Thanh toán tự động

Thanh toán tự động là một chế độ cài đặt thông tin thanh toán trong Google Ads. Khi sử dụng chế độ cài đặt này, chi phí quảng cáo của bạn sẽ được tích luỹ. Sau đó, chúng sẽ được tự động thanh toán bằng phương thức thanh toán chính mà bạn đã chọn.

Nếu sử dụng phương thức thanh toán tự động, bạn sẽ bị tính phí cho chi phí quảng cáo bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước (còn gọi là ngưỡng thanh toán) và vào ngày đầu tiên của tháng.

Bạn có thể chuyển đổi chế độ cài đặt thông tin thanh toán cho tài khoản, từ thanh toán Tự động sang thanh toán Thủ công và ngược lại, trong phần Cài đặt thanh toán của tài khoản. Chỉ những quốc gia có thể sử dụng phương thức thanh toán Thủ công mới có lựa chọn chuyển đổi từ phương thức thanh toán Tự động sang Thủ công. Nếu hiện đang sử dụng phương thức thanh toán Thủ công nhưng phương thức này không còn áp dụng ở quốc gia của bạn, thì bạn chỉ có thể chuyển sang phương thức thanh toán Tự động và không thể chuyển về phương thức thanh toán Thủ công được nữa. Tìm hiểu thêm về phạm vi sử dụng phương thức thanh toán Thủ công

Cách thay đổi chế độ cài đặt thông tin thanh toán:

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh toán Biểu tượng thanh toán, rồi chọn Cài đặt.
 2. Mở mục "Cách thức thanh toán", rồi nhấp để mở "Các lựa chọn thanh toán thay thế" để xem các lựa chọn khác dành cho bạn.
 3. Nhấp vào Chuyển sang phương thức thanh toán thủ công, rồi làm theo các bước trong cửa sổ bật lên để xác nhận thay đổi.

Nếu có nhiều tài khoản Google Ads, bạn có thể sẽ không sử dụng được tính năng này cho tất cả các tài khoản đó.

Ngưỡng thanh toán

Khi chi phí phân phát quảng cáo đạt đến một số tiền nhất định (được gọi là ngưỡng thanh toán), thì những chi phí đó sẽ được tự động tính vào phương thức thanh toán của bạn. Bạn có thể tìm thấy ngưỡng thanh toán cho tài khoản của mình trên trang "Tóm lược thanh toán", và ngưỡng thanh toán sẽ tự động tăng lên nếu chi phí đạt đến số tiền này trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán hằng tháng.

Ngưỡng và thời hạn thanh toán vào ngày đầu tiên của tháng

 • Khi chi phí tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng trước khi tháng đó kết thúc, ngưỡng thanh toán của bạn sẽ tăng lên. Điều này có thể xảy ra một vài lần cho đến khi tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng cuối cùng. Số tiền của ngưỡng tuỳ thuộc vào tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn. Google cũng có thể cập nhật (giảm hoặc tăng) số tiền của ngưỡng vì những lý do tách biệt với chi phí của tài khoản.
 • Số tiền bạn bị tính phí có thể hơi cao hơn ngưỡng nếu tài khoản của bạn tích luỹ chi phí quá nhanh. Bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong một tháng nếu tài khoản liên tục đạt đến ngưỡng thanh toán trong thời gian đó.
 • Bạn sẽ không nhận được email hoặc thông báo khi ngưỡng thanh toán tăng lên. Tuy nhiên, bạn có thể xem ngưỡng thanh toán hiện tại bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang "Tóm lược thanh toán". Để xem ngưỡng thanh toán hiện tại, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán". Bạn sẽ thấy số tiền của ngưỡng trong thẻ "Lần thanh toán tự động tiếp theo".

Dựa trên tần suất tính phí hằng tháng, một số khách hàng có thể tăng ngưỡng thanh toán lên mức cao hơn số tiền tối đa được đặt tự động. Chế độ cài đặt này sẽ giúp giảm số lần tính phí hằng tháng cho những người dùng đang bị tính phí nhiều lần mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền thanh toán mỗi lần sẽ cao hơn.

Để xem lựa chọn này đã được bật trong tài khoản của bạn hay chưa, cũng như để thay đổi giá trị của ngưỡng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh toán Biểu tượng thanh toán, rồi chọn Cài đặt.
 2. Mở mục "Cách thức thanh toán", rồi nhấp vào đường liên kết Chỉnh sửa ngưỡng để xem số tiền được đề xuất cho ngưỡng và cập nhật giới hạn của ngưỡng.
 3. Để đặt ngưỡng thanh toán theo số tiền được đề xuất, hãy nhấp vào Sử dụng số tiền đề xuất, rồi nhấp vào Lưu.
 4. Bạn cũng có thể đặt bất kỳ số tiền nào khác cho ngưỡng thanh toán trong phạm vi giá trị được đề xuất, rồi nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Một số khách hàng ở Hoa Kỳ có thể thấy ngưỡng của họ tự động tăng lên từ tháng 11 năm 2022. Việc này sẽ giúp giảm bớt chi phí mỗi tháng.

Khách hàng có thể chọn không sử dụng tính năng này và ngưỡng thanh toán sẽ tự động tăng lên trong tương lai.

Cách chọn không tham gia thử nghiệm:

 1. ​Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh toán Biểu tượng thanh toán, rồi chọn Cài đặt.
 2. Mở mục "Cách thức thanh toán", rồi nhấp vào đường liên kết Chỉnh sửa ngưỡng để cập nhật giới hạn của ngưỡng.
 3. Chọn số tiền khác cho ngưỡng của bạn hoặc đánh dấu vào hộp "Chọn không tự động tăng ngưỡng" trong tương lai.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính