje o výrobkoch musia okrem samotnej špecifikácie údajov o výrobkoch spĺňať aj tieto požiadavky:

Formátovanie údajov o výrobkoch

Pri odosielaní názvov atribútov a hodnôt atribútov, ktoré používajú podporované hodnoty, používajte angličtinu. Napríklad v atribúte stav [condition] sa používajú podporované hodnoty new (nové), refurbished (repasované) a used (použité), ktoré sa musia zadať v angličtine, aby ich systém dokázal prečítať.

V prípade všetkých atribútov, ktoré nepoužívajú podporované hodnoty, ale namiesto toho umožňujú zadávať voľný text, ako napríklad atribúty názov [title] alebo opis [description], nezabudnite použiť rovnaký jazyk pre všetky atribúty v informačnom kanáli. Pri odosielaní viacslovného názvu atribútu použite podčiarkovník (napríklad image_link). Ďalšie informácie o tom, ako zadávať atribúty a hodnoty atribútov

Definície

 • Výrobok: samotný výrobok, ktorý potenciálni zákazníci hľadajú na Googli.
 • Položka: výrobok pridaný do údajov o výrobkoch v textovom informačnom kanáli, informačnom kanáli XML alebo cez rozhranie. Položkou je napríklad jeden riadok v textovom informačnom kanáli.
 • Variant: špecifická verzia výrobku, ktorý je k dispozícii v rôznych obmenách. Napríklad tričko, ktoré je v ponuke v rôznych veľkostiach, má varianty veľkosti.

Required Povinné: tento atribút musíte uviesť. Ak tak neurobíte, váš výrobok sa nebude môcť zobrazovať v reklamách a bezplatných záznamoch.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Je to relatívne: Tento atribút možno budete musieť odoslať, a možno nie. Závisí to od výrobku alebo krajín, v ktorých sa výrobky zobrazujú.

Optional Nepovinné: tento atribút môžete uviesť, ak chcete zvýšiť výkonnosť výrobku.

Základné údaje o výrobkoch

Informácie o výrobku, ktoré odošlete pomocou týchto atribútov, tvoria základ na vytvorenie úspešných reklám a bezplatných záznamov pre vaše výrobky. Dbajte na to, aby mali všetky odoslané položky kvalitu, ktorú by ste prezentovali zákazníkovi.

Atribút a formát

Prehľad minimálnych požiadaviek

Identifikátor [id]

Jedinečný identifikátor výrobku

Required Povinné

Príklad
A2B4

Syntax
Max. 50 znakov

Vlastnosť schema.org
Product.sku

 • Pre každý výrobok použite jedinečnú hodnotu.
 • V prípade možnosti použite kód SKU výrobku.
 • Pri aktualizácii údajov zachovajte identifikátor.
 • Používajte len platné znaky Unicode.
 • Pre daný výrobok použite vždy rovnaký identifikátor v rámci všetkých krajín alebo jazykov.

Názov [title]

Názov vášho výrobku

Required Povinné

Príklad
Pánske piketové polo tričko

Syntax
Max. 150 znakov

Vlastnosť schema.org
Product.name

 • Presne opíšte výrobok a použite rovnaký názov ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „Bezplatná doprava“, len veľké písmená alebo neobvyklé cudzie znaky.

Pre varianty:

 • Uveďte rozlišovacie vlastnosti, napríklad farbu alebo veľkosť.

Pre mobilné zariadenia:

 • Ak sa zariadenie predáva so zmluvou, uveďte text „so zmluvou“.
 • Pre Spojené štáty uveďte text „s platobnou tarifou“, ak sa zariadenie predáva na splátky.

Pre Rusko:

 • V prípade kníh a iných informačných výrobkov uveďte na začiatku názvu hodnotenie vhodnosti podľa veku.

Opis [description]

Popis vášho výrobku

Required Povinné

Príklad
Toto klasické červené pánske polo tričko vyrobené zo 100 % organickej bavlny má úzky strih a vyšívané logo vľavo na hrudi. Perte v práčke pri nízkych teplotách; importované.

Syntax
Max. 5 000 znakov

Vlastnosť schema.org
Product.description

 • Presne opíšte výrobok a použite rovnaký opis ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „Bezplatná doprava“, len veľké písmená alebo neobvyklé cudzie znaky.
 • Zahrňte len informácie o výrobku. Neuvádzajte odkazy na svoj obchod, informácie o predaji, podrobnosti o konkurencii, iných výrobkoch alebo doplnkoch.
 • Pri tvorbe opisu použite formátovanie (napríklad zlomy riadkov, zoznamy alebo kurzívu).

Odkaz [link]

Vstupná stránka výrobku

Required Povinné

Príklad 
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Vlastnosť schema.org
Offer.url

 • Používajte svoj overený názov domény.
 • Doména sa musí začínať na http alebo https.
 • Používajte kódovanú webovú adresu, ktorá spĺňa požiadavky RFC 2396 alebo RFC 1738.
 • Neodkazujte na intersticiálnu stránku, ak to nevyžaduje zákon.

Odkaz na obrázok [image_link]

Webová adresa hlavného obrázka výrobku

Required Povinné

Príklad
http:// www.example.com/image1.jpg

Vlastnosť schema.org
Product.image

Pre webovú adresu obrázka:

 • Odkazujte na hlavný obrázok výrobku.
 • Doména sa musí začínať na http alebo https.
 • Používajte kódovanú webovú adresu, ktorá spĺňa požiadavky RFC 2396 alebo RFC 1738.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude môcť Google prehľadávať (konfigurácia robots.txt musí umožňovať Googlebot a Googlebot-image).

Pre obrázok:

 • Presne zobrazte výrobok.
 • Používajte prijateľný formát: JPEG (.jpg alebo .jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), neanimovaný GIF (.gif), BMP (.bmp) a TIFF (.tif alebo .tiff).
 • V prípade iných ako odevných výrobkov použite obrázok s veľkosťou najmenej 100 × 100 pixelov.
 • V prípade odevných výrobkov použite obrázok s veľkosťou najmenej 250 × 250 pixelov.
 • Neodosielajte obrázok väčší ako 64 megapixelov alebo súbor väčší ako 16 MB.
 • Obrázok nezväčšujte a neodosielajte miniatúru.
 • Neuvádzajte propagačný text, vodoznaky ani orámovania.
 • Neodosielajte zástupný symbol ani všeobecný obrázok.

Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

Webová adresa ďalšieho obrázka výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
http://www.example.com/image1.jpg

Syntax
Max. 2 000 znakov

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút [image_​link] s týmito výnimkami:
  • Obrázok môže zobrazovať výrobok v zaujímavom prostredí a jeho používanie.
  • Môžu byť použité grafiky alebo ilustrácie.
 • Viacnásobným zahrnutím tohto atribútu môžete odoslať až desať ďalších obrázkov výrobku.

Odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia v prípade, že máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilu a z počítačov.

Optional Nepovinné

Príklad
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Syntax
Max. 2 000 alfanumerických znakov

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút odkaz [link].

Cena a dostupnosť

Tieto atribúty definujú cenu a dostupnosť vašich výrobkov. Táto informácia sa potenciálnym zákazníkom zobrazuje v reklamách a bezplatných záznamoch. Ak sa ceny a dostupnosť vašich výrobkov často menia, musíte nás o tom informovať, aby sa výrobky zobrazovali. Pozrite si tieto tipy, ako udržiavať informácie o výrobkoch aktuálne.

Atribút a formát

Prehľad minimálnych požiadaviek

Dostupnosť [availability]

Dostupnosť výrobku

Required Povinné

Príklad
in_stock

Podporované hodnoty

 • Na sklade [in_stock]
 • Vypredané [out_of_stock]
 • Predobjednané [preorder]
 • Doobjednané [backorder]

Vlastnosť schema.org: Yes (ďalšie informácie)

 • Zadajte správnu dostupnosť výrobku a dbajte na to, aby sa zhodovala s dostupnosťou uvedenou na vašej vstupnej stránke a na stránkach platby.
 • Ak je atribút dostupnosť nastavený na možnosť preorder alebo backorder, uveďte aj atribút dátum dostupnosti [availability_date] (s hodnotou dátumu do jedného roka v budúcnosti).

Dátum dostupnosti [availability_date]

Required Povinné, ak je dostupnosť výrobku nastavená na preorder alebo backorder.

Dátum, kedy bude predobjednaný alebo doobjednaný výrobok dostupný na doručenie

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Syntax

 • Max. 25 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Vlastnosť schema.org: Yes (ďalšie informácie)

 • Tento atribút použite, ak je dostupnosť výrobku nastavená na možnosť preorder alebo backorder. Zadajte dátum do jedného roka v budúcnosti.
 • Dátum dostupnosti by ste mali pridať aj na vstupnú stránku výrobku a mal by byť zákazníkom jasný (napríklad „6. máj 2023“).
  • Ak nedokážete poskytnúť presný dátum dostupnosti, uveďte odhadovaný dátum (napríklad „máj 2023“).

Cena predaného tovaru [cost_of_goods_sold]

Opis vášho výrobku

Optional Nepovinné

Cena súvisiaca s predajom konkrétneho výrobku definovaná podľa vami stanovených a zaužívaných postupov účtovania. Táto cena môže zahŕňať náklady na materiál, prácu, prepravu alebo iné režijné náklady. Uvedením ceny predaného tovaru za svoje výrobky získate štatistiky ďalších metrík, napríklad hrubej marže a výnosov generovaných reklamami a bezplatnými záznamami.

Príklad
23.00 EUR

Syntax

 • Kódy ISO 4217
 • Namiesto desatinnej čiarky (,) používajte bodku (.) ako oddeľovač desatinných miest
 • Číslice

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Presne opíšte výrobok a použite rovnaký opis ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „Bezplatná doprava“, iba veľké písmená ani neobvyklé cudzie znaky.
 • Zahrňte len informácie o výrobku. Neuvádzajte odkazy na svoj obchod, informácie o predaji, podrobnosti o konkurencii, iných výrobkoch alebo doplnkoch.
 • Pri tvorbe opisu použite formátovanie (napríklad zlomy riadkov, zoznamy alebo kurzívu).

Dátum vypršania [expiration_date]

Dátum, kedy sa výrobok má prestať zobrazovať.

Optional Nepovinné

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Syntax

 • Max. 25 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Použite dátum, ktorý je menej ako 30 dní v budúcnosti.
 • Upozorňujeme, že môže dôjsť k niekoľkohodinovej latencii.

Cena [price]

Cena výrobku

Required Povinné

Príklad
15.00 EUR

Syntax

 • Číslice
 • ISO 4217

Vlastnosť schema.org: Yes (ďalšie informácie)

 • Odošlite správnu cenu a menu výrobku, ktoré sa musia zhodovať s cenou na vstupnej stránke a pri platbe.
 • Uistite sa, že na vstupnej stránke a stránkach platby je zreteľne uvedená cena v mene cieľovej krajiny, a to na mieste, ktoré sa dá ľahko nájsť.
 • Uistite sa, že výrobok sa dá kúpiť za zadanú cenu online.
 • Všetci zákazníci v cieľovej krajine musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu bez toho, aby museli platiť za členstvo.
 • Nezadávajte cenu s hodnotou 0 (nulová cena je povolená pre mobilné zariadenia predávané so zmluvou).
 • Pre výrobky, ktoré sa predávajú v hromadných množstvách, balíkoch alebo viackusových baleniach.
  • Zadajte celkovú cenu minimálneho množstva nákupu, balíka alebo viackusového balenia.
 • USA a Kanada:
  • Do ceny nezahŕňajte daň.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Do ceny zahrňte daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daň z tovaru a služieb (GST).
 • Ďalšie možnosti na zadanie informácií týkajúcich sa cien nájdete v nasledujúcich atribútoch:
  • Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure]
  • Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure]
  • Akciová cena [sale_price]
  • Cena predplatného [subscription_cost]
  • Splátka [installment]

Akciová cena [sale_price]

Akciová cena výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
15.00 EUR

Syntax

 • Číslice
 • ISO 4217

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút cena [price].
 • Atribút akciová cena zadajte navyše k atribútu cena [price], ktorý je nastavený na neakciovú cenu.
 • Odošlite správnu akciovú cenu výrobku a dbajte na to, aby sa zhodovala s akciovou cenou na vstupnej stránke a stránkach platby.

Dátum platnosti akciovej ceny
[sale_price_effective_date]

Obdobie, počas ktorého platí akciová cena.

Optional Nepovinné

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Syntax

 • Max. 51 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Dátum začatia a dátum ukončenia oddeľte znakom /

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Použite spolu s atribútom akciová cena [sale_price].
 • Ak tento atribút (dátum platnosti akciovej ceny) nezadáte, vždy platí akciová cena.
 • Dátum začatia musí byť skorší ako dátum ukončenia.

Miera jednotkovej ceny
[unit_pricing_measure]

Merná jednotka a rozmer predávaného výrobku

Optional Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych zákonov a predpisov.

Príklad
1.5kg

Syntax
Číselná hodnota a jednotka

Podporované jednotky

 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Jednotka objemu: ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Vlastnosť schema.org: Yes (ďalšie informácie)

 • Použite mernú jednotku alebo rozmer výrobku bez obalu.
 • Použite kladné číslo.
 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôzne hodnoty pre atribút miera jednotkovej ceny.

Základná miera jednotkovej ceny
[unit_pricing_base_measure]

Základná miera výrobku potrebná na cenotvorbu (napr. 100ml znamená, že cena je vypočítaná podľa ceny za 100 ml)

Optional Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych zákonov a predpisov.

Príklad
100g

Syntax
Celé číslo a jednotka

Podporované celé čísla
1, 10, 100, 2, 4, 8

Podporované jednotky

 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Jednotka objemu: ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Ďalšie podporované kombinácie celých čísel a metrických jednotiek
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

Vlastnosť schema.org: Yes (ďalšie informácie)

 • Nepovinné, keď zadáte atribút miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure].
 • Pre tento atribút (miera jednotkovej ceny) a atribút základná miera jednotkovej ceny použite rovnakú mernú jednotku.
 • Nezabudnite, že cena (alebo akciová cena, ak je aktívna) sa používa na výpočet jednotkovej ceny výrobku. Ak je napríklad atribút cena [price] nastavený na 3 EUR, miera jednotkovej ceny je 150 ml a základná miera jednotkovej ceny je 100 ml, jednotková cena je 2 EUR za 100 ml.

Splátka [installment]

Podrobnosti splátkového kalendára

Optional Nepovinné (v Latinskej Amerike k dispozícii pre všetky kategórie výrobkov a v niektorých iných krajinách k dispozícii iba na zobrazovanie bezdrôtových výrobkov a služieb)

Príklad
6.50 BRL

Syntax
Tento atribút používa dva podradené atribúty:

 • Mesiace [months]
  (povinné) Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • Suma [amount]
  (povinné) ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne platiť.

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Možnosť splátky sa musí zhodovať s údajom na vstupnej stránke.
 • Na využitie možnosti nesmie byť povinná vernostná karta.
 • V Latinskej Amerike musí atribút cena [price] predstavovať celkovú cenu pri platbe v plnej výške vopred a pomocou atribútu splátka [installment] treba uviesť alternatívnu možnosť platby na splátky.
 • V iných krajinách použite atribút cena [price] (s najnižšou možnou hodnotou 0) na vyjadrenie zálohovej platby (ktorú môže predstavovať aj preddavok za zariadenie či aktivačné poplatky) a atribút splátka [installment] použite na uvedenie ostatných mesačných splátok.

Cena predplatného [subscription_cost]

Podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb a bezdrôtového výrobku.

Optional Nepovinné a v niektorých krajinách k dispozícii iba na zobrazovanie bezdrôtových výrobkov a služieb.

Príklad
month:12:35.00 EUR

Syntax

 • Obdobie [period] (povinné)
  Trvanie jedného obdobia predplatného. Tento podradený atribút používa nasledujúce podporované hodnoty:
  • Mesiac [month]
  • Rok [year]
 • Dĺžka obdobia [period_length] (povinné)
  Celé číslo, počet období predplatného (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.

 • Suma [amount] (povinné)
 • ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môže Google zaokrúhliť sumu na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sa ušetrilo miesto. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Uveďte atribút cena [price] s celkovou sumou uvedenou pri platbe (vrátane preddavku za zariadenie a aktivačného poplatku).

 • Platobná tarifa za komunikačné služby sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Tarifa sa na vstupnej stránke musí dať ľahko nájsť.

Vernostné body [loyalty_points]

Počet a typ vernostných bodov, ktoré zákazník získa pri kúpe výrobku.

Optional Nepovinné a k dispozícii len pre Japonsko.

Príklad
Program A, 100, 1.5

Syntax
Tento atribút používa tri podradené atribúty:

 • Počet vernostných bodov [points_value] (povinné)
  Počet získaných bodov za výrobok
 • Názov programu vernostných bodov [name] (nepovinné)
  Názov programu vernostných bodov, 12 znakov s plnou šírkou alebo 24 znakov v latinke
 • Pomer [ratio] (nepovinné)
  Číslo, pomer bodu pri konverzii na menu

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Zadajte len vernostné body s konkrétnou peňažnou hodnotou.

Kategória výrobku

Pomocou týchto atribútov môžete pripravovať reklamné kampane v službe Google Ads a v určitých prípadoch prepísať automatickú kategorizáciu Googlu.

Atribút a formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Optional Nepovinné

Kategória výrobku definovaná Googlom, do ktorej môžete zaradiť svoj výrobok

Príklad
Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets

alebo

371

Syntax
Hodnota z taxonómie výrobkov Googlu

 • číselný identifikátor kategórie alebo
 • úplná cesta kategórie

Podporované hodnoty

Taxonómia výrobkov od Googlu

Vlastnosť schema.org

Nie

 • Zahrňte iba jednu kategóriu.
 • Uveďte najrelevantnejšiu kategóriu.
 • Uveďte buď úplnú cestu kategórie, alebo číselný identifikátor kategórie, nie však oboje. Odporúčame použiť identifikátor kategórie.
 • K určitým výrobkom musíte uviesť konkrétnu kategóriu.
  • Alkoholické nápoje možno odosielať len v rámci určitých kategórií.
 • V prípade mobilných zariadení predávaných na základe zmluvy je potrebné zadať kategóriu:
  • Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (identifikátor: 267),

  • pre tablety: Electronics > Computers > Tablet Computers (identifikátor: 4745).

 • Pri darčekových kartách je potrebné zadať kategóriu Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates (identifikátor: 53).

Typ výrobku [product_type]

Optional Nepovinné

Kategória výrobku, ktorú definujete pre svoj výrobok

Príklad
Home > Women > Dresses > Maxi Dresses

Syntax
Maximálne 750 alfanumerických znakov

Vlastnosť schema.org

Nie

 • Uveďte úplnú cestu kategórie. Napríklad zadajte Home > Women > Dresses > Maxi dresses a nie iba Dresses.
 • Na zatriedenie na účely ponúkania cien a tvorby reportov v nákupných kampaniach v službe Google Ads sa použije len prvá hodnota atribútu typ výrobku.

Identifikátory výrobkov

Tieto atribúty sa používajú na poskytovanie identifikátorov výrobkov, ktoré definujú výrobok, ktorý predávate na globálnom trhovisku, a môžu zvýšiť výkonnosť vašich reklám a bezplatných záznamov.

Atribút a formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Značka [brand]

Názov značky vášho výrobku

Required Povinné pre všetky nové výrobky okrem filmov, kníh a hudobných nahrávok.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Príklad
Google

Syntax
Max. 70 znakov

Vlastnosť schema.org
Product.brand

 • Uveďte názov značky, ktorú zákazníci vo všeobecnosti spoznávajú.
 • Zadaním správnej značky výrobku zaistíte optimálny dojem používateľov, čo povedie k optimálnej výkonnosti.
 • Názov vlastnej značky zadávajte ako značku len v prípade, že výrobok vyrábate alebo sa radí do kategórie výrobkov bez obchodnej značky.
  • Názov vlastnej značky môžete zadať ako značku napríklad vtedy, ak predávate výrobky súkromnej značky alebo šperky na mieru.
 • Pri výrobkoch, ktoré v skutočnosti značku nemajú (napríklad vintage šaty bez štítka, bežné elektronické príslušenstvo a podobne), nechajte toto pole prázdne.
 • Neuvádzajte hodnoty ako „-“, „Všeobecné“, „Žiadna značka“ či „Neexistuje“.
 • Pri kompatibilných výrobkoch:
  • Zadajte kód GTIN a značku výrobcu, ktorý daný kompatibilný výrobok vyrobil.
  • Neuvádzajte značku výrobcu originálneho príslušenstva (OEM), aby ste používateľov informovali, že váš výrobok je kompatibilný s výrobkom značky OEM alebo je jeho replikou.

GTIN [gtin]

Globálny identifikačný kód GTIN vášho výrobku

Required Povinné pre všetky výrobky so známym kódom GTIN na zabezpečenie plnohodnotnej výkonnosti.

Optional Nepovinné (dôrazne odporúčané) pre všetky ostatné výrobky.

Príklad
3234567890126

Syntax
Max. 50 numerických znakov (max. 14 na jednu hodnotu – pridané medzery a spojovníky sa ignorujú)

Podporované hodnoty

 • UPC (v Severnej Amerike/GTIN‑12)
  12‑miestne číslo, napríklad 323456789012
  8‑miestne kódy UPC‑E by sa mali konvertovať na 12‑miestne kódy
 • EAN (v Európe/GTIN-13)
  13-miestne číslo, napríklad 3001234567892
 • JAN (v Japonsku/GTIN-13)
  8- alebo 13-miestne číslo, napríklad 49123456 alebo 4901234567894.
 • ISBN (v prípade kníh)
  10- alebo 13-miestne číslo, napríklad 1455582344 alebo 978-1455582341 Ak máte obe, uveďte len 13-miestne číslo. Kódy ISBN-10 už nie sú podporované a mali by sa previesť na kódy ISBN-13.
 • ITF-14 (v prípade viackusových balení/GTIN-14)
  14-miestne číslo, napríklad 10856435001702

Vlastnosť schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Neuvádzajte spojovníky ani medzery.
 • Zadávajte len platné kódy GTIN definované v oficiálnom sprievodcovi overením organizácie GS1, kde sú obsiahnuté aj tieto požiadavky:
  • Musí byť uvedená správna číslica kontrolného súčtu.
  • Kód GTIN nesmie byť obmedzený (rozsahy predpôn GS1 02, 04, 2).
  • Kód GTIN sa nesmie vzťahovať na kupón (rozsahy predpôn GS1 98 až 99).
 • Zadaním správneho kódu GTIN výrobku zaistíte optimálny dojem používateľov, čo povedie k optimálnej výkonnosti.
 • Kód GTIN zadávajte, len ak máte istotu, že je správny. V prípade pochybností tento atribút nezadávajte (neuvádzajte napríklad odhadovanú či vymyslenú hodnotu). Ak odošlete výrobok s nesprávnou hodnotou GTIN, bude zamietnutý.
 • Pri kompatibilných výrobkoch:
  • Zadajte kód GTIN a značku výrobcu, ktorý daný kompatibilný výrobok vyrobil.
  • Neuvádzajte značku výrobcu originálneho príslušenstva (OEM), aby ste používateľov informovali, že váš výrobok je kompatibilný s výrobkom značky OEM alebo je jeho replikou.
 • Pri viackusových baleniach:
  • Použite identifikátor výrobku, ktorým je označené viackusové balenie.
 • Pri balíkoch:
  • Použite identifikátor výrobku, ktorým je označený hlavný výrobok v balíku.
 • Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, ktorému výrobca pridelil GTIN:
  • Odošlite kód GTIN a pomocou atribútu balík [is_​bundle] informujte Google, že výrobok zahŕňa prispôsobenie.

Katalógové číslo súčiastky [mpn]

Katalógové číslo súčiastky pridelené výrobku výrobcom

Required Povinné, len ak výrobok nemá kód GTIN priradený výrobcom.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Príklad
GO12345OOGLE

Syntax
Max. 70 alfanumerických znakov

Vlastnosť schema.org
Product.mpn

 • Zadávajte len katalógové čísla súčiastok pridelené výrobcom.
 • Použite čo najkonkrétnejšie katalógové číslo súčiastky.
  • Napríklad rôzne farby výrobkov by mali mať rôzne katalógové čísla súčiastok.
 • Zadaním správneho katalógového čísla súčiastky pre výrobok (ak je povinné) zaistíte optimálny dojem používateľov, čo povedie k optimálnej výkonnosti.
 • Katalógové číslo súčiastky zadávajte, len ak máte istotu, že je správne. V prípade pochybností tento atribút nezadávajte (neuvádzajte napríklad odhadovanú či vymyslenú hodnotu).
 • Ak odošlete výrobok s nesprávnou hodnotou katalógového čísla súčiastky, bude zamietnutý.

Identifikátor existuje [identifier_exists]

Používa sa na označenie toho, či výrobok má alebo nemá jedinečné identifikátory výrobku, ako sú napríklad kód GTIN, katalógové číslo súčiastky či značka.

Optional Nepovinné

Príklad
nie [no]

Podporované hodnoty

 • Áno [yes]
  Identifikátory výrobku sú novému výrobku pridelené výrobcom
 • Nie [no]
  Výrobku chýba značka, kód GTIN alebo katalógové číslo súčiastky (pozrite si požiadavky vpravo). Aj keď je nastavená hodnota no [nie], zadajte jedinečné identifikátory výrobku, ktoré máte k dispozícii.
 • Ak tento atribút nezadáte, predvolená hodnota je yes.
 • Typ kategórie výrobku určuje, ktoré jedinečné identifikátory výrobku (GTIN, katalógové číslo súčiastky, značka) sú povinné.
 • Odošlite atribút identifier exists a nastavte hodnotu na no:
  • ak je váš výrobok mediálna položka a GTIN nie je k dispozícii (Poznámka: ISBN a SBN sú prijateľné ako kódy GTIN);
  • ak je váš výrobok odev a nemáte k dispozícii značku;
  • pri všetkých ostatných kategóriách, ak výrobok nemá GTIN alebo katalógové číslo súčiastky a značku.
 • Ak výrobok nemá jedinečné identifikátory výrobku, tento atribút neodosielajte s hodnotou no, inak môže byť výrobok zamietnutý.

Podrobný opis výrobku

Tieto atribúty sa používajú na uvádzanie identifikátorov výrobkov, ktoré definujú vami predávané výrobky na globálnom trhovisku a môžu zvýšiť výkonnosť vašich reklám a bezplatných záznamov.

Atribút a formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Stav [condition]

Stav výrobku v čase predaja

Required Povinné, ak je výrobok použitý alebo repasovaný.

Optional Nepovinné pre nové výrobky.

Príklad
new

Podporované hodnoty

 • Nové [new]
  Úplne nový výrobok v pôvodnom neotvorenom obale.
 • Repasované [refurbished]
  Výrobok profesionálne obnovený a navrátený do funkčného stavu, na ktorý sa uplatňuje záruka a ktorý môže, ale nemusí byť v pôvodnom obale.
 • Použité [used]
  V minulosti používaný výrobok, ktorého pôvodný obal je otvorený alebo chýba.

Vlastnosť schema.org
Offer.itemCondition

 

Dospelý [adult]

Informuje, že výrobok zahŕňa obsah so sexuálnym podtextom

Required Povinné, ak výrobok zahŕňa obsah pre dospelých.

Príklad
yes

Podporované hodnoty

 • Áno [yes]
 • Nie [no]
 • Ak tento jednotlivý výrobok zahŕňa nahotu alebo obsah so sexuálnym podtextom, nastavte hodnotu tohto atribútu na yes. Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota no.
 • Ak je váš web všeobecne určený hlavne dospelému publiku a zahŕňa obsah pre dospelých (nemusí ísť len o nahotu): 
  1. Prejdite do účtu Merchant Center.
  2. Kliknutím na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] otvorte ponuku Nástroje a nastavenia a vyberte Nastavenie nákupných reklám.
  3. Rozbaľte panel Obsah pre dospelých a začiarknite políčko vedľa položky „Môj web obsahuje hlavne výrobky pre dospelých (napríklad erotickú dámsku bielizeň) definované podľa pravidiel Googlu“.
 • Ak začiarknete toto políčko, pri jednotlivých výrobkoch už nemusíte zadávať atribút dospelí [adult].

Viackusové balenie [multipack]

Počet identických výrobkov predávaných vo viackusovom balení definovanom obchodníkom

Required Povinné pre viackusové balenia výrobkov v Austrálii, Brazílii, Česku, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA.

Required Povinné pre bezplatné záznamy na Googli, ak ste vytvorili viackusové balenie.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
6

Syntax
Celé číslo

 • Tento atribút použite, ak ste definovali vlastnú skupinu identických výrobkov, ktoré predávate ako jednu predajnú jednotku (ak napríklad predávate spolu šesť tehličiek mydla).
 • Uveďte počet výrobkov vo viackusovom balení. Ak tento atribút nezadáte, použije sa predvolená hodnota 0.
 • Ak ste viackusové balenie nezostavili vy, ale výrobca výrobku, tento atribút nezadávajte.

Balík [is_bundle]

Informuje, že výrobok predstavuje vlastnú, obchodníkom definovanú skupinu rôznych výrobkov, ktorá obsahuje jeden hlavný výrobok

Required Povinné pre balíky v Austrálii, Brazílii, Česku, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA.

Required Povinné pre bezplatné záznamy na Googli, ak ste vytvorili balík obsahujúci hlavný výrobok.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
yes

Podporované hodnoty

 • Áno [yes]
 • Nie [no]
 • Ak predávate vlastný balík rôznych výrobkov, ktorý ste vytvorili, a tento balík obsahuje hlavný výrobok (napríklad fotoaparát skombinovaný so šošovkou a taškou), zadajte yes. Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota no.
 • Tento atribút nepoužívajte v prípade, že v balíku nemožno jednoznačne rozlíšiť hlavný výrobok (napríklad darčekový kôš, ktorý obsahuje syr a keksy).

Trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class]

Energetický štítok výrobku

Optional Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

Príklad
A+

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Uveďte zo zákona povinný energetický štítok.
 • Tento atribút sa má používať v kombinácii s atribútmi minimálna trieda energetickej účinnosti [min_energy_efficiency_class] a maximálna trieda energetickej účinnosti [max_energy_efficiency_class] na vytvorenie energetického štítka, napríklad A+ (A+++ až G).

Minimálna trieda energetickej účinnosti [min_energy_efficiency_class]

Energetický štítok výrobku

Optional Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

K dispozícii iba pre EÚ a Švajčiarsko.

Príklad
A+++

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Uveďte zo zákona povinný energetický štítok.
 • Tento atribút sa má používať v kombinácii s atribútmi trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class] a maximálna trieda energetickej účinnosti [max_energy_efficiency_class] na vytvorenie energetického štítka, napríklad A+ (A+++ až D).

Maximálna trieda energetickej účinnosti [max_energy_efficiency]

Energetický štítok výrobku

Optional Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

K dispozícii iba pre EÚ a Švajčiarsko.

Príklad
D

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Uveďte zo zákona povinný energetický štítok.
 • Tento atribút sa má používať v kombinácii s atribútmi trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class] a maximálna trieda energetickej účinnosti [min_energy_efficiency_class] na vytvorenie energetického štítka, napríklad A+ (A+++ až D).

Veková skupina [age_group]

Demografická skupina, pre ktorú je výrobok určený

Required Povinné pre všetky odevné výrobky zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky s určenou vekovou skupinou.

Required Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories (identifikátor 166).

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
infant

Podporované hodnoty

 • Novorodenci [newborn]
  0 – 3 mesiace
 • Dojčatá [infant]
  3 – 12 mesiacov
 • Batoľatá [toddler]
  1 – 5 rokov
 • Deti [kids]
  5 – 13 rokov
 • Dospelí [adult]
  Tínedžeri alebo dospelí


Vlastnosť schema.org

 • Product.audience.suggestedMinAge
 • Product.audience.suggestedMaxAge
 • Ku každému výrobku uveďte jednu hodnotu.
 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôzne hodnoty pre vekovú skupinu.

Farba [color]

Farba alebo farby výrobku

Required Povinné pre všetky odevné výrobky zacielené na Brazíliu, Francúzsko, Japonsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a USA, ako aj pre všetky výrobky, ktoré sú k dispozícii v rôznych farbách.

Required Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories (identifikátor 166).

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
Black

Syntax
Max. 100 alfanumerických znakov (max. 40 znakov na jednu farbu)

Vlastníctvo schema.org
Product.color

 • Nepoužívajte čísla, napríklad „0“, „2“ alebo „4“.
 • Nepoužívajte iné než alfanumerické znaky, napríklad „#fff000“.
 • Nepoužívajte len jedno písmeno, napr. R (v čínštine, japončine alebo kórejčine môžete uviesť len jeden znak, napr. 红).
 • Neodkazujte na výrobok alebo obrázok, napr. „Pozri obrázok“.
 • Nespájajte viaceré názvy farieb do jedného slova, napríklad ČervenáRužováModrá. Namiesto toho ich oddeľte lomkou / takto: červená/ružová/modrá. Nezadávajte inú hodnotu než konkrétnu farbu, napríklad „viacfarebné“, „rôzne“, „pestré“, „pánske“, „dámske“ alebo „-“.
 • Ak je výrobok viacfarebný, najskôr uveďte hlavnú farbu.
 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôzne hodnoty pre atribút farba [color].

Pohlavie [gender]

Pohlavie, pre ktoré je výrobok určený.

Required Povinné pre všetky odevné položky zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky určené pre konkrétne pohlavie.

Required Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories Googlu (identifikátor 166).

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
unisex [unisex]

Podporované hodnoty

 • Muži [male]
 • Ženy [female]
 • Unisex [unisex]

Vlastnosť schema.org
Product.audience.suggestedGender

 • Pri niektorých kategóriách Apparel & Accessories (identifikátor 166), napríklad Shoelaces (identifikátor 1856), tento atribút nie je povinný, ale odporúčaný, pretože tieto kategórie nezávisia od pohlavia.
 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôzne hodnoty pre pohlavie.

Materiál [material]

Látka alebo materiál výrobku

Required Povinné, ak je to relevantné na rozlíšenie rôznych výrobkov v skupine variantov.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Príklad
leather

Syntax
Max. 200 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.material

 • Ak chcete k jednému výrobku uviesť viacero materiálov (pričom nejde o varianty), uveďte hlavný materiál a za ním maximálne dva vedľajšie oddelené lomkou (/).
  • Napríklad namiesto BavlnaPolyesterElastan použite bavlna/polyester/elastan.
 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôzne hodnoty pre atribút materiál.

Vzor [pattern]

Vzor alebo grafická potlač výrobku

Required Povinné, ak je to relevantné na rozlíšenie rôznych výrobkov v skupine variantov.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Príklad
striped
polka dot
paisley

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.pattern

 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôzne hodnoty pre atribút vzor.

Veľkosť [size]

Veľkosť výrobku

Required Povinné pre všetky odevné výrobky v kategóriách výrobkov Apparel & Accessories > Clothing (identifikátor:1604) a Apparel & Accessories > Shoes (identifikátor:187) zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky, ktoré sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.

Required Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories > Clothing (identifikátor:1604) a Apparel & Accessories > Shoes (identifikátor:187).

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
XL

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.size

 • Pre varianty:
  • Uveďte túto možnosť s rovnakou hodnotou pre atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] a rôznymi hodnotami pre atribút veľkosť [size].
 • Ak veľkosť obsahuje viacero rozmerov, spojte ich do jednej hodnoty. Napríklad 16/34 Tall znamená veľkosť krku 16 palcov, dĺžku rukáva 34 palcov a strih na vysokú postavu.
 • Ak má položka len jednu veľkosť, môžete v tomto atribúte uviesť hodnotu one_size, OS, one_size fits_all, OSFA, one_size_fits_most alebo OSFM.
 • V prípade výrobkov vo viackusových baleniach definovaných obchodníkom vyplňte množstvo viackusového balenia pomocou atribútu viackusové balenie [multipack]. Množstvo viackusového balenia nezadávajte ako súčasť atribútu veľkosť [size].

Typ veľkosti [size_type]

Strih odevného výrobku

Optional Nepovinné a k dispozícii len pre odevné výrobky.

Príklad
maternity

Podporované hodnoty

 • Bežné veľkosti [regular]
 • Malé veľkosti [petite]
 • Tehotenské [maternity]
 • Veľké [big]
 • Na vysokú postavu [tall]
 • Plus [plus]
 • Odošlite najviac dve hodnoty.
 • Ak tento atribút neuvediete, predvolená hodnota bude regular.

Veľkostný systém [size_system]

Veľkostný systém (podľa krajiny), na základe ktorého je výrobok označený

Optional Nepovinné a k dispozícii len pre odevné výrobky.

Príklad
US

Podporované hodnoty

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU
 • Ak tento atribút nezadáte, predvolená hodnota je vaša cieľová krajina.

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

Identifikátor skupiny výrobkov, ktoré predstavujú rôzne verzie (varianty) jedného výrobku

Required Povinné v Brazílii, Francúzsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a USA, ak je výrobok variant.

Required Povinné pre bezplatné záznamy pre všetky varianty výrobkov.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Príklad
AB12345

Syntax
Max. 50 alfanumerických znakov

Vlastnosť schema.org
Product.inProductGroupWithID

 • Pre každú skupinu variantov použite jedinečnú hodnotu. V prípade možnosti použite kód SKU nadradenej položky.
 • Pri aktualizácii údajov o výrobkoch použite rovnaký identifikátor.
 • Používajte len platné znaky Unicode.
 • Identifikátor skupiny položiek používajte, ak sa výrobky v určitej skupine výrobkov líšia na základe jedného alebo viacerých z týchto atribútov:
 • Použite tie isté atribúty pre každý výrobok v skupine položiek. Ak sa napríklad výrobky líšia veľkosťou a farbou, zadajte atribúty veľkosť [size] a farba [color] pre každý výrobok, ktorý má rovnakú hodnotu atribútu identifikátor skupiny položiek [item_group_id].
 • Ak sa výrobky líšia prvkami dizajnu, ktoré nie sú zastúpené atribútmi vyššie, identifikátor skupiny položiek nepoužívajte.

Dĺžka výrobku [product_length]

Dĺžka výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
1-3000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • cm
 • in
 • Uveďte čo najviac atribútov merania výrobku.
 • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžky, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.

Šírka výrobku [product_width]

Šírka výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
1-3000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • cm
 • in
 • Uveďte čo najviac atribútov merania výrobku.
 • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžok, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.

Výška výrobku [product_height]

Výška výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
1-3000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • cm
 • in
 • Uveďte čo najviac atribútov merania výrobku.
 • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžok, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.

Hmotnosť výrobku [product_weight]

Hmotnosť výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
3.5 lb

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
0-2000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Pre atribút hmotnosť výrobku použite skutočnú hmotnosť zostaveného výrobku.
 • Ak sa váš výrobok dodáva vo viacerých kusoch, napríklad ako súčasť balíka, uveďte celkovú hmotnosť všetkých kusov v zázname.

podrobnosti o výrobku [product_detail]

Technické špecifikácie alebo ďalšie podrobnosti vášho výrobku

Optional Nepovinné

Príklad
General:Product Type:Digital player

Syntax
Tento atribút používa tri podradené atribúty:

 • názov sekcie [section_name]: maximálne 140 znakov,
 • názov atribútu [attribute_name]: maximálne 140 znakov,
 • hodnota atribútu [attribute_value]: maximálne 1 000 znakov.
 • Nepridávajte informácie uvedené v iných atribútoch, text písaný len veľkými písmenami, neobvyklé cudzie znaky, propagačné texty ani zoznamy kľúčových slov či vyhľadávacích dopytov.
 • Nepridávajte napríklad informácie o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy.
 • Názov a hodnotu atribútu zadávajte iba vtedy, keď je táto hodnota potvrdená.
  • Napríklad hodnotu Vegetarian=False použite iba vtedy, keď nejaké jedlo skutočne nie je vegetariánske.

Charakteristika výrobku [product_highlight]

Najdôležitejšie vlastnosti vašich výrobkov

Optional Nepovinné

Príklad
Supports thousands of apps, including Netflix, YouTube, and HBO Max

Syntax
Max. 150 znakov

 • Vymenujte 2 až 100 charakteristík výrobku.
 • Popíšte len samotný výrobok.
 • Neuvádzajte zoznam kľúčových slov ani vyhľadávacích dopytov.
 • Neuvádzajte propagačné texty, text napísaný len veľkými písmenami ani neobvyklé cudzie znaky.

Nákupné kampane a ďalšie konfigurácie

Tieto atribúty sa používajú na ovládanie používania údajov o výrobkoch, keď vytvoríte reklamné kampane v službe Google Ads.

Atribút a formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]

Webová adresa, ktorou sa špecifikujú ďalšie parametre stránky výrobku. Zákazníci budú nasmerovaní na túto webovú adresu a nie na tú, ktorú ste zadali ako hodnotu atribútu odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].

Optional Nepovinné

Príklad
http://www.example.com/product.html

Syntax
Max. 2 000 znakov

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Zadajte rovnakú registrovanú doménu pre atribút odkaz [link] (a atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], ak je zadaný).
 • Platné registrované domény sú „example.com“, „m-example.com“, „example.co.uk“, „example.com.ai“ a „bar.tokyo.jp“.
 • Webové adresy s neplatnou doménou, napríklad „example.zz“ alebo „example.comic“, nebudú akceptované. Viac o platných registrovaných doménach nájdete v článku o atribúte presmerovanie zo služby Ads.

Vlastný štítok 0 – 4 [custom_label_0-4]

Štítok, ktorý priraďujete výrobku na uľahčenie zatriedenia na účely ponúkania cien a tvorby reportov v nákupných kampaniach (ang. Shopping campaign)

Optional Nepovinné

Príklad
Seasonal 
Clearance
Holiday
Sale
Price range

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Použite hodnotu, ktorú vo svojej nákupnej kampani rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať zákazníkom, ktorí vidia vaše reklamy a bezplatné záznamy.
 • K jednému výrobku môžete pridať najviac päť vlastných štítkov, a to tak, že tento atribút zahrniete do údajov viackrát:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Pre každý vlastný štítok môžete v rámci celého svojho účtu Merchant Center použiť najviac 1 000 jedinečných hodnôt.

Identifikátor proma [promotion_id]

Identifikátor, ktorý vám umožňuje priradiť výrobky k promám.

Optional Nepovinné (povinné pre promá v Austrálii, Francúzsku, Indii, Nemecku, Spojenom kráľovstve a USA).

Príklad
ABC123

Syntax
Max. 50 znakov

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Používajte jedinečný identifikátor s rozlišovaním veľkých a malých písmen, bez medzier a symbolov (napríklad %, !).
 • Ak chcete konkrétne promá namapovať na konkrétne výrobky, v rámci údajov o výrobkoch aj údajov o promách odošlite rovnakú hodnotu atribútu identifikátor proma.
 • K jednému výrobku môžete odoslať najviac desať identifikátorov proma, a to tak, že tento atribút zahrniete do údajov viackrát.

odkaz na obrázok životného štýlu [lifestyle_image_link]

Optional Nepovinné

Atribút, pomocou ktorého sa k výrobku uvádza webová adresa obrázka životného štýlu.

K dispozícii iba na prehliadateľných platformách, ako sú reklamy discovery.

Príklad

https://www.example.com/image1.jpg

Syntax

Max. 2 000 znakov

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Uveďte platnú webovú adresu, ktorá odkazuje na obrázok s podporovaným formátom súboru.
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy.
 • Uistite sa, že Google môže vašu webovú adresu prehľadávať.

Trhoviská

Tieto atribúty sa používajú na ovládanie používania údajov o výrobkoch, ak ste trhovisko a používate účet pre viacerých predajcov.

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.

Atribúty a formát Prehľad požiadaviek

Externý identifikátor predajcu [external_seller_id]

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center. Povinné pre účty pre viacerých predajcov.

Používané trhoviskom na externú identifikáciu predajcu (napríklad na webe).

Príklad

SellerPublicName1991

Syntax

1 – 50 znakov

Vlastnosť schema.org

Nie

 • Pre každého predajcu použite jedinečnú hodnotu.
 • Pri aktualizácii údajov zachovajte identifikátor.
 • Používajte len platné znaky. Nepoužívajte neplatné znaky, napríklad riadiace znaky, znaky funkcií alebo znaky v súkromnej oblasti.
 • Jeden predajca musí mať rovnaký identifikátor v rámci všetkých krajín alebo jazykov.

Ciele

Pomocou týchto atribútov môžete regulovať, kde sa váš obsah môže zobraziť. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitý výrobok zobrazoval v dynamickej remarketingovej kampani, ale nie v kampani s nákupnými reklamami.

Atribúty a formát Prehľad požiadaviek

Vylúčený cieľ [excluded_destination]

Nastavenie, ktoré môžete použiť na vylúčenie výrobku z konkrétneho typu reklamnej kampane

Optional Nepovinné

Príklad
Shopping_ads

Podporované hodnoty

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Vlastnosť schema.org: Nie

 

Povolený cieľ [included_destination]

Nastavenie, ktoré môžete použiť na zahrnutie výrobku do konkrétneho typu reklamnej kampane.

Optional Nepovinné

Príklad
Shopping_ads

Podporované hodnoty

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Vlastnosť schema.org: Nie

 

Krajiny vylúčené pre nákupné reklamy [shopping_ads_excluded_country]

Nastavenie, ktoré vám umožňuje vylúčiť krajiny, kde sú vaše výrobky inzerované v nákupných reklamách.

Optional Nepovinné

K dispozícii iba pre nákupné reklamy.

Príklad
DE

Syntax
2 znaky. Kód krajiny musí byť v súlade s normou ISO_3166-1_alpha-2.

Vlastnosť schema.org: Nie

 

Pozastavenie [pause]

Nastavenie, pomocou ktorého môžete pozastaviť a rýchlo znova aktivovať zobrazovanie výrobku vo všetkých reklamách (vrátane nákupných reklám, obsahových reklám a reklám na miestny inventár). Výrobok možno pozastaviť maximálne na 14 dní. Výrobok pozastavený na dlhšie než 14 dní bude zamietnutý. Na jeho opätovné schválenie bude treba odstrániť tento atribút.

Optional Nepovinné

Príklad
ads

Podporované hodnoty
ads

Vlastnosť schema.org: Nie

 

 

Doprava

Tieto atribúty môžete použiť spolu s nastaveniami dopravy a nastaveniami vrátení v účte, aby ste uvádzali presné informácie o doprave a nákladoch na vrátenie. Ľudia na internete pri rozhodovaní o nákupe zvažujú informácie o dopravnom či rýchlosti doručenia aj pravidlá vrátenia tovaru. Preto je dôležité nájsť si čas a odoslať kvalitné informácie.

Atribút a formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Doprava [shipping]

Dopravné, rýchlosti doručenia a miesta, kam sa výrobok odosiela.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Je to relatívne

Required Dopravné je povinné pre nákupné reklamy (ang. Shopping ad) a bezplatné záznamy v týchto krajinách: Austrália, Belgicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a USA.

Povinnosť zadať dopravné vám môže vyplývať aj z miestnych zákonov a predpisov.

Optional Nepovinné, slúži na určenie ďalších krajín, kam sa výrobok odosiela, alebo cieľov, kde dopravné nie je povinné.

Podporované ceny
0 – 1 000 USD (tu si pozrite iné meny)

Príklad
US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Syntax
Tento atribút používa nasledujúce podradené atribúty:

 • Krajina [country] (povinné)
  Kód krajiny podľa normy ISO 3166
 • Región [region] (nepovinné)
 • Poštové smerovacie číslo [postal_code] (nepovinné)
 • Identifikátor oblasti [location_id] (nepovinné)
 • Názov skupiny miest [location_group_name] (nepovinné)
 • Služba [service] (nepovinné)
  Trieda služby alebo rýchlosť dopravy
 • Cena [price] (nepovinné)
  Pevná výška dopravného vrátane DPH (ak je povinné)
 • Minimálny čas spracovania [min_handling_time] a maximálny čas spracovania [max_handling_time] (nepovinné)
  Na určenie času spracovania
 • Minimálny čas prepravy [min_transit_time] a maximálny čas prepravy [max_transit_time] (nepovinné)
  Na určenie času prepravy

Vlastnosť schema.org: Áno (Ďalšie informácie)

 • Toto nastavenie použite, ak výrobok v účte Merchant Center nemá definované dopravné alebo ak potrebujete dopravné a rýchlosti dopravy definované v účte Merchant Center prepísať.

Prepravný štítok [shipping_label]

 Optional Nepovinné

Štítok, ktorý priraďujete výrobku kvôli priradeniu správneho dopravného v nastaveniach účtu Merchant Center.

Príklad

Rýchlo podlieha skaze

Syntax

Max. 100 znakov

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Použite hodnotu, ktorú v nastaveniach dopravy vo svojom účte rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať zákazníkom. Príklady:
  • Ten istý deň
  • Nadrozmerné
  • Iba FedEx

Hmotnosť balíka [shipping_weight]

Hmotnosť výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného

Optional Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).

Podporované hmotnosti

 • 0 – 2 000 lb (pri používaní imperiálnych jednotiek)
 • 0 – 1 000 kg (pri používaní metrických jednotiek)

Príklad
3 kg

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Túto hodnotu odošlite, ak si v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom alebo zásielkové služby na základe hmotnosti.

Dĺžka balíka [shipping_length]

Dĺžka výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného vychádzajúca z rozmerovej hmotnosti

Optional Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Túto hodnotu odošlite, ak si v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom.
 • Ak použijete sadzby vypočítané dopravcom, no nezadáte atribúty rozmerov balíka, Google nebude môcť vypočítať sadzby na základe rozmerovej hmotnosti výrobku. V takom prípade vypočítame sadzby len na základe uvedenej hodnoty atribútu hmotnosť balíka [shipping_weight].
 • Ak tento atribút zadáte, uveďte všetky atribúty rozmerov balíka:
  • Dĺžka balíka [shipping_length]
  • Šírka balíka [shipping_width]
  • Výška balíka [shipping_height]
 • Pri všetkých atribútoch rozmerov balíka, ktoré sa vzťahujú na jeden výrobok, použite rovnakú jednotku.
 • Google nepočíta dodatočné dopravné pre nadrozmerné výrobky automaticky. Ak by dopravca považoval balík za veľký alebo nadrozmerný, nastavte dopravné pre individuálny výrobok pomocou atribútu [shipping].

Šírka balíka [shipping_width],

Šírka výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného vychádzajúca z rozmerovej hmotnosti

Optional Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút dĺžka balíka [shipping_​length].

Výška balíka [shipping_height].

Výška výrobku, na základe ktorej sa vypočíta výška dopravného vychádzajúca z rozmerovej hmotnosti.

Optional Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút dĺžka balíka [shipping_​length].

Odosielané z krajiny [ships_from_country]

Nastavenie, ktoré umožňuje uviesť krajinu, z ktorej sa výrobok zvyčajne odošle.

Optional Nepovinné

Príklad
DE

Syntax
2 znaky. Kód krajiny musí byť v súlade s normou ISO_3166-1_alpha-2.

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Uveďte len krajinu, z ktorej tento výrobok zvyčajne odosielate.

Maximálny čas spracovania [max_handling_time]

Najdlhší čas od zadania objednávky výrobku do jeho odoslania.

Optional Nepovinné

Príklad
3

Syntax
Celé číslo väčšie alebo rovné 0

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Tento atribút zadajte, ak chcete uvádzať, za aký celkový čas sa výrobok dostane do cieľa.
 • Zadajte počet pracovných dní (nakonfigurovaných v službe Merchant Center).
 • V prípade výrobkov, ktoré sú pripravené na odoslanie v rovnaký deň, zadajte nulu (0).
 • Ak chcete uvádzať časové rozpätie, zadajte atribút maximálny čas spracovania [max_handling_time] spolu s atribútom minimálny čas spracovania [min_handling_time].

Štítok času prepravy [transit_time_label]

Optional Nepovinné

Štítok, ktorý priraďujete výrobku kvôli priradeniu rôznych časov prepravy v nastaveniach účtu Merchant Center.

Príklad

Zo Seattlu

Syntax

Max. 100 znakov

Vlastnosť schema.org: Nie

 

Minimálny čas spracovania [min_handling_time]

Najkratší čas od zadania objednávky výrobku do jeho odoslania.

Optional Nepovinné

Príklad
1

Syntax
Celé číslo väčšie alebo rovné 0

Vlastnosť schema.org: Nie

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút maximálny čas spracovania [max_handling_time].

Daň

Tieto atribúty môžete použiť spolu s nastaveniami dane v účte, aby ste uvádzali presné náklady na daň.

Formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Daň [tax]

Sadzba dane z predaja výrobku v percentách

Required Povinné (k dispozícii iba pre USA)

Príklad
US:CA:5.00:y

Syntax
Tento atribút používa štyri podradené atribúty:

 • sadzba [rate] (povinné)
  sadzba dane ako percento,
 • krajina [country] (nepovinné)
  kód krajiny podľa normy ISO 3166,
 • región [region], poštové smerovacie číslo [postal_code] alebo identifikátor oblasti [location_id] (nepovinné),
 • daň z dopravy [tax_ship] (nepovinné)
  Uveďte, či sa na dopravu vzťahuje daň.
 • Podporované hodnoty:
  • yes alebo no.
 • Toto nastavenie použite, len ak potrebujete pri jednotlivom výrobku prepísať nastavenia dane zadané v účte. Odporúčame, aby ste daňové informácie o všetkých výrobkoch zadávali prostredníctvom nastavení účtu v službe Merchant Center.
 • USA a Kanada:
  • Daň nezahŕňajte do atribútu cena [price].
  • Iba USA: Daň uveďte do atribútu daň [tax], keď potrebujete prepísať nastavenia vo svojom účte.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Do atribútu cena uveďte daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daň z tovaru a služieb (GST) a nepoužívajte atribút daň.

Kategória dane [tax_category]

Kategória, pomocou ktorej sa výrobok zatrieďuje podľa špecifických daňových pravidiel

OptionalNepovinné (odporúča sa na uvádzanie vlastných sadzieb dane na úrovni účtu)

Príklad
Apparel

Syntax
Max. 100 znakov

 • Tento atribút použite, ak sa na výrobky vzťahuje špecifická sadzba dane.
 • Štítky kategórie v údajoch o výrobkoch sa musia zhodovať so štítkami, ktoré zadáte v sekcii Kategórie v službe Merchant Center.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true