Sjednocená pravidla pro stanovování cen (beta)

Nastavte v síti cílovou CPM nebo minimální ceny pro zbytkový provoz

Váš inventář byl převeden na aukci první ceny.
V rámci tohoto přechodu byla pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci nahrazena sjednocenými pravidly pro stanovování cen.
Další informace

Sjednocená pravidla pro stanovování cen centralizují správu cílové CPM nebo minimálních cen pro veškerou programatickou poptávku. Sjednocená pravidla pro stanovování cen naleznete v části Inventář a pak Pravidla stanovení ceny. Pokyny k vytvoření nového sjednoceného pravidla pro stanovování cen naleznete níže.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen lze používat pouze v primárních (namapovaných) účtech Ad Exchange.

Výrazy „cena“ a „stanovování cen“ v tomto článku označují buď cílovou CPM, nebo minimální cenu.

Doporučené postupy v oblasti sjednocených pravidel pro stanovování cen

Soubor PDF obsahuje mnoho informací z tohoto centra nápovědy a zahrnuje snímky obrazovky. (Pouze v angličtině)

Doporučené postupy v oblasti sjednocených pravidel pro stanovování cen

Zkontrolujte, zda se díváte na nejnovější verzi PDF.

Informace o sjednocených pravidlech pro stanovování cen

Správa sjednocených pravidel pro stanovování cen a odstraňování problémů

Sjednocená pravidla pro stanovování cen zahrnují řadu nástrojů, které vám pomohou při jejich správě a odstraňování problémů. Tyto nástroje vám pomohou s rozhodnutím, který inventář do aukce máte zahrnout a jaké ceny jsou pro vaši síť nejvhodnější. Další informace

Kde sjednocená pravidla pro stanovování cen platí?

Ceny ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen platí v následujících kontextech:

Stanovování cen se nevztahuje na záložní reklamy AdSense ani na kampaně vyjednané prostřednictvím přímého programatického obchodování.

 Jak se sjednocená pravidla pro stanovování cen používají?

 • Pokud na inventář cílí dvě sjednocená pravidla pro stanovování cen, použije se pravidlo s vyšší cenou.
 • Pokud na inventář cílí pravidlo pro stanovování cen prvního pohledu a sjednocené pravidlo pro stanovování cen, použije se pro poptávku Ad Exchange pravidlo s vyšší cenou.

Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti

Ve výchozím nastavení se pravidlo pro stanovování cen vztahuje na všechny inzerenty a všechny velikosti (tj. je zapnutá možnost Nastavit stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti). Můžete však volitelně zadat ceny pro jednotlivé inzerenty, značky nebo velikosti (pomocí možnosti Nastavit stanovování cen pro konkrétní inzerenty, značky či velikosti). Když tak učiníte, je k dispozici zbývající volitelné nastavení Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti.

Cena nastavená v sekci „Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti“ se vztahuje na všechny inzerenty, značky a velikosti, pro které jste nastavili jiné ceny. V rámci pravidla se použije nastavení ceny s vyšší cenou.

Řekněme například, že jste pro cestovní kancelář Dobrodružství a velikost 728 × 90 nastavili konkrétní minimální cenu 3,00 $. Ve stejném pravidle jste v sekci Všichni a všechny velikosti nastavili minimální cenu 4,00 $. Pro cestovní kancelář Dobrodružství a velikost 728 × 90 se použije minimální cena nastavená v části „Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti“ (4,00 $). Je totiž vyšší.

Doporučený postup je nastavit cenu v sekci „Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti“ na nižší hodnotu, než jsou hodnoty nastavené u jednotlivých inzerentů, značek či velikostí, nebo tuto možnost vypnout.

Zbytkové typy řádkových položek a ceny

V aukci mohou soutěžit řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné. Na řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné se vztahují sjednocená pravidla pro stanovování cen. Aby se řádkové položky tohoto typu mohly účastnit soutěže, musí se jejich CPM alespoň rovnat ceně nastavené ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen se nevztahují na:

 • řádkové položky pro vlastní reklamu, 
 • řádkové položky s nulovou (0) sazbou bez nastavené hodnoty CPM

Řádkové položky pro vlastní reklamu a aukce

Minimální ceny a cílové CPM se nevztahují na řádkové položky pro vlastní reklamu a na řádkové položky s hodnotou CPM 0 $.

Řádkové položky pro vlastní reklamu se zobrazují jen v případě, že nelze zobrazit zbytkové řádkové položky (Síť, Hromadné, Priorita ceny), reklamy Ad Exchange ani reklamy z poptávky prostřednictvím funkce Otevřené nabídky. Se řádkovými položkami pro vlastní reklamu se tedy zachází, jako by měly sazbu 0 $, a cenově nesoutěží prostřednictvím dynamické alokace.

CPM řádkových položek pro vlastní reklamu určuje hodnocení vhodných vlastních reklam. Vlastní reklamy se však mohou zobrazovat i bez splnění minimální CPM nastavené ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen a slouží tedy vlastně jako záložní reklamy.

Blokování

Sjednocená pravidla pro stanovování cen neposkytují funkci blokování. Blokování lze spravovat prostřednictvím ochran. Blokování není podporováno u provozu v rámci funkce Otevřené nabídky.

Stanovování cen pro různé velikosti

Ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen je k dispozici stanovování cen pro více velikostí. Když je nastavené stanovování cen pro více velikostí, volitelná možnost Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti je ve výchozím nastavení zapnuté. Tato možnost se vztahuje na všechny velikosti nikoliv pouze na ty, pro které jste nenastavili ceny). Další informace

Přímé programatické obchodování

Sjednocená pravidla pro stanovování cen se nevztahují na kampaně s přímým programatickým obchodováním. Týká se to řádkových položek pro programatický prodej zaručeného inventáře (Standardní a Sponzorství) a řádkových položek preferovaných dohod vytvořených v rámci přímého programatického obchodování. 

Stanovení cen pro inzerenty, kupující a systémy generující nabídky

Ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen lze nakonfigurovat ceny pro konkrétní inzerenty a značky. Vztahují se pouze na poptávku z Ad Exchange a z funkce Otevřené nabídky, ale nikoliv na zbytkové řádkové položky. Stanovení cen pro konkrétní kupující a inzerenty není k dispozici.

Jak kupující používající funkci Otevřené nabídky získají informace o ceně v žádosti o nabídku

 • V OpenRTB se minimální cena i nadále uvádí v poli bidfloor.
 • V protokolu Ad Exchange se uvádí v poli minimum_cpm_micros

V nástroji Rozdělení nabídek v reálném čase se u cenových nabídek nižších než minimální cena bude i nadále zobrazovat zpráva „Cenová nabídka nedosahovala minimálního limitu“.

Další informace najdete v dokumentaci služby Authorized Buyers pro vývojáře v článku Authorized Buyers Real-Time Bidding Proto.

Propojené účty Ad Exchange

Sjednocená pravidla pro stanovování cen fungují stejně jako v současné době fungují pravidla pro stanovování cen Ad Exchange.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen nastavená v síti Ad Manager primárního (namapovaného) účtu Ad Exchange se vztahují na veškerý inventář, v němž zobrazujete záložní reklamy z propojených účtů Ad Exchange. Další informace o tom, čím se liší primární a propojený účet Ad Exchange.

Další informace a příklad sjednocených pravidel pro stanovování cen a propojených účtů Ad Exchange

Je možné, že máte propojené účty Ad Exchange. Jedná se o sekundární účty Ad Exchange, které patří do jiné sítě Ad Manager. Jsou přidruženy k primárnímu (namapovanému) účtu Ad Exchange, který patří do vaší sítě Ad Manager. Sekundární účty Ad Exchange jsou s primárním účtem Ad Exchange obvykle propojeny proto, aby primární síť mohla zobrazovat záložní reklamy v inventáři pro řádkové položky v druhé síti Ad Manager. 

Předpokládejme, že sekundární účet Ad Exchange vlastní síť Ad Manager A. Primární (namapovaný) účet Ad Exchange vlastní síť Ad Manager B, která zobrazuje záložní reklamy v inventáři ze sítě Ad Manager A

V příkladu níže žádosti pocházejí ze sítě Ad Manager A a jsou předávány síti Ad Manager B s primárním (namapovaným) účtem Ad Exchange B. Na všechny žádosti, které ze sítě Ad Manager A přicházejí do účtu Ad Exchange B, se v tomto případě vztahují pravidla nastavená v síti Ad Manager B

Ad Manager A                       Ad Manager B                                                 

Unified pricing rules and Ad Exchange accounts

      Sjednocené pravidlo pro stanovování cen    
      Účet Ad Exchange    

Vytvoření nových sjednocených pravidel pro stanovování cen

Pro každou síť Ad Manager můžete používat až 200 sjednocených pravidel pro stanovování cen.

 1. Přejděte na Inventář a pak Pravidla stanovení ceny.
 2. Klikněte na Nové pravidlo pro sjednocené stanovování cen.
 3. Zadejte název pravidla pro stanovování cen.
 4. Vyberte inventář, na který se má toto pravidlo vztahovat.
 5. Zadejte informace o cenách.
  • Ve výchozím nastavení se pravidlo pro stanovování cen vztahuje na všechny inzerenty a všechny velikosti (tj. je zapnutá možnost Nastavit stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti). Volitelně můžete zvolit Nastavit stanovování cen pro konkrétní inzerenty, značky či velikosti a pro vybrané položky zadat jedinečnou minimální cenu nebo cílovou CPM.

   Když vyberete možnost „Nastavit stanovování cen pro konkrétní inzerenty, značky či velikosti“, zobrazí se pod ní možnost „Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti“ a bude vybraná. Pro tuto možnost můžete nastavit minimální cenu nebo cílovou CPM, případně tuto možnost můžete deaktivovat. Pokud je tato možnost vybraná, cena nastavená v sekci Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti se vztahuje také na všechny inzerenty, značky a velikosti, včetně konkrétních inzerentů, značek a velikostí, které jste vybrali nad touto možností. Další informace

  • Vyberte Nastavit minimální ceny (pevné CPM) nebo Nastavit cílové CPM:
   • Nastavit minimální ceny: Nejnižší vítězná nabídka nesmí být nižší než minimální cena.
   • Nastavit cílové CPM (výchozí): Prostřednictvím cílové CPM můžete během času získat větší tržby díky tomu, že se budou minimální ceny upravovat tak, aby vyhovovaly více cenovým nabídkám. Minimální ceny u jednotlivých žádostí o nabídky mohou být vyšší nebo nižší než zadaná cílová CPM. Průměrná CPM pro váš inventář však bude rovna zadané cílové CPM nebo bude vyšší. Další informace
 6. Klikněte na Uložit.

Vypnutí možnosti Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti

Cenu lze nastavit v sekci Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti. Tato cena se vztahuje i na všechny inzerenty, značky a velikosti, pro které jste ve stejném pravidle nastavili jinou cenu. Chcete-li tuto možnost vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti.

Správa a odstraňování problémů

Služba Ad Manager nabízí řadu nástrojů a jednu dimenzi přehledů, které vám správu inventáře v aukci a cen usnadní.

Dotčené řádkové položky z libovolného pravidla

U každého sjednoceného pravidla pro stanovování cen, které vytvoříte, si můžete zobrazit počet zbytkových řádkových položek, které nesplňují cenu nastavenou v pravidle. Zobrazený celkový počet řádkových položek vychází pouze z porovnání ceny v pravidle s CPM zbytkových řádkových položek a nezohledňuje cílení.

Chcete-li zobrazit dotčené řádkové položky, zadejte minimální cenu nebo cílovou CPM. V sekci Dotčené zbytkové řádkové položky jsou uvedeny všechny řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné, jejichž cena je nižší než vámi zadaná minimální cena. Mohou být uvedeny například takto:

Minimální cenu nastavenou v tomto pravidle nesplňuje tento počet řádkových položek: 29.

Kliknutím na počet řádkových položek (v tomto případě „29“) otevřete tabulku, v níž budou odfiltrovány dotčené řádkové položky.

Odstraňování problémů

V sekci pro odstraňování problémů se řádkovými položkami se zobrazují řádkové položky s cenou nižší, než je cena nastavená ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen. Ve sloupci Příčiny nezobrazení u nich bude uveden důvod „Pod minimem pravidla pro stanovování cen“. Kliknutím odsud můžete přejít na pravidla pro stanovování cen, která na příslušné řádkové položky mají dopad. Další informace

Přehledy

Chcete-li vytvořit přehled o aktivitě sjednocených pravidel pro stanovování cen, v přehledu typu Historický vyberte dimenzi Sjednocené pravidlo pro stanovování cen. Aktivita sjednocených pravidel pro stanovování cen je k dispozici také v přehledech typu Ad Exchange prostřednictvím dimenze Pravidla pro stanovování cen.

Přehledy stanovování cen pro několik velikostí

Přehledy pro žádosti s více velikostmi vytvoříte pomocí dimenzí Velikost kreativy (zobrazené)Požadované velikosti reklam.

Není použito žádné pravidlo pro stanovování cen 

Protože u žádostí s více velikostmi platí několik pravidel pro stanovování cen, nelze žádostem bez shody přiřadit žádná pravidla pro stanovování cen. Žádosti, u kterých nedošlo ke shodě, budou mít v přehledech Historie Ad Exchange v sekci Segmenty inventáře u dimenze Pravidla pro stanovování cen uvedeno „(Není použito žádné pravidlo pro stanovování cen)“.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?