Pampulitikang content

Dapat sumunod ang mga user ng Display & Video 360 sa patakaran ng Google Ads na ito. Bisitahin ang help center ng Display & Video 360 para sa mga karagdagang paghihigpit.

Sinusuportahan namin ang responsableng pag-advertise tungkol sa pulitika, at inaasahan naming susunod ang lahat ng pampulitikang ad at destinasyon sa mga lokal na legal na kinakailangan, pati na sa mga batas sa pangangampanya at halalan at sa mga ipinag-uutos na panahong bawal mangampanya, para sa anumang heograpikong lugar na tina-target ng mga ito. Kasama sa pampulitikang content ang mga ad para sa mga pampulitikang organisasyon, mga partidong pulitikal, pagtataguyod o pangangalap ng pondo para sa isyung pulitikal, at mga indibidwal na kandidato at pulitiko.

Kapag hindi sumunod sa aming mga patakaran sa pampulitikang content, puwedeng ipahayag sa publiko o sa mga nauugnay na ahensya at regulator ng pamahalaan ang impormasyon tungkol sa iyong account at mga pampulitikang ad.

Mga ad ng halalan

Pinapayagang gumana ang mga ad ng halalan, nang may ilang paghihigpit sa ilang partikular na bansa. Makikita mo sa ibaba kung paano namin tinutukoy ang mga ad ng halalan sa bawat bansa o rehiyon, at ang mga nalalapat na kinakailangan ng advertiser.

Pinaghihigpitang pag-target para sa mga ad ng halalan

Ang mga sumusunod na pamantayan lang ang puwedeng gamitin sa pag-target ng mga ad ng halalan:

Heograpikong lokasyon (maliban sa radius sa paligid ng isang lokasyon)

Edad, kasarian

Mga opsyon sa pag-target ayon sa konteksto tulad ng: mga placement ng ad, paksa, keyword na may kaugnayan sa mga site, app, page, at video

Hindi pinapayagan ang paggamit sa lahat ng iba pang uri ng pag-target para sa mga ad ng halalan. Kasama rito ang lahat ng produkto ng Pag-target ng Audience, Remarketing, Customer Match, Heograpikong Pag-target sa Lugar na Sakop ng Radius, at Mga Third Party na Audience, tulad ng mga na-upload na listahan.

Mga ad ng halalan sa European Union

 

Sa EU, kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad na nagtatampok ng:

 • isang partidong pulitikal, kasalukuyang nahalal na opisyal, o kandidato para sa EU Parliament
 • isang partidong pulitikal, kasalukuyang nahalal na opisyal, o kandidato para sa isang inihahalal na posisyon sa pambansang pamahalaan ng isang estadong miyembro ng EU. Kasama sa mga halimbawa ang mga miyembro ng isang pambansang parliyamento at mga pangulong direktang inihalal
 • referendum na pagbobotohan, pangkat para sa pangangampanya ng referendum, o paghimok para bumoto na may kaugnayan sa pambansang referendum o referendum ng estado o lalawigan sa pamamahala

Tandaang hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kasama ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga referendum, partidong pulitikal, kandidato, o kasalukuyang naihalal na opisyal.

Nasa ibaba ang mga kinakailangang dapat matugunan ng mga advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa EU.


Kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa European Union

Pinapayagan nang may mga paghihigpitPuwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa EU kung na-verify ng Google ang advertiser.

Alamin kung paano mag-apply para sa pag-verify.

Troubleshooter
 1. Sa EU lang puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa EU. Tingnan kung sa EU lang gumagana ang iyong mga ad ng halalan sa EU, at kung na-verify ka nang magpagana ng mga ad ng halalan sa EU. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify

 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.

 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan.

Mga ad ng halalan sa United Kingdom

Sa UK, kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad na nagtatampok ng:

 • isang partidong pulitikal, kasalukuyang nahalal na opisyal, o kandidato para sa UK Parliament
 • referendum na pagbobotohan, pangkat para sa pangangampanya ng referendum, o paghimok para bumoto na may kaugnayan sa pambansang referendum o referendum ng panrehiyon sa pamamahala

Tandaang hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kasama ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga referendum, partidong pulitikal, kandidato, o kasalukuyang nahalal na opisyal.

Nasa ibaba ang mga kinakailangang dapat matugunan ng mga advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa UK.

Kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa United Kingdom

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Puwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa United Kingdom kung na-verify ng Google ang advertiser.

Matutunan kung paano mag-apply para sa pag-verify

Troubleshooter
 1. Sa UK lang puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa UK. Tingnan kung sa UK lang gumagana ang iyong mga ad ng halalan sa UK, at kung na-verify ka nang magpagana ng mga ad ng halalan sa UK. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify.
 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.
 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan.

Mga ad ng halalan sa India

 

Sa India, ang mga ad ng halalan ay mga ad na nagtatampok ng partidong pulitikal, kandidato sa pulitika, o kasalukuyang miyembro ng Lok Sabha o Vidhan Sabha, o anumang ad na pinapagana ng partidong pulitikal, kandidato sa pulitika, o kasalukuyang miyembro ng Lok Sabha o Vidhan Sabha.

Tandaang hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad ng mga hindi pulitikal na entity na nagpo-promote ng pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga partidong pulitikal, kampanya, kandidato, o kasalukuyang miyembro ng Lok Sabha o Vidhan Sabha.

Nasa ibaba ang mga kinakailangang dapat matugunan ng mga advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa India.

Kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa India
Pinapayagan nang may mga paghihigpitPuwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa India kung na-verify ng Google ang advertiser. Dapat simulan ng mga hindi pa nave-verify na advertiser ang proseso ng pag-verify bago sila magpagana ng anumang ad ng halalan sa India. 
Kinakailangan sa pre-certificate ng ad para sa mga ad ng halalan sa India

Pinapayagan nang may mga paghihigpitAng mga advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa India ay dapat magsumite para sa bawat ad ng valid na pre-certificate na ibinigay ng Election Commission of India (ECI) o sinumang pinapahintulutan ng ECI.

Tandaan: Dapat munang ma-verify ng Google ang isang advertiser bago niya isumite ang pre-certificate na ito para sa bawat ad.
 

Kung na-verify ka na ng Google, magsumite ng mga pre-certificate para sa iyong mga ad ng halalan dito

Troubleshooter
 1. Sa India lang puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa India. Tingnan kung sa India lang gumagana ang iyong mga ad ng halalan sa India. Dagdag pa rito, tingnan kung na-verify ka na ng Google, at nakapagsumite ka na ng pre-certificate para sa bawat ad ng halalan na gusto mong paganahin. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify.

 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.

 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify o wala kang pre-certificate, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan.

Mga ad ng halalan sa Israel

Ang mga ad ng halalan sa Israel ay mga ad na nagtatampok o pinapagana ng alinman sa mga sumusunod:

 • Isang pampulitikang partido, kasalukuyang nahalal na opisyal, o indibidwal na kandidato para sa Knesset; o,
 • Isang listahan ng kandidato na kinabibilangan ng isa o higit pang pampulitikang partido para sa Knesset.

Hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kabilang na ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga pampulitikang partido, kandidato, listahang kinabibilangan ng maraming pampulitikang partido, o kasalukuyang naihalal na opisyal. 

Makikita sa ibaba ang mga kinakailangan, na dapat matugunan ng lahat ng advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa Israel. 

Mga kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa Israel

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Puwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa Israel kung na-verify ng Google ang advertiser.

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Sa panahon ng pag-verify, dapat ihayag ng mga advertiser kung sila ay kandidato, kasalukuyang nahalal na opisyal, pampulitikang partido, o listahan ng kandidato na kinabibilangan ng isa o higit pang pampulitikang partido para sa Knesset. Para sa mga advertiser na ito, ituturing na mga ad ng halalan ang lahat ng ad na pinapagana sa na-verify na account.

Matutunan kung paano mag-apply para sa pag-verify

Pinapayagan nang may mga paghihigpit  Dapat magsama ang mga advertiser ng mga disclaimer sa kanilang mga ad ayon sa kinakailangan ng batas sa Israel.

Troubleshooter
 1. Sa Israel lang puwedeng paganahin ang mga ad ng halalan sa Israel. Tingnan kung sa Israel lang gumagana ang iyong mga ad ng halalan sa Israel, at kung na-verify kang magpagana ng mga ad ng halalan sa Israel. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify.
 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.
 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan sa Israel. 

Mga ad ng halalan sa New Zealand

Ang mga ad ng halalan sa New Zealand ay mga ad na nagtatampok sa alinman sa mga sumusunod:

 • Isang pampulitikang partido, kasalukuyang nahalal na opisyal, o kandidato para sa New Zealand Parliament; o 
 • Isang opsyon sa referendum na pagbobotohan, isang tagasulong ng opsyon sa referendum, o isang paghimok para bumoto kapag mayroon nang opisyal na idineklarang pambansang referendum ang isang Act o Order sa Konseho. 

Hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kabilang na ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga partidong pulitikal, kandidato, o kasalukuyang naihalal na opisyal. 

Papaganahin lang dapat ang mga ad ng halalan sa New Zealand kung na-verify ng Google ang advertiser. Matutunan kung paano mag-apply para sa pag-verify

Mga kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa New Zealand

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Puwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa New Zealand kung na-verify ng Google ang advertiser..

Matutunan kung paano mag-apply para sa pag-verify
 

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Dapat sundin ng mga advertiser ang batas ng New Zealand at mga nalalapat na panuntunan ng Electoral Commission na nauugnay sa mga disclaimer, kasama na ang pagkakaroon ng malinaw na pahayag ng promoter sa kanyang mga ad kung saan kinakailangan. Kung hinihingi ng batas, dapat kumuha ng awtorisasyon ang mga advertiser mula sa politikal na partido o kandidato bago bumili ng mga ad.

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Dapat sumunod ang mga advertiser sa batas ng New Zealand tungkol sa mga panahong bawal mangampanya.

Troubleshooter
 1. Sa New Zealand lang puwede paganahin ang mga ad ng halalan sa New Zealand. Tingnan kung sa New Zealand lang gumagana ang iyong mga ad ng halalan sa New Zealand, at kung na-verify kang magpagana ng mga ad ng halalan sa New Zealand. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify.
 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.
 3. Kumpirmahing hindi mo sinusubukang magpagana ng mga ad sa wikang Maori. Sa kasamaang-palad, ang Maori ay kasalukuyang hindi sinusuportahang wika sa Ads o DV360, at dahil dito, hindi mapapagana ang mga ad na nasa wikang Maori. Pinapahintulutan ang mga ad ng halalan sa New Zealand na nasa isang sinusuportahang wika na naglalaman ng karaniwang ginagamit na salita o pariralang Maori. Makikita ang higit pang impormasyon tungkol sa mga sinusuportahang wika para sa Google ads dito at para sa DV360 dito.
 4. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan.

Mga ad ng halalan sa Australia

Ang mga ad ng halalan sa Australia ay mga ad na nagtatampok ng: 

 • Isang partidong pulitikal, kasalukuyang nahalal na opisyal, o kandidato para sa Kapulungan ng Mga Kinatawan o sa Senado

Tandaang hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kasama ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga partidong pulitikal, kandidato, o kasalukuyang nahalal na opisyal. 

Nasa ibaba ang mga kinakailangang dapat matugunan ng mga advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa Australia. 

Mga kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa Australia

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Puwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa Australia kung na-verify ng Google ang advertiser. Alamin kung paano mag-apply para sa pag-verify.

Troubleshooter
 1. Sa Australia lang puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa Australia. Tiyaking gumagana lang sa Australia ang iyong mga ad ng halalan sa Australia, at na-verify kang magpagana ng mga ad ng halalan sa Australia. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify.
 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.
 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan.

Mga ad ng halalan sa Taiwan

Ang mga ad ng halalan sa Taiwan ay mga ad na nagtatampok ng alinman sa mga sumusunod:

 • Isang pampulitikang partido, kasalukuyang nahalal na opisyal, o kandidato para sa inihahalal na posisyon ng Presidente, Bise Presidente, miyembro ng Legislative Yuan, o ang sumusunod na posisyon ng mayor sa anim na munisipyo: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City, at Kaohsiung City;

Hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kabilang na ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang coverage ng mga pampulitikang partido, kandidato, o kasalukuyang nahalal na opisyal.

Nasa ibaba ang mga kinakailangang dapat matugunan ng lahat ng advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng halalan sa Taiwan. 

Mga kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa Taiwan

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Puwede lang gumana ang mga ad ng halalan sa Taiwan kung na-verify ng Google ang advertiser. Alamin kung paano mag-apply para sa pag-verify.

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Dapat sundin ng mga advertiser ang batas ng Taiwan sa mga disclaimer at mga panahong bawal mangampanya.

Troubleshooter
 1. Sa Taiwan lang puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa Taiwan. Tiyaking gumagana lang sa Taiwan ang iyong mga ad ng halalan sa Taiwan, at na-verify ka para magpagana ng mga ad ng halalan sa Taiwan. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify.
 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.
 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan sa Taiwan.

 

Mga ad ng halalan sa United States

Sa United States, kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad na nagtatampok ng:

 • Isang kasalukuyang opisyal o kandidato para sa inihalal na pederal na posisyon. Kasama rito ang mga pederal na posisyong gaya ng Presidente o Bise Presidente ng United States, mga miyembro ng United States House of Representatives o United States Senate
 • Isang kasalukuyang opisyal o kandidato ng isang inihalal na posisyon sa antas ng estado, tulad ng Gobernador, Secretary of State, o miyembro ng lehislatura ng estado
 • Isang partidong pampulitika sa antas na pederal o estado
 • Isang ballot measure, initiative, o proposition sa antas ng estado na kwalipikado para sa balota ng estado nito.

Tandaang hindi kasama sa mga ad ng halalan ang mga ad para sa mga produkto o serbisyo, kasama ang mga pampromosyong pampulitikang merchandise gaya ng mga t-shirt, o mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang coverage nila ng mga kampanya, kandidato, o kasalukuyang naihalal na pederal na opisyal.

Nasa ibaba ang mga kinakailangang dapat matugunan ng mga advertiser na gustong magpagana ng mga ad ng pederal na halalan sa United States.

Kinakailangan sa pag-verify ng advertiser para sa mga ad ng halalan sa United States

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa United States kung na-verify ng Google ang advertiser.

Alamin kung paano mag-apply para sa pag-verify

Troubleshooter
 1. Sa United States lang puwedeng gumana ang mga ad ng halalan sa U.S. Tingnan kung sa United States lang gumagana ang iyong mga ad ng halalan sa U.S., at kung na-verify ka na para magpagana ng mga ad ng halalan sa U.S. Matuto pa tungkol sa proseso ng pag-verify
 2. Makipag-ugnayan sa amin para ipasuri ulit ang iyong ad, o i-edit ang ad. Isusumite nito ulit ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.
 3. Kung hindi mo makumpleto ang proseso ng pag-verify, alisin ang anumang content na lumalabag sa patakaran sa mga ad ng halalan.

Mga ad ng pang-estadong halalan sa United States

Bukod pa sa mga kinakailangan sa itaas, may mga karagdagang paghihigpit para sa mga ad ng pang-estado at lokal na halalan sa ilang estado sa U.S. Tingnan ang mga detalye ayon sa estado sa ibaba.

Mga paghihigpit sa California

Ang mga sumusunod ay kinakailangang gawin ng mga komite sa California na inaatasan ng California Government Code § 84504.6 (2018) na magbigay ng agaran at tahasang notification sa mga online platform bago bumili ng “mga naihayag na advertisement sa online platform” na nauugnay sa mga kandidato sa California para sa inihahalal na posisyon o mga panukala sa balota sa California:

Pinapayagan nang may mga paghihigpitDapat gawin ng mga komite sa California na gustong bumili ng “mga naihayag na advertisement sa online platform” ang mga sumusunod: (1) kaagad at tahasang abisuhan ang Google at magsumite ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga sarili para sa aming transparency report at mga paghahayag sa ad, at (2) i-verify ang kanilang account.

Pakisumite ang form na ito para tapusin ang proseso ng agaran at tahasang pag-notify. Kung ginagamit mo ang platform ng Display & Video 360 para sa pag-advertise, pakisagutan ang form na ito para matugunan ang mga kinakailangan sa itaas.

Kapag naisagawa na ang prosesong ito, magiging kwalipikado ang lahat ng ad sa iyong account para sa mga paghahayag na kinakailangan ng batas. Dahil lalabas ang mga paghahayag sa ad sa pamamagitan ng icon na “Bakit Ipinapakita ang Ad na ito,” hindi ka puwedeng mag-opt out sa pagpapakita ng iyong mga ad sa icon na ito. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa prosesong ito at para sa mga rekomendasyon para sa pamamahala ng account, bisitahin ang gabay na ito sa pinakamahuhusay na kagawian.

Mga paghihigpit sa Maryland
Hindi pinapayagan ang sumusunod:
 Mga ad na nauugnay sa mga panukala sa balota at kandidato para sa pang-estado at lokal na halalan
Mga paghihigpit sa New Jersey
Hindi pinapayagan ang sumusunod:
 Mga ad na nauugnay sa mga panukala sa balota at kandidato para sa pang-estado at lokal na halalan
Mga paghihigpit sa New York

Kinakailangan ang mga sumusunod mula sa mga independent expenditure committee sa estado ng New York bago sila bumili ng mga pampulitikang ad:  

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Dapat ipaalam sa Google ng mga independent expenditure committee na gustong bumili ng mga ad na nauugnay sa mga panukala sa balota at kandidato para sa pang-estado at lokal na halalan sa New York na sila ay mga independent expenditure committee at dapat silang magsumite ng kopya ng kanilang mga dokumento ng pagpaparehistro na naihain sa New York State Board of Elections. 
 
Pakisagutan ang form na ito para matugunan ang mga kinakailangan sa itaas.  
Kung ginagamit mo ang platform ng Display & Video 360 para sa pag-advertise, pakisagutan ang form na ito para matugunan ang mga kinakailangan sa itaas.
Mga paghihigpit sa Nevada
Hindi pinapayagan ang sumusunod:
 Mga ad na nauugnay sa mga panukala sa balota at kandidato para sa pang-estado at lokal na halalan
Mga paghihigpit sa Virginia

Kinakailangan ang mga sumusunod sa mga online na pampulitikang advertiser sa Virginia na inaatasan ng Virginia Code Ann. § 24.2-960 na tukuyin ang kanilang mga sarili sa isang online na platform bilang online na pampulitikang advertiser at i-certify sa online na platform na pinapahintulutan sila sa ilalim ng mga pang-estado at lokal na batas na legal na bumili o mag-promote kapalit ng bayad ng mga online na pampulitikang advertisement:

Pinapayagan nang may mga paghihigpitDapat gawin ng mga online na pampulitikang advertiser sa Virginia na gustong bumili ng “mga online na pampulitikang advertisement” ang mga sumusunod:  (1) tukuyin ang kanilang mga sarili sa Google bilang online na pampulitikang advertiser; (2) i-certify sa Google na pinapahintulutan sila sa ilalim ng mga pang-estado at lokal na batas na legal na bumili o mag-promote kapalit ng bayad ng mga online na pampulitikang advertisement; at (3) i-verify ang kanilang account.

Pakisumite ang form na ito para tapusin ang proseso ng pagtukoy sa sarili at self-certification.

Mga paghihigpit sa Washington
Hindi pinapayagan ang sumusunod:
 Mga ad na nauugnay sa mga panukala sa balota at kandidato para sa pang-estado at lokal na halalan
Para mag-ulat o humiling ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang ad na lumalabag sa patakarang ito, pakikumpleto ang aming Form ng Paghiling ng Impormasyon tungkol sa Mga Ad ng Halalan sa Washington.
Mga paghihigpit sa Seattle

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

 Mga ad na umaapela, nang direkta o hindi direkta, para sa mga boto o para sa pampinansyal o iba pang suporta sa anumang campaign sa halalan, o nagpapaabot ng mensaheng nauugnay sa anumang usapin sa pulitika na may lokal na kahalagahan, kasama ang batas o ang punto de bista ng isang nahalal na opisyal tungkol sa batas.

Mga pampulitikang ad sa Singapore

Sa Singapore, ipinagbabawal ang sumusunod sa mga platform ng Google:

Mga ad na nag-iimpluwensya o naglalayong mag-impluwensya:
 • sa resulta ng halalan sa Pagkapangulo, pangkalahatang halalan ng Mga Miyembro ng Parliyamento, by-election ng sinumang Miyembro ng Parliyamento, o referendum;
 • sa opinyon ng publiko tungkol sa isang usapin, na sa Singapore ay isang usapin tungkol sa interes ng publiko o pampublikong kontrobersya, at ang mga pangunahing halimbawa nito ay mga usaping may kinalaman sa lahi o relihiyon; o kaya ay
 • sa proseso o resulta ng paggawa ng batas sa Singapore, o nagdudulot, o naglalayong magdulot, ng mga pagbabago sa batas sa kabuuan o bahagi ng Singapore.
Mga ad na nagsusulong ng mga interes ng isang pampulitikang partido o iba pang pangkat ng mga tao na binuo sa Singapore para sa mga layuning pampulitika.

Mga ad ng halalan sa South Korea

Sa South Korea, ipinagbabawal ang sumusunod sa mga platform ng Google:

Mga ad na nagtatampok ng mga pampulitikang kandidato o partido para sa mga inihahalal na posisyon sa South Korea.

Mga ad ng halalan sa Canada

Sa Canada, hindi pinapayagan ang mga sumusunod sa mga platform ng Google sa panahon ng halalan na kinokontrol ng Canada Elections Act.

Mga ad na nagtatampok ng pederal na partidong politikal, pinuno ng isang pederal na partidong politikal, kasalukuyang miyembro ng Parliament of Canada, o kandidato (kasama ang tumatakbo sa nominasyon) sa pagkamiyembro nito.

Tandaan: Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang kanilang pagbabalita ng halalan

Mga ad na may isyu sa Canada

Sa Canada, hindi pinapayagan ang mga sumusunod sa mga platform ng Google sa panahon ng halalan na pinaghihigpitan ng Canada Elections Act.

Mga ad na nagtatampok ng isyu kung saan nauugnay ang isang pederal na partidong pulitikal, kasalukuyang miyembro ng Parliament of Canada, o kandidato sa pagkamiyembro dito.

Tandaan: Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga ad na pinapagana ng mga organisasyon sa pagbabalita para i-promote ang coverage ng pagbabalita nila sa halalan.

Mga kinakailangan sa paghahayag para sa pag-advertise ng halalan 

Para sa mga bansang sinasaklaw ng mga patakaran sa ad ng halalan ng Google, iniaatas naming magpakita ang lahat ng ad ng halalan ng pahayag na tumutukoy sa kung sino ang nagbayad para sa ad. Para sa karamihan ng mga format ng ad, awtomatikong bubuo ang Google ng paghahayag na “Binayaran ni/ng,” gamit ang impormasyong ibinigay sa proseso ng pag-verify. 

Pinapayagan nang may mga paghihigpit Para sa mga sumusunod na format at feature ng ad na available sa buong Google, responsibilidad ng advertiser ang direktang paglalagay ng paghahayag na “Binayaran ni/ng” sa ad, na sinusundan ng pangalan ng organisasyon o indibidwal na nagbabayad para sa ad. Dapat ay palaging ipinapakita sa ad ang paghahayag.

Pakitandaang hindi pamalit ang paghahayag na ito sa anupamang paghahayag na posibleng kinakailangan mong isama sa iyong ad ayon sa batas.

Alamin kung paano mag-ayos ng hindi naaprubahang ad

 

Kailangan mo ba ng tulong?

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa aming mga patakaran, ipaalam sa amin: Makipag-ugnayan sa Suporta ng Google Ads
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?