Nguồn dữ liệu

Một sản phẩm đã kết nối, tệp được nhập hoặc dịch vụ tích hợp với bên thứ ba (ví dụ như BigQuery).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính