Người sử dụng: Định nghĩa

Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế hoạch truyền thông trong Công cụ lập kế hoạch tiếp cận, dữ liệu người sử dụng dựa trên:

  • Số người dùng trên dữ liệu điều tra dân số: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu và ở vị trí mục tiêu của bạn, dựa trên dữ liệu điều tra dân số.
  • Số người dùng mạng Internet: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu và ở vị trí mục tiêu của bạn báo cáo đã sử dụng Internet trong 30 ngày qua.
  • Số người xem truyền hình: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu và ở vị trí mục tiêu của bạn được báo cáo là đã xem truyền hình trong 30 ngày qua.
  • Số người có thể tiếp cận qua YouTube: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn mà quảng cáo trên YouTube có thể tiếp cận trong khoảng thời gian trung bình là 30 ngày. Vị trí phụ hoặc đối tượng sẽ không có thông tin về số người dùng.

Trong Công cụ lập kế hoạch tiếp cận, khi bạn thay đổi nội dung về người sử dụng, các thông tin sau sẽ được cập nhật:

  • Phần trăm phạm vi tiếp cận
  • Quy mô người sử dụng
  • Chỉ số "Tỷ lệ tiếp cận mục tiêu" (TRP) và "Chi phí cho mỗi tỷ lệ (tiếp cận mục tiêu)" (CPP)

Quy mô người sử dụng không ảnh hưởng đến số người mà kế hoạch truyền thông của bạn có thể tiếp cận. Tổng phạm vi tiếp cận của kế hoạch có thể lớn hơn một quy mô người dùng nhất định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false