Andere beperkte bedrijven

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We beperken bepaalde soorten bedrijven in de advertenties die ze via Google weergeven om te voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit, zelfs als die afzonderlijke bedrijven zich lijken te houden aan ons beleid. Op basis van onze doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers, toezichthouders en instanties voor consumentenbescherming, identificeren we soms producten of services die vatbaar zijn voor misbruik. Als we van mening zijn dat bepaalde soorten bedrijven een hoger risico vormen voor de gebruikersveiligheid of -ervaring, kunnen we de weergave van hieraan gerelateerde advertenties beperken of stopzetten.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Herhaalde schendingen van ons beleid kunnen leiden tot opschorting van uw account.

Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Fondsenwerving

Niet toegestaan U mag alleen verzoeken om financiering of donaties namens een politicus, politieke partij of van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling, en alleen als de belastingvrijstelling, het ANBI-nummer of het nummer voor belastingvrijstelling duidelijk wordt vermeld op de bestemming van de advertentie.

Probleemoplosser: fondsenwerving
 1. Controleer de advertentie en de bestemming om na te gaan of er belangrijke informatie over uw belastingvrijstelling ontbreekt.

  Als er in uw advertentie of bestemmingspagina om donaties wordt gevraagd die zijn vrijgesteld van belasting, moet u uw belastingvrijstelling duidelijk vermelden op uw bestemmingspagina of donatiepagina. Vermeld ook uw ANBI-nummer. In de Verenigde Staten duidt de status 501(c)(3) of 501(c)(4) bijvoorbeeld op de vereiste belastingvrijstelling.

 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Voeg de vereiste informatie toe. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.

 3. Bewerk de advertentie. Voeg de vereiste informatie toe. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Gratis desktopsoftware

Niet toegestaan Advertenties voor gratis desktopsoftware moeten de naam bevatten van de specifieke software waarvoor reclame wordt gemaakt en moeten gebruikers doorsturen naar de erkende online distributiebron voor de software.

Voorbeelden (geen volledige lijst): uitvoerbare bestanden (zoals exe- of dmg-bestanden, gezipte bestanden, extensies, plug-ins, add-ons of desktop-apps) die kunnen worden uitgevoerd op desktops, laptops of notebooks en waarvoor geen betalingsgegevens hoeven te worden opgegeven om ze te downloaden; gratis proefperioden; freeware; shareware; freemium software; demo's die downloadbare content aanbieden.
 
Opmerking:
 • De erkende online distributiebron mag geen voorgeschiedenis van of reputatie ten aanzien van beleidsschendingen hebben.
 • Cloudservices vallen niet onder dit beleid en zijn uitgesloten voor de certificeringsaanvraag.
Probleemoplosser: gratis desktopsoftware
 1. Als u de uitgever bent van de specifieke software waarvoor u reclame wilt maken, moet u uw site registreren als de erkende online distributiebron. Als we vaststellen dat uw site de erkende online distributiebron is, kunnen we uw afgekeurde advertenties alsnog goedkeuren.
 2. Probeer de bestemming van de advertentie te wijzigen. Als een andere website al is geregistreerd als de erkende online distributiebron voor uw software, bewerkt u de advertentie zodat de uiteindelijke URL verwijst naar de goedgekeurde bestemming.

Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze verzonden voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege herhaalde beleidsschendingen. Meer informatie over opgeschorte accounts

Lokale diensten

In de Verenigde Staten en Canada gelden er beperkingen voor advertenties voor slotenmakersservices. In de Verenigde Staten gelden er beperkingen voor advertenties voor garagedeurreparatieservices. Als u hiervoor wilt adverteren, moet u geavanceerde verificatie aanvragen. Meer informatie over geavanceerde verificatie

In Duitsland, Zweden, België en Nederland gelden er beperkingen voor advertenties voor slotenmakersservices. Advertenties kunnen niet worden weergegeven.

Advertenties voor lokale diensten kunnen nog steeds worden weergegeven buiten de beperkte gebieden, zelfs als het bedrijf de verificatie niet heeft voltooid.

Consumentenvoorlichting

No issues detected and positive check mark icon Voor bedrijfssegmenten waarvoor gewoonlijk consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google beperkingen stellen aan de manier waarop advertenties voor die producten en services worden weergegeven.

Voorbeeld (geen volledige lijst): centveilingen (Google Ads geeft alleen advertenties voor centveilingen weer als de zoekterm 'centveiling' of een vergelijkbare term in de zoekopdracht van de gebruiker voorkomt. In het Google Display Netwerk worden deze advertenties alleen weergegeven op sites die zijn gerelateerd aan veilingen.)

Wat is consumentenvoorlichting?

Consumentenvoorlichting verwijst naar meldingen met informatie over de risico's en voordelen van bepaalde producten en services. Deze meldingen worden meestal verspreid door organisaties die de belangen van consumenten behartigen. Voorbeelden van organisaties die consumentenvoorlichting geven, zijn ConsuWijzer (Nederland), de Federal Trade Commission (VS), de Consumer Affairs Agency (Japan) en andere regionale instanties die opkomen voor de belangen van consumenten. Consumentenorganisaties kunnen overheidsinstanties zijn, maar ook onafhankelijke belangenverenigingen.

Hoe is consumentenvoorlichting van invloed op advertenties?

Als over een bepaald product in één land consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier wijzigen waarop advertenties over dat product wereldwijd worden weergegeven. Zo kunnen gebruikers nog steeds advertenties voor deze soorten producten te zien krijgen wanneer ze specifiek daarnaar op zoek zijn, maar worden andere gebruikers beschermd die zich mogelijk niet bewust zijn van de zorgen en het belang van de consument met betrekking tot vergelijkbare producten.

Overheidsdocumenten en officiële services

Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis Promoties voor documenten en/of services die het mogelijk maken om officiële documenten of informatie die rechtstreeks verkrijgbaar zijn bij een overheid of een door de overheid gedelegeerde provider, te verkrijgen, te vernieuwen, te vervangen of op te zoeken.

Voorbeelden (geen volledige lijst): paspoorten en andere nationale identiteitsbewijzen; bewijs van permanent verblijf; bewijs van immigratiestatus/-registratie; rijbewijzen; voertuigregistratiedocumenten; reisdocumenten zoals visums en Electronic Travel Authorizations (eTA's); socialezekerheidskaarten; jacht- of visvergunningen; vuurwapenvergunningen of -registratie; en documenten of informatie die zijn afgeleid van officiële registers, zoals geboorteakten, huwelijkscertificaten en militaire archieven
 

rood kruis Promoties voor hulp bij aanvragen voor of betalingen van officiële services die rechtstreeks beschikbaar zijn bij een overheid of een gedelegeerde provider.

Voorbeelden (geen volledige lijst): hulp met aanvragen voor aanstellingen bij of uitkeringen van de overheid; hulp bij aanvragen voor een officiële adreswijziging, een officiële naamswijziging, niet-geclaimd geld of bewaarservice voor post; en hulp bij betalingen van transportkosten, zoals tol- of filetarieven

Services die niet worden beperkt door dit beleid

De volgende professionele services worden niet beperkt door dit beleid: services voor belastingaangifte, juridische dienstverlening, services voor business-to-business (B2B) en ondernemingen, immigratieadvocaten en -consultants waarbij de nadruk ligt op advies en niet alleen op bepaalde reisdocumenten of officiële services verkrijgen.

Als u een overheid of gedelegeerde provider bent, is deze advertentiebeperking niet op u van toepassing. Een gedelegeerde provider wordt gedefinieerd als een bedrijf dat door de oorspronkelijke dienstverlener (de overheid) officieel is aangewezen om namens de overheid bepaalde producten of services te leveren die meestal worden uitgevoerd of eerder zijn uitgevoerd door de overheid zelf. Tot gedelegeerde providers behoren geen entiteiten die geautoriseerde providers of resellers zijn. Als u een overheid of gedelegeerde provider bent en denkt dat dit beleid ten onrechte op u is toegepast, kunt u hier contact met ons opnemen.

Telefoongids-, doorschakel- en opnameservices

Dit is niet toegestaan:

 rood kruis Promoties voor telefoongids-, doorschakel- en opnameservices

Voorbeelden (geen volledige lijst): telefoongids-, doorschakel- en opnameservices. Voor deze services moet meestal een telefoonnummer worden gebeld om een ander telefoonnummer te krijgen (of bedrijfsinformatie zoals een adres) of om te worden doorverbonden met een andere service.

Kaartverkoop voor evenementen

Niet toegestaan Verkopers van kaartjes voor live evenementen mogen adverteren als ze in aanmerking komen. Als u zelf kaartjes voor live evenementen doorverkoopt of als u linkt naar sites waarop dergelijke kaartjes worden doorverkocht, moet u aan bepaalde bestemmingsvereisten voldoen om bevestiging te krijgen dat u in aanmerking komt.

In Frankrijk en Franse gebiedsdelen is kaartverkoop voor evenementen beperkt tot in aanmerking komende primaire verkopers.

Borgstellingsservices

Dit is niet toegestaan:

 rood kruis Advertenties voor borgstellingsservices zijn niet toegestaan. Deze services bieden de garantie dat een verdachte op borgtocht kan worden vrijgelaten.

Voorbeelden (geen volledige lijst): commerciële borgstellingsverleners, financieringsservices voor borgstelling, premiejagers, borgtochtgeldschieters, borgstellingsservices op het gebied van immigratie, borgstellingsservices op het gebied van hechtenis

Technische support voor consumenten door derden

Het volgende is niet toegestaan:
 
rood kruis Technische support door derden voor technologieproducten en online services voor consumenten
 
Voorbeelden (geen volledige lijst): technische support voor probleemoplossing, beveiliging, virusverwijdering, internetverbindingen, online accounts (bijvoorbeeld support bij het resetten van wachtwoorden of bij het inloggen), hardwaresupport en -reparatie, of software-installatie
Opmerking: We staan advertenties toe voor de verkoop van consumententechnologie waarbij de bestemmingspagina navigatiefuncties voor technische support kan bevatten.

Advertenties voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout

We steunen verantwoordelijke advertenties voor eten en drinken. Advertenties en bestemmingssites voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout zijn toegestaan als ze voldoen aan het onderstaande beleid en geen minderjarigen targeten. De informatie die in dit beleid wordt weergegeven, is niet bedoeld als juridisch advies en we verwachten dat alle adverteerders voldoen aan de lokale wetgeving in de regio die hun advertenties targeten, waaronder lokale vereisten die mogelijk verschillen van dit beleid voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout. 

Adverteerders moeten zelf aangeven dat ze een account gebruiken om campagnes uit te voeren voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout. Al het advertentiemateriaal in het account valt onder de beperkingen van het beleid voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout. Gebruik dit formulier om aan te geven dat u een dergelijk account gebruikt.

Google gaat ervan uit dat advertenties de verkoop promoten van eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout, wanneer een van dergelijke etenswaren, dranken of maaltijden wordt gepromoot in het advertentiemateriaal (tekst, afbeeldingen, audio en/of video) of op de bestemmingssite. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van etenswaren en dranken (niet-volledig) die worden beschouwd als eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout, tenzij het advertentiemateriaal of de bestemmingssite voedingsinformatie bevat die aangeeft dat de producten onder de toegestane drempelwaarde voor vet, suiker en zout en binnen de toegestane portiegrootte/aantal calorieën vallen of dat de adverteerder met succes bezwaar heeft gemaakt. Bekijk de onderstaande tabel om alle drempelwaarden te bekijken voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout.

Hier volgen enkele voorbeelden van eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout: 
 • Gezoete dranken (frisdrank, water, vruchtensap, koffie, thee of sportdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen met calorieën), energiedranken
 • Donuts, taarten, zoete koekjes, gebak, croissants, zoete gebakken tussendoortjes
 • Groenten in blik op siroop, gedroogd fruit met toegevoegde suiker
 • Chocoladehazelnootpasta, notenmix of notenreep met chocolade of suikergoed, noten met een laagje chocolade of honing
 • Milkshakes 
 • Varkens- en runderworsten/hot dogs, salami, gezouten ham, spek, gefrituurd vlees, gefrituurde vis
 • Pizza, hamburgermaaltijden met frites, gefrituurd voedsel (zoals kaassouffles)
 • Snoep, chocolade, zoetigheden, gomsnoepjes, ijs, marshmallows
 • Boter, zout, zoetstoffen met calorieën (zoals ahornsiroop, agave, honing, suiker), kokosnootolie
Voorbeelden van advertenties die buiten het bereik van dit beleid vallen:
 • Advertenties of bestemmingssites die alleen tekst, afbeeldingen, audio en/of video enzovoort bevatten van etenswaren, dranken en maaltijden die geen voedsel en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout zijn. Voorbeelden van etenswaren, dranken en maaltijden die geen eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout zijn (niet-volledig): 100% sap, mineraalwater in flessen, koolzuurhoudend water en water met smaakstoffen zonder toegevoegde suikers of zoetstoffen, dranken die ALLEEN uit water of 100% sap bestaan (bijv. verdund sap), ongezoete koffie en thee, melk met weinig of geen vet, graanproducten zonder toegevoegde ingrediënten, onverwerkte verse of gedroogde groenten en fruit, gedroogde bonen en linzen, ingeblikt fruit in water of 100% sap, onverwerkte noten en zaden, noten en gedroogd fruit zonder toegevoegde suikers of zout, yoghurt met geen of weinig vet zonder toegevoegde suikers; onverwerkte vis, gevogelte, eieren of vlees (geen toegevoegd zout, vet, suiker); onverwerkte bloem, baking soda, bakpoeder, olijfolie, koolzaadolie
 • Advertenties of bestemmingssites voor voedsel- en drankbedrijven die geen tekst, afbeeldingen, audio en/of video enzovoort bevatten van eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout, zoals de volgende:
 • Een merklogo of bedrijfsnaam weergegeven in een sponsorings- of liefdadigheidscontext, bijvoorbeeld 'Gesponsord door of aangeboden door [naam organisatie]'
 • Websites voor restaurantzoekers
 • Websites voor restaurantrecensies
 • Thuisbezorging door restaurants
 • Advertenties of bestemmingssites die een of meer etenswaren en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout bevatten om producten of services te promoten die niet zijn gerelateerd aan voeding en dranken, zoals:
 • Een trailer voor een kookserie
 • Een toeristische advertentie
 • Advertenties voor keukenreinigingsbenodigdheden
 • Advertenties of bestemmingssites met een of meer etenswaren en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout om een mededeling te promoten van de overheid over gezonde voeding en eetgewoonten

Gevolg van het beleid

Deze beleidsupdate is van toepassing op alle advertenties voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout die in het Verenigd Koninkrijk en de EU worden weergegeven in het Google Display Netwerk en op YouTube. Advertenties in accounts die zelf aangeven dat ze advertenties voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout tonen en die het label voor die producten hebben ontvangen, worden alleen weergegeven aan gebruikers die opgeven dat ze minimaal achttien jaar zijn.

Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

 • Als we vaststellen dat u buiten een HFSS F&B-account om een advertentie heeft weergegeven voor voedsel en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout (een HFSS F&B-product) of voor een product waarvan deze status niet kan worden bevestigd vanwege een gebrek aan voedingsinformatie, krijgt u een melding dat de advertentie niet wordt weergegeven aan minderjarigen in het Verenigd Koninkrijk en de EU, zoals hierboven wordt beschreven. Als u bezwaar wilt maken tegen de beslissing, moet u wijzigingen aanbrengen of voedingsinformatie bij ons indienen om uw mening te onderbouwen.
 • Advertenties en componenten die dit beleid schenden, kunnen worden afgekeurd. Een afgekeurde advertentie wordt beperkt totdat de beleidsschending is verholpen en de advertentie is goedgekeurd.

Een schending oplossen

 • Als u een melding heeft gekregen dat een of meer van uw advertenties het HFSS F&B-beleid hebben geschonden, gaat u naar de Help-pagina. Zorg ervoor dat alle producten waarvoor u adverteert via uw advertenties en bestemmingssites binnen de voedingsrichtlijnen vallen.
 • Als u wilt adverteren voor HFSS F&B-producten, vereist Google dat u zelf aangeeft dat deze producten onder HFSS F&B vallen.
 • Als u alleen een subset van advertenties wilt beperken, moet u een afzonderlijk account maken en voor dat account aangeven dat het wordt gebruikt om HFSS F&B-advertenties weer te geven.
 • Als u van mening bent dat uw advertenties ten onrechte zijn gelabeld als HFSS F&B-advertenties, dient u een bezwaar in met voedingsinformatie om te bevestigen dat de advertenties niet vallen onder het HFSS F&B-beleid.

Raadpleeg dit beleid om te bepalen of uw advertenties onder dit beleid vallen. Zo ja, geef dit dan hier aan.

Hulp nodig?

Google-voedingsprofiel voor eten en/of niet-alcoholische dranken met veel vet, suiker en zout

De voedingswaarden gelden per 100 gram en per portie, en zijn wereldwijd toepasbaar. Ook weerspiegelen ze de gebruikelijke portiegroottes op voedingslabels en het aantal calorieën voor maaltijden en maaltijdcomponenten. Als de portiegrootte van het door u geadverteerde eten of drinken niet exact overeenkomt met de vermelde portiegrootte, evalueert u uw product aan de hand van de criteria per honderd gram.

 

Eten en drinken

PER

Verzadigd vet (g)

Natrium (mg)

Totaal suiker (g)

Toegevoegde suiker (g)

Calorieën

Dranken

           

Alle dranken behalve melk

Portiegrootte op label (ongeveer 225 gram)

N.v.t.

105 mg

N.v.t.

0

N.v.t.

100 g

N.v.t.

46 mg

0

             

Granen/broden

           

Brood, broodproducten, noedels, rijst, granen, pannenkoeken

Portiegrootte op label (ongeveer 100 gram)

2

360

10

N.v.t.

N.v.t.

100 g

2

360

10

             

Ontbijtgranen

Portiegrootte op label (ongeveer 30 gram)

1,5

250

6,75

N.v.t.

N.v.t.

100 g

5

625

22,5

             

Groenten, fruit en peulvruchten

           

Verwerkte groenten, fruit en peulvruchten

Portiegrootte op label (ongeveer 90 gram)

2

350

N.v.t.

0

N.v.t.

100 g

2,2

390

0

             

Noten en zaden

           

Noten en zaden

Portiegrootte op label (ongeveer 30 gram)

3,5

130

4

N.v.t.

N.v.t.

100 g

12

430

13

             

Zuivel

           

Melk en melkalternatieven

Portiegrootte op label (ongeveer 245 gram)

5

200

22

N.v.t.

N.v.t.

100 g

3

82

9

             

Kaas en kaasproducten

Portiegrootte op label (ongeveer 30 g)

3

228

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

100 g

10

760

             

Yoghurt en yoghurtproducten

Portiegrootte op label (ongeveer 170 gram)

5

136

19

N.v.t.

N.v.t.

100 g

3

80

11,5

             

Vlees, vis, eieren, gevogelte en vleesvervangers

           

Bewerkt vlees, gevogelte, vis, eieren en alternatieven

Portiegrootte op label (ongeveer 50 gram)

2

335

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

100 g

4

670

             

Maaltijden en maaltijdcomponenten

           

Kant-en-klare gerechten en hapjes

Minder dan 315 calorieën (ongeveer 140 g)

5

545

14

N.v.t.

315

100 g

4

390

10

225

             

Volledige maaltijd

Minder dan 510 calorieën (ongeveer 300 g)

6,6

660

18

N.v.t.

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Snacks en tussendoortjes

           

Snacks en tussendoortjes

Minder dan 150 calorieën (ongeveer 30 g)

1,5

120

6,75

N.v.t.

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Sauzen, specerijen en culinaire ingrediënten

           

Sauzen, specerijen en culinaire ingrediënten

Portiegrootte op label (ongeveer 30 gram)

2

135

1,5

N.v.t.

N.v.t.

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
73067