Политическо съдържание

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Подкрепяме отговорното политическо рекламиране и очакваме всички политически реклами и дестинации да спазват местните законови изисквания. Това включва законите за предизборни кампании и избирателните закони, както и задължителните по закон предизборни „дни за размисъл“ за всяка географска област, към която са насочени. 

Google има различни изисквания за политическото и предизборно рекламиране в зависимост от региона.

В някои региони предизборните реклами може да се показват само ако рекламодателят е потвърден от Google. В тези региони предизборните реклами са предмет на изисквания за разкриване и ограничения за насочване. По-долу ще намерите допълнителна информация. Профилите в Google Ad Grants не отговарят на условията за показване на предизборни реклами или за кандидатстване за потвърждаване на предизборни реклами в тези региони. Проверете информацията под региона си за приложимата информация относно потвърждаването и ограниченията. 

В други региони има ограничения относно политическите реклами. Вижте по-долу списък с тези региони и забранените практики.  Възможно е да има допълнителна забрана или изисквания, посочени в правилата за местните законови изисквания.

Ако регионът, към който са насочени рекламите Ви, не е посочен тук или в рамките на местните законови изисквания за даден регион, политическите реклами може да се показват, стига да са в съответствие с всички други правила на Google за рекламите, както и с местните закони и наредби.

Неспазването на правилата за политическото съдържание може да доведе до разкриване на информация за профила и политическите Ви реклами в общественото пространство или пред съответните правителствени и регулаторни органи.

Предизборни реклами

В тези региони предизборните реклами се допускат само ако рекламодателят е потвърден от Google. По-долу ще видите как дефинираме предизборните реклами за всеки регион и какви са съответните изисквания към рекламодателите.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване.
Предизборни реклами в Австралия

Предизборните реклами в Австралия са реклами, които представят някое от следните:

 • федерална политическа партия в Австралия, кандидат за Камарата на представителите или Сената в Австралия или лице, понастоящем избрано на федерална длъжност в Камарата на представителите или Сената в Австралия.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Австралия.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Австралия

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Австралия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Австралия, но само в държавата или региона на рекламодателя и само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Австралия, проверете дали те се показват само в тази държава и дали имате потвърждаване за предизборни реклами в нея. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Австралия, проверете дали те се показват само в държавата или региона Ви и дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборни реклами в Австралия.
Предизборни реклами в Бразилия

Предизборните реклами в Бразилия са реклами, които включват някое от следните:

 • политически партии, лица, понастоящем избрани на политическа длъжност или кандидатстващи за президент, вицепрезидент, Федералния сенат или Камарата на депутатите.

Обърнете внимание, че предизборните реклами не включват реклами на продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за политически партии и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Бразилия.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Бразилия

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Бразилия само ако рекламодателят е потвърден от Google. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в Бразилия, може да се показват само в Бразилия. Проверете дали рекламите Ви, свързани с избори в Бразилия, се показват само в Бразилия и дали имате потвърждение за показване на предизборни реклами в Бразилия. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.
Предизборни реклами в Европейския съюз

В ЕС предизборните реклами включват всички реклами, които представят:

 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за Европейския парламент.
 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за избираема национална длъжност в държава – членка на ЕС. Примери за такива са депутати в националния парламент и президенти, когато се избират пряко.
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или държавен/провинциален референдум за суверенитет.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват реклами за продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за референдуми, политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в ЕС.


Изискване за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Европейския съюз

Допуска се с ограниченияПредизборни реклами може да се показват в ЕС само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в ЕС, може да се показват само в ЕС. Проверете дали предизборните Ви реклами се показват само в ЕС и дали имате потвърждение за показване на предизборни реклами в ЕС. Научете повече за процеса на потвърждаване

 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.

Реклами, свързани с избори, в Индия

В Индия предизборните реклами са реклами, които представят политически партии, политически кандидати или настоящи членове на Лок Сабха или Видхан Сабха, както и всички реклами, които се показват от политически партии, политически кандидати или настоящи членове на Лок Сабха или Видхан Сабха.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват рекламите, показвани от неполитически юридически лица за популяризиране на политически артикули, като например тениски, или тези, показвани от новинарски организации за популяризиране на отразяването им на политически партии, предизборни кампании, настоящи членове и кандидати за Лок Сабха или Видхан Сабха.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват в Индия предизборни реклами.

Изискване за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Индия
Допуска се с ограниченияПредизборни реклами може да се показват в Индия само ако рекламодателят е потвърден от Google. Рекламодателите, които все още не са потвърдени, трябва да стартират процеса на потвърждаване, преди да показват каквито и да било предизборни реклами в Индия. 
Изискване за предварително сертифициране за предизборни реклами в Индия

Допуска се с ограниченияРекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в Индия, трябва да изпратят за всяка реклама валиден предварителен сертификат, издаден от Избирателната комисия на Индия (ECI) или друг орган, упълномощен от нея.

Забележка: Преди да изпрати този предварително издаден сертификат за всяка реклама, рекламодателят трябва първо да бъде потвърден от Google.
 

Ако вече сте получили потвърждение от Google, изпратете предварителните сертификати за предизборни реклами тук

Ако използвате платформата Display & Video 360 за рекламиране, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.
Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в Индия, може да се показват само в Индия. Проверете дали предизборните Ви реклами в Индия се показват само в тази държава. В допълнение проверете дали сте получили потвърждение от Google и дали сте изпратили предварителен сертификат за всяка предизборна реклама, която искате да показвате. Научете повече за процеса на потвърждаване.

 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване или нямате предварителен сертификат, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.

Предизборни реклами в Израел

Предизборните реклами в Израел са такива, които представят или се пускат от някое от следните:

 • политически партии, лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за Кнесета; или
 • списъци с кандидати, съставени от една или няколко политически партии за Кнесета.

Предизборните реклами не включват реклами на продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за политически партии, кандидати, списъци с няколко политически партии или понастоящем избрани лица на политическа длъжност. 

Следват изискванията, на които трябва да отговарят всички рекламодатели, които искат да показват предизборни реклами в Израел. 

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за предизборни реклами в Израел

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Израел само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Допуска се с ограничения По време на потвърждаването рекламодателите трябва да разкрият дали представляват кандидат, понастоящем избрано лице на политическа длъжност, политическа партия или списък с кандидати, съставен от една или повече политически партии за Кнесет. Всички реклами, показвани в потвърдения профил на тези рекламодатели, ще се считат за предизборни реклами.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Допуска се с ограничения  Рекламодателите трябва да включват в рекламите си отказ от отговорност, както се изисква от израелското законодателство.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Предизборни реклами за Израел може да се показват само в Израел. Предизборните Ви реклами за Израел трябва да се показват само в Израел, а Вие трябва да сте потвърден рекламодател за показването на такива реклами. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборни реклами за Израел. 
Предизборни реклами в Нова Зеландия

Предизборните реклами в Нова Зеландия са реклами, които представят някое от следните:

 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за парламента на Нова Зеландия; или 
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, предложител на въпрос от референдум или призив за гласуване след официалното обявяване на национален референдум със закон или заповед в Съвет. 

Предизборните реклами не включват реклами на продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност. 

Предизборни реклами трябва да се показват в Нова Зеландия само ако рекламодателят е потвърден от Google. Научете как да кандидатствате за потвърждаване
 
Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Нова Зеландия

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Нова Зеландия само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване
 

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват законодателството на Нова Зеландия и приложимите указания на избирателната комисия, свързани с отказ от отговорност, включително наличието на ясно рекламно изявление в рекламите си, когато е необходимо. Ако се изисква по закон, рекламодателите трябва да бъдат упълномощени от политическа партия или кандидат, преди да закупуват реклами.

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват закона на Нова Зеландия за дните на размисъл.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Предизборни реклами във връзка с Нова Зеландия може да се показват само в Нова Зеландия. Проверете дали предизборните Ви реклами, свързани с Нова Зеландия, се показват само в Нова Зеландия и дали сте получили потвърждение за показване на такива реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Потвърдете, че не се опитвате да показвате реклами на маорски език. За съжаление, понастоящем маорският език не се поддържа в Google Ads и DV360 и съответно не могат да се показват реклами на този език. Допускат се предизборни реклами в Нова Зеландия на поддържан език, които съдържат често използвана дума или фраза на маорски. Допълнителна информация за поддържаните езици за Google Ads можете да намерите тук, а за DV360 – тук.
 4. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборни реклами в Нова Зеландия.
Реклами, свързани с избори, в Тайван

Предизборните реклами в Тайван са реклами, които включват някое от следните:

 • политически партии, лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за президент, вицепрезидент, член на Законодателния юан или кмет на следните шест общини и окръга: Тайпе, Ню Тайпе, Таоюан, Тайчун, Тайнан и Гаосюн.

Предизборните реклами не включват реклами на продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност.

По-долу са посочени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от всички рекламодатели, които искат да показват предизборни реклами в Тайван. 

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Тайван

Допуска се с ограничения Реклами, свързани с избори, може да се показват в Тайван само ако рекламодателят е потвърден от Google. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват законите на Тайван, свързани с отказа от отговорност и дните за размисъл.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в Тайван, може да се показват само в Тайван. Проверете дали рекламите Ви, свързани с избори в Тайван, се показват само в Тайван и дали имате потвърждение за показване на предизборни реклами в Тайван. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами в Тайван.
Реклами, свързани с избори, в Обединеното кралство

В Обединеното кралство предизборните реклами включват всички реклами, които представят:

 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за парламента на Обединеното кралство.
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или регионален референдум за суверенитет.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват реклами за продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за референдуми, политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в Обединеното кралство.

Изисквания за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Обединеното кралство

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Обединеното кралство само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в Обединеното кралство, може да се показват само в Обединеното кралство. Проверете дали предизборните Ви реклами в Обединеното кралство се показват само в тази държава и дали имате потвърждение за показване в нея на предизборни реклами. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.
Предизборни реклами в Съединените щати

В Съединените щати предизборните реклами включват реклами, които представят:

 • лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за изборни федерални длъжности. Това включва президента или вицепрезидента на Съединените щати или членове на Камарата на представителите или Сената на Съединените щати.
 • лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за щатски изборни длъжности, като например губернатор, щатски секретар или член на щатско законодателство.
 • политическа партия на федерално или щатско ниво.
 • мярка, инициатива или предложение за гласуване на щатско ниво, отговарящи на условията за гласуване в съответния щат.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват реклами за продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за федерални или щатски предизборни кампании, политически партии, лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност, щатски предложения за гласуване, инициативи или предимства.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, които искат да показват реклами, свързани с федерални или щатски избори, в Съединените щати.

Изисквания за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Съединените щати

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Съединените щати, ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Предизборните реклами в САЩ може да се показват само в Съединените щати. Проверете дали предизборните Ви реклами в САЩ се показват само в тази държава и дали имате потвърждение за показване в нея на предизборни реклами. Научете повече за процеса на потвърждаване
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.
Щатски и местни предизборни реклами в Съединените щати

В допълнение към горепосочените изисквания има и други ограничения за реклами, свързани с щатските и местните избори в някои щати на САЩ. Вижте подробностите по щати по-долу.

Ограничения за Калифорния

Следното се изисква от комитетите в Калифорния съгласно параграф 84504.6 (2018) от Калифорнийския правителствен кодекс за предоставяне на изрично уведомяване на онлайн платформите преди закупуване на „обявени реклами в онлайн платформа“, свързани с кандидати за избираем пост в Калифорния или с предложения за гласуване в Калифорния:

Допуска се с ограниченияКомитетите в Калифорния, които искат да закупят „обявени реклами в онлайн платформа“, трябва: (1) изрично да уведомят Google и да изпратят допълнителна информация за себе си за нашия отчет за прозрачност и разкриване на информация в рекламите; и (2) да потвърдят профила си.

Моля, изпратете този формуляр, за да завършите процеса на изрично уведомяване. Ако за рекламиране използвате платформата Display & Video 360, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.

След приключване на този процес всички реклами в профила Ви ще отговарят на условията за разкриване, изисквани по закон. Тъй като разкриването в рекламите ще се показва чрез иконата „Защо тази реклама“, не можете да се откажете да я показвате в рекламите. За повече информация относно този процес и препоръки за управление на профила разгледайте това ръководство за най-добри практики.

Ограничения за Мериленд
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
Ограничения за Ню Джърси
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за местни избори.
Кандидатстващите рекламодатели за Ню Джърси, посочени по-долу, трябва да отговарят на следните изисквания, преди да закупуват реклами:

Допуска се с ограниченияКакто е посочено в N.J. Stat. § 19:44A-22.3(d), преди да закупят реклами, следните рекламодатели трябва да изпратят копие на удостоверението си за регистрация, както се изисква от Комисията за прилагане на предизборното законодателство:

Комитет на кандидат, комитет на обединени кандидати, политически комитет, продължаващ политически комитет, независим комитет за разходите, комитет на политическа партия или комитет за законодателно лидерство, или всяка група, различна от такъв комитет, или всяко лице, което извършва, предизвиква или упълномощава разход за целите на финансиране на комуникация, както е описано в N.J. Stat. § 19:44A-22.3(a) и (b).

Тази стъпка трябва да бъде изпълнена преди показването на реклами.

Моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.

Ограничения за Ню Йорк

Преди да купят политически реклами, от комитетите за независими разходи в щата Ню Йорк се изисква следното:  

Допуска се с ограничения Комитетите за независими разходи, които искат да купуват реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори в Ню Йорк, трябва да информират Google, че са такива комитети, и да изпратят копие на документите си за регистрация, подадени в избирателната комисия на щата Ню Йорк. 
 
Моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.  
Ако използвате платформата Display & Video 360 за рекламиране, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.
Ограничения за Невада
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за местни избори.
Ограничения за Вирджиния

За онлайн политическите рекламодатели във Вирджиния, от които съгласно анотирания Кодекс на Вирджиния, параграф 24.2-960, се изисква да се идентифицират в онлайн платформа като онлайн политически рекламодатели и да удостоверят в онлайн платформата, че имат разрешение съгласно щатските и местните закони да купуват или популяризират онлайн политически реклами срещу заплащане:

Допуска се с ограниченияОнлайн политическите рекламодатели във Вирджиния, които искат да закупят „онлайн политически реклами“, трябва:  (1) да се идентифицират пред Google като онлайн политически рекламодател; (2) да удостоверят пред Google, че имат разрешение съгласно щатските и местните закони да купуват онлайн политически реклами срещу заплащане; и (3) да потвърдят профила си.

Моля, изпратете този формуляр, за да завършите процеса на самостоятелно идентифициране и сертифициране.

Ограничения за Вашингтон
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
За да подадете сигнал или да поискате допълнителна информация за реклама, която нарушава тези правила, моля, попълнете формуляра за заявка за информация за предизборни реклами във Вашингтон.
Ограничения за Сиатъл

Не се допуска следното:

 Реклами, които призовават, пряко или косвено, към гласуване за дадена предизборна кампания или към финансова или друга подкрепа за нея; или които изпращат послания, свързани с политически въпроси от местно значение, включително във връзка със законодателство или позиция на избрано длъжностно лице по отношение на законодателството.

Ограничено насочване за предизборни реклами

За насочване на предизборни реклами в региони, в които се изисква потвърждаване за предизборни реклами, може да се използват само следните критерии:

Green checkmark, allowed Географско местоположение (с изключение на радиус около местоположение)

Green checkmark, allowed Възраст, пол

Green checkmark, allowed Опции за контекстно насочване, като например рекламни разположения, теми, ключови думи спрямо сайтове, приложения, страници и видеоклипове.

Всички други видове насочване не са разрешени за използване в предизборни реклами.

Изисквания за разкриване при рекламиране, свързано с избори

За региони, в които се изисква потвърждаване за предизборни реклами, всички предизборни реклами трябва да показват разкриване на информация относно това кой е платил за рекламата. За повечето рекламни формати Google автоматично ще генерира надпис за разкриване „Платено от“, като използва информацията, предоставена по време на процеса на потвърждаване. Моля, имайте предвид, че това разкриване не е заместител на другите разкривания на информация, които може да се изискват за рекламата Ви по закон.

Допуска се с ограничения За следните рекламни формати и функции, които са налице в продуктите на Google, рекламодателят е отговорен за включването на надпис за разкриване „Платено от“ директно в рекламата, последван от името на организацията или лицето, което плаща за нея. Разкриването на информация трябва да е видимо в рекламата по всяко време.

Моля, имайте предвид, че това разкриване не е заместител на другите разкривания на информация, които може да се изискват за рекламата Ви по закон.

Регионални ограничения

В тези региони има ограничения относно политическите реклами. Вижте по-долу списък с тези региони и какво е забранено за всеки от тях. Възможно е да има допълнителна забрана или изисквания, посочени в правилата за местните законови изисквания.

Канада
Реклами, свързани с избори, в Канада

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

Не се допуска Реклами, представящи федерална политическа партия, лидер на федерална политическа партия или настоящ член или кандидат (включително лице, което се състезава за номинация) за член на парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори. Освен това то не включва и реклами, популяризиращи насоки за обществено здраве, свързани с COVID-19, или информация за изборните процеси, популяризирана от федерални правителствени министерства, отдели или агенции (напр. реклами за стимулиране на гражданското участие, пускани от Elections Canada).

Реклами, свързани с проблеми, в Канада

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

Не се допуска Реклами, представящи проблем, с който се свързва федерална политическа партия, настоящ член или кандидат за член на парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори. Освен това те не включват и реклами, популяризиращи насоки за обществено здраве, свързани с COVID-19, или информация за изборните процеси, популяризирана от федерални правителствени министерства, отдели или агенции (напр. реклами за стимулиране на гражданското участие, пускани от Elections Canada).

Франция

През периода от време, започващ три месеца преди първото число на месеца, в който се провеждат общи избори, и завършващ с приключване на изборите, в платформите на Google във Франция се забранява следното:

Реклами, включващи информационно съдържание, свързано с дебат от общ интерес.

Това не включва реклами, показвани от официални правителствени информационни органи (т.е. правителствената информационна служба), популяризиращи напътствия за общественото здравеопазване във връзка с кризата с COVID-19 или информация за изборните процедури.

Филипини

Във Филипините следното не е разрешено в платформи на Google по време на предизборна кампания или „дни за размисъл“ според разпоредбите на Избирателната комисия.

Не се допуска Реклами, които популяризират или се противопоставят на политическа партия или на кандидатурата на лице или партия за обществен пост.

Сингапур

В Сингапур следните са забранени в платформите на Google:

 Реклами, които въздействат или се стремят да въздействат върху:
 • резултатите от избори за президент, общи избори за народни представители, частични избори за народни представители или референдум;
 • общественото мнение по въпрос, който е свързан с обществени интереси или спорове в Сингапур – например относно раса и религия; или
 • законодателния процес в Сингапур или резултатите от него, или внасят или се стремят да внесат промени в законите за цялата територия или за отделна част на Сингапур.
 Реклами, които популяризират интересите на политическа партия или друга група хора, организирана в Сингапур с политически цели.
 

Забележка: Служебните съобщения за обществеността от министерствата към правителството, уставните съвети и държавните органи с цел публикуване или разпространяване на информация относно националната политика, проекти и/или институции не са забранени от тези правила. В тази връзка информацията относно съобщенията за националната политика по време на събития като митинга по случай националния празник също не са забранени от тези правила.

Ако действате от името на правителствените министерства, уставните съвети и държавните органи за разпространяване на подобни служебни съобщения за обществеността, можете да кандидатствате тук.

Южна Корея

В Южна Корея следните са забранени в платформите на Google:

Реклами, представящи политически кандидати или партии за изборни постове в Южна Корея.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false