Destinationskrav

Vi vill att konsumenterna ska ha en bra upplevelse när de klickar på en annons, så annonsernas destinationer måste ge användarna ett unikt värde. De ska också fungera och vara både användbara och lättnavigerade.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Destinationsupplevelse

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Destinationer eller innehåll som är onödigt svåra eller frustrerande att navigera i

Exempel: webbplatser med popup-fönster eller mellansidesannonser som hindrar användaren från att se det önskade innehållet, webbplatser som inaktiverar eller stör webbläsarens tillbakaknapp, webbplatser som inte läses in tillräckligt snabbt på de vanligaste webbläsarna och enheterna eller som kräver att användaren hämtar ett program för att kunna visa målsidan (utöver vanliga plugin-program för webbläsare).

Inte tillåtet Länkar som startar en direkthämtning från annonsen eller som leder till en e-postadress eller en fil

Exempel: bilder, video, ljud, dokument.

Obs! Policyn gäller även PDF-filer, även om PDF-filen innehåller information eller produktspecifikationer.

Inte tillåtet Mål som tillämpar otillåten användning.

Exempel: webbplatser som omdirigerar sidan automatiskt utan åtgärd från användaren, webbplatser som innehåller annonser som efterliknar en varning från datorn/webbplatsen eller felmeddelanden.

Felsökningsverktyg: destinationsupplevelse
 1. Lokalisera problemet. Identifiera problemet med hjälp av policyn ovan och informationen nedan.

  Popup-fönster: Vi definierar popup-fönster som alla fönster, oavsett innehåll, som öppnas utöver den ursprungliga målsidan. Några exempel:

  • tidsinställda popup-annonser
  • popup-annonser som stängs automatiskt
  • popup-annonser som endast öppnas ibland
  • popup-annonser som genereras från själva annonsen
  • popup-annonser som genererar en nedladdning
  • popunder-fönster

  Vi tillåter mellansidesannonser förutsatt att de inte hindrar användarna från att lämna webbplatsen. Mellansidesannonser liknar popup-sidor, men tillåtna mellansidesannonser är en typ av grafik som visas inom målsidan. De öppnas alltså inte i ett nytt webbläsarfönster och hindrar inte användaren från att lämna en webbplats eller app.

  Om du inte har kontroll över funktionerna på din målsida kan du kontakta webbhotellet eller ägaren av webbplatsen eller appen och be denna att ta bort eventuella popup-fönster från målsidan.

 2. Korrigera annonsens destination. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 3. Redigera annonsen. Annonsen och dess destination skickas in för ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Om webbplatsen tillämpade otillåten användning ska du åtgärda överträdelsen genom att följa anvisningarna nedan:

 1. Kontrollera webbplatsens status i Google Search Console.
 2. Ta bort all otillåten användning från webbplatsen.
 3. Följ dessa riktlinjer för omprövning.
 4. Om granskningen visar att webbplatsen inte längre tillämpar otillåten användning godkänns dina annonser för visning.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Inte tillräckligt unikt innehåll

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Destinationsinnehåll som främst är till för att visa annonser

Exempel: att leda trafik (antingen genom ”arbitrage” eller på annat sätt) till destinationer med fler annonser än originalinnehåll, lite eller inget originalinnehåll eller överdrivet mycket reklam.

Inte tillåtet Destinationsinnehåll som kopieras från en annan källa utan att ge något mervärde i form av originalinnehåll eller ytterligare funktionalitet

Exempel: spegling, inramning eller extrahering av innehåll från en annan källa, mallar eller förhandsgenererade webbplatser som visar kopierat innehåll.

Inte tillåtet Destinationer som uteslutande är avsedda för att leda användarna till en annan sida

Exempel: övergångssidor, gatewaysidor eller andra mellanliggande sidor som endast används för att länka till andra webbplatser.

Inte tillåtet Använda en parkerad domän som destination för en annons

Exempel: en webbplats som endast är till för att reservera en webbadress.

Inte tillåtet Destinationer som är obegripliga eller nonsensartade

Exempel: tomma sidor, nonsensartat innehåll på målsidan.

Felsökningsverktyg: inte tillräckligt unikt innehåll

Du kan åtgärda överträdelsen på två sätt:

 1. Korrigera annonsens destination. Fokusera på att ge användaren användbart, unikt och originellt innehåll omedelbart. Lägg inte in för många annonser på destinationen, även om annonserna är relevanta för annonstexten. Ta bort alla HTML-ramar som kopierar innehåll från andra domäner än annonsens målsidesdomän. Om webbplatsen eller appen har en sökfunktion måste du kontrollera att sökresultaten inte bara kopieras från andra webbplatser eller appar. Kontrollera att webbplatsens registrering inte har gått ut.

  Ändra något i annonsen och spara den när du har uppdaterat destinationen så att den följer våra policyer. Då skickas annonsen och dess destination in för förnyad granskning.

 2. Välj en annan destination. Om du inte kan eller vill ändra destinationen kan du redigera den slutliga webbadressen i annonsen så att den pekar mot en annan del av webbplatsen eller appen som följer policyn.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Felmatchad destination

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Annonser som på ett felaktigt sätt visar var användaren hamnar

Exempel: visningsadressen www.google.com leder till en målsida med webbadressen www.youtube.com, funktionen för infogning av sökord används på den högsta eller näst högsta domännivån i visningsadressen, till exempel www.{sökord}.com.

Inte tillåtet En domän eller ett domäntillägg i visningsadressen som inte matchar de slutliga och mobila webbadresserna

Exempel: visningsadress: google.com och slutlig webbadress: example.com, visningsadress: example.com och slutlig webbadress: example.org.

Inte tillåtet Att inte använda en underdomän som tydligt särskiljer webbplatsen från alla andra webbplatser på domänen eller från den överordnade domänen

Exempel: visningsadress: blogspot.com och slutlig webbadress: mittföretag.blogspot.com.

Obs! Du behöver ingen underdomän om det bara är ett företag som använder domänen.

Inte tillåtet Omdirigeringar från den slutliga webbadressen som tar användaren till en annan domän

Exempel: den slutliga webbadressen http://example.com omdirigerar till http://example2.com.

Inte tillåtet Spårningsmallar som inte leder till samma innehåll som den slutliga webbadressen

Exempel: Den slutliga webbadressen leder till en produktkategorisida, men spårningsmallen dirigerar användaren till en specifik produktsida.

Felsökningsverktyg: felmatchad destination
 1. Granska dina webbadresser. Webbplatsen eller appen som visas i annonsen (dvs. visningsadressen) måste tydligt visa vilken webbplats eller app användarna hamnar på när de har klickat på din annons (dvs. målsidan). Målsidan är där användarna faktiskt hamnar när de har gått igenom eventuella omdirigeringar i anslutning till måladressen, den slutliga webbadressen eller spårningsmallen som du har ställt in.

  E-postmeddelandet om att din annons inte godkänts visar vilken domän din annons ledde till vid tidpunkten för granskningen. Du kan även använda Search Console för att kontrollera den slutliga målsidan i webbadressen, så att domänen som användarna hamnar på stämmer överens med domänen i visningsadressen.

  Sökordsadresser: Denna policy gäller sökordsadresser som inte matchar visningsadressen. Läs om hur du redigerar sökordsadresser.

  Spårning: En spårningsparameter i den slutliga webbadressen kan orsaka en felmatchad destination om du inte har lagt in {ignore} före spårningsparametern. Om du använder spårning i den slutliga webbadressen ska du lägga in {ignore} före spårningsparametern i den slutliga webbadressen. Detta gäller även om du använder dynamiskt id från ett spårningssystem från tredje part.

  Inte tillåtet Inte tillåtet: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Inte tillåtet Tillåtet: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Spårningsmallar: Om du behöver omdirigera till en annan domän kan du skapa en spårningsmall. Kom ihåg att spårningsmallar måste leda användaren till samma innehåll som den slutliga webbadressen. Om spårningsmallen påverkar webbadressens komponenter, inklusive parametrar och underdomäner, kan användaren komma till ett annat innehåll än det som den slutliga webbadressen leder till.

  Ändringar i spårningsmallar på annonsnivå, sökordsnivå och webbplatslänksnivå granskas automatiskt. Om du har skapat spårningsmallen för en hel annonsgrupp, en hel kampanj eller ett helt konto måste du begära en granskning när du har åtgärdat mallen.

  Proxy-visningsadress: Vissa shoppingplattformar, läkemedelstermer, återförsäljare och domäner med olämpligt språk i adressen kan använda en annan domän för att undvika att visa det olämpliga språket. Begär en granskning för att se om du kan göra det. Observera att det här alternativet inte går att använda för utökade textannonser.

 2. Redigera webbadresserna så att de följer policyn.

  När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och målsida kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Icke fungerande destination

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Destinationer som inte fungerar ordentligt eller som har konfigurerats på fel sätt

Exempel: webbplatser som returnerar en HTTP-felkod, t.ex. 403 Förbjuden (Forbidden) eller 404 Hittades inte (Not Found), webbplatser som inte fungerar på alla platser eller med vanliga webbläsare och enheter, DNS-sökningsfel, interna serverfel, webbplatser som är under konstruktion.

Felsökningsverktyg: icke fungerande destination
 1. Kontrollera webbadressen du har angivit. Kontrollera målsidesadresser, sökordsadresser, dynamiska spårningsadresser och djuplänksadresser för att se till att de är korrekta och inte innehåller stavfel.
 2. Korrigera annonsens destination. Om webbadressen som du har angivit stämmer kanske webbplatsen eller appen inte fungerar korrekt. Här är några saker du kan kontrollera:

  Webbplatser och appar: Din annons får inte leda till en app som fortfarande är i utvecklingsstadiet eller till en webbplats som returnerar en ogiltig HTTP-statuskod. Även om webbplatsen läses in korrekt hos dig kanske den ser konstig ut under andra omständigheter, t.ex. i andra webbläsare eller på andra enheter, eller så kanske Google Ads-systemet inte kan läsa in den. Webbplatsen eller appen måste fungera för alla platser, oavsett hur du riktar in annonsen. Kontrollera annonsens destination i olika webbläsare och på olika enheter så att du vet att den alltid länkar till en fungerande webbplats eller app. Appar får inte marknadsföras på platser där de inte kan hämtas.

  HTTP-svarskoder: Ta reda på vilket fel det är som inträffar och var. Observera att en specifik komponent på sidan (som Javascript) kan orsaka ett fel. Här är några exempel på verktyg för HTTP-huvud som kan vara till hjälp:

  När du vet vilken felkod som genereras av din målsida kan du se definitioner på och tips för att åtgärda samtliga dessa HTTP-statuskoder. Om du inte lyckas hitta problemet på din målsida ska du kontakta din webbansvariga eller leverantören av ditt webbhotell för mer hjälp.

  Om din webbplats nyligen migrerats från HTTP till HTTPS bör du antingen ställa in en omdirigering till den nya HTTPS-webbadressen eller uppdatera webbadresserna i annonserna och tilläggen. Om du inte gör det kanske webbadressen är otillgänglig vilket kan leda till att annonser eller tillägg inte godkänns.

  Interaktiva appannonser: Kontrollera att du har angett djuplänksadressen korrekt och att du inte använder en spårare från tredje part. Interaktiva appannonser har för närvarande inte stöd för detta.

  Annonser om appkampanj: Se till att eventuella spårare från tredje part omdirigerar användarna till rätt app i rätt appbutik.

 3. Skicka kampanjen för granskning. När vi har bekräftat att destinationen fungerar kan vi godkänna dina annonser.
 4. Om du inte kan åtgärda din webbplats eller app bör du överväga att använda en annan destination för din annons som fungerar. Redigera annonsens slutliga webbadress så att den leder till en annan del av webbplatsen eller appen som inte bryter mot våra policyer. Spara sedan annonsen så att vi kan granska den igen.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Ej sökbar destination

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Destinationer som Google Ads inte kan söka igenom

Exempel: användning av uteslutningsfiler (t.ex. robots.txt) för att begränsa åtkomsten till en hel webbplats eller större delen av webbplatsen, oproportionerlig begränsning av genomsökningskapaciteten i förhållande till antalet annonser som skickas in.

Felsökningsverktyg: ej sökbar destination

Kontrollera inställningarna för webbplatsen eller appen för att se till att du inte blockerar Google Ads från att söka igenom ditt innehåll. Du kan även använda Google Search Console och ta reda på hur du gör sidorna åtkomliga samt kontrollera om det finns några genomsökningsfel. Därefter kan du se hur du åtgärdar dina uteslutningsfiler,

Om du inte blockerar Google Ads från att söka igenom ditt innehåll kanske du oavsiktligt begränsar effektiva genomsökningar. Det är särskilt sannolikt om du nyligen har skickat in många annonser till Google. Se till att du inte begränsar genomsökningar i för hög utsträckning genom att kontrollera om du har ställt in låg genomsökningshastighet i Google Search Console. Om du använder en klickspårare för annonserna bör du kontrollera om detta påverkar genomsökningskapaciteten. Om webbplatsen inte har tillräcklig genomsökningskapacitet kan du istället dela upp annonserna i mindre grupper och skicka in dem utspritt över flera dagar.

Skicka in kampanjen för granskning så fort du har gjort de nödvändiga ändringarna. När vi bekräftar att problemet är löst kan vi godkänna annonserna.

Överträdelse av policy i app- eller webbutik

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Destinationer som bryter mot policyerna för app- eller webbutik

Exempel: Tillägg som bryter mot programpolicyerna för Chrome-utvecklare, appar som bryter mot policyerna för Google Play

Felsökningsverktyg: destinationsupplevelse

Mer information om överträdelser kan du läsa i meddelandet från app- eller webbutiken (till exempel Chrome Web Store eller Google Play Butik). När du har åtgärdat problemet med app- eller webbutiken kan annonsvisningen återupptas.

Oacceptabel webbadress

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Webbadresser som inte följer standardsyntax

Inte tillåtet Använda en IP-adress som visningsadress

Exempel: 123.45.678.90

Inte tillåtet Visningsadresser med tecken som inte tillåts

Exempel: tecken som !, *, #, _, @.

Okänd app

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Appar som Google inte känner igen

Exempel: app-id eller appbutik i fel format, app som har raderats eller stängts av i appbutiken.

Overifierat telefonnummer

Följande är inte tillåtet i samtalsannonser, samtalstillägg och adresstillägg:

Not allowed Telefonnummer som inte har verifierats av Google
Felsökningsverktyg: overifierat telefonnummer
 1. Verifiera ditt telefonnummer. Det finns två sätt att verifiera ett telefonnummer:

  Visa numret på webbplatsen. Telefonnumret i annonsen måste visas på webbplatsen du marknadsför i annonsen. Det innebär att om telefonnumret visas i annonser för olika webbplatser, måste telefonnumret presenteras på minst en sida på respektive webbplats. Tänk på att webbadressen för verifiering måste ha samma domän som annonsens visningsadress. Telefonnumret ska visas i texten. Om det visas som en bild strider det mot policyn. Ditt telefonnummer är lättare att upptäcka och verifiera om det presenteras på en målsida som besöks ofta.

  Verifiera att du äger domänen. Du kan också verifiera telefonnumret genom att visa att du äger domänen i annonsens visningsadress. Det gör du genom att länka dina konton i Google Search Console och Google Ads eller genom att lägga till din unika Google Ads-tagg för konverteringsspårning eller remarketing på din webbplats.

 2. Redigera ditt adresstillägg. Om du använder ett adresstillägg måste det associerade telefonnumret följa kraven ovan. Det finns två sätt att redigera tillägget baserat på adressen du vill använda.

  Google My Business-adress: Om platsen som inte har godkänts är en adress från ditt Google My Business-konto behöver du logga in på Google My Business-kontot och uppdatera adressuppgifterna där. De förs sedan automatiskt över till Google Ads. Läs om hur du redigerar uppgifter i Google My Business.

  Manuellt angiven adress: Om du har skrivit in adressen manuellt håller du muspekaren över adressen och klickar på pennikonen för att redigera adressuppgifterna. Kontrollera företagsnamnet och se till att du inte använder ett varumärke som du saknar tillstånd för.

 3. Redigera samtalsannonser eller samtalstillägg. Byt telefonnummer i annonsen eller tillägget, så att annonsen kan godkännas.

  När du har redigerat och sparat din annons eller ditt tillägg skickas de till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och målsida kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Ej godkänt telefonnummer

Följande är inte tillåtet i samtalsannonser, samtalstillägg och adresstillägg:

Not allowed Telefonnummer som är felaktiga, inaktiva, irrelevanta eller som inte går till företaget som marknadsförs.

Obs! Google kan då och då ringa korta testsamtal till det angivna telefonnumret för att bekräfta dess giltighet, korrekthet och relevans. Dessa testsamtal kan spelas in.

Not allowed Faxnummer, betalnummer eller textnummer.

Exempel på betalnummer: Avgiftsbelagda nummer, t.ex. 0900-nummer i Sverige och 1-900-nummer i USA.

Exempel på textnummer: Telefonnummer där siffror har ersatts av bokstäver, t.ex. 1-800-GOOG-411 i stället för 1-800-466-4411.

Obs! Du får använda telefonnummer med kostnadsdelning, men de visas med en ansvarsfriskrivning om att ytterligare kostnader kan tillkomma.

Not allowed Telefonnummer som inte är lokala i det land som du riktar in dig på.

Exempel: Använda ett lokalt tyskt nummer i en annons som är inriktad på Kanada.

Not allowed Virtuella telefonnummertjänster eller personliga nummer.

Obs! Den här tjänsten finns bara i vissa länder, bland annat Storbritannien och Spanien.

Not allowed Telefonnummer utan aktiv röstbrevlåda.

Landsspecifika begränsningar. Brasilien

För telefonnummer i Brasilien ska operatörskoden för din operatör ingå i numret. I stället för att till exempel skriva ”11 5555-1234”, måste du skriva ”0XX11 5555 1234” (där XX motsvarar mobiloperatörskoden). Om du anger ett kostnadsfritt telefonnummer eller ett telefonnummer med delad kostnad, som 4004 och 0800, behövs ingen operatörskod.

Felsökningsverktyg: ej godkänt telefonnummer
 1. Åtgärda telefonnumret. Ange ett fungerande, relevant telefonnummer som går till företaget som marknadsförs och är lokalt i det land som du vill rikta in dig på.
 2. Redigera ditt adresstillägg. Det finns två sätt att redigera tillägget baserat på adressen du vill använda.

  Google My Business-adress: Om platsen som inte har godkänts är en adress från ditt Google My Business-konto behöver du logga in på Google My Business-kontot och uppdatera adressuppgifterna där. De förs sedan automatiskt över till Google Ads. Läs om hur du redigerar uppgifter i Google My Business.

  Manuellt angiven adress: Om du har skrivit in adressen manuellt håller du muspekaren över adressen och klickar på pennikonen för att redigera adressuppgifterna. Kontrollera företagsnamnet och se till att du inte använder ett varumärke som du saknar tillstånd för.

 3. Redigera samtalsannonser eller samtalstillägg. Ange ett telefonnummer som följer policyn.

  När du har redigerat och sparat din annons eller ditt tillägg skickas de till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och målsida kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?