Produkty i usługi finansowe

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Chcemy umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich informacji. Nasze zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom takich informacji, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi i które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami. Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Reklamując produkty i usługi finansowe, należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi właściwymi dla każdego regionu, na który są kierowane reklamy. Dotyczy to na przykład ujawnienia określonych informacji wymaganych przez lokalne prawo. Więcej informacji znajduje się na otwartej liście wymagań dla poszczególnych krajów. Pamiętaj jednak, że reklamodawcy są zobowiązani samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy.

Poniżej znajdziesz wymagania związane z usługami finansowymi i kredytami konsumpcyjnymi oraz niektórymi produktami finansowymi podlegającymi ograniczeniom. W miarę następowania zmian w przepisach i w branży reklam online będziemy na bieżąco aktualizować nasze zasady, uzupełniając je o dodatkowe wskazówki dotyczące określonych produktów. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i usług finansowych

Produkty i usługi finansowe mogą być bardzo złożone, a ich zasady czasem są trudne do zrozumienia. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje.

Nie zezwalamy na:

Niepodawanie prawdziwych informacji kontaktowych fizycznej lokalizacji promowanej firmy

Nieujawnianie powiązanych opłat

Uwaga: ujawnienia nie mogą być publikowane jako tekst, który wyświetla się po najechaniu kursorem. Nie mogą też być dostępne po kliknięciu linku lub na innej karcie. Informacje te muszą być od razu dobrze widoczne, bez potrzeby klikania lub najeżdżania kursorem na wyświetlane elementy.

Nieudostępnianie linków do akredytacji czy rekomendacji udzielonej przez firmę zewnętrzną w sytuacji, w której reklamodawca twierdzi lub sugeruje, że ją uzyskał, zwłaszcza gdy służy to poprawie reputacji witryny

Wybrane przykłady: weryfikacja związków z instytucjami państwowymi, oceny wystawiane przez firmy zewnętrzne

Kredyty konsumpcyjne

Na potrzeby tych zasad kredyty konsumpcyjne definiujemy jako jednorazowe pożyczenie pieniędzy indywidualnemu konsumentowi przez osobę fizyczną, organizację lub inny podmiot w celu innym niż sfinansowanie edukacji lub zakupu środka trwałego. Aby podejmować świadome decyzje o wzięciu kredytu konsumpcyjnego, konsumenci potrzebują informacji o jakości, warunkach, opłatach, ryzyku i korzyściach związanych z produktami kredytowymi.

Wybrane przykłady: szybkie pożyczki, pożyczki pod zastaw, lombardy

Poza zakresem: kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty studenckie, odnawialne linie kredytowe (np. karty kredytowe, osobiste linie kredytowe)

Reklamodawcy promujący kredyty konsumpcyjne muszą umieścić w dobrze widocznym miejscu docelowej witryny lub aplikacji wymagane informacje dodatkowe. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje.

Nie zezwalamy na:

Niepodawanie informacji o minimalnym i maksymalnym okresie spłaty

Niepodawanie informacji o maksymalnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, która zazwyczaj obejmuje stopę procentową wraz z innymi kosztami rocznymi, lub o innym podobnym koszcie wyliczonym zgodnie z lokalnymi przepisami

Niezamieszczanie modelowego przykładu całkowitego kosztu kredytu wraz ze wszystkimi obowiązującymi opłatami

Kredyty konsumpcyjne wymagające spłaty całej kwoty w terminie 60 dni (lub krótszym) od daty udzielenia kredytu. Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują pożyczki bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Kredyty konsumpcyjne z wysokim oprocentowaniem

Chcemy chronić naszych użytkowników przed nieuczciwymi lub szkodliwymi produktami finansowymi, takimi jak bardzo kosztowne pożyczki osobiste. W niektórych przypadkach stosujemy ograniczenia dla poszczególnych krajów odzwierciedlające lokalne warunki rynkowe.

Stany Zjednoczone
Produkt Dozwolony?
Pożyczki osobiste z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej

Niedozwolony

W Stanach Zjednoczonych nie zezwalamy na reklamy pożyczek osobistych z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej. Reklamodawcy promujący pożyczki osobiste w USA muszą podawać maksymalną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną zgodnie z Ustawą o jawności warunków umów kredytowych (Truth in Lending Act, TILA).

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy udzielają pożyczek bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Wskazówka

Przepisy Ustawy TILA można znaleźć pod tym adresem (12 CFR Part 1026). Opis opłat uwzględnianych i pomijanych podczas obliczania „kosztu finansowania” znajduje się w sekcji 1026.4. Sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytu odnawialnego jest opisany w sekcji 1026.14, a dla kredytu terminowego w sekcji 1026.22.

Zmiana warunków kredytu

Aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, w reklamach witryn i aplikacji związanych z kredytami hipotecznymi i postępowaniami egzekucyjnymi nie zezwalamy na:

gwarantowanie zmiany warunków kredytu lub uniknięcia postępowania egzekucyjnego;

pobieranie opłaty z góry, chyba że usługa jest świadczona przez kancelarię prawną;

wymaganie od użytkowników przekazania lub zrzeczenia się tytułów własności lub odsprzedaży nieruchomości poniżej ceny rynkowej;

wymaganie od użytkowników pominięcia pożyczkodawcy i dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz danej firmy lub innych podmiotów;

zachęcanie użytkowników do unikania kontaktów z pożyczkodawcą, prawnikiem, doradcą kredytowym lub doradcą hipotecznym.

Opcje binarne

Ze względu na znaczące ryzyko strat finansowych związane z obrotem opcjami binarnymi nie zezwalamy na:
 
 Reklamy opcji binarnych lub produktów finansowych będących ich odpowiednikami
 
Wybrane przykłady: reklamy opcji cyfrowych, opcji binarnych, opcji „digital 100”, opcji o stałej stopie oprocentowania oraz opcji „wszystko albo nic”

Złożone spekulacyjne produkty finansowe

Ze względu na nieodłączne zawiłości i ryzyko związane z obrotem następującymi rodzajami produktów finansowych zezwalamy na ich reklamowanie tylko w określonych okolicznościach.

Następujące produkty finansowe mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą lub pośrednikiem, produkty i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi, a konto jest certyfikowane przez Google.

Kontrakty różnicy kursowej, inwestycje finansowe typu „spread betting”, kontrakty typu „rolling spot forex” oraz powiązane formy produktów spekulacyjnych

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w kilku krajach, prześlij osobny wniosek dotyczący każdego kraju lub każdej grupy krajów.  
Kraje, w których można wyświetlać takie reklamy

Reklamowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych jest dozwolone w tych krajach:

Australia
Austria
Brazylia Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Grecja
Hongkong
Kanada
Niemcy
Węgry
Holandia
Indonezja
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malezja Malta
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Włochy
Hiszpania
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Rosja
Rumunia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Tajwan
Turcja
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Nie zezwalamy na:

 Miejsca docelowe reklam, które zawierają sygnały wykorzystywane w obrocie złożonymi spekulacyjnymi produktami finansowymi

Wybrane przykłady: sygnały inwestycyjne, wskazówki lub spekulacyjne informacje inwestycyjne, witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub opinie brokerów

Usługi związane z poprawą zdolności kredytowej

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problemy związane z niską zdolnością kredytową. Aby chronić ich przed szkodliwymi praktykami, nie zezwalamy na:

 Reklamy dotyczące usług związanych z poprawą sytuacji kredytowej.

Ta zasada dotyczy reklamodawców bezpośrednio oferujących usługi związane z poprawą zdolności kredytowej, wszystkich sposobów pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami oferującymi usługi związane z poprawą zdolności kredytowej.

Usługi oddłużania

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia. Aby chronić użytkowników przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, zezwalamy na reklamy tylko następujących usług związanych z obsługą długu w wybranych krajach i jedynie wtedy, gdy: (1) usługi i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi oraz (2) konto ma certyfikat Google:

Reklamy związane z rozliczaniem długów, które umożliwiają negocjowanie z wierzycielami obniżonej, zryczałtowanej płatności uznawanej za pełną.
Reklamy usług zarządzania wierzytelnościami umożliwiających negocjowanie okresowych płatności w obniżonej kwocie, obniżonych stóp procentowych lub opłat.

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują te usługi związane z obsługą długu bezpośrednio, właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami oferującymi usługi oddłużania.

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Kraje, w których można wyświetlać reklamy usług oddłużania

Australia
Brazylia
Hiszpania
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Niemcy
Republika Południowej Afryki
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania

Kryptowaluty

Ze względu na złożony i zmieniający się charakter przepisów regulujących kwestie związane z kryptowalutami oraz powiązanymi produktami i usługami zezwalamy na ich reklamowanie tylko w niektórych przypadkach.
 
Zezwalamy na:
 
 Reklamowanie firm niezajmujących się sprzedażą, przechowywaniem lub wymianą kryptowalut zgodnie z odpowiednimi zasadami Google Ads.
 
Przykłady: firmy przyjmujące płatności w kryptowalucie; sprzęt do kopania kryptowalut; doradztwo prawne i podatkowe; usługi ochrony; platformy, których działanie opiera się na architekturze blockchain, ale które nie umożliwiają handlu kryptowalutami ani tokenami; materiały edukacyjne.
 
Następujące produkty i usługi związane z kryptowalutami mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą, produkty i reklamy są zgodne z przepisami prawa i standardami branżowymi, a konto uzyskało certyfikat przyznawany przez Google.
 

 Giełdy i portfele kryptowalut

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Kraje, w których można wyświetlać reklamy giełd kryptowalut

Reklamowanie giełd kryptowalut jest dozwolone w następujących krajach:

Kanada

Reklamowanie giełd i portfeli kryptowalut jest dozwolone w następujących krajach:

Izrael, Japonia, Stany Zjednoczone


Nie zezwalamy na:

 Reklamy finansowania ICO, protokołów wymiany w przestrzeni DeFi ani żadne inne reklamy promujące skup, sprzedaż lub wymianę kryptowalut bądź powiązanych produktów.
 
Wybrane przykłady: oferta wstępna lub publiczna ICO, pożyczki w kryptowalutach, początkowa oferta DEX, pule wymiany tokenów, niehostowane portfele elektroniczne, aplikacje DApps nieobjęte regulacjami prawnymi.
 

 Miejsca docelowe reklam, które zbierają lub porównują informacje na temat emitentów kryptowalut bądź powiązanych produktów.

Wybrane przykłady: sygnały lub porady inwestycyjne dotyczące kryptowalut, agregatory lub witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści bądź opinie o brokerach.

Reklamy usług finansowych w Wielkiej Brytanii

Aby móc wyświetlać reklamy usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w tym użytkownikom, którzy takich usług szukają, reklamodawcy muszą zostać zweryfikowani przez Google. Podczas weryfikacji reklamodawcy muszą wykazać, że mają autoryzację brytyjskiego urzędu Financial Conduct Authority lub że kwalifikują się do wyłączenia z tego obowiązku zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie weryfikacji dotyczącej usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Ten wymóg obejmuje zarówno usługi finansowe regulowane, jak i nieregulowane przez urząd Financial Conduct Authority.

Reklamodawcy mogą zainicjować weryfikację samodzielnie lub zostać o to poproszeni przez Google. Konta reklamodawców, którzy w określonym czasie nie ukończą drugiego etapu weryfikacji, zostaną wstrzymane. Dowiedz się więcej o weryfikacji dotyczącej usług finansowych w Wielkiej Brytanii.

Reklamy związane z poniższymi kategoriami nie są uznawane za reklamy usług finansowych w rozumieniu tych zasad, ale muszą być zgodne ze wszystkimi pozostałymi zasadami Google Ads:

  • produkty objęte naszymi zasadami dotyczącymi usług związanych z wierzytelnościami;
  • produkty objęte naszymi zasadami dotyczącymi złożonych spekulacyjnych produktów finansowych, takich jak kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” i inwestycje finansowe typu „spread betting”*;
  • hazard (zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi hazardu i gier);
  • produkty objęte naszymi zasadami dotyczącymi kryptowalut, poprawy zdolności kredytowej i opcji binarnych.
 

* Reklamy produktów z tej kategorii mogą być kierowane na użytkowników z Wielkiej Brytanii poszukujących usług finansowych, pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w zasadach dotyczących złożonych spekulacyjnych produktów finansowych i przejdą proces weryfikacji, jeśli będzie wymagany przez Google.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false