Политическо съдържание

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Подкрепяме отговорното политическо рекламиране и очакваме всички политически реклами и дестинации да спазват местните законови изисквания. Това включва законите за предизборни кампании и избирателните закони, както и задължителните по закон предизборни „дни за размисъл“ за всяка географска област, към която са насочени. 

Google има различни изисквания за политическото и предизборно рекламиране в зависимост от региона.

В някои региони предизборните реклами може да се показват само ако рекламодателят е потвърден от Google. В тези региони предизборните реклами са предмет на изисквания за разкриването на информация и ограничения за насочване. По-долу ще намерите допълнителна информация. Профилите в Google Ad Grants не отговарят на условията за показване на предизборни реклами или за кандидатстване за потвърждаване за предизборни реклами в тези региони. Проверете информацията под приложимия регион за информация относно потвърждаването и ограниченията.

В други региони има ограничения относно политическите реклами. Вижте по-долу списък с тези региони и забранените практики. Възможно е да има допълнителни забрани или изисквания, посочени в правилата за местните законови изисквания.

Ако рекламите Ви съдържат политическо съдържание, което не е ограничено тук или от местните законови изисквания за даден регион, те може да се показват, стига да са в съответствие с всички други правила на Google Ads, както и с местните закони и разпоредби.

Неспазването на правилата за политическото съдържание може да доведе до разкриване на информация за профила и политическите Ви реклами в общественото пространство или пред съответните правителствени и регулаторни органи.

Предизборни реклами

В тези региони предизборните реклами се допускат само ако рекламодателят е потвърден от Google. По-долу ще видите как дефинираме предизборните реклами за тези региони и какви са съответните изисквания към рекламодателите.   

За да пуска предизборни реклами в региона, за който се отнася рекламното съдържание, рекламодателят трябва да бъде потвърден в съответствие с процеса на потвърждаване за предизборни реклами за този регион. Например рекламодателят трябва да изпълни процеса на потвърждаване за предизборни реклами в Австралия, за да пуска предизборни реклами в тази държава.   

За да пуска предизборни реклами извън региона, за който се отнася рекламното съдържание, рекламодателят трябва да бъде потвърден в съответствие с процеса на потвърждаване за предизборни реклами или процеса на потвърждаване на самоличността на рекламодателя за региона, в който се намира рекламодателят. Например рекламодател в Обединеното кралство трябва да завърши процес на потвърждаване в Обединеното кралство, за да пуска предизборни реклами за Нова Зеландия извън Нова Зеландия.

Предизборни реклами в Аржентина

Предизборните реклами в Аржентина са реклами, които представят някое от следните:

 • национална политическа партия, коалиция, понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за президент, вицепрезидент, националния Сенат или националната Камара на депутатите.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Аржентина.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Аржентина

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Аржентина само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Аржентина само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват закона на Аржентина за дните на размисъл.

Инструмент за отстраняване на неизправности

 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Аржентина, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Аржентина, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Аржентина.
Предизборни реклами в Австралия

Предизборните реклами в Австралия са реклами, които представят някое от следните:

 • федерална политическа партия в Австралия, кандидат за Камарата на представителите или Сената в Австралия или лице, понастоящем избрано на федерална длъжност в Камарата на представителите или Сената в Австралия.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Австралия.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Австралия

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Австралия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Австралия само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Австралия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Австралия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Австралия.
Предизборни реклами в Бразилия

Предизборните реклами в Бразилия са реклами, които представят някое от следните:

 • Федерални: Политическа партия, коалиция, федерация, понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за президент, вицепрезидент, Федералния сенат или Камарата на депутатите.
 • Щатски: Политическа партия, коалиция, федерация, понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за губернатор, вицегубернатор, щатските законодателни събрания или Федералната районна законодателна камара.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Бразилия.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Бразилия

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Бразилия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Бразилия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Бразилия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Бразилия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата си или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Бразилия.

Ограничения в дните за размисъл в Бразилия

Рекламодателите трябва да спазват приложимото местно изборно законодателство, включително да поставят на пауза рекламите в дните за размисъл съгласно изискванията. Както е определено в правилата ни, в дните за размисъл Google ще поставя на пауза показването на предизборни реклами в Бразилия.
Предизборни реклами в Европейския съюз (ЕС)

Предизборните реклами в ЕС са реклами, които представят някое от следните:

 • политическа партия или лице, понастоящем избрано или кандидатстващо за Европейския парламент;
 • политическа партия или лице, понастоящем избрано или кандидатстващо за избираема национална длъжност в държава – членка на ЕС. Примери за такива са депутати в националния парламент и президенти, когато се избират пряко, или
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или държавен/провинциален референдум за суверенитет.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в ЕС.


Изискване за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в ЕС

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в ЕС само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в ЕС. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън ЕС само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в ЕС, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в ЕС. Научете повече за процеса на потвърждаване.

 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън ЕС, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в ЕС.

Предизборни реклами в Индия

Предизборните реклами в Индия са реклами, които представят или се пускат от някое от следните:

 • политическа партия, политически кандидат или настоящ член на Лок Сабха или Видхан Сабха.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Индия.

Изискване за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Индия

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Индия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения По време на потвърждаването рекламодателите, които желаят да показват предизборни реклами в Индия, трябва да разкрият дали представляват настоящ член, политическа партия или кандидат на Лок Сабха или Видхан Сабха. Всички реклами, показвани в потвърдения профил на тези рекламодатели, ще се считат за предизборни реклами.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Индия само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
Изискване за предварително сертифициране за предизборни реклами в Индия

Допуска се с ограничения Рекламодателите, които възнамеряват да показват предизборни реклами в Индия, трябва да изпратят за всяка реклама валиден предварителен сертификат, издаден от Избирателната комисия на Индия (ECI) или друг орган, упълномощен от нея.

Забележка: Преди да изпрати този предварително издаден сертификат за всяка реклама, рекламодателят трябва първо да бъде потвърден от Google.
 

Ако вече сте получили потвърждение от Google, изпратете предварителните сертификати за предизборни реклами тук.

Ако използвате платформата Display & Video 360 за рекламиране, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.
Предварителните сертификати за реклами не се изискват за реклами, показвани от неполитически юридически лица за популяризиране на политически артикули, като например тениски, или за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им. Дори ако не се изискват предварително издадени сертификати, рекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в Индия, трябва да бъдат потвърдени от Google.
Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Индия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава и дали сте изпратили предварително издаден сертификат за всяка предизборна реклама, която искате да показвате. Научете повече за процеса с предварително издаден сертификат или за процеса на потвърждаване.

 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Индия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване или нямате предварително издаден сертификат, премахнете всички реклами, които нарушават правилата за предизборни реклами в Индия.

Предизборни реклами в Израел

Предизборните реклами в Израел са реклами, които представят или се показват от някое от следните:

 • политически партии, лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за Кнесета; или
 • списъци с кандидати, съставени от една или няколко политически партии за Кнесета.

По-долу са посочени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от всички рекламодатели, които искат да показват предизборни реклами в Израел.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Израел

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Израел само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения По време на потвърждаването рекламодателите, които желаят да показват предизборни реклами в Израел, трябва да разкрият дали представляват кандидат, понастоящем избрано лице на политическа длъжност, политическа партия или списък с кандидати, съставен от една или повече политически партии за Кнесета. Всички реклами, показвани в потвърдения профил на тези рекламодатели, ще се считат за предизборни реклами.

Допуска се с ограничения  Рекламодателите, които желаят да показват предизборни реклами в Израел, трябва да включат в рекламите си отказ от отговорност, както се изисква от израелското законодателство.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Израел само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Израел, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Израел, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата си или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Израел.
Предизборни реклами в Нова Зеландия

Предизборните реклами в Нова Зеландия са реклами, които представят някое от следните:

 • политическа партия или понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за парламента на Нова Зеландия; или 
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, предложител на въпрос от референдум или призив за гласуване след официалното обявяване на национален референдум със закон или заповед в Съвет.
По-долу са посочени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от всички рекламодатели, които искат да показват предизборни реклами в Нова Зеландия.
 
Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Нова Зеландия

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Нова Зеландия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите, които желаят да показват предизборни реклами в Нова Зеландия, трябва да спазват законодателството на Нова Зеландия и приложимите указания на избирателната комисия, свързани с отказ от отговорност, включително наличието на ясно рекламно изявление в рекламите си, когато е необходимо. Ако се изисква по закон, рекламодателите трябва да бъдат упълномощени от политическа партия или кандидат, преди да закупуват реклами.

Допуска се с ограничения Рекламодателите, които желаят да пускат предизборни реклами в Нова Зеландия, трябва да спазват закона на Нова Зеландия за дните на размисъл.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Нова Зеландия само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Нова Зеландия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Нова Зеландия, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Потвърдете, че не се опитвате да показвате реклами на маорски език. За съжаление, понастоящем маорският език не се поддържа в Google Ads и DV360 и съответно не могат да се показват реклами на този език. Допускат се предизборни реклами в Нова Зеландия на поддържан език, които съдържат обичайно използвана дума или фраза на маорски. Допълнителна информация за поддържаните езици за Google Ads можете да намерите тук, а за DV360 – тук.
 5. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Нова Зеландия.
Предизборни реклами в Тайван

Предизборните реклами в Тайван са реклами, които представят някое от следните:

 • политическа партия, понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за президент, вицепрезидент, член на Законодателния юан или кмет на следните шест общини и окръга: Тайпе, Ню Тайпе, Таоюан, Тайчун, Тайнан и Гаосюн.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Тайван.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Тайван

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Тайван само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват законите на Тайван, свързани с отказа от отговорност и дните за размисъл.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Тайван само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Тайван, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Тайван, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Тайван.
Предизборни реклами в Обединеното кралство

Предизборните реклами в Обединеното кралство са реклами, които представят някое от следните:

 • политическа партия или лице, понастоящем избрано или кандидатстващо за парламента на Обединеното кралство; или
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или регионален референдум за суверенитет.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в Обединеното кралство.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Обединеното кралство

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в Обединеното кралство само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън Обединеното кралство само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в Обединеното кралство, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън Обединеното кралство, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в Обединеното кралство.
Предизборни реклами в Съединените щати (САЩ)

Предизборните реклами в САЩ са реклами, които представят някое от следните:

 • лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за изборни федерални длъжности. Това включва президента или вицепрезидента на Съединените щати или членове на Камарата на представителите или Сената на Съединените щати;
 • лице, понастоящем избрано или кандидатстващо за щатски изборни длъжности, като например губернатор, щатски секретар или член на щатско законодателство;
 • политическа партия на федерално или щатско ниво; или
 • мярка, инициатива или предложение за гласуване на щатско ниво, отговарящи на условията за гласуване в съответния щат.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват предизборни реклами в САЩ.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в САЩ

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами в САЩ само ако извършат потвърждаване за предизборни реклами в САЩ. Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Допуска се с ограничения Рекламодателите може да показват предизборни реклами извън САЩ само ако рекламодателят е извършил потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами в САЩ, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами в САЩ. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Ако се опитвате да пускате предизборни реклами извън САЩ, проверете дали сте извършили потвърждаване за предизборни реклами или потвърждаване на самоличността на рекламодателя
 3. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 4. Ако не можете да изпълните процеса на потвърждаване, премахнете рекламите, които нарушават правилата за предизборни реклами в САЩ.
Щатски и местни предизборни реклами в Съединените щати

В допълнение към горепосочените изисквания има и други ограничения за реклами, свързани с щатските и местните избори в някои щати на САЩ. Вижте подробностите по щати по-долу.

Ограничения за Калифорния

Следното се изисква от комитетите в Калифорния съгласно параграф 84504.6 (2018) от Калифорнийския правителствен кодекс за предоставяне на изрично уведомяване на онлайн платформите преди закупуване на „обявени реклами в онлайн платформа“, свързани с кандидати за избираем пост в Калифорния или с предложения за гласуване в Калифорния:

Допуска се с ограниченияКомитетите в Калифорния, които искат да закупят „обявени реклами в онлайн платформа“, трябва: (1) изрично да уведомят Google и да изпратят допълнителна информация за себе си за нашия отчет за прозрачност и разкриване на информация в рекламите; и (2) да потвърдят профила си.

Моля, изпратете този формуляр, за да завършите процеса на изрично уведомяване. Ако за рекламиране използвате платформата Display & Video 360, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.

След приключване на този процес всички реклами в профила Ви ще отговарят на условията за разкриване, изисквани по закон. Тъй като разкриването в рекламите ще се показва чрез иконата „Защо тази реклама“, не можете да се откажете да я показвате в рекламите. За повече информация относно този процес и препоръки за управление на профила разгледайте това ръководство за най-добри практики.

Ограничения за Айдахо

Не се допуска следното:

Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за местни избори.

Ограничения за Мериленд
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
Ограничения за Невада
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за местни избори.
Ограничения за Ню Джърси
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за местни избори.
Кандидатстващите рекламодатели за Ню Джърси, посочени по-долу, трябва да отговарят на следните изисквания, преди да закупуват реклами:

Допуска се с ограниченияКакто е посочено в N.J. Stat. § 19:44A-22.3(d), преди да закупят реклами, следните рекламодатели трябва да изпратят копие на удостоверението си за регистрация, както се изисква от Комисията за прилагане на предизборното законодателство:

Комитет на кандидат, комитет на обединени кандидати, политически комитет, продължаващ политически комитет, независим комитет за разходите, комитет на политическа партия или комитет за законодателно лидерство, или всяка група, различна от такъв комитет, или всяко лице, което извършва, предизвиква или упълномощава разход за целите на финансиране на комуникация, както е описано в N.J. Stat. § 19:44A-22.3(a) и (b).

Тази стъпка трябва да бъде изпълнена преди показването на реклами.

Моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.

Ограничения за Ню Йорк

Преди да купят политически реклами, от комитетите за независими разходи в щата Ню Йорк се изисква следното:  

Допуска се с ограничения Комитетите за независими разходи, които искат да купуват реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори в Ню Йорк, трябва да информират Google, че са такива комитети, и да изпратят копие на документите си за регистрация, подадени в избирателната комисия на щата Ню Йорк. 
 
Моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.  
Ако използвате платформата Display & Video 360 за рекламиране, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.
Ограничения за Вирджиния

За онлайн политическите рекламодатели във Вирджиния, от които съгласно анотирания Кодекс на Вирджиния, параграф 24.2-960, се изисква да се идентифицират в онлайн платформа като онлайн политически рекламодатели и да удостоверят в онлайн платформата, че имат разрешение съгласно щатските и местните закони да купуват или популяризират онлайн политически реклами срещу заплащане:

Допуска се с ограниченияОнлайн политическите рекламодатели във Вирджиния, които искат да закупят „онлайн политически реклами“, трябва:  (1) да се идентифицират пред Google като онлайн политически рекламодател; (2) да удостоверят пред Google, че имат разрешение съгласно щатските и местните закони да купуват онлайн политически реклами срещу заплащане; и (3) да потвърдят профила си.

Моля, изпратете този формуляр, за да завършите процеса на самостоятелно идентифициране и сертифициране.

Ограничения за Вашингтон
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
За да подадете сигнал или да поискате допълнителна информация за реклама, която нарушава тези правила, моля, попълнете формуляра за заявка за информация за предизборни реклами във Вашингтон.
Ограничения за Сиатъл

Не се допуска следното:

 Реклами, които призовават, пряко или косвено, към гласуване за дадена предизборна кампания или към финансова или друга подкрепа за нея; или които изпращат послания, свързани с политически въпроси от местно значение, включително във връзка със законодателство или позиция на избрано длъжностно лице по отношение на законодателството.

Ограничено насочване за предизборни реклами

За насочване на предизборни реклами може да се използват само следните критерии:

Green checkmark, allowed Географско местоположение (с изключение на радиус около местоположение)

Green checkmark, allowed Възраст, пол

Green checkmark, allowed Опции за контекстно насочване, като например рекламни разположения, теми, ключови думи спрямо сайтове, приложения, страници и видеоклипове.

Всички други видове насочване не са разрешени за използване в предизборни реклами.

Изисквания за разкриването при рекламиране, свързано с избори

Всички предизборни реклами, които се показват от рекламодатели в региони, където се изисква потвърждаване за такива реклами, трябва да съдържат надпис за разкриване на информация, в който се посочва кой е платил за рекламата. За повечето рекламни формати Google автоматично ще генерира надпис за разкриване „Платено от“, като използва информацията, предоставена по време на процеса на потвърждаване. Моля, имайте предвид, че това разкриване не е заместител на другите разкривания на информация, които може да се изискват за рекламата Ви по закон.

Допуска се с ограничения За следните рекламни формати и функции, които са налице в продуктите на Google, рекламодателят е отговорен за включването на надпис за разкриване „Платено от“ директно в рекламата, последван от името на организацията или лицето, което плаща за нея. За визуални формати разкриването трябва да се вижда постоянно и да бъде с достатъчна големина, за да е четимо от средния потребител. За формати само със звук разкриването трябва по същество да е близко до тона, скоростта и височината на звука в остатъка от рекламата.

Моля, имайте предвид, че това разкриване не е заместител на другите разкривания на информация, които може да се изискват за рекламата Ви по закон.

Регионални ограничения

В тези региони има ограничения относно политическите реклами. Вижте по-долу списък с тези региони и какво е забранено за всеки от тях. Възможно е да има допълнителна забрана или изисквания, посочени в правилата за местните законови изисквания.

Канада
Предизборни реклами в Канада

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

Не се допуска Реклами, представящи федерална политическа партия, лидер на федерална политическа партия или настоящ член или кандидат (включително лице, което е кандидат за номинация) за член на парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от канадски новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори. Освен това то не включва и реклами, популяризиращи насоки за обществено здраве, свързани с COVID-19, или информация за изборните процеси, популяризирана от федерални правителствени министерства, отдели или агенции (напр. реклами за стимулиране на гражданското участие, пускани от Elections Canada).

Реклами, свързани с проблеми, в Канада

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

Не се допуска Реклами, представящи проблем, с който се свързва федерална политическа партия, настоящ член или кандидат за член на парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от канадски новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори. Освен това то не включва и реклами, популяризиращи насоки за обществено здраве, свързани с COVID-19, или информация за изборните процеси, популяризирана от федерални правителствени министерства, отдели или агенции (напр. реклами за стимулиране на гражданското участие, пускани от Elections Canada).

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Ако рекламите Ви не получат одобрение и смятате, че е станала грешка (например сте канадска новинарска организация, която популяризира новинарско съдържание, и сте избрали Канада в потребителския си профил за плащания в Google Ads), можете да се свържете с нас за повторен преглед на рекламата Ви или можете директно да я редактирате. Редактирането ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед.
 2. Ако не можете да изпълните гореспоменатите критерии за освобождаване за новинарски организации, премахнете от рекламата всякакво съдържание, което е в нарушение на регионалните ограничения.
Франция

През периода от време, започващ три месеца преди първото число на месеца, в който се провеждат общи избори, и завършващ с приключване на изборите, в платформите на Google във Франция се забранява следното:

Реклами, включващи информационно съдържание, свързано с дебат от общ интерес.

Това не включва реклами, показвани от официални правителствени информационни органи (т.е. правителствената информационна служба), популяризиращи напътствия за общественото здравеопазване във връзка с кризата с COVID-19 или информация за изборните процедури.

Филипини

Във Филипините следното не е разрешено в платформи на Google по време на предизборна кампания или „дни за размисъл“ според разпоредбите на Избирателната комисия.

Не се допуска Реклами, които популяризират или се противопоставят на политическа партия или на кандидатурата на лице или партия за обществен пост.

Сингапур

В Сингапур следните са забранени в платформите на Google:

 Реклами, които въздействат или се стремят да въздействат върху:
 • резултатите от избори за президент, общи избори за народни представители, частични избори за народни представители или референдум;
 • общественото мнение по въпрос, който е свързан с обществени интереси или спорове в Сингапур – например относно раса и религия; или
 • законодателния процес в Сингапур или резултатите от него, или внасят или се стремят да внесат промени в законите за цялата територия или за отделна част на Сингапур.
 Реклами, които популяризират интересите на политическа партия или друга група хора, организирана в Сингапур с политически цели.
 

Забележка: Служебните съобщения за обществеността от министерствата към правителството, уставните съвети и държавните органи с цел публикуване или разпространяване на информация относно националната политика, проекти и/или институции не са забранени от тези правила. В тази връзка информацията относно съобщенията за националната политика по време на събития като митинга по случай националния празник също не са забранени от тези правила.

Ако действате от името на правителствените министерства, уставните съвети и държавните органи за разпространяване на подобни служебни съобщения за обществеността, можете да кандидатствате тук.

Южна Корея

В Южна Корея следните са забранени в платформите на Google:

Реклами, представящи политически кандидати или партии за изборни постове в Южна Корея.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067