เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

สําหรับคําบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube เลือกไอคอนการตั้งค่า รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ด้านล่างของโปรแกรมเล่นวิดีโอ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


เราสนับสนุนการโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองอย่างรับผิดชอบ และคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงและการเลือกตั้ง ตลอดจน "ช่วงเวลางดการหาเสียง" ก่อนเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของโฆษณา 

Google มีข้อกําหนดที่แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองและการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามภูมิภาค

ในบางภูมิภาค โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น  ในภูมิภาคเหล่านี้ โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลและข้อจำกัดในการกําหนดเป้าหมาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง บัญชี Google Ad Grants ไม่มีสิทธิ์แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือสมัครขอรับการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในภูมิภาคเหล่านี้ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันและข้อจํากัดได้ในหัวข้อระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

มีข้อจํากัดในโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคอื่นๆ ดูรายการภูมิภาคเหล่านี้และข้อห้ามต่างๆ ด้านล่าง อาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

หากโฆษณาของคุณมีเนื้อหาทางการเมืองที่ไม่ถูกจำกัดในที่นี้ หรือไม่ถูกจำกัดตามข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคที่ระบุ โฆษณาจะแสดงได้ตราบเท่าที่สอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดของ Google Ads รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายเนื้อหาทางการเมืองอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและโฆษณาทางเมืองต่อสาธารณะ หรือต่อหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในภูมิภาคเหล่านี้ โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะได้รับอนุญาตให้แสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น โปรดดูคำจำกัดความของ "โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง" ในภูมิภาคเหล่านี้ และข้อกำหนดของผู้ลงโฆษณาที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง   

หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโฆษณานั้น ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันตัวตนตามกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของภูมิภาคนั้น เช่น ผู้ลงโฆษณาต้องทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียในออสเตรเลียได้   

หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโฆษณานั้น ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันตามขั้นตอนการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาในภูมิภาคที่ผู้ลงโฆษณาอาศัยอยู่  เช่น ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจะต้องทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนของสหราชอาณาจักรให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือไปจากนิวซีแลนด์ได้

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมืองระดับประเทศ รัฐบาลผสม ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอาร์เจนตินาในอาร์เจนตินาได้เมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินานอกอาร์เจนตินาได้เมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น 

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของอาร์เจนตินาในช่วงเวลางดการหาเสียง

เครื่องมือแก้ปัญหา

 1. หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอาร์เจนตินาในอาร์เจนตินา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินานอกอาร์เจนตินา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว 
 3. โปรดติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้ง หรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณไม่สามารถทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาออสเตรเลีย ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับรัฐบาลกลางที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบันในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาออสเตรเลีย หรือการลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลีย
 • มีพรรคการเมืองระดับรัฐหรือเขตแดนของออสเตรเลีย ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐหรือเขตแดน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับรัฐหรือเขตแดนที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือการลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับรัฐหรือเขตแดน จากรัฐหรือเขตแดนใดๆ ต่อไปนี้
  • ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
  • นิวเซาท์เวลส์
  • นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
  • ควีนส์แลนด์
  • ออสเตรเลียใต้
  • แทสเมเนีย
  • วิกตอเรีย
  • ออสเตรเลียตะวันตก

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียในออสเตรเลียได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียนอกออสเตรเลียได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียในออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียนอกออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิล

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลคือโฆษณาที่มีลักษณะใดๆ ต่อไปนี้

 • ระดับสหพันธรัฐ: มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม สหพันธรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ระดับรัฐ: มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม สหพันธรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าการรัฐ รองผู้ว่าการรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐ

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิล

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของบราซิลในบราซิลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลนอกบราซิลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลที่ประเทศบราซิล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลนอกประเทศบราซิล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลออก

ข้อจำกัดเรื่องช่วงงดโฆษณาของบราซิล

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการหยุดแสดงโฆษณาไว้ชั่วคราวตามที่จำเป็นในช่วงงดโฆษณา Google จะหยุดแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของบราซิลไว้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้แสดงในบราซิลในช่วงงดโฆษณาดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายของเรา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลี

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบันหรือผู้สมัครเพื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดี วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
 • มีเรื่องหรือการขอให้ออกไปลงเสียงในประชามติระดับประเทศตามที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการตามรัฐกำหนดที่ออกโดยประธานาธิบดี

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลี

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีที่ประเทศชิลีได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีนอกประเทศชิลีได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือได้ยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา

 1. หากกำลังพยายามลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีที่ประเทศชิลี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากกำลังพยายามลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีนอกประเทศชิลี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป (EU)

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภายุโรป
 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับชาติภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติและประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง หรือ
 • มีคำถามเพื่อการลงประชามติออกเสียง กลุ่มแคมเปญรณรงค์เพื่อการลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติระดับประเทศ หรือการลงประชามติระดับรัฐหรือจังหวัดตามอำนาจอธิปไตย

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้


ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรปได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปนอกสหภาพยุโรปได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรป โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน 

 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปนอกสหภาพยุโรป โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว

 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ

 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปออก

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้หรือแสดงโดยกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย

ไม่อนุญาต ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียในอินเดียได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

ไม่อนุญาต ในระหว่างการยืนยัน ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียในอินเดียต้องเปิดเผยว่าตนเป็นสมาชิกปัจจุบันหรือพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของโลกสภาหรือวิธานสภา สำหรับผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ เราจะพิจารณาโฆษณาทั้งหมดที่แสดงในบัญชีที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ไม่อนุญาต ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียนอกอินเดียได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาการเลือกตั้งในอินเดีย

ไม่อนุญาต ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียต้องส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาแต่ละรายการที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดีย (ECI) หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก ECI

หมายเหตุ: ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันจาก Google ก่อนที่จะส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณาแต่ละรายการ

หากคุณได้รับการยืนยันจาก Google แล้ว ให้ส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นี่

หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณาสำหรับโฆษณาซึ่งแสดงโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อโปรโมตสินค้าทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าว

นอกจากนั้น โฆษณาที่ลงโดยหน่วยงานรัฐหรือกิจการบริการสาธารณะเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ นโยบาย โครงการ บริการ หรือโครงการริเริ่มจากภาครัฐ หรืออันตรายหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับสาธารณสุข ความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมนั้นไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นเพื่อลงโฆษณา หากคุณเป็นหน่วยงานรัฐหรือกิจการบริการสาธารณะที่ลงโฆษณาเหล่านี้ คุณก็สามารถส่งจดหมายที่ยืนยันว่าโฆษณาลงได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นจาก ECI โดยพิมพ์ด้วยกระดาษหัวจดหมายที่เป็นทางการของคุณแทนเอกสารรับรองเบื้องต้น

สุดท้าย การใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นไม่จำเป็นสำหรับโฆษณาจากนิติบุคคลเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองหรือสมาชิกปัจจุบันของโลกสภาหรือวิธานสภา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย หากเป็นนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ที่แสดงโฆษณาประเภทนี้ คุณต้องส่งจดหมายยืนยันว่าโฆษณาที่แสดงได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นจาก ECI โดยพิมพ์ด้วยกระดาษหัวจดหมายที่เป็นทางการของคุณแทนเอกสารรับรองเบื้องต้น ("จดหมายแจ้งข้อยกเว้น")

แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณา แต่ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียก็ต้องได้รับการยืนยันจาก Google
เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียในอินเดีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย รวมทั้งส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียแต่ละรายการที่คุณต้องการแสดงแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นหรือขั้นตอนการยืนยันตัวตน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียนอกอินเดีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. โปรดติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาของคุณอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ หรือไม่มีเอกสารรับรองเบื้องต้น โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอล

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลคือโฆษณาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือแสดงโดยกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าสภาเนสเซ็ต หรือ
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าสภาเนสเซ็ตที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค

ผู้ลงโฆษณาทุกรายที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอล

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ในระหว่างการยืนยัน ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอลต้องเปิดเผยว่าตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน พรรคการเมือง หรืออยู่ในรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในสภาเนสเซ็ตที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค สำหรับผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ เราจะพิจารณาโฆษณาทั้งหมดที่แสดงในบัญชีที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อนุญาตแบบจำกัด  ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอลต้องระบุข้อจำกัดความรับผิดในโฆษณาของตนตามที่กฎหมายอิสราเอลกำหนด

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลนอกอิสราเอลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลนอกอิสราเอล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์คือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภานิวซีแลนด์ หรือ 
 • มีตัวเลือกการออกเสียงลงประชามติ ผู้เสนอตัวเลือกการออกเสียงลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงเมื่อมีการประกาศประชามติระดับชาติอย่างเป็นทางการโดยบัญญัติหรือคำสั่งในสภา 
ผู้ลงโฆษณาทุกรายที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้
 
ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดความรับผิด รวมถึงได้ระบุข้อมูลผู้โปรโมตในโฆษณาอย่างชัดเจนตามที่กำหนด ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับสิทธิ์จากพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนซื้อโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์ในช่วงเวลางดการหาเสียง

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์นอกนิวซีแลนด์ได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์นอกนิวซีแลนด์ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. โปรดทราบว่าคุณจะแสดงโฆษณาเป็นภาษาเมารีไม่ได้ ขออภัย เนื่องจากปัจจุบัน Google Ads หรือ DV360 ยังไม่รองรับภาษาเมารี คุณจึงยังลงโฆษณาเป็นภาษาเมารีไม่ได้ เราอนุญาตให้แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์โดยใช้ภาษาที่รองรับซึ่งมีคำหรือวลีภาษาเมารีที่ใช้กันทั่วไปได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ Google Ads รองรับได้ที่นี่ และภาษาที่ DV360 รองรับได้ที่นี่
 5. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ออก

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้คือโฆษณาที่มีลักษณะใดๆ ต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมืองระดับประเทศ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าปาร์ตี้ลิสต์ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบันหรือผู้สมัครอิสระเพื่อชิงตําแหน่งในรัฐสภา คณะมนตรีเขตการปกครองแห่งชาติ ประธานาธิบดี หรือรองประธานาธิบดี

ผู้ลงโฆษณาที่จะลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาจะสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ได้เฉพาะเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอฟริกาใต้เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาจะสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ได้เฉพาะเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา

 1. หากคุณต้องการลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ในประเทศแอฟริกาใต้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากคุณต้องการลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้นอกประเทศแอฟริกาใต้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวัน

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมือง 6 แห่ง ได้แก่ ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ไถจง ไถหนาน และเกาสง

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ 

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไต้หวันในไต้หวันได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไต้หวันว่าด้วยข้อจำกัดความรับผิดและช่วงเวลางดการหาเสียง

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันนอกไต้หวันได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไต้หวันในไต้หวัน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันนอกไต้หวัน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (UK)

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภาสหราชอาณาจักร หรือ
 • มีคำถามเพื่อการลงประชามติออกเสียง กลุ่มแคมเปญรณรงค์เพื่อการลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติระดับประเทศ หรือการลงประชามติระดับภูมิภาคตามอำนาจอธิปไตย

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักรได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรนอกสหราชอาณาจักรได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักร โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรนอกสหราชอาณาจักร โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีระดับรัฐ เช่น ผู้ว่าการรัฐ เลขาธิการรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
 • พรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ หรือ
 • ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน การเสนอ หรือข้อเสนอระดับรัฐที่เข้าเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในรัฐนั้น

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานอกสหรัฐอเมริกาได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานอกสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาด้วย โปรดดูรายละเอียดสำหรับรัฐต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง

ข้อจำกัดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้านล่างนี้คือข้อกำหนดของคณะกรรมการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ระบุไว้ใน California Government Code § 84504.6 (2018) ในการแจ้งเตือนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ก่อนซื้อ "การโฆษณาที่เปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์" ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือการลงคะแนนเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย

อนุญาตแบบจำกัดคณะกรรมการแห่งแคลิฟอร์เนียที่ประสงค์จะซื้อ "โฆษณาที่เปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์" ต้อง (1) แจ้งให้ Google ทราบอย่างชัดเจนและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองสำหรับรายงานเพื่อความโปร่งใสและการเปิดเผยในโฆษณาและ (2) ยืนยันบัญชีของตนเอง

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนให้เสร็จสิ้น หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้ว โฆษณาทั้งหมดในบัญชีจะมีสิทธิ์เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลในโฆษณาจะปรากฏผ่านไอคอน "ทำไมจึงแสดงโฆษณานี้" คุณจึงเลือกไม่ใช้โฆษณาที่แสดงไอคอนนี้ไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และคำแนะนำสำหรับการจัดการบัญชี โปรดอ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติแนะนำฉบับนี้

ข้อจำกัดของรัฐไอดาโฮ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ข้อจำกัดในรัฐแมริแลนด์
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
ข้อจำกัดในรัฐเนวาดา
ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ข้อจำกัดในรัฐนิวเจอร์ซีย์
ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ผู้ลงโฆษณาตามที่ระบุด้านล่างในนิวเจอร์ซีย์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัดกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มาตรา 19:44A-22.3(d) ระบุไว้ว่าผู้ลงโฆษณาต่อไปนี้ต้องส่งสำเนาเอกสารข้อมูลบริษัทซึ่งต้องยื่นต่อคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งก่อนที่จะซื้อโฆษณา

คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการร่วมที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองในระยะยาว คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระ คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการผู้นำด้านกฎหมาย หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งจัดหา ใช้ หรืออนุมัติเงินสนับสนุนด้านการสื่อสารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มาตรา 19:44A-22.3(a) และ (b)

ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนลงโฆษณา

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ข้อจำกัดในรัฐนิวยอร์ก

คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระในรัฐนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อโฆษณาเกี่ยวกับการเมือง  

อนุญาตแบบจำกัด คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระที่จะซื้อโฆษณาซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นของนิวยอร์กต้องแจ้งให้ Google ทราบว่าตนเป็นคณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระ พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียนที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งรัฐนิวยอร์กมาด้วย 
 
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น  
หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น
ข้อจำกัดสำหรับเวอร์จิเนีย

ผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ในเวอร์จิเนียที่ประมวลกฎหมายรัฐเวอร์จิเนีย มาตรา 24.2-960 (Virginia Code Ann. § 24.2-960) กำหนดให้แสดงตัวต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ และรับรองต่อแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นว่าตนเองได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นให้ซื้อหรือโปรโมตโฆษณาทางการเมืองออนไลน์แบบเสียค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการต่อไปนี้

อนุญาตแบบจำกัดผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ในเวอร์จิเนียที่ต้องการซื้อ "โฆษณาทางการเมืองออนไลน์" จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ (1) แสดงตัวต่อ Google ในฐานะผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ (2) รับรองต่อ Google ว่าตนได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นให้ซื้อหรือโปรโมตโฆษณาทางการเมืองออนไลน์แบบเสียค่าธรรมเนียม และ (3) ยืนยันบัญชีของตน

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้เพื่อให้กระบวนการยืนยันตัวตนและการรับรองด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดในรัฐวอชิงตัน
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้
โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
หากต้องการรายงานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ละเมิดนโยบายนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มร้องขอข้อมูลโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรัฐวอชิงตัน
ข้อจำกัดในรัฐซีแอตเทิล

ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้

โฆษณาที่มีจุดประสงค์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการขอคะแนนเสียงหรือขอรับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ในแคมเปญการเลือกตั้งใดๆ หรือโฆษณาที่สื่อสารข้อความซึ่งเกี่ยวข้องเรื่องสำคัญทางการเมืองในพื้นที่ รวมถึงการออกกฎหมายหรือจุดยืนในการออกกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเลือก

การกำหนดเป้าหมายแบบจำกัดสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คุณกำหนดเป้าหมายให้โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น

Green checkmark, allowed สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ยกเว้นรัศมีรอบๆ สถานที่ตั้ง)

Green checkmark, allowed อายุและเพศ

Green checkmark, allowed ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายตามบริบท เช่น ตำแหน่งโฆษณา หัวข้อ คีย์เวิร์ดที่ใช้กับเว็บไซต์ แอป หน้าเว็บ และวิดีโอ

ไม่อนุญาตให้ใช้การกำหนดเป้าหมายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นในโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกรายการซึ่งแสดงโดยผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วในภูมิภาคที่กำหนดให้ต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องเปิดเผยชื่อผู้ที่ชำระเงินเพื่อแสดงโฆษณานั้น Google จะสร้างการเปิดเผย "ชำระให้โดย" ให้กับรูปแบบโฆษณาส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการยืนยัน โปรดทราบว่าการเปิดเผยนี้ไม่ได้ใช้แทนการเปิดเผยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่ไว้ในโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัด สำหรับรูปแบบโฆษณาและฟีเจอร์ต่อไปนี้ที่ใช้ได้ใน Google ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ต้องระบุการเปิดเผย "ชำระให้โดย" ไว้ในโฆษณาโดยตรง แล้วตามด้วยชื่อองค์กรหรือบุคคลที่จ่ายค่าโฆษณา สำหรับรูปแบบภาพ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นในโฆษณาตลอดเวลา และมีขนาดใหญ่พอให้ผู้ชมทั่วไปเห็นได้ สำหรับรูปแบบเสียงอย่างเดียว การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องมีระดับเสียง โทน และความเร็วที่คล้ายกันมากกับโฆษณาส่วนที่เหลือ

โปรดทราบว่าการเปิดเผยนี้ไม่ได้ใช้แทนการเปิดเผยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่ไว้ในโฆษณา

ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์

เราเชื่อว่าผู้ใช้ควรมีข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อดูโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการดัดแปลงหรือสร้างขึ้นแบบดิจิทัล ดังนั้นผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยันแล้วในภูมิภาคที่กำหนดให้มีการยืนยันตัวตนต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนเมื่อโฆษณามีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์ ซึ่งแสดงการจำลองบุคคลหรือเหตุการณ์จริงหรือดูเหมือนจริง การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องชัดเจนและมองเห็นได้ รวมถึงอยู่ในตําแหน่งที่ผู้ใช้น่าจะสังเกตเห็น นโยบายนี้มีผลกับเนื้อหารูปภาพ วิดีโอ และเสียง

โฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการดัดแปลงหรือสร้างขึ้นในลักษณะที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของการกล่าวอ้างในโฆษณาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล ลักษณะดังกล่าวรวมถึงเทคนิคการแก้ไขต่างๆ เช่น การปรับขนาดรูปภาพ การครอบตัด การแก้สีหรือความสว่าง การแก้จุดบกพร่อง (เช่น การลบ "ตาแดง") หรือการแก้ไขพื้นหลังที่ไม่ได้เป็นการจำลองภาพเหตุการณ์จริงอย่างสมจริง

ตัวอย่างโดยสังเขปของเนื้อหาโฆษณาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและมองเห็นได้ มีดังนี้

 • โฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการทําให้ดูเหมือนว่าบุคคลกําลังพูดหรือทําในสิ่งที่ไม่ได้พูดหรือทําจริง
 • โฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการดัดแปลงฟุตเทจของเหตุการณ์จริงหรือสร้างภาพเหตุการณ์อย่างสมจริงเพื่อแสดงฉากที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้อความการเปิดเผยที่ยอมรับได้จะแตกต่างกันไปตามบริบทของโฆษณานั้นๆ แต่ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่

 • เสียงนี้สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์
 • รูปภาพนี้ไม่ได้แสดงถึงเหตุการณ์จริง
 • เนื้อหาวิดีโอนี้สร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์
การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ข้อจํากัดระดับภูมิภาค

มีข้อจํากัดในโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคเหล่านี้ ดูรายการภูมิภาคเหล่านี้และข้อห้ามสําหรับแต่ละภูมิภาคด้านล่าง อาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

แคนาดา
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแคนาดา

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในแคนาดาระหว่างช่วงการเลือกตั้งที่มีกฎหมายการเลือกตั้งของแคนาดากำกับควบคุมอยู่

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง ผู้นำพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง สมาชิกปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ) เป็นสมาชิกสภาแคนาดา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่มีผลกับโฆษณาที่องค์กรข่าวแคนาดาแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายรวมถึงโฆษณาจากกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (เช่น โฆษณากระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ Elections Canada แสดง)

โฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในแคนาดา

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในแคนาดาระหว่างช่วงการเลือกตั้งที่มีกฎหมายการเลือกตั้งของแคนาดากำกับควบคุมอยู่

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง และสมาชิกปัจจุบันของสภาแคนาดา หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแคนาดา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่มีผลกับโฆษณาที่องค์กรข่าวแคนาดาแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายรวมถึงโฆษณาจากกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (เช่น โฆษณากระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ Elections Canada แสดง)

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติและคุณเชื่อว่าเกิดจากข้อผิดพลาด (เช่น คุณเป็นองค์กรข่าวแคนาดาที่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาข่าว และคุณเลือกประเทศแคนาดาในโปรไฟล์การชำระเงินของ Google Ads) คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้มีการตรวจสอบโฆษณาอีกครั้ง หรือคุณอาจแก้ไขโฆษณาโดยตรงก็ได้ การแก้ไขโฆษณาจะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง
 2. หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การยกเว้นเกี่ยวกับข่าวที่ระบุไว้ด้านบนได้ โปรดลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อจำกัดระดับภูมิภาคออกจากโฆษณา
ฝรั่งเศส

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงบนแพลตฟอร์มของ Google ในฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือนก่อนถึงวันแรกของเดือนที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และจะสิ้นสุดลงในวันที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น

โฆษณาที่มีเนื้อหาในเชิงให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอภิปรายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ

แต่ไม่รวมถึงโฆษณาขององค์กรฝ่ายการสื่อสารอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ (เช่น Service d’information du Gouvernement) ที่โปรโมตแนวทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง

อินโดนีเซีย

ในอินโดนีเซีย โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google

โฆษณาที่มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ชิงตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google

นอกเหนือช่วงแคมเปญการเลือกตั้งที่ประกาศโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

 • โฆษณาที่มีพรรคการเมือง ผู้นำของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีการขอหรือนำทางผู้ใช้ไปที่หน้า Landing Page เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในระหว่างช่วงแคมเปญการเลือกตั้งที่ประกาศโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

 • โฆษณาที่มีพรรคการเมือง ผู้นำของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีการขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ
 • โฆษณาที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่โปรโมตนโยบายของพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ฟิลิปปินส์

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในฟิลิปปินส์ระหว่างช่วงที่มีแคมเปญการเลือกตั้งหรือเป็นช่วงห้ามเผยแพร่ข้อมูลซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีเนื้อหาสนับสนุนหรือต่อต้านพรรคการเมืองใดๆ รวมถึงการลงสมัครเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดๆ

สิงคโปร์

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google ในสิงคโปร์

โฆษณาที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงเรื่องต่อไปนี้
 • ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการลงประชามติ
 • ประชามติเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือประเด็นโต้แย้งในสังคมของสิงคโปร์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างหลักเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนา หรือ
 • กระบวนการหรือผลการตัดสินทางกฎหมายในสิงคโปร์ หรือการนำไปสู่หรือพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงกับกฎหมายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสิงคโปร์
โฆษณาที่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ด้วยเหตุผลทางการเมืองได้รับผลประโยชน์
 

หมายเหตุ: แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมจากกระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย และองค์กรของรัฐที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ และ/หรือสถาบันระดับชาติจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของนโยบายนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศนโยบายแห่งชาติในงานแถลงการณ์ต่างๆ เช่น การชุมนุมวันชาติสิงคโปร์และการประกาศแผนนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน

หากคุณเผยแพร่แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมในนามของกระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือองค์กรของรัฐ โปรดสมัครขอรับการยืนยันที่นี่

เกาหลีใต้

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google ในเกาหลีใต้

โฆษณาที่มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ชิงตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งในเกาหลีใต้

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก