Thanh toán tự động

Thanh toán tự động là một tùy chọn cài đặt thanh toán trong Google Ads. Khi sử dụng tùy chọn cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí quảng cáo, sau đó các chi phí quảng cáo đó sẽ tự động được tính phí cho phương thức thanh toán chính của bạn.

Nếu sử dụng tùy chọn thanh toán tự động, bạn sẽ bị tính phí cho chi phí quảng cáo của mình sau 30 ngày kể từ lần tính phí tự động cuối cùng hoặc bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến số tiền được xác định trước được gọi là ngưỡng thanh toán, tùy vào điều kiện nào đến trước.

Ngưỡng thanh toán

Là số tiền chi phí mà khi đạt đến sẽ kích hoạt quá trình bạn bị tính phí cho các chi phí đó. Số tiền này bắt đầu từ số tiền đã đặt mà bạn có thể tìm thấy trên trang Tóm tắt thanh toán và sẽ tự động tăng lên nếu chi phí của bạn đạt đến số tiền này trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán 30 ngày.

  • Khi chi phí tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng đó trước thời hạn 30 ngày, ngưỡng của bạn sẽ được nâng lên. Điều này có thể xảy ra một vài lần cho đến khi tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng cuối cùng. Số tiền của ngưỡng tùy thuộc vào tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn.
  • Số tiền bạn sẽ bị tính phí có thể hơi cao hơn ngưỡng nếu tài khoản của bạn tích lũy chi phí rất nhanh chóng. Bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong một tháng nếu tài khoản của bạn liên tục đạt đến ngưỡng thanh toán trong thời gian đó.
  • Chúng tôi sẽ không gửi email hoặc thông báo cho bạn khi ngưỡng thanh toán tăng, nhưng bạn luôn có thể tìm thấy ngưỡng hiện tại của mình bằng cách chuyển đến trang Tóm tắt thanh toán. Để xem ngưỡng hiện tại của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Bạn sẽ truy cập trang Tóm tắt, trong đó hiển thị chi phí tích lũy kể từ lần thanh toán cuối cùng của bạn. Hãy tìm số tiền trong ngưỡng của bạn dưới thanh tiến trình.

Tìm hiểu lý do bạn bị tính phí
Xem bài viết về thanh toán tự động
Xem bài viết về các vấn đề với chi phí

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố