Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu: Định nghĩa

Số người trong nhóm đối tượng mục tiêu đã xác định của chiến dịch mà bạn dự kiến sẽ tiếp cận. Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu dựa trên độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý của đối tượng mục tiêu.

Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu là số người tuyệt đối trong nhóm đối tượng mục tiêu đang được chiến dịch tiếp cận, trong khi tỷ lệ tiếp cận đúng mục tiêu là tỷ lệ phần trăm của nhóm đối tượng nhân khẩu học (dựa trên số liệu điều tra dân số) mà chiến dịch đang tiếp cận. Bạn có thể tính toán phần trăm phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu bằng cách chia phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu nhóm nhân khẩu học cho số lượng đối tượng đúng mục tiêu trong nhóm nhân khẩu học đó.

Ví dụ

Giả sử quảng cáo của bạn đã tiếp cận tổng cộng 5 triệu người ở Texas trong tổng số khoảng 30 triệu người sống ở Texas. Phần trăm phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu của bạn sẽ là 16,7%.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố