Chi phí phân phát: Định nghĩa

Chi phí phân phát là chi phí của tất cả các lượt nhấp hoặc lượt hiển thị mà chiến dịch nhận được.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố