Trang chuyển đổi

Trang trên trang web của bạn mà mọi người tiếp cận sau khi thực hiện hành động có giá trị, như trang xác nhận mua hàng.

  • Mọi người phải tiếp cận trang này trên trang web của bạn chỉ sau khi hoàn tất chuyển đổi, một hành động như mua hàng hoặc đăng ký mà bạn xem là có giá trị cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ về trang chuyển đổi có thể bao gồm một trang xác nhận hoặc trang cảm ơn khách hàng.
  • Khi bạn sử dụng theo dõi chuyển đổi, trang chuyển đổi mà bạn chọn sẽ là nơi bạn thêm thẻ chuyển đổi mà Google cung cấp.
  • Bạn có thể theo dõi số trang chuyển đổi theo ý muốn, nhưng hãy đảm bảo rằng khách hàng chỉ có thể truy cập vào từng trang trong số các trang đó sau khi thực hiện hành động mong muốn trên trang web của bạn như thực hiện việc mua hàng hoặc đăng ký bản tin.

Giới thiệu về Theo dõi chuyển đổi

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false