Mẫu theo dõi: Định nghĩa

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Bạn có thể sử dụng các tham số URL để tùy chỉnh URL cuối cùng của mình. Khi một quảng cáo được nhấp, thông tin này sẽ được sử dụng để tạo URL trang đích của bạn.

  • Mẫu theo dõi ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng.
  • Nếu bạn xác định nhiều mẫu theo dõi ở các cấp khác nhau, mẫu cụ thể nhất sẽ được sử dụng.
  • Mẫu theo dõi từ khóa là mẫu cụ thể nhất, tiếp đến là quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch, sau đó là tài khoản.
  • Bạn có thể xem mẫu theo dõi nào được áp dụng trong cột Nguồn mẫu theo dõi.
  • Với tính năng theo dõi song song, việc sử dụng HTTP trong trường này có thể làm gián đoạn các hệ thống đo lường/chuyển hướng lần nhấp của bạn: 
    • Mặc dù chúng tôi không có quyền kiểm soát các hoạt động chuyển hướng sau đó, nhưng AdWords sẽ luôn sử dụng HTTPS cho lệnh gọi theo dõi đầu tiên nếu không được nhập như vậy.
    • Tất cả các URL chuyển hướng sau đó cần phải là HTTPS. Các hoạt động chuyển hướng cũng cần phải ở phía máy chủ.

Liên kết liên quan

Giới thiệu về tính năng theo dõi trong Google Ads

Thiết lập theo dõi với thông số ValueTrack

Tạo thông số tùy chỉnh cho tính năng theo dõi nâng cao

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố