Tham số URL

Một cách để chuyển thông tin về nhấp chuột thông qua URL của nhấp chuột đó.

Bạn có thể chèn tham số URL vào URL của mình để URL theo dõi thông tin về nhấp chuột. Tham số URL được tạo thành từ khóa và giá trị được tách riêng bằng dấu bằng (=) và được kết hợp bằng ký hiệu và (&). Tham số đầu tiên luôn đứng sau dấu chấm hỏi trong URL. Ví dụ: http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Có hai loại tham số URL mà bạn có thể sử dụng trong mẫu theo dõi hoặc tham số tùy chỉnh của quảng cáo:

  1. Tham số sửa đổi nội dung truyền thông tin đến trang đích và phải được đặt riêng trong URL cuối cùng. Ví dụ: http://example.com?productid=1234 sẽ đưa người nào đó trực tiếp đến trang của sản phẩm 1234 trên trang web của bạn.
  2. Tham số theo dõi truyền thông tin về nhấp chuột cho tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn trong mẫu theo dõi. Có hai loại tham số theo dõi:
    • Tham số tùy chỉnh thể hiện giá trị do nhà quảng cáo xác định có thể được đặt trong mẫu theo dõi. Ví dụ: bạn có thể xác định {_campaign}=branding hoặc {_campaign}=leads trong các tham số tùy chỉnh của chiến dịch và đặt mẫu theo dõi tài khoản của mình thành {lpurl}?source_campaign={_campaign} Tìm hiểu thêm
    • Tham số ValueTrack thể hiện giá trị trong tham số URL (ví dụ: “{network}” trong tham số URL “network={network}”). Tham số {network} sẽ ghi lại mạng mà từ đó nhấp chuột đến (Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị) trong URL trang đích của quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm

Tham số URL có neo và các phân đoạn AJAX

Cho dù bạn đang sử dụng URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc tham số URL khác để theo dõi, cần lưu ý đến các neo tác động (#) và phân đoạn AJAX (#!) có trên URL. Nếu bạn sử dụng một neo hoặc phân đoạn AJAX trong URL cuối cùng và mẫu theo dõi gắn thêm thông số vào cuối URL cuối cùng thì bạn phải đặt tất cả các tham số theo dõi vào URL cuối cùng. Lý tưởng là các tham số này sẽ bắt đầu bằng thẻ {ignore} trong URL cuối cùng. Bất cứ khi nào bạn sử dụng tham số {ignore} trong URL cuối cùng chứa # hoặc #! trong khi thu thập dữ liệu, Google Ads sẽ coi mọi nội dung giữa tham số {ignore} và hoặc #! là thông tin theo dõi. 

Ví dụ

URL cuối cùng: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Mẫu theo dõi: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Liên kết có liên quan

Quản lý theo dõi và chuyển hướng trong tùy chọn URL

Theo dõi số nhấp chuột với ValueTrack

Kiểm tra trang đích của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố