Tỷ lệ nhấp (CTR): Định nghĩa

Tỷ lệ cho biết tần suất những người nhìn thấy quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí về sản phẩm của bạn đã nhấp vào quảng cáo đó. Có thể dùng tỷ lệ nhấp (CTR) để đánh giá mức độ hiệu quả của các từ khóa và quảng cáo, cũng như trang thông tin miễn phí.

  • CTR là số lượt nhấp mà quảng cáo nhận được chia cho số lượt hiển thị quảng cáo: số lượt nhấp ÷ số lượt hiển thị = CTR. Ví dụ: nếu bạn có 5 lượt nhấp và 100 lượt hiển thị, thì CTR sẽ là 5%.
  • Mỗi quảng cáo, trang thông tin và từ khóa sẽ có CTR riêng mà bạn có thể thấy trong tài khoản của mình.
  • CTR cao là một chỉ báo tốt, nó cho biết rằng người dùng thấy quảng cáo và trang thông tin của bạn hữu ích và phù hợp. CTR cũng đóng góp vào CTR dự kiến của từ khóa, chỉ số này là một thành phần của Thứ hạng quảng cáo. Xin lưu ý rằng CTR tốt có liên quan đến nội dung bạn đang quảng cáo và mạng bạn đang.
  • Bạn có thể dùng CTR để đánh giá xem những quảng cáo, trang thông tin và từ khóa nào mang lại hiệu quả cho bạn cũng như những quảng cáo, trang thông tin và từ khóa cần cải thiện. Từ khóa, quảng cáo và trang thông tin càng liên quan đến nhau và càng liên quan đến doanh nghiệp của bạn, thì khả năng người dùng nhấp vào quảng cáo hoặc trang thông tin của bạn sau khi họ tìm kiếm theo cụm từ khóa của bạn càng cao.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính