Om kolumnerna i statistiktabellen

Kolumnerna i statistiktabellerna innehåller en mängd information om ditt konto. Kolumnalternativen varierar beroende på vilken statistiktabell du använder. Du kan välja vilka kolumner du vill se och flytta och spara dem i den ordning du föredrar. På så sätt ser du snabbt och enkelt den viktigaste informationen i statistiktabellen.

I denna artikel får du en översikt över vanliga kolumner och kolumner som bara är tillgängliga när du visar en särskild uppsättning data.

Tips

Du kan jämföra resultat för olika datumintervall och visa resultaten i kolumnerna i statistiktabellen. Läs om hur du jämför resultat för två tidsperioder.

Vanliga kolumner

Vissa kolumner finns på de flesta sidor i ditt Google Ads-konto.

Rekommenderade kolumner

Google Ads kan ibland rekommendera kolumner som läggs till i statistiktabellerna baserat på dina kampanjinställningar. Dessa kolumner väljs utifrån olika faktorer, som konverteringar, inriktningsinställningar, budstrategi och annat. Du kan lägga till och ta bort rekommenderade kolumner som du själv vill, eller välja bort funktionen helt från kampanjen. Läs mer i Lägga till och ta bort rekommenderade kolumner i statistiktabellen.
Kolumnen Status

I kolumnen Status på sidorna Kampanjer och Annonsgrupper visas aktuell status för enskilda kampanjer eller annonsgrupper och om de är pausade, borttagna, begränsade av budget eller annat.

 • I kolumnen Status på sidan Annonser och tillägg ser du om din annons visas eller inte. Om den inte visas anges om den är pausad, borttagen eller inte godkänd.
 • I Kolumnen Status på sidan Sökord ser du om enskilda sökord kan leda till att annonser visas eller om kampanjen eller annonsen är pausad, borttagen, inte godkänd eller något annat.

Läs mer om status för kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord statuses.

Kolumnen Resultat

Statistiktabellen innehåller följande resultatkolumner som standard:

 • Klick – När någon klickar på din annons, till exempel på den blå rubriken i en textannons, räknas det som ett klick.
 • Exponeringar – En exponering räknas varje gång din annons visas på en sökresultatsida eller annan webbplats i Googles nätverk. Visningar förkortas som Visn.
 • CTR – Hur ofta personer som ser din annons också klickar på den. CTR kan användas som mått på hur effektiva dina sökord och annonser är.
 • Gen. CPC – Beloppet du betalar för dina annonser dividerat med totalt antal klick.
 • Gen. CPM – Det genomsnittliga belopp du debiteras per tusen exponeringar av din annons (om du använder CPM-budgivning).
 • Kostnad – Dina totala utgifter för alla interaktioner, som klick på textannonser och visningar av videoannonser.

Resultatkolumner för alla kampanjer

När du visar flera kampanjtyper samtidigt ser du ytterligare rapportkolumner för flera kampanjer: Interaktioner, Interaktionsfrekvens och Genomsnittlig kostnad. I de här kolumnerna visas de viktigaste mätvärdena som är relevanta för varje kampanjtyp, så att du snabbt kan mäta hur effektivt dina annonser uppfyller dina annonseringsmål. I kolumnen Interaktioner visas till exempel antalet klick för en sökkampanj, antalet videovisningar för en videokampanj och så vidare. Läs mer om interaktioner.

Konverteringskolumner

Om du har ställt in konverteringsspårning på din webbplats hittar du information om konverteringsresultatet i denna kolumn. Håll muspekaren över frågetecknet Frågetecken högst upp i varje kolumn om du vill se en definition.

Attributionskolumner

Den här kolumnen kan hjälpa dig att förstå sökordens roll i sökningarna på Google.se som leder till konverteringar. Ofta tillskrivs det ”senaste klicket” före en konvertering hela värdet, eftersom det är det klicket som direkt leder till den önskade försäljningen, förvärvet eller registreringen. Men det finns också bidragande sökord som kan ha väglett kunderna till konverteringen. Data om assisterade konverteringar från attributionsrapporterna kan ge dig en mer fullständig bild av hur de enskilda sökorden bidrog till konverteringarna. Precis som när det gäller konverteringskolumnerna måste du ha aktiverat konverteringsspårning på webbplatsen för att kunna se information om assisterade konverteringar.

Attributkolumner

Statistiktabellen innehåller följande attributkolumner som standard:
 • Budstrategi: Den budstrategi du har valt för dina sökord, annonsgrupper och kampanjer. Om din kampanj till exempel använder manuell CPC-budgivning visas ”CPC” i denna kolumn. Om kampanjen körs med automatisk budgivning visas ”Automatiskt” i kolumnen. Tillägget ”(förbättrad)” innebär att Google Ads justerar ditt högsta CPC-bud så att det ska nå ditt mål, till exempel maximering av konverteringar.
 • Budstrategi: Den automatiska portföljbudstrategi du har valt för dina sökord, annonsgrupper och kampanjer. I denna kolumn ser du namnet på den flexibla budstrategin. Om du inte använder en flexibel budstrategi visas ett streck (–).

Kolumner med samtalsinformation

Dessa kolumner innehåller rapportinformation om samtal från annonser som visar Googles vidarekopplingsnummer på stationära/bärbara datorer, surfplattor och smartphones. Du hittar dessa kolumner på sidorna Annonsgrupper och Kampanjer. Ta reda på vilken statistik som kan visas i kolumnen Samtalsuppgifter.

Kolumner som endast visas på särskilda sidor

Vissa kolumner finns bara på särskilda sidor i ditt Google Ads-konto. Där kan du se följande information om ditt resultat:

% aktiva (endast Shopping)

Kolumnen % aktiva visar det aktuella antalet aktiva produkter i din produktgrupp dividerat med det aktuella antalet produkter som har skickats in för produktgruppen. Denna kolumn kan ge en uppfattning om hur din produktdata och dina kampanjinställningar påverkar produktgruppens resultat.

Beskrivning

Om en produkt ska vara aktiv måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.

Om en produkt inte är aktiv kan inte den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om produktgruppen är inställd på Utesluten är 0 % av dina produkter aktiva. Det innebär att ingen av produkterna kan visas.

Felsökning

Du kan använda kolumnen Produktstatus på sidan Produkter för att ta reda på varför en enskild produkt är inaktiv. Nedan kan du läsa om några vanliga orsaker och vad du kan göra.

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
% godkända (endast Shopping)

Kolumnen % godkända visar det aktuella antalet godkända produkter i produktgruppen dividerat med det aktuella antalet produkter som har skickats in för produktgruppen. Denna kolumn kan ge en uppfattning om hur din produktdata påverkar produktgruppens resultat.

Beskrivning

För att en produkt ska godkännas måste den ha godkänts i ditt Merchant Center-konto. Godkända produkter uppfyller våra policy- och datakvalitetskrav.

Om en produkt inte är godkänd kan den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om en produktgrupp innehåller 80 överförda produkter och 60 av dem är godkända, är 75 % av dina produkter godkända. Det innebär att 25 % av produkterna inte kan visas.

Felsökning

Det finns flera orsaker till att en produkt inte blir godkänd. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

% klara att visas (endast Shopping)

% klara att visas anger antalet produkter som är klara att visas i produktgruppen dividerat med antalet produkter som har skickats in för produktgruppen. Denna kolumn kan ge en uppfattning om hur din produktdata och dina kampanjinställningar påverkar produktgruppens resultat.

Beskrivning

Om en produkt ska vara klar att visas måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.
 • Produkten är klar att visas. Produkten finns i lager.

Om en produkt inte är klar att visas kommer den inte att synas, vilket kan leda till minskad trafik. Produkter som är klara att visas kan användas i annonsauktionen, men det finns inga garantier för att de får några visningar eller klick. Om en produkt är klar att visas men inte får några visningar kan detta bero på att budet är för lågt, att budgeten är begränsad eller att väldigt få användarsökningar kan matchas. Om det är få användarsökningar som kan matchas kan du överväga att lägga till mer information i produktrubriken och beskrivningen.

Exempel

Om din produktgrupp innehåller tio inskickade produkter men fyra av dem inte finns i lager betyder detta att 60 % av dina produkter är klara att visas. Det innebär att 40 % av dina produkter inte visas i annonser.

Felsökning

Du kan använda kolumnen Produktstatus på sidan Produkter för att ta reda på varför en enskild produkt inte är klar att visas. Nedan kan du läsa om några vanliga orsaker och vad du kan göra.

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
 • Din produkt finns inte i lager. Du anger produktens tillgänglighet med hjälp av attributet tillgänglighet i produktdatan. Om produktens tillgänglighet är inställd på ej i lager är produkten inte klar att visas. När produkten kan säljas igen ser du till att uppdatera produktens attribut för att visa att den nu finns i lager. Läs mer om attributet tillgänglighet.
% visade

Denna kolumn anger hur stor procentandel av tiden som din annons har visats i förhållande till de övriga aktiva annonserna i samma annonsgrupp. Kolumnen finns bara på sidan Annonser och tillägg.

Tips

För att resultatet ska bli korrekt när du jämför detta mätvärde för två annonser måste du ändra datumintervallet till en tidsperiod då båda annonserna visades.

Det är normalt att procentandelen visade annonser eller antalet exponeringar av varje annons i annonsgruppen skiljer sig åt. Följande faktorer påverkar hur ofta en viss annons visas:

 • Annonsväxling

  Som standard är alla kampanjer inställda för optimerad annonsvisning. Det innebär att en annons med högre klickfrekvens (CTR) visas oftare än de övriga annonserna i annonsgruppen. Detta system gynnar automatiskt annonser med bättre resultat som leder mer trafik till din webbplats.

  Du kan välja bort optimerad annonsvisning om du vill att Google Ads-systemet ska växla mellan annonserna med relativt jämn fördelning. Kom i så fall ihåg att annonserna ändå kan få olika annonsvisningsprocent eller antal exponeringar. Det beror på att Google Ads-systemet tar hänsyn till annonsens kvalitetsresultat när annonsen rankas på en sökresultatsida. En annons med högt kvalitetsresultat kan visas på den första sidan med sökresultat, där den registreras som en exponering varje gång den visas. En annons med lågt kvalitetsresultat kan å andra sidan visas på den andra sidan med sökresultat, där den bara registreras som en exponering om användaren klickar sig vidare till den sidan.

 • Tid

  Om en annons skapas sent på dagen har den lägre annonsvisningsprocent vid slutet av dagen än de befintliga annonserna. Skillnaden minskar över tid.

 • Godkännandestatus

  Om en annons inte har granskats och godkänts visas den bara på Google. Om annonsen inte har börjat få exponeringar i Googles nätverk får den en lägre annonsvisningsprocent.

Aktiv budjust.

Aktiv budjustering är den typ av budjustering du använder. Om du till exempel använder mobilbudsjustering visas ”Enhet”. Du kan höja eller sänka dina bud när du vill lägga mer eller mindre konkurrenskraftiga bud utifrån bland annat enhet, plats och tidpunkt. Budjusteringarna ger dig större kontroll över var och när din annons visas.

Annons-id

Den enskilda annonsens id-nummer.

Annonstyp

I denna kolumn anges vilken typ av annons som visas: text, bild, mobil eller video.

Budsimulator

Denna kolumn visar en uppskattning av hur olika budändringar kan påverka din trafik i söknätverket varje vecka. Uppskattningarna uppdateras vanligtvis en gång om dagen och visar aktiviteten i ditt konto under de senaste sju dagarna, från och med dagen då beräkningen gjordes. Budsimulatorkolumner finns på sökords- och kampanjnivå för enhetsbudjusteringar. Du hittar mer information om dem i avsnitten nedan.

Om det står ”--” i kolumnen innebär det att det inte fanns tillräckligt med data för att beräkna en uppskattning under de senaste sju dagarna.

Budsimulatorkolumnerna visar uppskattningar av hur dina tidigare annonsresultat kunde ha påverkats om du hade valt andra bud. De är inte avsedda som förslag eller garantier för framtida annonsresultat. Kolumnerna visar inga uppskattningar för kampanjer som använder automatisk CPC-budgivning eller Mål-CPA, eller för kampanjer som regelbundet förbrukar hela sin dagliga budget.

Kolumner i budsimulatorn för sökord

Kolumnerna för budsimulatorer med kampanjer i söknätverket och Display-nätverket finns på sidan Sökord.

I kolumnen Högsta CPC-basbud visas de bud som Google Ads använde för att göra klick- och kostnadsuppskattningar för de andra budsimulatorkolumnerna. Titta i denna kolumn i stället för i kolumnen Högsta CPC-bud när du utvärderar resultaten i budsimulatorn. Ditt befintliga högsta CPC-bud kan ha ändrats sedan Google Ads gjorde beräkningarna.

Kolumner för enhetsbudjustering på kampanjnivå

Du kan också se budsimulatorkolumner för enhetsbudjusteringar på kampanjnivå. Du hittar kolumnerna på fliken Enheter på fliken Inställningar.

Kolumnen Basbudjust. visar budjusteringen som Google Ads använde för att beräkna uppskattningarna i de övriga budsimulatorkolumnerna. Titta i denna kolumn när du utvärderar resultaten från budsimulatorn. Din befintliga budjustering kan ha ändrats sedan Google Ads gjorde beräkningarna.

Beräkningarna i dessa budsimulatorkolumner utgår från att alla budjusteringar på annonsgruppsnivå har tagits bort.

Läs mer om budsimulatorer.

Klickandel

Klickandel är de klick du har fått i Söknätverket dividerat med det uppskattade högsta antal klick du hade kunnat få.

Det högsta antal klick du kan få beror på hur synliga dina annonser är och hur många annonser du visar för en sökfråga. Dessa två faktorer påverkas av flera andra faktorer, bland annat ditt bud, den totala annonskvaliteten och hur relevanta annonserna är.

Denna kolumn finns på sidan Produktgrupper. Läs mer om klickandel.

Kostnad

I denna kolumn visas de totala kostnader som en kampanj har samlat på sig under den valda tidsperioden.

Kolumnen finns bara på sidan Kampanjer.

Högsta CPC som standard

Standardvärdet för högsta kostnad per klick (högsta CPC) är det högsta belopp du är villig att betala för ett klick. Ditt högsta CPC-bud anges på annonsgruppsnivå, men du kan åsidosätta det genom att ange specifika högsta CPC-bud för enskilda sökord. Observera att du aldrig betalar mer än ditt högsta CPC och ofta betalar du mindre. Du kan se det genomsnittliga beloppet du betalar för klick i kolumnen Gen. CPC.

Du kanske ser tillägget ”automatiskt” eller ”(förbättrad)” bredvid dina bud. De betyder följande:

 • Automatiskt: Budet som visas i kolumnen anges automatiskt i Google Ads. Texten ”Automatiskt” visas om kampanjen körs med exempelvis automatisk budgivning eller portföljbudstrategin Mål-ROAS. Observera att dessa budbelopp inte kan redigeras.
 • Förbättrad: Detta innebär att Google Ads-systemet justerar budet som visas i varje enskild auktion för att du ska nå målet för den aktuella budstrategin, till exempel få så många konverteringar som möjligt för Förbättrad CPC, eller största möjliga konverteringsvärde för Mål-ROAS. För varje sökord i annonsgruppen som använder standardbudet försöker Google Ads ange bud som motsvarar ett genomsnitt av budet som visas.

Tänk på att buden kan vara både automatiska och förbättrade för vissa budstrategier, som Mål-ROAS. Med Mål-ROAS används inte budet som visas vid auktioner i Display-nätverket.

Kolumnen Högsta CPC finns som standard bara på sidan Annonsgrupper.

Effektiv högsta CPC (endast Shopping)

I Shopping-kampanjer använder du produktgrupper för att ange bud på dina produkter. Du kan kontrollera budet för varje produkt i kolumnen Effektiv högsta CPC på sidan Produkter. Effektiv högsta CPC är det bud som används i annonsauktionen för rangordning av dina produkter. Det är det högsta budet för en enskild produkt i den kampanj eller annonsgrupp du har valt, där även kampanjprioriteringar ingår i bedömningen.

Beskrivning

Effektiv högsta kostnad per klick (CPC) är det högsta bud du är villig att lägga på en enskild produkt i annonsgruppen. Om en produkt utesluts eller om kampanjen eller annonsgrupperna inte är aktiverade visas ”--” i stället för ett högsta CPC-budbelopp.

Värdet som visas innefattar inte följande kampanjinställningar:

 • Budjusteringar. Detta innebär att du kan höja budet utifrån de budjusteringar du har angett. Om du till exempel har lagt en budjustering för mobila enheter på 300 %, kan ditt effektiva högsta CPC på 10 kronor öka till 30 kronor när du lägger bud på mobilannonser. Läs mer om budjusteringar

Exempel

Du har kampanjen Skor med produkten Sportskor i två annonsgrupper. En annonsgrupp använder ett högsta CPC-bud på 12 kronor för ”snabba gympaskor” medan den andra annonsgruppen använder ett bud på 30 kronor. När du tittar på ”Snabba gympaskor” på sidan Produkter i kampanjen visas ett effektivt högsta CPC på 30 kronor, eftersom det är det högsta bud du är villig att bjuda på alla annonsgrupper som innehåller ”Snabba gympaskor”.

Uppsk. förstasidesbud/Uppsk. bud för visning överst på sidan/Ber. förstapositionsbud

Mätvärdena Uppsk. förstasidesbud, Uppsk. bud för visning överst på sidan och Ber. förstapositionsbud motsvarar ungefär det CPC-bud (kostnad per klick) som krävs för att annonsen ska visas på den första sidan, högst upp på sidan eller på den första annonspositionen i Googles sökresultat när en sökterm matchar ditt sökord exakt. Uppskattningarna baseras på kvalitetsresultatet och den aktuella konkurrensen om sökordet bland annonsörerna.

I undantagsfall kan det hända att Uppsk. bud för visning högst upp överstiger 100 USD. Sådana bud visas som >=US$100. Om du använder en annan valuta än dollar när du visar Uppsk. bud för visning högst upp och Ber. förstapositionsbud visas en liknande kommentar med motsvarande belopp i den valda valutan.

Observera att uppskattningarna inte innebär en garanterad placering. Annonsens position påverkas av många faktorer, som andra annonsörers aktivitet, användarnas sökaktivitet, dina kontoinställningar och din kontoaktivitet, till exempel budgetändringar. Det innebär att din annons kanske inte visas på första sidan eller högst upp på sidan trots att du uppfyller kriterierna.

Dessa kolumner finns bara på sidan Sökord.

Slutlig webbadress

Denna kolumn finns bland annat på sidan Sökord. Om du anger en slutlig webbadress på sökordsnivå får den högre prioritet än den slutliga webbadress du har angett för varje annons. Anta att du väljer följande:

 • Annonsens slutliga webbadress: www.example.com
 • Sökordets slutliga webbadress: www.example.com/fruits

Om sökordet ”banan” leder till att din annons visas används www.example.com/banan istället för www.example.com som slutlig webbadress i annonsen.

Webbadress till bild

Om du har valt att visa bildannonser i Display-nätverket lagras bilderna på Googles servrar och refereras från den här webbadressen.

Exponeringsandel/Förlorad exponeringsandel (rankning)/Förlorad exponeringsandel (budget)/Exponeringsandel vid exakt matchning

Exponeringsandelen är procentandelen annonsexponeringar dividerat med det uppskattade antalet exponeringar som annonsen var kvalificerad för. Kvalificeringen baseras på annonsens inriktningsinställningar, godkännandestatus, bud och kvalitetsresultat. Läs mer om exponeringsandel, förlorad exponeringsandel och exponeringsandel vid exakt matchning.

Denna kolumn finns på sidorna Kampanjer och Annonsgrupper.

Ogiltiga klick/ogiltig klickfrekvens

Dessa kolumner visar antalet och procentandelen klick som klassificerades som ogiltiga och automatiskt filtrerades bort från ditt konto. Du debiteras inte för sådana klick och de påverkar inte heller kontostatistiken. Läs mer om ogiltiga klick.

Kolumnen finns bara på sidan Kampanjer.

Matchningstyp

För kampanjer som är inriktade på Googles söknätverk kan du använda följande matchningstyper för sökord: bred matchning, frasmatchning eller exakt matchning. Med dessa matchningsalternativ kan du styra vilka som ska kunna se dina annonser. Med vissa matchningstyper visas annonserna oftare och du får fler klick och konverteringar. Med andra får du färre exponeringar och snävare inriktning. I kolumnen Matchningstyp ser du vilken inställning du har valt för varje sökord. Du kan även ändra inställningen här. Kolumnen finns på sidan Sökord.Läs mer om matchningstyper för sökord.

Det finns även mer statistik om matchningstyp i Google Ads:

Segmentera efter söktermernas matchningstyp: Du kan segmentera sökordsdata utifrån söktermernas matchningstyp, det vill säga söktermerna som ledde till att din annons visades grupperade efter bred matchning, frasmatchning och exakt matchning. På så sätt kan du jämföra statistik som klick, exponeringar, klickfrekvens och konverteringsfrekvens för söktermer som ledde till att din annons visades. Använd detta segmenteringsalternativ om du vill ta reda på vilka sökord som ger bäst resultat för en viss matchningstyp.

Kolumnen Matchningstyp i rapporten Söktermer: Den här kolumnen i rapporten Söktermer visar vilken matchningstyp som medförde att användarna såg din annons när de sökte med en viss term. Använd denna information för att förbättra din sökordslista.

Högsta CPC

Högsta kostnad per klick (högsta CPC) är det högsta belopp du är villig att betala för ett klick. Du kan ange specifika högsta CPC-bud för enskilda sökord om du vill ange högre eller lägre bud för enskilda sökord baserat på deras resultat. Observera att du aldrig betalar mer än ditt högsta CPC och ofta betalar du mindre. Du kan se det genomsnittliga beloppet du betalar för klick i kolumnen Gen. CPC.

Du kanske ser tillägget ”automatiskt” eller ”(förbättrad)” bredvid dina bud. De betyder följande:

 • Automatiskt: Budet som visas i kolumnen anges automatiskt i Google Ads. Texten ”Automatiskt” visas om kampanjen körs med exempelvis automatisk budgivning eller den flexibla budstrategin Mål-ROAS. Observera att dessa budbelopp inte kan redigeras.
 • Förbättrad: Detta innebär att Google Ads-systemet justerar budet som visas i varje enskild auktion för att du ska nå målet för den aktuella budstrategin, till exempel få så många konverteringar som möjligt för Förbättrad CPC, eller största möjliga konverteringsvärde för Mål-ROAS. För varje sökord i annonsgruppen som använder standardbudet försöker Google Ads ange bud som motsvarar ett genomsnitt av budet som visas.

Tänk på att buden kan vara både automatiska och förbättrade för vissa budstrategier, som Mål-ROAS. Med Mål-ROAS används inte budet som visas vid auktioner i Display-nätverket.

Kolumnen Högsta CPC finns bara på sidorna Produktgrupper, Sökord och Dynamiska annonsinriktningar.

Mobilanpassad klickfrekvens

Mobilanpassad klickfrekvens är procentandelen klick från mobila enheter som går till en sida som har bedömts vara mobilanpassad i Googles mobilvänlighetstest. Kolumnen finns på fliken Målsida.

Om en målsida inte har analyserats ännu eller om det inte finns tillräcklig information visas ”--” i denna kolumn.

Informationen om mobilanpassning kan vara upp till 14 dagar gammal. Om du nyligen har gjort ändringar på en av dina sidor kan du behöva vänta i upp till 14 dagar innan ändringarna syns i kolumnen.

Produktstatus (endast Shopping)

Kolumnen Produktstatus visar aktuell status för en enskild produkt i din kampanj. Den kan ge en uppfattning om huruvida produkten är klar att visas.

Beskrivning

Detta är de olika statusvärden som kan visas för en produkt och vad du kan göra:

Exempel

I din kampanj Skor har produkten Sportskor produktstatusen Inte godkänd. Det betyder att produkten inte kan delta i annonsauktionen och att du måste felsöka problemet för att produkten ska få statusen Klar att visas.

Felsökning

Om produktens status inte är Klar att visas kan du inte visa annonser om produkten för potentiella kunder. Använd statusinformationen ovan för att ta reda på varför statusvärdet visas och vad du kan göra åt det.

Aktiva produkter (endast Shopping)

I denna kolumn visas antalet produkter i produktgruppen som är aktiva för närvarande.

Beskrivning

Om en produkt ska vara aktiv måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.

Om en produkt inte är aktiv kan inte den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om produktgruppen är utesluten är inga produkter aktiva.

Felsökning

Denna kolumn tillsammans med kolumnen % aktiva kan ge en uppfattning om hur många av dina inskickade produkter som har ett aktivt bud. Om du förväntade dig ett större antal aktiva produkter kan du kontrollera din produktdata eller dina kampanjinställningar gällande följande:

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
Godkända produkter (endast Shopping)

I denna kolumn visas antalet produkter i din annonsgrupp som för närvarande är godkända i Merchant Center.

Beskrivning

För att en produkt ska vara godkänd måste den ha godkänts i ditt Merchant Center-konto. Godkända produkter uppfyller våra policy- och datakvalitetskrav.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är godkänd kan den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om en produktgrupp innehåller 80 produkter och 20 av dem inte är godkända ser du 60 produkter i kolumnen Godkända produkter.

Felsökning

Denna kolumn tillsammans med kolumnen % godkända kan ge en uppfattning om hur många av dina inskickade produkter som har godkänts i Merchant Center. Om du förväntade dig ett större antal godkända produkter kan du överväga att felsöka din produktdata. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte har godkänts:

Produkter klara att visas (endast Shopping)

I denna kolumn visas antalet produkter i produktgruppen som är klara att visas och användas i annonsauktionen.

Beskrivning

Om en produkt ska vara klar att visas måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.
 • Produkten är klar att visas. Produkten finns i lager.

Om en produkt inte är klar att visas kommer den inte att synas, vilket kan leda till minskad trafik. Produkter som är klara att visas kan användas i annonsauktionen, men det finns inga garantier för att de får några visningar eller klick. Om en produkt är klar att visas men inte får några visningar kan detta bero på att budet är för lågt, att budgeten är begränsad eller att väldigt få användarsökningar kan matchas. Om det är få användarsökningar som kan matchas kan du överväga att lägga till mer information i produktrubriken och beskrivningen.

Exempel

Om din produktgrupp innehåller tio inskickade produkter men fyra av produkterna inte finns i lager, har du sex produkter som är klara att visas.

Felsökning

Denna kolumn tillsammans med kolumnen % klara att visas kan ge en uppfattning om hur många av dina inskickade produkter som är klara att visas. Om du förväntade dig ett större antal produkter som är klara att visas kan du kontrollera din produktdata eller dina kampanjinställningar gällande följande:

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
 • Din produkt finns inte i lager. Du anger produktens tillgänglighet med hjälp av attributet tillgänglighet i produktdatan. Om produktens tillgänglighet är inställd på ej i lager är produkten inte klar att visas. När produkten kan säljas igen ser du till att uppdatera produktens attribut för att visa att den nu finns i lager. Läs mer om attributet tillgänglighet.
Överförda produkter (endast Shopping)

I denna kolumn visas antalet produkter i din produktgrupp som för närvarande har skickats in till ditt Merchant Center-konto.

Beskrivning

För att en produkt ska betraktas som inskickad måste den läggas till i ditt Merchant Center-konto via produktdata. En produkt som har upphört att gälla i ditt Merchant Center-konto räknas inte som inskickad. Läs mer om hur du skapar och skickar in produktdata.

Om en produkt inte är inskickad kan den inte heller visas.

Exempel

Du säljer skor och har ett sortiment med 20 olika sportskor. Du har redan skapat produktdata för dessa 20 sportskor som du har skickat in via Merchant Center. Det innebär att du för närvarande kan se 20 inskickade produkter i ditt Google Ads-konto. Ditt företag har dock precis utökat sortimentet med tio nya sportskor utöver de 20 tidigare modellerna. När du har skapat produktdata för de nya skorna och skickat in dem till Merchant Center ser du att du har 30 inskickade produkter.

Felsökning

Om du förväntade dig ett större antal inskickade produkter kan du kontrollera att du har skickat in produktdata för de produkter som saknas. Läs mer om hur du skapar och skickar in produktdata.

Denna kolumn tillsammans med andra kolumner i Shopping-kampanjer kan ge en uppfattning om hur det går för dina kampanjer. Exempel på andra kolumner som du kan använda:

 • Godkända produkter
 • Aktiva produkter
 • Produkter klara att visas
 • % godkända
 • % aktiva
 • % klara att visas
Kvalitetsresultat

Denna kolumn visar sökordets kvalitetsresultat, ett mått på hur relevanta och användbara dina annonser och din målsida är för personer som ser annonsen.

Denna kolumn finns på sidan Sökord.

Relativ CTR

Relativ CTR är ett mått på hur det går för dina annonser i Display-nätverket jämfört med andra annonsörers annonser som visas på samma webbplatser.

Relativ CTR beräknas genom att din klickfrekvens divideras med alla annonsörers genomsnittliga klickfrekvens på de placeringar där dina annonser visas. Eftersom det rör sig om konkurrensstatistik är värdet inte statiskt. Det ändras beroende på webbplatserna där dina annonser visas och på de andra annonsörernas åtgärder.

Exempel

Anta att en annonsör som säljer digitalkameror får en CTR på 0,05 % för Display-nätverket. Annonsen visas på en enstaka webbsida om fotografering i Display-nätverket tillsammans med annonser från tre andra annonsörer. De andra annonsörerna har en CTR på 0,005 %.

Den första annonsören har tio gånger högre CTR än konkurrenterna (0,05 %/0,005 % = 10). Eftersom användarna är mer intresserade av denna annonsörs produkter får annonsören en mycket hög relativ CTR (10).

Lista med negativa sökord

I den här kolumnen kan du snabbt lägga till och ta bort listor med negativa sökord från dina kampanjer.

Om du håller pekaren över en lista med negativa sökord visas sökorden i den. Om du klickar på en lista kommer du till informationssidan där du kan uppdatera den.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false