Đủ điều kiện: Định nghĩa

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Đây là trạng thái được chỉ định cho quảng cáo và sản phẩm đã được xem xét và có thể chạy. Quảng cáo hoặc sản phẩm này tuân thủ các chính sách của Google Ads, nên có thể hiển thị cho mọi đối tượng.

Để đủ điều kiện, quảng cáo hoặc sản phẩm phải tuân thủ các chính sách của Google Ads. Bạn có thể biết trạng thái của một quảng cáo hoặc sản phẩm bằng cách xem cột "Trạng thái".

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính