Các chế độ kiểm soát việc giữ lại và xoá dữ liệu

Nếu bạn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế với Google (tính cả sau khi một người dùng chọn không cho phép bằng cách nhấp vào đường liên kết "Không bán thông tin cá nhân của tôi"), thì Google sẽ hạn chế việc sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất (và các dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn) để chỉ dùng cho một số mục đích kinh doanh nhất định, trên cơ sở từ nay về sau, như được trình bày tại đây.

Ngoài chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, chúng tôi còn cung cấp các chế độ kiểm soát việc giữ lại và xoá dữ liệu để hỗ trợ khách hàng tuân thủ. Theo các điều khoản trong Phụ lục của Luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ, các cam kết của chúng tôi đối với việc lưu giữ và xoá dữ liệu sẽ được áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho bạn, đối với dữ liệu được xử lý trong khi chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế đang bật, trên cơ sở xem xét dữ liệu trước đây.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, do áp dụng các biện pháp giảm tối đa việc thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư ngay từ đầu, nên chúng tôi có thể không xác định được dữ liệu cụ thể của người dùng để đáp ứng một yêu cầu xoá dữ liệu. Ví dụ: chúng tôi thường không thể liên kết địa chỉ email với mã nhận dạng có gán biệt danh cho quảng cáo. Ngoài ra, để tuân thủ chính sách giữ lại dữ liệu của Google, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ giữ lại một lượng dữ liệu giới hạn sau khi thực hiện một yêu cầu xoá, ví dụ như để bảo vệ khỏi hoạt động trái phép và hành vi sai trái, cũng như để thực hiện việc lập hoá đơn và thanh toán liên quan đến quảng cáo. Cuối cùng, xin lưu ý rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi tổng hợp dữ liệu để chỉ phục vụ cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như tạo báo cáo hiệu suất chiến dịch tổng hợp.

Bạn nên làm việc với cố vấn pháp lý của mình để đánh giá cách tốt nhất để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ.

Những sản phẩm đã có chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế

Sản phẩm Việc bạn có thể làm để đáp ứng các yêu cầu xoá dữ liệu
So khớp khách hàng* Chúng tôi chỉ lưu giữ những tệp dữ liệu mà nhà quảng cáo tải lên trong khoảng thời gian cần thiết đủ để tạo đối tượng So khớp khách hàng và đảm bảo tuân thủ chính sách của chúng tôi. Hãy đọc bài viết Cách Google sử dụng dữ liệu So khớp khách hàng. Sau khi các quy trình đó hoàn tất, chúng tôi sẽ ngay lập tức xoá những tệp dữ liệu mà bạn đã tải lên trong Google Ads hoặc API Google Ads. Để biết thông tin về cách cập nhật hoặc thay thế một đối tượng So khớp khách hàng hiện có, hãy xem bài viết Cập nhật danh sách khách hàng.
Tái tiếp thị bằng thẻ Floodlight (trong Campaign Manager, Display & Video 360 và Search Ads 360)

Nhà quảng cáo kiểm soát người dùng nào được thêm và không được thêm vào danh sách tái tiếp thị. Ngoài ra, khách hàng có thể điều chỉnh khoảng thời gian người dùng nằm trong một danh sách tái tiếp thị, chẳng hạn như bằng các tính năng được liệt kê dưới đây:

Theo dõi lượt chuyển đổi bằng thẻ Floodlight Do các phương pháp giảm tối đa việc thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư ngay từ đầu, chúng tôi không thể xác định được dữ liệu cụ thể của người dùng Floodlight nhằm đáp ứng một yêu cầu xoá dữ liệu. Ví dụ: chúng tôi không thể liên kết địa chỉ email với giá trị nhận dạng có gán biệt danh trên Floodlight. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi tổng hợp dữ liệu chỉ để phục vụ cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như tạo báo cáo hiệu suất chiến dịch tổng hợp.
Các danh sách do Campaign Manager 360 cung cấp Nhà quảng cáo kiểm soát khoảng thời gian tồn tại của cookie cho một danh sách đối tượng nhất định. Để xoá người dùng khỏi danh sách, bạn có thể thêm "1" bên cạnh giá trị nhận dạng liên kết với cookie mà bạn muốn xoá khỏi danh sách. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Định dạng tệp > Tiêu đề tệp > Xoá trong bài viết trên Trung tâm trợ giúp về Những danh sách được cung cấp.
Lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế trên Google Ads (tải lên) Google xoá dữ liệu giao dịch không khớp do nhà quảng cáo tải lên sau 30 ngày và xoá dữ liệu trùng khớp sau khoảng thời gian 6 tháng để có thể kiểm tra báo cáo và tình trạng tuân thủ. Nếu bạn muốn xoá dữ liệu trước thời hạn 6 tháng, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ thông qua biểu tượng trợ giúp trong tài khoản Google Ads để biết thêm thông tin và các bước cần thực hiện.
Google Analytics

Từ lâu, Google Analytics đã cung cấp các tính năng và chính sách để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình. Cụ thể, các tính năng sau có thể hữu ích khi bạn đánh giá tác động của luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ đối với hoàn cảnh riêng và cách triển khai Analytics của công ty bạn.

  • Giữ lại dữ liệu: Sử dụng chế độ kiểm soát giữ lại dữ liệu để quản lý khoảng thời gian mà dữ liệu người dùng và sự kiện của bạn được lưu lại trên máy chủ của chúng tôi.
  • Người dùng: API Xoá người dùng giúp bạn quản lý việc xoá dữ liệu được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng riêng lẻ (chẳng hạn như khách truy cập trang web) khỏi các tài sản của Google Analytics và/hoặc Analytics 360.
  • Tài sản và tài khoản: Khách hàng Google Analytics cũng có thể xoá dữ liệu cho tài sản và/hoặc xoá dữ liệu cho tài khoản của họ.
Tái tiếp thị: Nhà quảng cáo kiểm soát người dùng nào được thêm và không được thêm vào danh sách tái tiếp thị. Nếu sử dụng Google Analytics, bạn có thể đảm bảo rằng các tính năng quảng cáo bị vô hiệu hoá đối với những người dùng đã cho biết họ không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hoá. Để tắt các tính năng quảng cáo cho những người dùng đó (bao gồm cả các tính năng báo cáo quảng cáo và tái tiếp thị), hãy xem bài viết Tắt tính năng quảng cáo trong hướng dẫn về tính năng quảng cáo Hiển thị.

*Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, bạn sẽ không thể sử dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế ở California khi nhà quảng cáo tham gia vào hoạt động quảng cáo dựa trên bối cảnh theo ngữ cảnh nữa, bao gồm cả tính năng So khớp khách hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết này.

Những sản phẩm yêu cầu hành động để bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế

Sản phẩm Việc bạn có thể làm để tuân thủ các yêu cầu xoá dữ liệu
Tái tiếp thị bằng Google Ads

Khi bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, bạn sẽ không thể thêm người dùng vào danh sách tái tiếp thị và sử dụng chức năng có liên quan từ nay về sau. Tìm hiểu cách Tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hoá.

Để xoá dữ liệu đã chuyển trước đó đến Google, trước khi bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google không phải là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi và không cung cấp công cụ xoá dành riêng cho người dùng. Khách hàng có thể thông báo cho người dùng về tính minh bạch và các chế độ kiểm soát của Google trong Tài khoản Google của họ. Khách hàng có thể đặt thời hạn cho mỗi danh sách. Sau khoảng thời gian đó, người dùng sẽ tự động bị xoá khỏi danh sách đó. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng người dùng sẽ không bị xoá khi bạn giảm rồi lại tăng ngay thời hạn này (ví dụ: giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày rồi lại tăng thành 30 ngày). Để tạo lại danh sách có một thời hạn khác, bạn nên xoá danh sách ban đầu rồi tạo một danh sách mới. Hãy tìm thêm thông tin về việc quản lý danh sách tại đây. Nếu bạn sử dụng thẻ Google Analytics cho tính năng tái tiếp thị của Google Ads, vui lòng xem phần Google Analytics bên trên.
Theo dõi lượt chuyển đổi với Google Ads Do các phương pháp giảm tối đa việc thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư ngay từ đầu, chúng tôi không thể xác định được dữ liệu lượt chuyển đổi cụ thể của người dùng nhằm đáp ứng một yêu cầu xoá dữ liệu. Ví dụ: chúng tôi không thể liên kết địa chỉ email với giá trị nhận dạng lượt chuyển đổi có gán biệt danh. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi tổng hợp dữ liệu chỉ để phục vụ cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như tạo báo cáo hiệu suất chiến dịch tổng hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính