Mã thẻ: Định nghĩa

Mã thẻ là giá trị nhận dạng mà bạn đặt trên trang của mình để tải một thẻ Google nhất định. Ví dụ về mã thẻ: GT-XXXXXXXXX, G-XXXXXXXXX và AW-XXXXXXXXX. Một thẻ Google có thể có nhiều mã thẻ.

Thay vì phải quản lý nhiều thẻ cho các tài khoản sản phẩm khác nhau của Google, bạn có thể dùng thẻ Google trên toàn bộ trang web của mình và kết nối thẻ này với nhiều đích đến.

Mã thẻ hiển thị ở bên trái trong mục "Thẻ Google" của tài khoản Google Ads hoặc Google Analytics. Một thẻ có thể có nhiều mã thẻ. Đôi khi, nhiều mã thẻ sẽ hiển thị sau khi bạn kết hợp các thẻ. Mã đầu tiên là mã "chính", nhưng các mã này có thể sử dụng thay thế cho nhau khi bạn thêm thẻ Google vào trang web của mình. Các mã thẻ hiện có sẽ không thay đổi nếu bạn xoá một đích đến.

Hình minh họa vị trí của Mã thẻ trên thẻ Google.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính