Dodawanie wielu kont użytkowników naraz

Zanim członkowie zespołu będą mogli zalogować się w usługach Google (na przykład w G Suite lub Cloud Identity), muszą otrzymać konto użytkownika. Jeśli w domenie jest wielu użytkowników, możesz dodać wszystkie ich konta jednocześnie, korzystając z arkusza kalkulacyjnego. Zobacz też inne opcje dodawania użytkowników.

Dodawanie kont użytkowników przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Krok 1. Pobierz plik szablonu

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Najedź kursorem na Dodaj nowego użytkownika Dodaj i kliknij Prześlij zbiorczo użytkowników.
 4. Pobierz szablon przykładowego pliku CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami).
 5. Otwórz plik CSV w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Arkusze Google lub Microsoft® Excel.

  Plik zawiera kolumny odpowiadające atrybutom, które mogą występować w profilach użytkowników. Profile są widoczne w konsoli administracyjnej i Menedżerze kontaktów użytkownika.

Krok 2. Wpisz informacje o użytkownikach

 1. Wpisz informacje o każdym użytkowniku, dla którego chcesz dodać konto, w tych kolumnach:
 2. (Opcjonalnie) Wypełnij pozostałe kolumny. Niepotrzebne kolumny możesz pozostawić puste.

  Zobacz wytyczne dotyczące formatowania poniżej, jeśli potrzebujesz pomocy przy wpisywaniu informacji w kolumnach. Te wytyczne obejmują przede wszystkim dodawanie:

  • wielu wartości w kolumnie;
  • wartości zawierających przecinki lub znaki końca wiersza, na przykład adresy pocztowe.

Krok 3. Zapisz plik

Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV. 

Uwagi:

 • Maksymalny rozmiar pliku CSV wynosi 35 MB.
 • Maksymalna liczba rekordów na plik wynosi 150 000.

  Jeśli plik jest większy lub zawiera za dużo rekordów, otwórz go w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podziel tabelę między kilka plików i zapisz każdy z nich w formacie CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.

 • Aby przesłać nazwy użytkowników zawierające znaki spoza zestawu ASCII lub dwubajtowe, najpierw zapisz plik CSV w formacie UTF-8 z uwzględnieniem formatu BOM.

Krok 4. Prześlij plik

 1. Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV.
 2. Na stronie Użytkownicy najedź kursorem na Dodaj nowe konto użytkownika Dodaj i kliknij Prześlij zbiorczo użytkowników.
 3. Kliknij Dołącz plik CSV.
 4. Kliknij Prześlij. Jeśli wystąpi błąd, wpisz brakujące informacje w arkuszu kalkulacyjnym i prześlij plik CSV jeszcze raz. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o rozwiązywaniu typowych problemów poniżej.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie przesyłania. Gdy przetwarzanie zostanie ukończone, otrzymasz e-maila z raportem.

  Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd, pobierz plik dziennika z listy zadań. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o rozwiązywaniu typowych problemów poniżej.

Może upłynąć do 24 godzin, zanim nowi użytkownicy uzyskają dostęp do usług G Suite, a ich konta pojawią się w katalogu globalnym. Więcej informacji o katalogu globalnym

Wytyczne dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego

Ogólne wytyczne
 • Wiele wartości w kolumnie: jeśli chcesz wpisać więcej niż jedną wartość w pojedynczej kolumnie, na przykład numery telefonu i adresy e-mail, rozdziel je przecinkami, na przykład: nazwa-użytkownika1@domena.com,nazwa-użytkownika2@domena.com.
 • Wartości z przecinkami, znakami nowego wiersza i cudzysłowami podwójnymi: umieść takie wartości w cudzysłowach podwójnych, na przykład "Ulica 123, Miejscowość".
 • Dodatkowe kolumny: informacje możesz wpisać tylko w tych kolumnach, które są dostępne w pobranym pliku. Nie możesz dodawać nowych kolumn, na przykład odpowiadających atrybutom niestandardowym.
 • Istniejący użytkownicy: jeśli w kolumnie Adres e-mail wpiszesz adres e-mail lub alias e-mail istniejącego konta użytkownika, zostaną na nim wprowadzone zmiany, które podasz w innych kolumnach. 
Informacje w kolumnach
 • Email Address (Adres e-mail i inne kolumny związane z pocztą e-mail): użyj formatu nazwa-użytkownika@twoja-domena.com.
 • Password (Hasło): domyślnie hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków. Możesz jednak zmienić wymagania dotyczące haseł w organizacji.

  Uwaga: jeśli aktualizujesz istniejące konta użytkowników i nie chcesz zmieniać ich haseł, w kolumnie Password (Hasło) wpisz cztery gwiazdki (****).

 • Recovery Email and Recovery Phone (Adres pomocniczy i Pomocniczy numer telefonu): informacje potrzebne podczas testów zabezpieczających logowanie.
  • Recovery email (Adres pomocniczy): wpisz adres e-mail spoza domeny.
  • Recovery phone (Pomocniczy numer telefonu): wpisz numery telefonów w formacie E.164. Każdy z nich musi zaczynać się od znaku plusa (+), po którym następuje kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu. Poszczególne wpisy mogą zawierać do 15 znaków. Przykład: +16505551212.
  • Employee ID (Identyfikator pracownika): niektóre testy zabezpieczające logowanie wymagają podania tego identyfikatora. Takie identyfikatory mogą składać się z cyfr, liter i znaków. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie identyfikatora pracownika jako testu zabezpieczającego logowanie.
 • Work/Home Address (Adres służbowy/domowy): jeśli adres zawiera przecinki lub znaki nowego wiersza, umieść go w cudzysłowach podwójnych, na przykład "Ulica 123, Miejscowość".
 • New Primary Email (Nowy podstawowy adres e-mail): przy użyciu tej kolumny możesz edytować podstawowy adres e-mail (nazwę użytkownika) na istniejących kontach. Wpisz w niej nowy adres podstawowy.
 • Org Unit Path (Ścieżka jednostki organizacyjnej): aby umieścić konta użytkowników w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu lub jej jednostkach podrzędnych, użyj formatu przedstawionego w poniższych przykładach:

  Jeśli nie wiesz, do której jednostki organizacyjnej przypisać poszczególnych użytkowników, możesz ich przenieść do innej organizacji w dowolnym momencie po przesłaniu.

  • / (organizacja najwyższego poziomu)
  • /Sprzedaż
  • /Uczniowie/Pierwsza klasa
 • Password Hash Function (Funkcja skracania haseł): aby użyć skróconych haseł, wpisz jedną z wartości obsługiwanych funkcji skracania – MD5, SHA-1 lub crypt. W kolumnie Password (Hasło) musi się wtedy znajdować skrócone hasło. Jeśli na przykład zastosujesz funkcję SHA-1, a hash hasła abc to xyz, w kolumnie Password wpisz xyz.

  Wskazówka: w internecie możesz znaleźć narzędzia do generowania skróconych haseł przy użyciu obsługiwanej funkcji skracania.

 • Building ID (Identyfikator budynku), Floor Name (Nazwa piętra), Floor Section (Obszar piętra): jeśli chcesz określić te informacje, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi.
 • Change Password at Next Sign-In (zmiana hasła przy następnym logowaniu): jeśli chcesz, aby użytkownik musiał zmienić hasło po następnym zalogowaniu się na swoje konto, wpisz TRUE (PRAWDA). W przeciwnym razie pozostaw tę kolumnę pustą lub wpisz FALSE (FAŁSZ).
 • New Status [Upload Only] (Nowy stan – tylko przesyłanie): używana tylko do edytowania istniejących kont użytkowników. Aby zarchiwizować lub zawiesić konto użytkownika, wpisz Archived (Zarchiwizowane) lub Suspended (Zawieszone). Aby przywrócić zawieszone konto użytkownika lub przywrócić je z archiwum, wpisz Active (Aktywne).

Rozwiązywanie typowych problemów

Błędy podczas przesyłania pliku CSV

 • Plik jest pusty – plik nie zawiera informacji.
 • Nieprawidłowy format pliku lub nieznana nazwa kolumny – kolumny w pliku powinny mieć nazwy First Name (Imię), Last Name (Nazwisko), Email Address (Adres e-mail), Password (Hasło) i Org Unit Path (Ścieżka do jednostki organizacyjnej).  
 • Plik musi zawierać kolumnę „nazwa kolumny – brak wymaganej kolumny.
 • Pusta kolumna nazwa kolumny w wierszu numer – kolumna z wymaganymi informacjami jest pusta we wskazanym wierszu.
 • Plik jest za duży do przesłania – plik CSV ma więcej niż 35 MB lub zawiera ponad 150 000 rekordów. Otwórz plik i rozdziel tabelę na odrębne pliki. Zapisz każdy z nich jako plik CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.
 • „Email Address [wymagane]” zawiera zarezerwowaną nazwę użytkownika w wierszu numer – niektóre konta (np. abuse i postmaster) są zarezerwowane i nie można ich utworzyć.

Błędy w pliku dziennika

 • ACTION FAILED - Validation (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI – sprawdzanie poprawności) – wpis zawiera nieobsługiwane znaki. Pomocne informacje znajdziesz w artykule Zasady dotyczące nazw użytkowników i grup.
 • ACTION FAILED: UNKNOWN ERROR (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI – NIEZNANY BŁĄD) – prawdopodobnie wystąpił tymczasowy błąd. Spróbuj przesłać plik CSV jeszcze raz.
 • ACTION FAILED: INSUFFICIENT LICENSES (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI – ZA MAŁO LICENCJI) – na koncie Google Twojej organizacji nie ma wystarczającej liczby licencji dla wszystkich nowych użytkowników wpisanych w pliku CSV. W takiej sytuacji zostanie utworzonych tyle kont użytkowników, ile jest licencji. Konta są dodawane w kolejności, w jakiej są wpisane w pliku CSV (od góry). Możesz kupić więcej licencji, a następnie przesłać informacje o pozostałych użytkownikach w pliku CSV.
 • RESERVED USERNAME - Email address (ZAREZERWOWANA NAZWA UŻYTKOWNIKA – adres e-mail) – niektóre konta są zarezerwowane. Nie można ich utworzyć (na przykład: abuse, postmaster).

Błędy na liście zadań

 • Błąd wewnętrzny – spróbuj jeszcze raz później. Jeśli ten błąd będzie nadal występował, skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Błędy formatowania i inne – odwiedź naszą grupę dyskusyjną, aby szybko zasięgnąć porady u innych administratorów.

Zarządzanie kontami użytkowników

Edytowanie kont za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Gdy musisz edytować wiele kont, możesz przyspieszyć ten proces przez pobranie listy użytkowników z konsoli administracyjnej. Pamiętaj przy tym o następujących informacjach:

 • Wszystkie dane w kolumnach, które edytujesz, zastąpią istniejące informacje w konsoli administracyjnej, gdy prześlesz plik.
 • Jeśli nie chcesz zmieniać informacji w jakiejś kolumnie, usuń tę kolumnę (jeśli nie jest wymagana) lub pozostaw dane dostępne w pliku.
 • Jeśli usuniesz informacje, które nie są wymagane, ale pozostawisz w arkuszu kalkulacyjnym zawierającą je kolumnę, te informacje zostaną usunięte z kont użytkowników po przesłaniu pliku.
 • Jeśli nie chcesz zmieniać hasła użytkownika, w kolumnie Password (Hasło) wpisz cztery gwiazdki (****).
 • Aby zmienić nazwę użytkownika, wpisz nowy adres e-mail w kolumnie New Primary Email (Nowy podstawowy adres e-mail).

Synchronizowanie danych kont użytkowników z serwerem LDAP

Jeśli masz katalog LDAP, możesz użyć Google Cloud Directory Sync do synchronizowania kont użytkowników, grup i udostępnionych kontaktów Google, aby odpowiadały informacjom na serwerze LDAP.

 

Czy chcesz, aby ktoś zrobił to za Ciebie? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy w konfigurowaniu ustawień.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?