Chế độ xem liên kết

Một trong hai cách để xem dữ liệu tiện ích của bạn trong trang tiện ích.

Lưu ý rằng bất kỳ khi nào tạo tiện ích, chẳng hạn như tiện ích chú thích hoặc tiện ích đoạn nội dung có cấu trúc, bạn có thể liên kết tiện ích đó với bất kỳ nhóm quảng cáo hay chiến dịch nào hoặc toàn bộ tài khoản. Điều này có nghĩa là một tiện ích có thể có nhiều liên kết.

Trong chế độ xem liên kết, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một liên kết của tiện ích, bao gồm nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản được liên kết mà tiện ích đó được liên kết với. Nếu một tiện ích được liên kết với nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, tiện ích này sẽ được liệt kê nhiều lần. Sử dụng chế độ xem liên kết để so sánh một tiện ích đang hoạt động như thế nào từ một liên kết so với liên kết tiếp theo. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa các liên kết bằng cách đánh dấu hộp bên cạnh các liên kết bạn muốn thay đổi, rồi sử dụng menu thả xuống ThêmChỉnh sửa.

Để xem dữ liệu tiện ích không có thông tin chi tiết về liên kết, hãy chuyển sang chế độ xem tiện ích.

Tìm hiểu thêm
Giới thiệu về tiện ích
Đo lường hiệu suất tiện ích quảng cáo

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?