Iné obmedzené typy podnikania

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Firmám podnikajúcim v určitých oblastiach neumožňujeme inzerovať pomocou našich služieb, aby sme zabránili zneužívaniu používateľov. Platí to aj v prípade firiem, pri ktorých sa zdá, že dodržiavajú naše ostatné pravidlá. Na základe našich nepretržitých kontrol a spätnej väzby od používateľov, regulátorov a úradov na ochranu spotrebiteľa občas identifikujeme výrobky alebo služby, ktoré možno ľahko zneužiť. Ak sa domnievame, že určité firmy predstavujú neprimerané riziko pre bezpečnosť alebo dojem používateľov, môžeme zobrazovanie súvisiacich reklám obmedziť alebo zastaviť.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Opakované porušenia našich pravidiel môžu viesť k pozastaveniu účtu.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Finančné zbierky

Nepovolené Finančné zbierky alebo dary sú povolené len v mene politika, politickej strany alebo charitatívnej organizácie oslobodenej od dane, a to len v prípade, že máte v cieli reklamy jasne uvedený stav daňovej výnimky, číslo charitatívnej organizácie alebo číslo daňovej výnimky.

Ako problém vyriešiť: finančné zbierky
 1. Skontrolujte reklamu a jej cieľ a pozrite sa, či nechýbajú dôležité informácie o stave daňovej výnimky.

  Ak vaša reklama alebo vstupná stránka požaduje dary oslobodené od dane, na vstupnej stránke alebo stránke s možnosťou darovania jasne uveďte svoj stav oslobodenia od daňovej povinnosti vrátane čísla charitatívnej organizácie. V USA sa napríklad za indikátor stavu požadovaného oslobodenia od dane považuje stav 501(c)(3) alebo 501(c)(4).

 2. Odstráňte problém v cieli reklamy. Pridajte požadované informácie. Ak nedokážete odstrániť problém v cieli reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.

 3. Upravte reklamu. Pridajte požadované informácie. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Bezplatný počítačový softvér

Nepovolené Reklamy na bezplatný počítačový softvér musia obsahovať názov konkrétneho inzerovaného softvéru a musia odkazovať na hodnoverný zdroj online distribúcie daného softvéru.

Príklady (neúplný zoznam): spustiteľné súbory (napríklad súbory .exe, .dmg, skomprimované súbory, rozšírenia, doplnky a aplikácie pre počítače), ktoré sa môžu spúšťať v počítačoch, laptopoch alebo notebookoch a ktoré na stiahnutie nevyžadujú platobné údaje; bezplatné skúšobné verzie; freeware; shareware; bezplatné obmedzené verzie softvéru a demá ponúkajúce obsah na stiahnutie.
 
Poznámka:
 • História ani reputácia hodnoverného zdroja online distribúcie nesmie byť spájaná s porušením pravidiel.
 • Tieto pravidlá sa nevzťahujú na cloudové služby, ktoré sú zo žiadosti o certifikáciu vylúčené.
Ako problém vyriešiť: bezplatný počítačový softvér
 1. Ak ste vlastníkom konkrétneho softvéru, ktorý chcete inzerovať, zaregistrujte svoj web ako hodnoverný zdroj online distribúcie. Ak usúdime, že váš web je hodnoverným zdrojom online distribúcie, vaše zamietnuté reklamy môžeme schváliť.
 2. Zmeňte cieľ reklamy. Ak je už ako hodnoverný zdroj online distribúcie vášho softvéru zaregistrovaný iný web, upravte svoju reklamu tak, aby cieľová webová adresa viedla k tomuto schválenému cieľu.

Po úprave a uložení sa reklama odošle na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete napraviť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak budúcemu zablokovaniu účtu pre opakované porušenia pravidiel. Prečítajte si viac o zablokovaných účtoch.

Miestne služby

Reklamy na zámočnícke služby sú v Spojených štátoch a Kanade obmedzené. Reklamy na služby spojené s opravou garážových brán sú v Spojených štátoch obmedzené. Ak chcete inzerovať v týchto oblastiach, musíte požiadať o rozšírené overenie. Ďalšie informácie o rozšírenom overení

Reklamy na zámočnícke služby sú v Nemecku, Švédsku, Belgicku a Holandsku obmedzené. Reklamy sa nemôžu zobrazovať.

Reklamy na miestne služby sa budú môcť naďalej zobrazovať mimo obmedzených oblastí, a to aj v prípade, že firma ešte nevykonala proces overenia.

Upozornenia pre spotrebiteľov

No issues detected and positive check mark icon V oblastiach podnikania, v ktorých sú upozornenia pre spotrebiteľov bežné, môže Google obmedziť spôsob zobrazovania reklám na tieto výrobky a služby.

Príklad (neúplný zoznam): aukcie s nevratným poplatkom pri ponúknutí ceny (Google Ads zobrazí reklamy na aukcie s nevratným poplatkom pri ponúknutí ceny iba v prípade, že dopyt používateľa bude obsahovať frázu "aukcia s nevratným poplatkom pri ponúknutí ceny" alebo podobné výrazy. V Obsahovej sieti Google sa tieto reklamy zobrazia len na weboch, ktoré súvisia s aukciami.).

Čo je to upozornenie pre spotrebiteľov?

Upozornenia pre spotrebiteľov sú výstrahy, ktoré informujú o rizikách a výhodách určitých produktov a služieb. Tieto výstrahy zvyčajne distribuujú organizácie zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľov. Ako príklady organizácií vydávajúcich upozornenia pre spotrebiteľov možno uviesť Federálnu obchodnú komisiu (USA), Agentúru na ochranu záujmov spotrebiteľov (Japonsko) a ďalšie regionálne agentúry, ktoré pomáhajú chrániť záujmy spotrebiteľov. Organizácie vydávajúce upozornenia pre spotrebiteľov môžu byť orgánmi verejnej správy. Takisto však môžu byť vo vlastníctve skupín tretích strán zastupujúcich spotrebiteľov.

Aký vplyv majú upozornenia pre spotrebiteľov na reklamy?

Ak dôjde k vydaniu upozornenia pre spotrebiteľov týkajúceho sa určitého produktu v jednej krajine, Google môže globálne zmeniť spôsob zobrazovania reklám na príslušný produkt. Toto opatrenie umožňuje naďalej zobrazovať reklamy súvisiace s týmito druhmi výrobkov používateľom, ktorí ich výslovne vyhľadávajú, a ochraňuje ostatných používateľov, ktorí nevedia o týchto upozorneniach pre spotrebiteľov na podobné výrobky.

Dokumenty orgánov verejnej správy a úradné služby

Nepovoľujeme:

červená značka x Propagácia dokumentov alebo služieb, ktoré sprostredkúvajú získanie, obnovenie, nahradenie alebo vyhľadanie úradných dokumentov alebo informácií, ktoré sú dostupné priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo poskytovateľa splnomocneného takýmto orgánom.

Príklady (neúplný zoznam): pasy alebo iné doklady totožnosti; doklad o trvalom pobyte; doklad o statuse alebo registrácii imigranta; vodičské preukazy; registračné dokumenty vozidiel; cestovné dokumenty, ako napríklad víza alebo elektronické cestovné povolenia (Electronic Travel Authorizations, ETA); doklady o sociálnom zabezpečení; povolenia na poľovačku alebo rybolov; povolenia na držbu zbraní alebo registrácie zbraní a dokumenty alebo informácie získané z úradných registrov, ako napríklad rodné listy, sobášne listy alebo vojenské záznamy.
 

červená značka x Propagácia pomoci s podaním žiadosti alebo platbou v súvislosti s úradnými službami, ktoré sú k dispozícii priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo poskytovateľa splnomocneného takýmto orgánom.

Príklady (neúplný zoznam): pomoc s podaním žiadosti o úradné stretnutie alebo príspevok od štátu; pomoc so žiadosťou o oficiálnu zmenu adresy, oficiálnu zmenu mena, nenárokované peniaze alebo pozastavenie doručovania pošty a pomoc s platbou dopravných poplatkov, ako sú mýta za prejazd mostom alebo poplatky za vjazd do centra mesta.

Služby, ktoré nie sú týmito pravidlami obmedzené

Nasledujúce profesionálne služby nie sú týmito pravidlami obmedzené: príprava daňových priznaní; právne služby; medzifiremné (B2B) alebo podnikové služby; imigrační právnici alebo imigrační konzultanti so zameraním na konzultáciu, nie samotnú pomoc so získaním konkrétnych cestovných dokladov alebo úradných služieb.

Ak ste orgánom verejnej správy alebo splnomocneným poskytovateľom, toto obmedzenie reklamy pre vás neplatí. Splnomocnený poskytovateľ je definovaný ako firma, ktorá bola oficiálne poverená pôvodným poskytovateľom (orgánom verejnej správy), aby v jeho mene poskytovala určité produkty alebo služby, ktoré zvyčajne poskytuje alebo v minulosti poskytoval samotný orgán verejnej správy. Splnomocnení poskytovatelia nezahŕňajú osoby, ktoré sú oprávnenými poskytovateľmi alebo predajcami. Ak ste orgánom verejnej správy alebo splnomocneným poskytovateľom a domnievate sa, že sme vo vašom prípade nesprávne uplatnili tieto pravidlá, kontaktujte nás.

Služby adresára, presmerovania a nahrávania hovorov

Nepovoľujeme:

 červená značka x Propagácia služieb adresára, presmerovania a nahrávania hovorov.

Príklady (neúplný zoznam): služby adresára, presmerovania hovorov a ich nahrávania. V rámci týchto služieb sa väčšinou volá na telefónne číslo s cieľom získať iné telefónne číslo (alebo informácie o firme, ako je adresa) alebo sa spojiť s inou službou.

Predaj vstupeniek na podujatia

Nepovolené Predajcovia vstupeniek na živé podujatia môžu inzerovať, ak majú na to oprávnenie. Upozorňujeme, že ak predávate vstupenky na živé podujatia alebo odkazujete na weby, ktoré uskutočňujú ich ďalší predaj, na získanie oprávnenia musíte spĺňať určité požiadavky na cieľ reklamy.

Predaj vstupeniek na podujatia je vo Francúzsku a na jeho zámorských územiach obmedzený na oprávnených prvotných poskytovateľov.

Poskytovanie kaucií

Nepovoľujeme:

 červená značka x Reklama na poskytovanie kaucií, ktoré slúžia ako záruka na zabezpečenie prepustenia žalovaného na kauciu.

Príklady (neúplný zoznam): komerčné agentúry zaisťujúce prepustenie na kauciu, financovanie kaucií, lovci ľudí, ručitelia kaucií, kaucie v prípade imigrácie, kaucie v prípade zadržania

Technická podpora spotrebiteľov poskytovaná tretími stranami

Nepovoľujeme:
 
červená značka x Technická podpora poskytovaná tretími stranami pre výrobky spotrebnej techniky a online služby
 
Príklady (neúplný zoznam): technická podpora riešenia problémov, zabezpečenia, odstraňovania vírusov, internetového pripojenia, online účtov (napríklad reset hesla alebo podpora pri prihlásení), hardvérová podpora a opravy či inštalácia softvéru
Poznámka: Povoľujeme reklamu na predaj spotrebnej techniky, v ktorej môže vstupná stránka obsahovať navigačné prvky súvisiace s technickou podporou.

Reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru

Podporujeme zodpovednú reklamu na potraviny a nápoje. Reklamy a cieľové weby pre potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru sú povolené, ak sú v súlade s pravidlami uvedenými nižšie a nie sú zacielené na neplnoletých.Informácie uvedené v týchto pravidlách nemajú byť považované za právne poradenstvo a očakávame, že všetci inzerenti dodržia miestne právne predpisy pre každý región, na ktorý sú ich reklamy zacielené, vrátane miestnych požiadaviek, ktoré sa môžu líšiť od týchto pravidiel pre potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru.

Inzerenti sú povinní sami vyhlásiť, že používajú účet na spúšťanie kampaní na potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru a že všetky kreatívy v rámci tohto účtu budú podliehať obmedzeniam pravidiel pre potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru. Toto vyhlásenie môžete poskytnúť prostredníctvom tohto formulára.

Reklamy považujeme za propagáciu predaja výrobkov s vysokým obsahom tuku, soli a cukru v prípade, že v reklamnej kreatíve (v texte, na snímkach, v zvukových záznamoch alebo na videách) alebo na cieľovom webe sa propaguje jedna alebo viacero položiek potravín, nápojov alebo jedál s vysokým obsahom tuku, soli alebo cukru.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov potravín a nápojov (nie sú tu uvedené všetky možné príklady), ktoré sa považujú za potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru, pokiaľ reklamná kreatíva alebo cieľový web neobsahuje informácie o výživovej hodnote, z ktorých vyplýva, že výrobky spĺňajú povolené limity pre obsah tuku, soli a cukru a veľkosť porcie alebo počet kalórií v porcii, alebo pokiaľ sa inzerent úspešne neodvolá proti ich označeniu za takéto položky. Úplný zoznam limitov výživových hodnôt pre potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru sú uvedené v tabuľke nižšie.

Tu sú niektoré príklady potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli a cukru:
 • sladené nápoje (sóda, voda, džús, káva, čaj alebo športové nápoje s pridaným cukrom alebo inými kalorickými sladidlami), energetické nápoje;
 • šišky, zákusky, sladké sušienky, múčniky, croissanty, sladké pečivo;
 • ovocie konzervované v sirupe, sušené ovocie s pridaným cukrom;
 • čokoládovoorieškové nátierky, študentské zmesi alebo orieškové tyčinky s čokoládou alebo cukrom, oriešky v čokoláde alebo sladkej poleve;
 • mliečne koktaily;
 • bravčové a hovädzie klobásy, párky, salámy, šunky, slanina, vyprážané mäso a ryby;
 • pizza, hamburgerové jedlá s hranolčekmi, vyprážané jedlá (napr. plnené papričky);
 • sladkosti, čokoláda, cukrovinky, cukrárenské výrobky, gumové cukrovinky, zmrzlina, marshmallow;
 • maslo, soľ, kalorické sladidlá (napr. javorový sirup, agáva, med, cukor), kokosový olej.
Príklady reklám mimo rozsahu týchto pravidiel:
 • reklamy alebo cieľové weby obsahujúce iba text, obrázky, zvukové záznamy alebo videá a iný obsah týkajúci sa potravín, nápojov a jedál bez vysokého obsahu tuku, soli a cukru. Príklady potravín a nápojov bez vysokého obsahu tuku, soli a cukru (neúplný zoznam): 100 % šťava; čistá balená voda; sýtená voda a ochutená voda bez pridaného cukru alebo sladidiel; nápoje obsahujúce IBA vodu a 100 % šťavu (napr. zriedená šťava); nesladená káva a čaj; nízkotučné alebo odtučnené obyčajné mlieko; obilniny bez prísad; obyčajné čerstvé alebo mrazené ovocie a zelenina; sušená fazuľa a šošovica; konzervované ovocie vo vode alebo 100 % šťave; obyčajné orechy a semená; orechy a sušené ovocie bez pridanej soli alebo cukru; nízkotučný alebo odtučnený biely jogurt bez pridaného cukru; obyčajné ryby, hydina, vajcia alebo mäso (bez pridanej soli, tuku, cukru); hladká múka; sóda na pečenie; prášok do pečiva; olivový olej; repkový olej.
 • reklamy alebo cieľové weby výrobcov potravín alebo nápojov, ktoré neobsahujú text, obrázky, zvukové záznamy ani videá či iný obsah týkajúci sa potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli a cukru, ako napríklad:
 • logo značky alebo názov spoločnosti v kontexte sponzorského alebo charitatívneho podujatia, napr.: „Toto podujatie vám prináša spoločnosť [názov spoločnosti]“;
 • weby vyhľadávačov reštaurácií;
 • webové recenzií reštaurácií;
 • reštauračné donáškové služby;
 • reklamy alebo cieľové weby, ktoré obsahujú jeden alebo viacero potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, solí a cukru a propagujú výrobok alebo službu nesúvisiacu s potravinami a nápojmi, ako napríklad: 
 • upútavka na reláciu o varení;
 • reklamy podporujúce cestovný ruch; 
 • reklamy na kuchynské čistiace prostriedky;
 • reklamy alebo cieľové weby, ktoré obsahujú jednu alebo viacero potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli a cukru, ale propagujú zdravú výživu a zdravé stravovanie. 

Účinnosť pravidiel

Táto aktualizácia pravidiel sa bude uplatňovať na všetky reklamy na potraviny alebo nealkoholické nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru zobrazované v Spojenom kráľovstve a Európskej únii v Obsahovej sieti Google a na YouTube. Reklamy v účtoch, o ktorých inzerent sám vyhlásil, že propagujú potraviny a nealkoholické nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru, a majú štítok Vysoký obsah tuku, soli a cukru, sa budú zobrazovať len používateľom s deklarovaným vekom minimálne 18 rokov.

Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá

 • Ak zistíme, že ste zobrazovali reklamu na potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru (alebo na výrobok, ktorého prijateľný obsah tuku, soli či cukru nie je možné potvrdiť v dôsledku chýbajúcich informácií o výživovej hodnote) mimo účtu, ktorý o sebe vyhlasuje, že je účtom na propagovanie potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli či cukru, dostanete upozornenie, že zobrazovanie tejto reklamy neplnoletým je v Spojenom kráľovstve a EÚ zakázané tak, ako je opísané vyššie. Ak sa chcete proti tomuto rozhodnutiu odvolať, musíte vykonať revízie alebo predložiť informácie o výživovej hodnote, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť vášho odvolania.
 • Reklamy a podklady, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžu byť zamietnuté. Zamietnutá reklama bude obmedzená, kým porušenie pravidiel nenapravíte a reklamu neschválime.

Ako opraviť porušenie

 • Ak ste dostali upozornenie, že najmenej jedna z vašich reklám porušila pravidlá pre potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru, navštívte stránku pomocníka a uistite sa, že všetky výrobky, ktoré inzerujete prostredníctvom svojich reklám a cieľových webových stránok, sú v súlade s pokynmi pre obsah živín.
 • Ak chcete inzerovať výrobky s vysokým obsahom tuku, soli či cukru, spoločnosť Google vyžaduje, aby ste vyhlásili, že ide o potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru.
 • Ak chcete obmedziť len určitú podmnožinu reklám, musíte si vytvoriť samostatný účet a vyhlásiť, že ide o účet na účely propagácie potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli či cukru.
 • Ak si myslíte, že boli vaše reklamy označené za reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru omylom, podajte odvolanie s informáciami o výživovej hodnote, ktoré potvrdzujú, že vo vašom prípade nejde o potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru.

Prečítajte si tieto pravidlá a zistite, či sa vzťahujú na niektoré z vašich reklám. Ak áno, podajte v súvislosti s nimi vyhlásenie.

Potrebujete pomoc?

Výživový profil potravín a nápojov z hľadiska obsahu tuku, soli a cukru podľa spoločnosti Google

Obsah živín sa uvádza na 100 gramov a na jednu porciu, aby sa dal uplatniť globálne a zodpovedal bežnému označovaniu veľkostí porcií a obsahu kalórií v jedlách a komponentoch jedál. Ak sa veľkosť porcie vašej inzerovanej potraviny alebo nápoja presne nezhoduje s uvádzanou veľkosťou porcie, použite kritérium obsahu na 100 gramov.

 

Potraviny a nápoje

NA

Nasýtené tuky (g)

Sodík (mg)

Celkový cukor (g)

Pridaný cukor (g)

Kalórie

Nápoje

           

Všetky nápoje okrem mlieka

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 245 g)

105 mg

0

100 g

46 mg

0

             

Obilniny a chlieb

           

Chlieb, pečivo, rezance, ryža, obilniny, palacinky

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 100 g)

2

360

10

100 g

2

360

10

             

Raňajkové cereálie

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 30 g)

1,5

250

6,75

100 g

5

625

22,5

             

Ovocie, zelenina a strukoviny

           

Spracované ovocie, zelenina a strukoviny

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 90 g)

2

350

0

100 g

2,2

390

0

             

Orechy a semená

           

Orechy a semená

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 30 g)

3,5

130

4

100 g

12

430

13

             

Mliečne výrobky

           

Mlieko a náhrady mlieka

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 245 g)

5

200

22

100 g

3

82

9

             

Syr a syrové výrobky

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 30 g)

3

228

100 g

10

760

             

Jogurt a výrobky jogurtového typu

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 170 g)

5

136

19

100 g

3

80

11,5

             

Mäso, ryby, vajcia, hydina a náhrady mäsa

           

Spracované mäso, hydina, ryby, vajcia a alternatívy

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 50 g)

2

335

100 g

4

670

             

Jedlá a zložky jedál

           

Hotové jedlá a predjedlá

<315 kalórií (približne 140 g)

5

545

14

315

100 g

4

390

10

225

             

Pripravované jedlo

<510 kalórií (približne 300 g)

6,6

660

18

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Rýchle občerstvenie a pohostenie

           

Rýchle občerstvenie a pohostenie

<150 kalórií (približne 30 g)

1,5

120

6,75

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Omáčky, korenia a kulinárske prísady

           

Omáčky, korenia a kulinárske prísady

Uvádzaná veľkosť porcie (približne 30 g)

2

135

1,5

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067