Dodawanie wielu kont użytkowników naraz

Zanim członkowie zespołu będą mogli zalogować się w usługach Google (na przykład w G Suite lub Cloud Identity), muszą otrzymać konto użytkownika. Jeśli w domenie jest wielu użytkowników, możesz dodać wszystkie ich konta jednocześnie, korzystając z arkusza kalkulacyjnego. Zobacz też inne opcje dodawania użytkowników.

Dodawanie kont użytkowników przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Krok 1. Pobierz plik szablonu

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry strony kliknij Prześlij zbiorczo użytkowników.

  Roll over the floating action button to reveal the upload icon.

 4. Pobierz szablon przykładowego pliku CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami).
 5. Otwórz plik CSV w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Arkusze Google lub Microsoft® Excel.

  Plik zawiera kolumny odpowiadające atrybutom, które mogą występować w profilach użytkowników. Profile są widoczne w konsoli administracyjnej i Menedżerze kontaktów użytkownika.

Krok 2. Wpisz informacje o użytkownikach

 1. W tych kolumnach arkusza wpisz informacje o każdym użytkowniku, dla którego chcesz dodać konto:
 2. (Opcjonalnie) Wypełnij pozostałe kolumny. Niepotrzebne kolumny możesz pozostawić puste.

  Zobacz wytyczne dotyczące formatowania poniżej, jeśli potrzebujesz pomocy przy wpisywaniu informacji w kolumnach. Te wytyczne obejmują przede wszystkim dodawanie:

  • wielu wartości w kolumnie;
  • wartości zawierających przecinki lub znaki końca wiersza, na przykład adresy pocztowe.

Krok 3. Zapisz plik

Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV. 

Uwagi:

 • Maksymalny rozmiar pliku CSV wynosi 35 MB.
 • Maksymalna liczba rekordów na plik wynosi 150 000.

  Jeśli plik jest większy lub zawiera za dużo rekordów, otwórz go w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podziel tabelę między kilka plików i zapisz każdy z nich w formacie CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.

 • Aby przesłać nazwy użytkowników zawierające znaki spoza zestawu ASCII lub dwubajtowe, najpierw zapisz plik CSV w formacie UTF-8 z uwzględnieniem formatu BOM.

Krok 4. Prześlij plik

 1. Wypełniony arkusz kalkulacyjny zapisz jako plik CSV.
 2. U góry strony Użytkownicy kliknij Prześlij zbiorczo użytkowników.
 3. Kliknij Dołącz plik CSV.
 4. Kliknij Prześlij. Jeśli wystąpi błąd, wpisz brakujące informacje w arkuszu kalkulacyjnym i prześlij plik jeszcze raz. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj poniżej o rozwiązywaniu typowych problemów.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie przesyłania. Po ukończeniu przetwarzania otrzymasz e-maila z raportem.

  Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd, pobierz plik dziennika z listy zadań. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o rozwiązywaniu typowych problemów poniżej.

Może upłynąć do 24 godzin, zanim nowi użytkownicy uzyskają dostęp do usług G Suite, a ich konta pojawią się w katalogu globalnym. Więcej informacji o katalogu globalnym

Wytyczne dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego

Ogólne wytyczne
 • Wiele wartości w kolumnie: jeśli chcesz wpisać więcej niż jedną wartość w pojedynczej kolumnie, na przykład numery telefonów i adresy e-mail, rozdziel je przecinkami, na przykład: nazwa-użytkownika1@domena.com,nazwa-użytkownika2@domena.com.
 • Wartości z przecinkami, znakami nowego wiersza i cudzysłowami podwójnymi: umieść takie wartości w cudzysłowach podwójnych, na przykład "Ulica 123, Miejscowość".
 • Przesyłanie nazw użytkowników zawierających znaki spoza zestawu ASCII lub dwubajtowe: zapisz plik CSV w formacie UTF-8, aby można było prawidłowo odczytać nazwy użytkowników.
 • Dodatkowe kolumny: informacje możesz wpisać tylko w tych kolumnach, które są dostępne w pobranym pliku. Nie możesz dodawać nowych kolumn, na przykład odpowiadających atrybutom niestandardowym.
 • Istniejący użytkownicy: jeśli w kolumnie Adres e-mail wpiszesz adres e-mail lub alias e-mail istniejącego konta użytkownika, zostaną na nim wprowadzone zmiany, które podasz w innych kolumnach. 
Informacje w kolumnach
 • Email Address (Adres e-mail i inne kolumny związane z pocztą e-mail): użyj formatu nazwa-użytkownika@twoja-domena.com.
 • Password (Hasło): domyślnie hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków. Możesz jednak zmienić wymagania dotyczące haseł w organizacji.

  Uwaga: jeśli aktualizujesz istniejące konta użytkowników i nie chcesz zmieniać ich haseł, w kolumnie Password (Hasło) wpisz cztery gwiazdki (****).

 • Recovery Email and Recovery Phone (Adres pomocniczy i Pomocniczy numer telefonu): informacje potrzebne podczas testów zabezpieczających logowanie.
  • Recovery email (Adres pomocniczy): wpisz adres e-mail spoza domeny.
  • Recovery phone (Pomocniczy numer telefonu): wpisz numery telefonów w formacie E.164. Każdy z nich musi zaczynać się od znaku plusa (+), po którym następuje kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu. Poszczególne wpisy mogą zawierać do 15 cyfr. Przykład: +16505551212.
  • Employee ID (Identyfikator pracownika): niektóre testy zabezpieczające logowanie wymagają od użytkowników podania identyfikatora pracownika. Ten identyfikator może zawierać cyfry, litery i symbole. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie identyfikatora pracownika jako testu zabezpieczającego logowanie.
 • Work/Home Address (Adres służbowy/domowy): jeśli adres zawiera przecinki lub znaki nowego wiersza, umieść go w cudzysłowach podwójnych, na przykład "Ulica 123, Miejscowość".
 • New Primary Email (Nowy podstawowy adres e-mail): przy użyciu tej kolumny możesz edytować podstawowy adres e-mail (nazwę użytkownika) na istniejących kontach. Wpisz w niej nowy adres podstawowy.
 • Org Unit Path (Ścieżka jednostki organizacyjnej): aby umieścić konta użytkowników w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu lub jej jednostkach podrzędnych, użyj formatu przedstawionego w poniższych przykładach. Dowiedz się więcej o jednostkach organizacyjnych.

  Jeśli nie wiesz, do której jednostki organizacyjnej przypisać poszczególne konta użytkowników, możesz je przenieść do innej jednostki w dowolnym momencie po przesłaniu.

  Przykłady:

  • / (jednostka organizacyjna najwyższego poziomu)
  • /Sprzedaż (podrzędna jednostka organizacyjna poniżej jednostki najwyższego poziomu)
  • /Uczniowie/Pierwsza klasa
 • Password Hash Function (Funkcja skracania haseł): aby użyć skróconych haseł, wpisz jedną z wartości obsługiwanych funkcji skracania – MD5, SHA-1 lub crypt. W kolumnie Password (Hasło) musi się wtedy znajdować skrócone hasło. Jeśli na przykład zastosujesz funkcję SHA-1, a hash hasła abc to xyz, w kolumnie Password wpisz xyz.

  Wskazówka: w internecie możesz znaleźć narzędzia do generowania skróconych haseł przy użyciu obsługiwanej funkcji skracania.

 • Building ID (Identyfikator budynku), Floor Name (Nazwa piętra), Floor Section (Obszar piętra) – jeśli chcesz wpisać te informacje, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi.
 • Change Password at Next Sign-In (zmiana hasła przy następnym logowaniu): jeśli chcesz, aby użytkownik musiał zmienić hasło po następnym zalogowaniu się na swoje konto, wpisz TRUE (PRAWDA). W przeciwnym razie pozostaw tę kolumnę pustą lub wpisz FALSE (FAŁSZ).
 • New Status [Upload Only] (Nowy stan – tylko przesyłanie): używana tylko do edytowania istniejących kont użytkowników. Aby zarchiwizować lub zawiesić konto użytkownika, wpisz Archived (Zarchiwizowane) lub Suspended (Zawieszone). Aby przywrócić zawieszone konto użytkownika lub przywrócić je z archiwum, wpisz Active (Aktywne).

Rozwiązywanie typowych problemów

Błędy podczas przesyłania pliku CSV

 • Plik jest pusty – plik nie zawiera informacji.
 • Nieprawidłowy format pliku lub nieznana nazwa kolumny – kolumny w pliku powinny mieć nazwy First Name (Imię), Last Name (Nazwisko), Email Address (Adres e-mail), Password (Hasło) i Org Unit Path (Ścieżka do jednostki organizacyjnej).  
 • Plik musi zawierać kolumnę „nazwa kolumny – brak wymaganej kolumny.
 • Pusta kolumna nazwa kolumny w wierszu numer – kolumna z wymaganymi informacjami jest pusta we wskazanym wierszu.
 • Plik jest za duży do przesłania – plik CSV ma więcej niż 35 MB lub zawiera ponad 150 000 rekordów. Otwórz plik i rozdziel tabelę na odrębne pliki. Zapisz każdy z nich jako plik CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.
 • „Email Address [wymagane]” zawiera zarezerwowaną nazwę użytkownika w wierszu numer – niektóre konta (np. abuse i postmaster) są zarezerwowane i nie można ich utworzyć.
 • Kolumny tylko do odczytu – przed przesłaniem pliku usuń wszystkie kolumny „tylko do odczytu”.

Błędy w pliku dziennika

 • ACTION FAILED - Validation (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI – sprawdzanie poprawności) – wpis zawiera nieobsługiwane znaki. Pomocne informacje znajdziesz w artykule Zasady dotyczące nazw użytkowników i grup.
 • ACTION FAILED: UNKNOWN ERROR (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: NIEZNANY BŁĄD) – prawdopodobnie wystąpił tymczasowy błąd. Spróbuj ponownie przesłać plik CSV lub przesłać elementy w mniejszych partiach.
 • ACTION FAILED: INSUFFICIENT LICENSES (NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI: ZA MAŁO LICENCJI) – na koncie Google Twojej organizacji nie ma wystarczającej liczby licencji dla wszystkich nowych użytkowników wpisanych w pliku CSV. W takiej sytuacji zostanie utworzonych tyle kont użytkowników, ile jest licencji. Konta są dodawane w kolejności, w jakiej są wpisane w pliku CSV (od góry). Możesz kupić więcej licencji, a następnie przesłać w pliku CSV informacje o pozostałych użytkownikach.
 • RESERVED USERNAME - Email address (ZAREZERWOWANA NAZWA UŻYTKOWNIKA – adres e-mail) – niektóre konta są zarezerwowane. Nie można ich utworzyć (na przykład: abuse, postmaster).

Błędy na liście zadań

 • Błąd wewnętrzny – spróbuj jeszcze raz później. Jeśli ten błąd będzie nadal występował, skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Błędy formatowania i inne – odwiedź naszą grupę dyskusyjną, by szybko zasięgnąć porady u innych administratorów.

Zarządzanie kontami użytkowników

Edytowanie kont za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Gdy musisz edytować wiele kont, możesz przyspieszyć ten proces przez pobranie listy użytkowników z konsoli administracyjnej. Pamiętaj przy tym o tych informacjach:

 • Wszystkie dane w kolumnach, które edytujesz, zastąpią istniejące informacje w konsoli administracyjnej, gdy prześlesz plik.
 • Jeśli nie chcesz zmieniać informacji w jakiejś kolumnie, usuń tę kolumnę (jeśli nie jest wymagana) lub pozostaw dane dostępne w pliku.
 • Jeśli usuniesz informacje, które nie są wymagane, ale pozostawisz w arkuszu kalkulacyjnym zawierającą je kolumnę, te informacje zostaną usunięte z kont użytkowników po przesłaniu pliku.
 • Jeśli nie chcesz zmieniać hasła użytkownika, w kolumnie Password (Hasło) wpisz cztery gwiazdki (****).
 • Aby zmienić nazwę użytkownika, wpisz nowy adres e-mail w kolumnie New Primary Email (Nowy podstawowy adres e-mail).

Synchronizowanie danych kont użytkowników z serwerem LDAP

Jeśli masz serwer LDAP, możesz użyć Google Cloud Directory Sync do synchronizowania kont użytkowników, grup i udostępnionych kontaktów Google, by odpowiadały informacjom na serwerze LDAP.

 

Chcesz, by ktoś zrobił to za Ciebie? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy w konfigurowaniu ustawień

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?