Publikační požadavky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Společnosti Google záleží na dobrém uživatelském dojmu. Proto vyžadujeme, aby všechny reklamy, podklady a cíle splňovaly vysoké odborné a publikační standardy. Povolujeme pouze takové reklamy, které jsou jasné, mají profesionální vzhled a směřují uživatele k relevantnímu a užitečnému obsahu.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Styl a pravopis

Není povoleno:

Červené znaménko ×Reklamy nebo rozšíření porušující obecně uznávaná gramatická pravidla

Příklady: „U nás koupit květiny“ nebo „Kupte si u nás kvjetiny“ namísto „Kupte si u nás květiny“

Poznámka: Některé výrazy chráněné ochrannou známkou, značky a názvy produktů používají nestandardní gramatiku, pravopis, interpunkci, velikost písmen nebo mezery. Pokud je chcete ve svých reklamách používat, musíte nejprve požádat o kontrolu a prokázat, že se tyto nestandardní výrazy zobrazují stejným způsobem na celém vašem webu nebo v aplikaci.

Červené znaménko × Nesrozumitelné nebo nesmyslné reklamy a podklady

Příklady: nesmyslný nebo příliš obecný text reklamy, reklama s příliš obecným nebo nekonkrétním vyzněním, zkratkovitý nebo neúplný text reklamy

Červené znaménko × Reklamy nebo rozšíření, které překračují povolený počet znaků u jazyků s dvojnásobnou šířkou znaků

Poznámka: Povolený počet znaků u textu se liší v závislosti na tom, zda je text v jazyce s jednoduchou, nebo dvojnásobnou šířkou znaků. V jazycích se znaky dvojité šířky (například čínština, japonština a korejština) zabírají znaky dvakrát více místa než u jazyků se znaky jednoduché šířky. Proto je povolený počet znaků u těchto jazyků ve srovnání s jinými jazyky poloviční.

Červené znaménko × Reklamy nebo podklady, které jsou v rozporu se srozumitelným a informativním stylem výsledků Vyhledávání Google

Příklady: reklamy s odrážkami nebo očíslovanými seznamy, reklamy obsahující obecnou výzvu k akci (například „klikněte sem“), která by mohla být v libovolné reklamě bez ohledu na její obsah

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Interpunkce a jiné symboly

Není povoleno:

Červené znaménko × Interpunkce a jiné symboly, které nejsou správně použity k jejich zamýšlenému účelu

Příklady: vykřičníky v nadpisu reklamy, opakování interpunkce nebo symbolů, symboly, číslice a písmena, která neodpovídají svému skutečnému významu nebo účelu (např. použití symbolu „@“ místo spojky „a“), nestandardní použití horního indexu, nestandardní symboly a znaky (např. hvězdičky), odrážky a výpustky, nadbytečné nebo nesmyslné použití číslic, symbolů nebo interpunkce jako třeba v těchto výrazech: květ1ny, květi*ny, Květiny!!!, k*v*ě*t*i*n*y, K.V.Ě.T.I.N.Y, použití dvou či více vykřičníků nebo otazníků v textu reklamy

Poznámka: Některé typy nestandardní interpunkce a symbolů jsou za určitých okolností povoleny. V reklamách lze schválit použití ochranných známek, názvů značek nebo názvů produktů, které se s nestandardní interpunkcí nebo symboly v téže podobě důsledně zobrazují na cílové stránce reklamy. Dále je povoleno používat symboly běžně přípustným způsobem, např. hvězdičky pro hodnocení úrovně hotelu ve slovním spojení „5* hotely“ nebo pro označení situací, na něž se ze zákona vztahují dodatečné podmínky. Pokud chcete používat některý z těchto druhů interpunkce nebo symbolů, musíte požádat o kontrolu.

Červené znaménko × Neplatné nebo nepodporované znaky

Příklady: emodži, jednobajtové znaky katakana

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Velká písmena

Není povoleno:

Červené znaménko × Použití velkých písmen, které není správné nebo neodpovídá jejich účelu

Příklady: Přemrštěné nebo nesmyslné použití velkých písmen, například: KVĚTINY, KVěTINY, K.V.Ě.T.I.N.Y

Poznámka: Za určitých okolností je nestandardní používání velkých písmen povoleno. Pokud jde o kódy kupónů, běžné zkratky (např. ČR), ochranné známky, názvy značek a názvy produktů, můžete požádat o kontrolu a uvidíte, zda bude nestandardní použití velkých písmen schváleno.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Opakování

Není povoleno:

Červené znaménko × Nestandardní, nesmyslné nebo zbytečné opakování názvů, slov nebo slovních spojení

Poznámka: Tyto zásady platí i pro podklady obsahující text, který se nachází již v textu reklamy.

Příklady: opakující se jméno inzerenta, opakující se název produktu

Červené znaménko ×Text podkladu, kde se opakují slova nebo slovní spojení v rámci daného podkladu nebo jiného podkladu ve stejné reklamní sestavě, kampani či účtu

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Nepřijatelné mezerování

Není povoleno:

Červené znaménko × Vynechání mezery nebo přidání mezer

Příklady: „Sleva,kupte si květiny“; „kuptesikvětiny“

Červené znaménko × Nadměrné nebo nesmyslné použití mezer

Příklady: „k v ě t i n y“, „kuptesiunáskvětiny“

Poznámka: Některé výrazy chráněné ochrannou známkou, značky a názvy produktů používají nestandardní mezery. Pokud takové výrazy chcete v reklamách mít, musíte nejprve požádat o kontrolu a prokázat, že se tyto nestandardní výrazy zobrazují stejným způsobem na celém vašem webu nebo v aplikaci.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Telefonní číslo v textu reklamy

Není povoleno:

Červené znaménko × Telefonní číslo v textu reklamy

Příklad: Vložení textu „Volejte 1-800-123-4567“ do popisu reklamy

Poznámka: Když chcete zákazníky motivovat, aby vám zavolali, je lepší použít odkaz na volání nebo reklamy pouze pro volání než vkládat telefonní číslo do textu reklamy. Pokud název vaší firmy odpovídá reálnému telefonnímu číslu (např. „800-PRIKLAD“), požádejte o kontrolu.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Zneužití funkcí reklam

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy nebo jejich rozšíření, která funkce reklamní jednotky nevyužívají k zamýšlenému účelu

Příklady: reklamy, které neobsahují propagační obsah; textové reklamy s chybějícím řádkem textu; reklamy, které využívají adresu URL jako další řádek textu; animované reklamy obsahující hru či soutěž, které lidé hrají, aby získali nějakou cenu či odměnu; reklamy, které lidem umožňují vyhrát nějakou hru či soutěž nebo získat ceny kliknutím na reklamu; reklamy využívající snímku obrazovky s textovou reklamou, které věrně napodobují autentickou textovou reklamu; zvýraznění značek ValueTrack v textové reklamě; nahrávané vlastní reklamy v HTML5 s modifikovanou oblastí pro kliknutí

Poznámka: Zvuk a video jsou povoleny, ale ve výchozím nastavení musí být vypnuté nebo pozastavené.

Poznámka: Klikatelná oblast nesmí být v reklamách HTML5 upravena pomocí dotykové oblasti (v nástroji Google Web Designer) ani rozhraní JavaScript Exitapi.exit(). Další informace o úpravách oblasti pro kliknutí

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Neidentifikovatelná firma

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy nebo cíle, které neuvádějí název propagovaného produktu, služby či subjektu

Příklady: Reklamy, které neuvádějí název produktu nebo společnosti, případně viditelnou adresu URL; animované reklamy, které na závěrečném statickém snímku (po skončení animace) jasně nezobrazují identifikační údaje, např. název produktu či firmy, logo nebo viditelnou URL; reklamy na aplikace, které v kreativě ani na vstupní stránce neuvádějí název aplikace a zdroj stahování

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na název firmy

Tyto zásady platí pro formáty reklam, které vyžadují pole s názvem firmy. Není povoleno:

Červené znaménko × Uvedení názvu firmy, který není názvem domény, zavedeným jménem inzerenta ani názvem propagované aplikace ke stažení

Příklady (nejedná se o úplný výčet): Používání generických názvů firmy nebo názvů založených na místech, např. Olomoucký instalatér, Pražské taxi.

Červené znaménko × Používání propagačních výrazů v poli pro název firmy

Příklad (nejedná se o úplný výčet): „Kupte si boty Acme“ nebo „Výprodej ve službách pro domácnost Acme“

Vzhledem k rozmanitosti názvů firem je třeba věnovat zvláštní pozornost těmto aspektům:

Názvy firem vycházející z domén: Jako název firmy můžete použít název své domény, pokud jednotlivá slova řádně oddělíte mezerami. Například z domény www.reseniacme.cz je možné vytvořit v reklamě název „Řešení Acme“.

Distributoři a autorizovaní prodejci: Pokud jste autorizovaným prodejcem či distributorem produktu nebo služby, použijte odpovídající text. Například prodejce automobilů značky Acme v Liberci může použít název firmy „Acme Liberec“.

Kvalita obrázků

Není povoleno:

Červené znaménko × Obrázky, které jsou špatně otočené, obrácené nebo nezabírají celý prostor zvolené velikosti obrázku

Červené znaménko × Rozmazané, nejasné nebo nerozeznatelné obrázky nebo obrázky obsahující nečitelný text

Červené znaménko × Stroboskopické efekty, blikající nebo jinak rušivé obrázky

Poznámka: Efekty reagující na pohyb myši (například obrázek, který reaguje na pohyb kurzoru myši) jsou povoleny, pokud je příslušný pohyb iniciován uživatelem a pokud se přeruší po 5 sekundách.

Červené znaménko × Reklamy, které přesahují hranice rámce nebo jinak narušují web či aplikaci

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem. Pokud nemůžete obrázek upravit tak, aby tyto požadavky splňoval, nahrajte jiný, který zásady splňuje.

Kvalita videa

Není povoleno:

Červené znaménko × Videa s nečitelným textem, špatnou kvalitou zvuku nebo rozmazaným, zastřeným nebo nerozpoznatelným obrazem.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem. Pokud nemůžete video upravit tak, aby tyto požadavky splňovalo, nahrajte jiné, které zásady splňuje.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
382353489360361666
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true