Công cụ lập kế hoạch từ khóa: Định nghĩa

Công cụ lập kế hoạch từ khóa là công cụ cung cấp ý tưởng từ khóa và số liệu ước tính về lưu lượng truy cập để giúp bạn tạo chiến dịch Tìm kiếm.

  • Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và ý tưởng nhóm quảng cáo dựa trên các cụm từ mô tả sản phẩm hay dịch vụ, trang web của bạn hoặc một danh mục sản phẩm có liên quan đến nội dung bạn đang quảng cáo. Bạn cũng có thể nhập hoặc tải lên danh sách từ khóa. Và bạn có thể nhân hai hoặc nhiều danh sách từ khóa để tạo danh sách mới kết hợp các từ khóa của bạn.
  • Nhận thống kê lịch sử, như số lần mọi người đã tìm kiếm một từ khóa hoặc mức độ cạnh tranh của từ khóa đó.
  • Bạn cũng có thể nhận được số liệu ước tính về lưu lượng truy cập, như số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà từ khóa của bạn có thể thu hút trong phạm vi số tiền giá thầu và ngân sách nhất định.

Đường liên kết có liên quan

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính