Bản nháp chiến dịch: Định nghĩa

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến dịch. Khi tạo một bản nháp, bạn sẽ lặp lại y chang quá trình thiết lập của chiến dịch.

  • Bạn có thể cập nhật bản nháp của mình giống như khi cập nhật trong một chiến dịch bình thường.
  • Sau khi hoàn thành bản nháp của mình, bạn có thể áp dụng bản nháp đó vào chiến dịch gốc hoặc tạo một thử nghiệm từ bản nháp để kiểm tra những thay đổi của bạn hoạt động như thế nào so với chiến dịch gốc.

Thiết lập bản nháp chiến dịch
Giới thiệu về bản nháp chiến dịch và thử nghiệm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính