เนื้อหาทางการเมือง

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

เราสนับสนุนการโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองอย่างรับผิดชอบ และคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงและการเลือกตั้ง ตลอดจน "ช่วงเวลางดการหาเสียง" ก่อนเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของโฆษณา 

Google มีข้อกําหนดที่แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองและการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามภูมิภาค

ในบางภูมิภาค โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น  ในภูมิภาคเหล่านี้ โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลและข้อจำกัดในการกําหนดเป้าหมาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง  บัญชี Google Ad Grants ไม่มีสิทธิ์แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือสมัครขอรับการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในภูมิภาคเหล่านี้  ตรวจสอบข้อมูลภายใต้หัวข้อภูมิภาคของคุณสำหรับข้อมูลการยืนยันและข้อจํากัดที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อจํากัดในโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคอื่นๆ ดูรายการภูมิภาคเหล่านี้และข้อห้ามต่างๆ ด้านล่าง  อาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

หากเป้าหมายโฆษณาในภูมิภาคของคุณไม่ได้แสดงไว้ที่นี่หรือไม่ได้อยู่ภายในข้อกําหนดทางกฎหมายท้องถิ่นของภูมิภาคที่ระบุ โฆษณาเกี่ยวกับการเมืองอาจแสดงได้ตราบเท่าที่สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาอื่นๆ ของ Google รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายเนื้อหาทางการเมืองอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองต่อสาธารณะ หรือต่อหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในภูมิภาคเหล่านี้ โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะได้รับอนุญาตให้แสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น โปรดดูคำจำกัดความของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแต่ละภูมิภาค และข้อกำหนดของผู้ลงโฆษณาที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง

ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

โปรดทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าทางการเมืองเพื่อการโปรโมต เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียจะแสดงได้เฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าเรียกใช้โฆษณาดังกล่าวเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น และคุณได้รับการยืนยันให้เรียกใช้โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิล

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี วุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร

โปรดทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าทางการเมืองเพื่อการโปรโมต เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาขององค์กรข่าวที่ใช้เพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิล

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลสามารถแสดงได้ในบราซิลเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณลงโฆษณาดังกล่าวเฉพาะในบราซิลเท่านั้น และได้รับการยืนยันให้แสดงโฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปประกอบด้วยโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภายุโรป
 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับชาติภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติและประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง
 • มีคำถามเพื่อการลงประชามติออกเสียง กลุ่มแคมเปญรณรงค์เพื่อการลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติระดับประเทศ หรือการลงประชามติระดับรัฐหรือจังหวัดตามอำนาจอธิปไตย

โปรดทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ในการโปรโมตทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาขององค์กรข่าวที่ใช้เพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการลงประชามติ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้


ข้อกำหนดในการยืนยันผู้ลงโฆษณาสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป

อนุญาตแบบจำกัดโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น

ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปจะแสดงได้เฉพาะในสหภาพยุโรปเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณแสดงโฆษณาดังกล่าวเฉพาะในสหภาพยุโรป และได้รับการยืนยันให้แสดงโฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน 

 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ

 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออก

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียคือโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง หรือสมาชิกปัจจุบันของโลกสภาหรือวิธานสภา หรือโฆษณาใดก็ตามที่พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง หรือสมาชิกปัจจุบันของโลกสภาหรือวิธานสภาแสดง

โปรดทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแสดงเพื่อโปรโมตสินค้าทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาขององค์กรข่าวที่ใช้เพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง การหาเสียงสำหรับโลกสภาหรือวิธานสภา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิกปัจจุบันของโลกสภาหรือวิธานสภา

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันผู้ลงโฆษณาสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย
อนุญาตแบบจำกัดโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น ผู้ลงโฆษณาที่ยังไม่ได้รับการยืนยันต้องดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันก่อนที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย

อนุญาตแบบจำกัดผู้ลงโฆษณาที่ต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดียต้องส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาแต่ละรายการที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดีย (ECI) หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก ECI

หมายเหตุ: ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันจาก Google ก่อนที่จะส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณาแต่ละรายการ
 

หากคุณได้รับการยืนยันจาก Google แล้ว ให้ส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นี่ 

หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น
เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียจะแสดงในอินเดียเท่านั้น โปรดแสดงโฆษณาดังกล่าวเฉพาะในอินเดีย นอกจากนี้ คุณต้องได้รับการยืนยันจาก Google และส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ละรายการที่ต้องการแสดงให้เรียบร้อยก่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน

 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาของคุณอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ

 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ หรือไม่มีเอกสารรับรองเบื้องต้น ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออก

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอล

โฆษณาการเลือกตั้งในอิสราเอลคือโฆษณาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในสภาเนสเซ็ต หรือ
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในสภาเนสเซ็ตที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค

โฆษณาการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ในการโปรโมตทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาขององค์กรข่าวที่ใช้เพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรค หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน 

ข้อกำหนดที่ผู้ลงโฆษณาทุกรายต้องทำตามเพื่อแสดงโฆษณาการเลือกตั้งในอิสราเอลมีดังนี้ 

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอล

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น

อนุญาตแบบจำกัด ในระหว่างการยืนยัน ผู้ลงโฆษณาต้องเปิดเผยว่าตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในสภาเนสเซ็ตที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค สำหรับผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ เราจะพิจารณาโฆษณาทั้งหมดที่แสดงในบัญชีที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด  ผู้ลงโฆษณาต้องระบุข้อจำกัดความรับผิดในโฆษณาของตนตามที่กฎหมายอิสราเอลกำหนด

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลจะแสดงได้ในอิสราเอลเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวในอิสราเอลเท่านั้น และได้รับการยืนยันให้แสดงโฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลออก 
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์คือโฆษณาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภานิวซีแลนด์ หรือ
 • มีตัวเลือกการออกเสียงลงประชามติ ผู้เสนอตัวเลือกการออกเสียงลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงเมื่อมีการประกาศประชามติระดับชาติอย่างเป็นทางการโดยบัญญัติหรือคำสั่งในรัฐสภาพ 

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ในการโปรโมตทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาขององค์กรข่าวที่ใช้เพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน 

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์จะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน 
 
ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์จะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น

ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน
 

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ระบุข้อมูลผู้โปรโมตในโฆษณาอย่างชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับสิทธิ์จากพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนซื้อโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีเแลนด์ในช่วงเวลางดการหาเสียง

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีเแลนด์จะแสดงได้ในนิวซีเแลนด์เท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวในนิวซีเแลนด์เท่านั้น และได้รับการยืนยันให้แสดงโฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. โปรดทราบว่าคุณจะแสดงโฆษณาเป็นภาษาเมารีไม่ได้ ขออภัย เนื่องจากปัจจุบัน Google Ads หรือ DV360 ยังไม่รองรับภาษาเมารี คุณจึงยังลงโฆษณาเป็นภาษาเมารีไม่ได้ เราอนุญาตให้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์โดยใช้ภาษาที่รองรับซึ่งมีคำหรือวลีภาษาเมารีที่ใช้กันทั่วไปได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่โฆษณา Google รองรับได้ที่นี่ และภาษาที่ DV360 รองรับได้ที่นี่
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวัน

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมือง 6 แห่ง ได้แก่ ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ไถจง ไถหนาน และเกาสง

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ในการโปรโมตทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาขององค์กรข่าวที่ใช้เพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน

ผู้ลงโฆษณาทุกรายที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ 

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวัน

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไต้หวันว่าด้วยข้อจำกัดความรับผิดและช่วงเวลางดการหาเสียง

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไต้หวันจะแสดงได้ในไต้หวันเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวในไต้หวันเท่านั้น และได้รับการยืนยันให้แสดงโฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรประกอบด้วยโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภาสหราชอาณาจักร
 • มีคำถามเพื่อการลงประชามติออกเสียง กลุ่มแคมเปญรณรงค์เพื่อการลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติระดับประเทศ หรือการลงประชามติระดับภูมิภาคตามอำนาจอธิปไตย

โปรดทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าทางการเมืองเพื่อการโปรโมต เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการลงประชามติ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันผู้ลงโฆษณาสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น

ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรจะแสดงได้ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณแสดงโฆษณาดังกล่าวเฉพาะในสหราชอาณาจักร และได้รับการยืนยันให้แสดงโฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีระดับรัฐ เช่น ผู้ว่าการรัฐ เลขาธิการรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
 • พรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ
 • ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน การเสนอ หรือข้อเสนอระดับรัฐที่เข้าเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในรัฐนั้น

โปรดทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าทางการเมืองเพื่อการโปรโมต เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบันหรือร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน การเสนอ หรือข้อเสนอระดับรัฐ

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐในสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันผู้ลงโฆษณาสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

อนุญาตแบบจำกัด โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น

ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาจะแสดงในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้โฆษณาดังกล่าวเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและผ่านการยืนยันให้ใช้โฆษณานี้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน 
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โดยส่วนใหญ่แล้วโฆษณาจะได้รับการตรวจสอบโดยใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็อาจใช้เวลามากกว่าปกติ
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาด้วย โปรดดูรายละเอียดสำหรับรัฐต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง

ข้อจำกัดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้านล่างนี้คือข้อกำหนดของคณะกรรมการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ระบุไว้ใน California Government Code § 84504.6 (2018) ในการแจ้งเตือนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ก่อนซื้อ "การโฆษณาที่เปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์" ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือการลงคะแนนเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย

อนุญาตแบบจำกัดคณะกรรมการแห่งแคลิฟอร์เนียที่ประสงค์จะซื้อ "โฆษณาที่เปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์" ต้อง (1) แจ้งให้ Google ทราบอย่างชัดเจนและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองสำหรับรายงานเพื่อความโปร่งใสและการเปิดเผยในโฆษณาและ (2) ยืนยันบัญชีของตนเอง

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนให้เสร็จสิ้น หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้ว โฆษณาทั้งหมดในบัญชีจะมีสิทธิ์เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลในโฆษณาจะปรากฏผ่านไอคอน "ทำไมจึงแสดงโฆษณานี้" คุณจึงเลือกไม่ใช้โฆษณาที่แสดงไอคอนนี้ไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และคำแนะนำสำหรับการจัดการบัญชี โปรดอ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติแนะนำฉบับนี้

ข้อจำกัดในรัฐแมริแลนด์
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
ข้อจำกัดในรัฐนิวเจอร์ซีย์
ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ผู้ลงโฆษณาตามที่ระบุด้านล่างในนิวเจอร์ซีย์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัดกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มาตรา 19:44A-22.3(d) ระบุไว้ว่าผู้ลงโฆษณาต่อไปนี้ต้องส่งสำเนาเอกสารข้อมูลบริษัทซึ่งต้องยื่นต่อคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งก่อนที่จะซื้อโฆษณา

คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการร่วมที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองในระยะยาว คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระ คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการผู้นำด้านกฎหมาย หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งจัดหา ใช้ หรืออนุมัติเงินสนับสนุนด้านการสื่อสารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มาตรา 19:44A-22.3(a) และ (b)

ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนลงโฆษณา

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ข้อจำกัดในรัฐนิวยอร์ก

คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระในรัฐนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อโฆษณาเกี่ยวกับการเมือง  

อนุญาตแบบจำกัด คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระที่จะซื้อโฆษณาซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นของนิวยอร์กต้องแจ้งให้ Google ทราบว่าตนเป็นคณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระ พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียนที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งรัฐนิวยอร์กมาด้วย 
 
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น  
หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น
ข้อจำกัดในรัฐเนวาดา
ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ข้อจำกัดสำหรับเวอร์จิเนีย

ผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ในเวอร์จิเนียที่ประมวลกฎหมายรัฐเวอร์จิเนีย มาตรา 24.2-960 (Virginia Code Ann. § 24.2-960) กำหนดให้แสดงตัวต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ และรับรองต่อแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นว่าตนเองได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นให้ซื้อหรือโปรโมตโฆษณาทางการเมืองออนไลน์แบบเสียค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการต่อไปนี้

อนุญาตแบบจำกัดผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ในเวอร์จิเนียที่ต้องการซื้อ "โฆษณาทางการเมืองออนไลน์" จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ (1) แสดงตัวต่อ Google ในฐานะผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ (2) รับรองต่อ Google ว่าตนได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นให้ซื้อหรือโปรโมตโฆษณาทางการเมืองออนไลน์แบบเสียค่าธรรมเนียม และ (3) ยืนยันบัญชีของตน

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้เพื่อให้กระบวนการยืนยันตัวตนและการรับรองด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดในรัฐวอชิงตัน
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้
โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
หากต้องการรายงานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ละเมิดนโยบายนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มร้องขอข้อมูลโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรัฐวอชิงตัน
ข้อจำกัดในรัฐซีแอตเทิล

ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้

โฆษณาที่มีจุดประสงค์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการขอคะแนนเสียงหรือขอรับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ในแคมเปญการเลือกตั้งใดๆ หรือโฆษณาที่สื่อสารข้อความซึ่งเกี่ยวข้องเรื่องสำคัญทางการเมืองในพื้นที่ รวมถึงการออกกฎหมายหรือจุดยืนในการออกกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเลือก

การกำหนดเป้าหมายแบบจำกัดสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คุณกำหนดเป้าหมายให้โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้นในภูมิภาคที่ต้องใช้การยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

Green checkmark, allowed สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ยกเว้นรัศมีรอบๆ สถานที่ตั้ง)

Green checkmark, allowed อายุและเพศ

Green checkmark, allowed ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายตามบริบท เช่น ตำแหน่งโฆษณา หัวข้อ คีย์เวิร์ดที่ใช้กับเว็บไซต์ แอป หน้าเว็บ และวิดีโอ

ไม่อนุญาตให้ใช้การกำหนดเป้าหมายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นในโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สําหรับภูมิภาคที่ต้องมีการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุผู้จ่ายค่าโฆษณา Google จะสร้างการเปิดเผย "ชำระให้โดย" ให้กับรูปแบบโฆษณาส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการยืนยัน โปรดทราบว่าการเปิดเผยนี้ไม่ได้ใช้แทนการเปิดเผยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่ไว้ในโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัด สำหรับรูปแบบโฆษณาและฟีเจอร์ต่อไปนี้ที่ใช้ได้ใน Google ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ต้องระบุการเปิดเผย "ชำระให้โดย" ไว้ในโฆษณาโดยตรง แล้วตามด้วยชื่อองค์กรหรือบุคคลที่จ่ายค่าโฆษณา การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นในโฆษณาตลอดเวลา

โปรดทราบว่าการเปิดเผยนี้ไม่ได้ใช้แทนการเปิดเผยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่ไว้ในโฆษณา

ข้อจํากัดระดับภูมิภาค

มีข้อจํากัดในโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคเหล่านี้ ดูรายการภูมิภาคเหล่านี้และข้อห้ามสําหรับแต่ละภูมิภาคด้านล่าง อาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

แคนาดา
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแคนาดา

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในแคนาดาระหว่างช่วงการเลือกตั้งที่มีกฎหมายการเลือกตั้งของแคนาดากำกับควบคุมอยู่

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง ผู้นำพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง สมาชิกปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ) เป็นสมาชิกสภาแคนาดา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่มีผลกับโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายรวมถึงโฆษณาจากกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (เช่น โฆษณากระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ Elections Canada แสดง)

โฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในแคนาดา

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในแคนาดาระหว่างช่วงการเลือกตั้งที่มีกฎหมายการเลือกตั้งของแคนาดากำกับควบคุมอยู่

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง และสมาชิกปัจจุบันของสภาแคนาดา หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแคนาดา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่มีผลกับโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายรวมถึงโฆษณาจากกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (เช่น โฆษณากระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ Elections Canada แสดง)

ฝรั่งเศส

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงบนแพลตฟอร์มของ Google ในฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือนก่อนถึงวันแรกของเดือนที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และจะสิ้นสุดลงในวันที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น

โฆษณาที่มีเนื้อหาในเชิงให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอภิปรายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ

แต่ไม่รวมถึงโฆษณาขององค์กรฝ่ายการสื่อสารอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ (เช่น Service d’information du Gouvernement) ที่โปรโมตแนวทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง

สิงคโปร์

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google ในสิงคโปร์

โฆษณาที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงเรื่องต่อไปนี้
 • ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการลงประชามติ
 • ประชามติเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือประเด็นโต้แย้งในสังคมของสิงคโปร์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างหลักเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนา หรือ
 • กระบวนการหรือผลการตัดสินทางกฎหมายในสิงคโปร์ หรือการนำไปสู่หรือพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงกับกฎหมายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสิงคโปร์
โฆษณาที่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ด้วยเหตุผลทางการเมืองได้รับผลประโยชน์
 

หมายเหตุ: แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมจากกระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย และองค์กรของรัฐที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ และ/หรือสถาบันระดับชาติจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของนโยบายนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศนโยบายแห่งชาติในงานแถลงการณ์ต่างๆ เช่น การชุมนุมวันชาติสิงคโปร์และการประกาศแผนนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน

หากคุณเผยแพร่แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมในนามของกระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือองค์กรของรัฐ โปรดสมัครขอรับการยืนยันที่นี่

เกาหลีใต้

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google ในเกาหลีใต้

โฆษณาที่มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ชิงตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งในเกาหลีใต้

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false