Μέσο CPA: Ορισμός

Το μέσο ποσό με το οποίο χρεώνεστε για μια μετατροπή από τη διαφήμισή σας. Το μέσο κόστος ανά ενέργεια (CPA) υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος των μετατροπών με το συνολικό αριθμό μετατροπών. 

  • Για παράδειγμα, αν η διαφήμισή σας λάβει 2 μετατροπές, η μία με κόστος 2,00 € και η άλλη με κόστος 4,00 €, τότε το μέσο CPA για αυτές τις μετατροπές είναι 3,00 €.
  • Το μέσο CPA βασίζεται στο πραγματικό CPA (το πραγματικό ποσό το οποίο χρεώνεστε για μια μετατροπή από τη διαφήμισή σας) το οποίο μπορεί να διαφέρει από το CPA-στόχο (το ποσό που έχετε ορίσει ως το επιθυμητό μέσο CPA, αν χρησιμοποιείτε υποβολή προσφορών CPA-στόχου).
  • Χρησιμοποιήστε στόχους απόδοσης, για να ορίσετε ένα μέσο CPA-στόχο για όλες τις καμπάνιες μιας ομάδας καμπανιών.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού