CPC nâng cao (ECPC): Định nghĩa

Là chiến lược giá thầu điều chỉnh chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) để giúp tối đa hoá số lượt chuyển đổi hoặc giá trị lượt chuyển đổi. ECPC kết hợp chiến lược đặt giá thầu thủ công với chiến lược Đặt giá thầu thông minh như CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu. Chiến lược này tăng giá thầu thủ công của bạn trong trường hợp dường như có nhiều khả năng dẫn đến lượt bán hàng hoặc lượt chuyển đổi khác trên trang web của bạn, đồng thời giảm giá thầu cho các trường hợp dường như ít có khả năng dẫn đến lượt chuyển đổi. Bạn cũng có thể thử nghiệm ECPC cùng với hệ thống đặt giá thầu của bên thứ ba để có tính năng Đặt giá thầu thông minh ở mức độ giới hạn.

Khi bạn đặt ECPC để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi:

  • ECPC sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện, dựa trên khả năng lượt nhấp dẫn đến lượt chuyển đổi.
  • ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn với chi phí mỗi lượt chuyển đổi tương đương hoặc thấp hơn.

Khi bạn đặt ECPC để tối ưu hoá cho giá trị lượt chuyển đổi:

  • ECPC sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện dựa trên khả năng lượt nhấp đó dẫn đến lượt chuyển đổi và giá trị lượt chuyển đổi tương ứng. Tìm hiểu thêm về giá trị lượt chuyển đổi
  • ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi có giá trị cao hơn với chi phí mỗi lượt chuyển đổi tương đương hoặc thấp hơn.
  • Chiến lược ECPC cho giá trị chuyển đổi chỉ có thể sử dụng cho Chiến dịch tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính