Iné obmedzené typy podnikania

Chceme zabrániť zneužívaniu používateľov, preto niektorým typom firiem neumožňujeme, aby s nami inzerovali, a to ani v prípade, že jednotlivé firmy zdanlivo vyhovujú našim ďalším pravidlám. Na základe našej vlastnej nepretržitej kontroly, ako aj na základe spätnej väzby od používateľov a úradov na ochranu spotrebiteľa občas zaznamenáme produkty alebo služby, ktoré možno ľahko zneužiť. Ak sa domnievame, že určité firmy predstavujú neprimerané riziko pre bezpečnosť alebo dojem používateľa, môžeme zaujať konzervatívne stanovisko a zobrazovanie súvisiacich reklám obmedziť alebo zastaviť.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Opakované porušenia našich pravidiel môžu viesť k pozastaveniu účtu. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Finančné zbierky

Nepovolené Finančné zbierky alebo žiadosti o dary sú povolené len v mene politika, politickej strany alebo charitatívnej organizácie oslobodenej od dane

Poznámka: Cieľ reklamy musí jasne uvádzať, či sú dary oslobodené od dane.
 
Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie

Bezplatný počítačový softvér

Nepovolené Reklamy na bezplatný počítačový softvér sú povolené len vtedy, ak uvádzajú názov konkrétneho propagovaného softvéru a odkazujú na hodnoverný zdroj online distribúcie daného softvéru.

Príklady: spustiteľné súbory (napríklad súbory .exe, .dmg, skomprimované súbory, rozšírenia, doplnky a aplikácie pre stolné počítače), ktoré sa môžu spúšťať v stolných počítačoch, laptopoch alebo notebookoch a ktoré na stiahnutie nevyžadujú platobné údaje; bezplatné skúšobné verzie; freeware; shareware; softvér typu freemium a demoverzie ponúkajúce obsah na stiahnutie.
 
Poznámka: História ani reputácia hodnoverného zdroja nesmie byť spájaná s porušením pravidiel.

 

Ako problém vyriešiť: nepodporované podnikanie
  1. Ak ste vlastníkom konkrétneho softvéru, ktorý chcete inzerovať, zaregistrujte svoje webové stránky ako hodnoverný zdroj. Ak usúdime, že vaše webové stránky sú hodnoverným zdrojom, vaše zamietnuté reklamy môžeme schváliť.
  2. Zmeňte cieľ reklamy. Ak sú už ako hodnoverný zdroj distribúcie vášho softvéru zaregistrované iné webové stránky, upravte svoju reklamu tak, aby cieľová webová adresa viedla k tomuto schválenému cieľu.

Po úprave a uložení sa reklama odošle na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám. 

Miestne služby

V rámci obmedzenej beta verzie je zobrazovanie reklám na zámočnícke služby a služby spojené s opravou garážových dverí obmedzené v konkrétnych oblastiach. Ak chcete inzerovať v týchto oblastiach, musíte požiadať o podrobné overenie. Prečítajte si ďalšie informácie o podrobnom overení.

Reklamy na miestne služby sa budú môcť ďalej zobrazovať mimo obmedzených oblastí, a to aj v prípade, že firma nedokončila proces overenia.

Upozornenia pre spotrebiteľov

V oblastiach podnikania, v ktorých sú upozornenia pre spotrebiteľov bežné, môže spoločnosť Google obmedziť spôsob zobrazovania reklám na tieto produkty a služby.

Príklad: aukcie s nevratným poplatkom pri ponúknutí ceny (Google Ads bude zobrazovať reklamy na aukcie s nevratnými poplatkami pri ponúknutí ceny iba v prípade, že dopyt používateľa bude obsahovať frázu „aukcia s nevratnými poplatkami pri ponúknutí ceny“ alebo podobný výraz. V Obsahovej sieti Google sa tieto reklamy zobrazia len na webových stránkach, ktoré súvisia s aukciami.).

Čo je to upozornenie pre spotrebiteľov?

Upozornenia pre spotrebiteľov sú výstrahy, ktoré informujú o rizikách a výhodách určitých produktov a služieb. Tieto výstrahy zvyčajne distribuujú organizácie zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľov. Ako príklady organizácií vydávajúcich upozornenia pre spotrebiteľov možno uviesť Federálnu obchodnú komisiu (USA), Úrad pre čestné obchodovanie (Spojené kráľovstvo), Agentúru na ochranu záujmov spotrebiteľov (Japonsko) a ďalšie regionálne agentúry, ktoré pomáhajú chrániť záujmy spotrebiteľov. Organizácie vydávajúce upozornenia pre spotrebiteľov môžu byť regulované vládou. Takisto však môžu byť vo vlastníctve skupín tretích strán zastupujúcich spotrebiteľov.

Aký vplyv majú upozornenia pre spotrebiteľov na reklamy?

Ak dôjde k vydaniu upozornenia pre spotrebiteľov týkajúceho sa určitého produktu v jednej krajine, spoločnosť Google môže globálne zmeniť spôsob zobrazovania reklám na príslušný produkt. Toto opatrenie umožňuje naďalej zobrazovať reklamy súvisiace s týmito druhmi produktov používateľom, ktorí ich výslovne vyhľadávajú, a ochraňuje ostatných používateľov, ktorí nevedia o týchto upozorneniach pre spotrebiteľov na podobné produkty.

 

Dokumenty orgánov verejnej správy a úradné služby

Nepovoľujeme:

Nepovolené Propagácia dokumentov alebo služieb, ktoré sprostredkúvajú získanie, obnovenie, nahradenie alebo vyhľadanie úradných dokumentov alebo informácií, ktoré sú dostupné priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo poskytovateľa splnomocneného takýmto orgánom.

Príklady (neúplný zoznam): pasy alebo iné doklady totožnosti; doklad o trvalom pobyte; doklad o statuse alebo registrácii imigranta; vodičské preukazy; cestovné dokumenty, ako napríklad víza alebo elektronické cestovné povolenia (Electronic Travel Authorizations, ETA); doklady o sociálnom zabezpečení; povolenia na poľovačku alebo rybolov; povolenia na držbu zbraní alebo registrácie zbraní a dokumenty alebo informácie získané z úradných registrov, ako napríklad rodné listy, sobášne listy alebo vojenské záznamy.
 

Nepovolené Propagácia pomoci s podaním žiadosti alebo platbou v súvislosti s úradnými službami, ktoré sú k dispozícii priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo poskytovateľa splnomocneného takýmto orgánom.

Príklady (neúplný zoznam): pomoc s podaním žiadosti o úradné stretnutie alebo príspevok od štátu; pomoc so žiadosťou o oficiálnu zmenu adresy, oficiálnu zmenu mena, nenárokované peniaze alebo pozastavenie doručovania pošty a pomoc s platbou dopravných poplatkov, ako sú mýta za prejazd mostom alebo poplatky za vjazd do centra mesta.

Služby, ktoré nie sú týmito pravidlami obmedzené

Nasledujúce profesionálne služby nie sú týmito pravidlami obmedzené: príprava daňových priznaní, právne služby, medzifiremné (B2B) alebo podnikové služby, imigrační právnici alebo imigrační konzultanti so zameraním na konzultáciu, nie samotnú pomoc so získaním konkrétnych cestovných dokladov alebo úradných služieb.

Ak ste orgánom verejnej správy alebo splnomocneným poskytovateľom, toto obmedzenie inzercie pre vás neplatí. Splnomocnený poskytovateľ je definovaný ako firma, ktorá bola oficiálne poverená pôvodným poskytovateľom (orgánom verejnej správy), aby v jeho mene poskytovala určité produkty alebo služby, ktoré zvyčajne poskytuje alebo v minulosti poskytoval samotný orgán verejnej správy. Splnomocnení poskytovatelia nezahŕňajú osoby, ktoré sú oprávnenými poskytovateľmi alebo predajcami. Ak ste orgánom verejnej správy alebo splnomocneným poskytovateľom a domnievate sa, že sme vo vašom prípade nesprávne uplatnili tieto pravidlá, kontaktujte nás.

Služby adresára, presmerovania a nahrávania hovorov

Nepovoľujeme:

Not allowed Propagáciu služieb adresára, presmerovania a nahrávania hovorov

Príklady (neúplný zoznam): služby adresára, presmerovania hovorov a ich nahrávania. Súčasťou týchto služieb je zvyčajne volanie na telefónne číslo s cieľom získať iné telefónne číslo (alebo informácie o firme, ako napríklad adresu) či spojiť sa s inou službou.

Predaj vstupeniek na podujatia

Nepovolené Predajcovia vstupeniek na podujatia môžu inzerovať, ak získali certifikáciu od spoločnosti Google. Ak predávate vstupenky alebo odkazujete na webové stránky, ktoré uskutočňujú ich ďalší predaj, na získanie certifikácie musíte spĺňať určité požiadavky na cieľ reklamy.

Požiadavky na reklamy propagujúce predaj vstupeniek na podujatia

Nasledujúce položky nie sú povolené:

Nepovolené Reklamy prevádzkované predajcami vstupeniek na podujatia, ktorí predávajú vstupenky alebo odkazujú na predaj vstupeniek a nedodržiavajú príslušné požiadavky na reklamu 

Poskytovanie kaucií

Nasledujúce položky nie sú povolené:

Nepovolené Reklama na poskytovanie kaucií

Príklady: komerčné agentúry zaisťujúce prepustenie na kauciu, financovanie kaucií, lovci ľudí, ručitelia kaucií, kaucie v prípade imigrácie, kaucie v prípade zadržania

Technická podpora spotrebiteľov poskytovaná tretími stranami

Nie je povolené:
 
Nepovolené Technická podpora poskytovaná tretími stranami pre výrobky spotrebnej techniky a online služby
 
Príklady (neúplný zoznam): technická podpora riešenia problémov, zabezpečenia, odstraňovania vírusov, internetového pripojenia, online účtov (napríklad obnovenie hesiel alebo podpora prihlásenia) či inštalácie softvéru
 
Poznámka: Povoľujeme reklamu na predaj spotrebnej techniky, v ktorej môže vstupná stránka obsahovať navigačné prvky súvisiace s technickou podporou.

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?