Dodawanie i aktualizowanie wielu użytkowników za pomocą pliku CSV

Zanim członkowie zespołu będą mogli zalogować się w usługach Google (na przykład w G Suite lub Cloud Identity), muszą otrzymać konto użytkownika. Jeśli w domenie jest wielu użytkowników, możesz dodać wszystkie ich konta jednocześnie, korzystając z arkusza kalkulacyjnego.

Zanim zaczniesz

 • Upewnij się, że jest to odpowiednie rozwiązanie: prześlij informacje o użytkownikach za pomocą arkusza kalkulacyjnego tylko wtedy, gdy dodajesz do 150 tys. użytkowników. Jeśli jednak masz serwer LDAP taki jak Microsoft® Active Directory® lub masz umiejętności programistyczne, zalecamy skorzystanie z innych opcji przeznaczonych dla większych organizacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Opcje związane z dodawaniem kont użytkowników.
 • Sprawdź, czy masz wystarczającą liczbę licencji (tylko abonament roczny): przed dodaniem użytkowników może być konieczne dodanie licencji do konta. Dowiedz się, jak uzyskać więcej licencji.
Wdrażanie nowej aktualizacji: te instrukcje opisują zaktualizowaną wersję funkcji, która jest obecnie udostępniana klientom. Jeśli na koncie organizacji nie ma jeszcze najnowszej aktualizacji, interfejs będzie wyglądał nieco inaczej.

 

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Dodawanie kont użytkowników przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Krok 1. Pobierz plik szablonu
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry strony kliknij Zaktualizuj użytkowników zbiorczo.

 4. Pobierz pusty szablon CSV, by pobrać plik CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami).
 5. Otwórz plik CSV w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych takiej jak Arkusze Google lub Microsoft® Excel.

  Plik zawiera kolumny odpowiadające atrybutom, które mogą występować w profilach użytkowników. Profile są widoczne w konsoli administracyjnej i Menedżerze kontaktów użytkownika.

Krok 2. Wpisz informacje o użytkownikach
 1. W przypadku każdego użytkownika, którego chcesz dodać, wpisz następujące wymagane informacje w tych kolumnach arkusza kalkulacyjnego:
  • Imię;
  • Nazwisko;
  • Adres e-mail – użyj formatu nazwa_użytkownika@twoja_domena.com;
  • Hasło – musi składać się z co najmniej 8 znaków;
  • Ścieżka do jednostki organizacyjnej – wpisz / (ukośnik), jeśli chcesz umieścić użytkowników w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu. Możesz to zrobić, jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej hierarchii organizacyjnej w konsoli administracyjnej.

   Szczegółowe informacje o umieszczaniu użytkowników w innych jednostkach organizacyjnych znajdziesz we wskazówkach dotyczących formatowania opisanych poniżej.

   Twój arkusz kalkulacyjny powinien wyglądać mniej więcej tak:

 2. (Opcjonalnie) Wypełnij pozostałe kolumny. Niepotrzebne kolumny możesz pozostawić puste.

  Zobacz wskazówki dotyczące formatowania opisane poniżej, jeśli potrzebujesz pomocy przy wpisywaniu informacji w kolumnach. Te wskazówki obejmują przede wszystkim dodawanie:

  • wielu wartości w kolumnie;
  • wartości zawierających przecinki lub znaki końca wiersza, na przykład adresy pocztowe.
Krok 3. Zapisz plik

Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV. 

Uwagi:

 • Maksymalny rozmiar pliku CSV wynosi 35 MB.
 • Maksymalna liczba rekordów na plik wynosi 150 000.

  Jeśli plik jest większy lub zawiera za dużo rekordów, otwórz go w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podziel tabelę między kilka plików i zapisz każdy z nich w formacie CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.

 • Aby przesłać nazwy użytkowników zawierające znaki spoza zestawu ASCII lub dwubajtowe, najpierw zapisz plik CSV w formacie UTF-8 z uwzględnieniem formatu BOM.
Krok 4. Prześlij plik
 1. Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV.
 2. U góry strony Użytkownicy kliknij Zaktualizuj użytkowników zbiorczo.
 3. Kliknij Załącz plik CSV.
 4. Przejdź do odpowiedniego folderu na komputerze i dołącz plik CSV.
 5. Kliknij Prześlij. Jeśli wystąpi błąd, wpisz brakujące informacje w arkuszu kalkulacyjnym i prześlij plik CSV jeszcze raz. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typowe błędy poniżej.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie przesyłania. Po ukończeniu przetwarzania otrzymasz e-maila z raportem.

  Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd, pobierz plik dziennika z listy zadań. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typowe błędy poniżej.

Może upłynąć do 24 godzin, zanim nowi użytkownicy uzyskają dostęp do usług G Suite, a ich konta pojawią się w katalogu globalnym. Więcej informacji o katalogu globalnym

Wytyczne dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego

Ogólne wskazówki
Co chcesz zrobić Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami
Wpisać wiele wartości w kolumnie Jeśli chcesz wpisać więcej niż jedną wartość w pojedynczej kolumnie, na przykład numery telefonów czy adresy e-mail, rozdziel je przecinkami (bez użycia spacji) – na przykład: nazwa_użytkownika1@domena.com,nazwa_użytkownika2@domain.com.
Wpisać wartości z przecinkami, znakami nowego wiersza lub cudzysłowami Wartości umieść w cudzysłowach podwójnych, na przykład "Ulica 123, Miejscowość".
Przesłać nazwy użytkowników zawierające znaki spoza zestawu ASCII lub dwubajtowe Zapisz plik CSV w formacie UTF-8, aby można było prawidłowo odczytać nazwy użytkowników.
Dodać więcej kolumn Informacje możesz wpisać tylko w tych kolumnach, które są dostępne w pobranym pliku. Nie możesz dodawać nowych kolumn, na przykład odpowiadających atrybutom niestandardowym.
Przesłać informacje o istniejących użytkownikach Jeśli w kolumnie Adres e-mail wpiszesz adres e-mail lub alias e-mail istniejącego konta użytkownika, zostaną na nim wprowadzone zmiany, które podasz w innych kolumnach.
Informacje w kolumnach

Wymagane kolumny

Kolumna Opis/format
First Name (Imię) i Last Name (Nazwisko) Zarówno imię, jak i nazwisko może mieć maksymalnie 60 znaków.
Email Address (Adres e-mail) Nazwa logowania użytkownika. Wpisz pełny adres e-mail: nazwa_użytkownika@twojadomena.com
Password (Hasło) W hasłach jest rozróżniana wielkość liter. Domyślnie hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Możesz jednak zmienić wymagania dotyczące haseł w organizacji.

Jeśli aktualizujesz istniejących użytkowników i nie chcesz zmieniać ich haseł, wpisz **** (4 gwiazdki).

Org Unit Path (Ścieżka do jednostki organizacyjnej)

Służy do umieszczania użytkowników w jednostce organizacyjnej.

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej hierarchii organizacyjnej: wpisz tylko / (ukośnik), aby umieścić wszystkich użytkowników w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu. Później możesz utworzyć inne jednostki organizacyjne i przenieść do nich użytkowników.

Jeśli masz już skonfigurowaną hierarchię organizacyjną: użyj formatu z poniższych przykładów, aby umieścić poszczególnych użytkowników w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu lub jej jednostkach podrzędnych.

Przykłady:

 • / (jednostka organizacyjna najwyższego poziomunie wpisuj nazwy domeny)
 • /Handel (podrzędna jednostka organizacyjna względem jednostki najwyższego poziomu)
 • /Uczniowie/Pierwsza klasa

 

Kolumny opcjonalne

Kolumna Format
Password Hash Function (Funkcja szyfrowania haseł – tylko do przesyłania)

Określ jedną z tych obsługiwanych funkcji szyfrowania: MD5, SHA-1 lub crypt.

W kolumnie Password (Hasło) musi się wtedy znajdować zaszyfrowane hasło. Jeśli na przykład zastosujesz funkcję SHA-1, a zaszyfrowane hasło abc to xyz, w kolumnie Password (Hasło) wpisz xyz.

Wskazówka: w internecie możesz znaleźć narzędzia do generowania zaszyfrowanych haseł przy użyciu obsługiwanych funkcji szyfrowania.

Recovery Email (Adres pomocniczy) i Recovery Phone (Pomocniczy numer telefonu)

Informacje potrzebne podczas testów zabezpieczających logowanie.

 • Recovery email (Adres pomocniczy) – adres e-mail spoza Twojej domeny.
 • Recovery phone (Pomocniczy numer telefonu) – musi być w formacie E.164. Każdy z nich musi zaczynać się od znaku plusa (+), po którym następuje kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu. Poszczególne numery telefonu mogą zawierać maksymalnie 15 cyfr. Przykład: +16505551212.

 • Employee ID (Identyfikator pracownika): niektóre testy zabezpieczające logowanie wymagają od użytkowników podania identyfikatora pracownika. Taki identyfikator może zawierać cyfry, litery i symbole. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie identyfikatora pracownika jako testu zabezpieczającego logowanie.
Work Address (Adres służbowy) i Home Address (Adres domowy) Jeśli adres zawiera przecinki lub znaki nowego wiersza, umieść go w cudzysłowach podwójnych, na przykład "Ulica 123, Miejscowość".
New Primary Email (Nowy podstawowy adres e-mail – tylko do przesyłania) Służy do edytowania tylko istniejących kont użytkowników. Wpisz nowy podstawowy adres e-mail (nazwę użytkownika).
Building ID (Identyfikator budynku), Floor Name (Nazwa piętra) i Floor Section (Obszar piętra) Jeśli chcesz wpisać te informacje, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami.
Change Password at Next Sign-In (Zmiana hasła przy następnym logowaniu) Aby użytkownik musiał zmienić hasło przy następnym zalogowaniu się na swoje konto, wpisz TRUE (PRAWDA). W przeciwnym razie pozostaw tę kolumnę pustą lub wpisz FALSE (FAŁSZ).
New Status (Nowy stan – tylko do przesyłania) Służy do edytowania tylko istniejących kont użytkowników. Aby zarchiwizować lub zawiesić konto użytkownika, wpisz Archived (Zarchiwizowane) lub Suspended (Zawieszone). Aby przywrócić zawieszone konto użytkownika lub przywrócić je z archiwum, wpisz Active (Aktywne).
New Licenses (Nowe licencje – tylko do przesyłania) Służy do edytowania tylko istniejących kont użytkowników. Aby przypisać użytkownikowi inną licencję, wpisz jej identyfikator SKU. Rozdziel przecinkami poszczególne identyfikatory licencji, na przykład: 1010020020,Google-Drive-storage-20GB,1010330002

Rozwiązywanie typowych problemów

Błędy podczas przesyłania pliku CSV
Błąd Przyczyna/rozwiązanie
Plik jest pusty Plik nie zawiera żadnych informacji.
Nieprawidłowy format pliku lub nieznana nazwa kolumny Kolumny w pliku powinny mieć nazwy First Name (Imię), Last Name (Nazwisko), Email Address (Adres e-mail), Password (Hasło) i Org Unit Path (Ścieżka do jednostki organizacyjnej).
Plik musi zawierać kolumnę „nazwa kolumny Brak wymaganej kolumny.
Pusta kolumna „nazwa kolumny” w wierszu nn Kolumna z wymaganymi informacjami jest pusta we wskazanym wierszu.

Jeśli na przykład nie wpiszesz jednostki organizacyjnej, w której chcesz umieścić konto użytkownika, zobaczysz błąd Pusta kolumna „Org Unit Path [Required]” w wierszu 2. Zobacz opis kolumny Org Unit Path powyżej.

Plik jest za duży do przesłania Plik CSV ma więcej niż 35 MB lub zawiera ponad 150 tys. rekordów. Otwórz plik i rozdziel tabelę na odrębne pliki. Zapisz każdy z nich jako plik CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.
„Email Address [Required]” zawiera zarezerwowaną nazwę użytkownika w wierszu nn Niektóre konta (np. abuse i postmaster) są zarezerwowane i nie można ich utworzyć.
Błędy w pliku dziennika
Błąd Przyczyna/rozwiązanie
ACTION FAILED: Validation (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI – weryfikacja) Wpis zawiera nieobsługiwane znaki. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z artykułem Zasady dotyczące nazw użytkowników i grup.
ACTION FAILED: UNKNOWN ERROR (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: NIEZNANY BŁĄD) Prawdopodobnie wystąpił tymczasowy błąd. Spróbuj ponownie przesłać plik CSV lub przesłać elementy w mniejszych partiach. Ten błąd może też wystąpić, jeśli w kolumnie Email Address (Adres e-mail) wpiszesz nieprawidłową nazwę domeny w adresie e-mail użytkownika (po znaku @).
ACTION FAILED: INSUFFICIENT LICENSES (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: ZA MAŁO LICENCJI) Na koncie Google Twojej organizacji nie ma wystarczającej liczby licencji dla wszystkich nowych użytkowników podanych w pliku CSV. W takiej sytuacji zostanie utworzonych tyle kont użytkowników, ile jest licencji. Konta są dodawane w kolejności, w jakiej są wpisane w pliku CSV (od góry). Możesz kupić więcej licencji, a następnie przesłać informacje o pozostałych użytkownikach w pliku CSV.
ACTION FAILED: OU INVALID (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: NIEPRAWIDŁOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA)

Ten błąd oznacza zwykle jedną z następujących sytuacji:

 • Kolumna Org Unit Path (Ścieżka do jednostki organizacyjnej) jest nieprawidłowo sformatowana.
 • Co najmniej jedna podana jednostka organizacyjna nie istnieje w konsoli administracyjnej. Sprawdź, czy podane nazwy jednostek organizacyjnych są zgodne z nazwami w hierarchii organizacyjnej skonfigurowanej w konsoli administracyjnej.
ACTION FAILED: USER NAME INVALID (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: NIEPRAWIDŁOWA NAZWA UŻYTKOWNIKA) Adres e-mail (nazwa użytkownika) w kolumnie Email Address (Adres e-mail) jest nieprawidłowo sformatowany. Wpisz pełny adres e-mail użytkownika. Sprawdź też, czy w adresie nie ma spacji.  
ACTION FAILED: PERMISSION DENIED (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: ODMOWA DOSTĘPU) Adres e-mail użytkownika w kolumnie E-mail Address (Adres e-mail) zawiera nazwę domeny (po symbolu @), która nie jest powiązana z kontem Google organizacji. Upewnij się, że nazwa domeny w adresie e-mail została wprowadzona poprawnie.
ACTION FAILED: PASSWORD HASH FUNCTION INVALID (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: NIEPRAWIDŁOWA FUNKCJA SZYFROWANIA HASŁA) Kolumna Password Hash Function (Funkcja szyfrowania hasła) zawiera nieprawidłową nazwę funkcji szyfrowania.
ACTION FAILED: UPDATE USER LICENSES FAILED (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: AKTUALIZACJA LICENCJI UŻYTKOWNIKÓW NIE POWIODŁA SIĘ) Nie można zaktualizować co najmniej jednego identyfikatora SKU w kolumnie New License (Nowa licencja) użytkownika. Upewnij się, że identyfikatory SKU są prawidłowe, a kolumna jest poprawnie sformatowana dla wielu identyfikatorów SKU.
ACTION FAILED: ONLY VFE ALLOWED (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: DOZWOLONA JEST TYLKO LICENCJA VFE) Użytkownik ma obecnie licencję Vault na byłego pracownika (VFE), ale kolumna New License (Nowa licencja) zawiera identyfikator SKU innej licencji niż VFE. Nie możesz dodawać innego typu licencji do użytkownika z licencją VFE.
ACTION FAILED: UNASSIGNABLE LICENSE (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: LICENCJA NIEMOŻLIWA DO PRZYPISANIA) Kolumna New License (Nowa licencja) zawiera identyfikator SKU usługi, na którą nie masz subskrypcji.
ACTION FAILED: MULTIPLE LICENSES IN SAME PRODUCT (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: WIELE LICENCJI W RAMACH TEJ SAMEJ USŁUGI) Kolumna New License (Nowa licencja) zawiera wiele identyfikatorów SKU tej samej usługi, na przykład wiele kodów SKU miejsca na Dysku.
ACTION FAILED: REPEATED SKU ASSIGNMENTS FOR USER (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: POWTÓRZONE PRZYPISANIA IDENTYFIKATORA SKU U UŻYTKOWNIKA) Kolumna New License (Nowa licencja) zawiera taki sam identyfikator SKU co najmniej 2 razy.
ACTION FAILED: SKU SWITCH RESTRICTED (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: NIEDOZWOLONA ZMIANA IDENTYFIKATORA SKU) Kolumna New License (Nowa licencja) zawiera identyfikator SKU usługi, na którą przejście jest niemożliwe w obecnej subskrypcji.
ACTION FAILED: UPDATING DELETED USER (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: AKTUALIZOWANIE USUNIĘTEGO UŻYTKOWNIKA) Kolumna New License (Nowa licencja) zawiera identyfikator SKU, ale konto użytkownika zostało usunięte.
Błędy na liście zadań
Błąd Przyczyna/rozwiązanie
Błąd wewnętrzny Podczas przetwarzania żądania systemy Google napotkały błąd. Spróbuj ponownie później. Jeśli ten błąd będzie nadal występował, skontaktuj się z zespołem pomocy.
Błędy formatowania i inne Odwiedź nasze Forum pomocy dla administratorów G Suite, by szybko zasięgnąć porady u innych administratorów.

Aktualizowanie istniejących kont użytkowników

Edytowanie kont za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Gdy musisz edytować wiele kont, możesz przyspieszyć ten proces przez pobranie listy użytkowników z konsoli administracyjnej.

Zanim zaczniesz

 • Wszystkie dane w kolumnach, które edytujesz, zastąpią istniejące informacje w konsoli administracyjnej, gdy prześlesz plik.
 • W przypadku kolumn, których nie chcesz zmieniać, możesz je usunąć (jeśli kolumna nie jest wymagana) albo pozostawić informacje w pliku lub je usunąć.
 • Jeśli usuniesz wszystkie informacje z kolumny, która nie jest wymagana, ale pozostawisz ją w arkuszu kalkulacyjnym, istniejące informacje nie zostaną usunięte z konta użytkownika podczas przesyłania pliku.
 • Jeśli nie chcesz zmieniać hasła użytkownika, w kolumnie Password (Hasło) wpisz 4 gwiazdki (****).
 • Jeśli nie chcesz edytować informacji dotyczących konkretnego użytkownika, możesz pozostawić jego wiersz w arkuszu kalkulacyjnym lub go usunąć. Jeśli usuniesz z pliku wszystkie informacje dotyczące użytkownika, jego konto nie zostanie usunięte.
 • Aby zmienić nazwę użytkownika, wpisz nowy adres e-mail w kolumnie New Primary Email (Nowy podstawowy adres e-mail).
 • Jeśli domena podstawowa została zmieniona na koncie G Suite, szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Zmiana nazw użytkowników w dużych organizacjach.

Edytowanie kilku kont użytkowników

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry strony kliknij Zaktualizuj użytkowników zbiorczo.

 4. Kliknij Pobierz informacje o użytkownikach w pliku CSV, by pobrać plik CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami) ze wszystkimi kontami użytkowników.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie pobierania.

 5. W sekcji Twoje zadania kliknij Pobierz plik CSV.
 6. Otwórz plik CSV w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych takiej jak Arkusze Google lub Microsoft® Excel.

  Plik zawiera kolumny odpowiadające atrybutom występującym w profilach wszystkich użytkowników.

 7. Edytuj informacje w pliku.
 8. Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV.
 9. U góry strony Użytkownicy kliknij Zaktualizuj użytkowników zbiorczo.
 10. Kliknij Załącz plik CSV.
 11. Przejdź do odpowiedniego folderu na komputerze i dołącz plik CSV.
 12. Kliknij Prześlij.
 13. Jeśli wystąpi błąd, wpisz brakujące informacje w arkuszu kalkulacyjnym i prześlij plik jeszcze raz. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typowe błędy.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie przesyłania. Po ukończeniu przetwarzania otrzymasz e-maila z raportem.

 14. Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd, pobierz plik dziennika z listy zadań. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typowe błędy.

Synchronizowanie danych kont użytkowników z serwerem LDAP

Jeśli masz serwer LDAP taki jak Microsoft® Active Directory®, możesz używać Google Cloud Directory Sync do synchronizowania kont użytkowników, grup i udostępnionych kontaktów Google, aby odpowiadały informacjom na serwerze LDAP.

 

Chcesz, by ktoś zrobił to za Ciebie? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy w konfigurowaniu ustawień

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?