Giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí: Định nghĩa

Giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí ước tính lợi tức đầu tư. Để tính toán giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí, hãy áp dụng công thức bên dưới.

Giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí = Giá trị lượt chuyển đổi / chi phí

Tìm hiểu cách Hiểu dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính