Produkty i usługi finansowe

Chcemy umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich informacji. Nasze zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom takich informacji, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi i które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami. Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Reklamując produkty i usługi finansowe, należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi właściwymi dla każdego regionu, na który są kierowane reklamy. Dotyczy to na przykład ujawnienia określonych informacji wymaganych przez lokalne prawo. Więcej informacji znajduje się na otwartej liście wymagań dla poszczególnych krajów.

Poniżej znajdziesz wymagania związane z usługami finansowymi i kredytami konsumpcyjnymi oraz niektórymi produktami finansowymi podlegającymi ograniczeniom. W miarę następowania zmian w przepisach i w branży reklam online będziemy stopniowo aktualizować nasze zasady, uzupełniając je o dodatkowe wskazówki dotyczące określonych produktów. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Ujawnienia dotyczące produktów i usług finansowych

Produkty i usługi finansowe mogą być bardzo złożone i czasem trudne do zrozumienia. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje. Reklama może zostać odrzucona z następujących powodów:

Brak podanych prawdziwych informacji kontaktowych fizycznej lokalizacji promowanej firmy

Nieujawnienie powiązanych opłat

Uwaga: ujawnienia nie mogą być publikowane jako tekst, który wyświetla się po najechaniu kursorem. Nie mogą też być dostępne przez inny link lub na innej karcie. Informacje te muszą być od razu dobrze widoczne, bez potrzeby klikania czy najeżdżania kursorem na wyświetlane elementy.

Brak linków do akredytacji czy rekomendacji udzielonej przez firmę zewnętrzną w sytuacji, w której reklamodawca twierdzi lub sugeruje, że ją uzyskał, zwłaszcza gdy służy to poprawie reputacji witryny

Przykłady: weryfikacja powiązania z instytucjami państwowymi, oceny wystawiane przez firmy zewnętrzne

Kredyty konsumpcyjne

Na potrzeby tych zasad kredyty konsumpcyjne definiujemy jako jednorazowe pożyczenie pieniędzy indywidualnemu konsumentowi przez osobę fizyczną, organizację lub inny podmiot w celu innym niż sfinansowanie edukacji lub zakupu środka trwałego. Aby móc podjąć świadomą decyzję o wzięciu kredytu konsumpcyjnego, konsumenci potrzebują informacji o jakości, warunkach, opłatach, ryzyku oraz korzyściach związanych z produktami kredytowymi.

Przykłady: szybkie pożyczki, pożyczki pod zastaw, lombardy

Poza zakresem: kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty studenckie, odnawialne linie kredytowe (np. karty kredytowe, osobiste linie kredytowe)

Reklamodawcy promujący kredyty konsumpcyjne muszą umieścić w dobrze widocznym miejscu docelowej witryny lub aplikacji wymagane informacje dodatkowe. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje. Reklama może zostać odrzucona z następujących powodów:

Brak informacji o minimalnym i maksymalnym okresie spłaty

Brak informacji o maksymalnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, która zazwyczaj obejmuje stopę procentową wraz z innymi kosztami rocznymi, lub o innym podobnym koszcie wyliczonym zgodnie z lokalnymi przepisami

Brak modelowego przykładu całkowitego kosztu kredytu wraz ze wszystkimi obowiązującymi opłatami

 

Chcemy chronić naszych użytkowników przed nieuczciwymi lub szkodliwymi produktami finansowymi. Nie zezwalamy na promowanie:

Kredytów konsumpcyjnych wymagających spłaty całej kwoty w terminie 60 dni (lub krótszym) od daty udzielenia kredytu (określamy je jako „krótkoterminowe kredyty konsumpcyjne”). Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują kredyty bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Kredyty konsumpcyjne z wysokim oprocentowaniem

Chcemy chronić naszych użytkowników przed nieuczciwymi lub szkodliwymi produktami finansowymi, takimi jak bardzo kosztowne pożyczki osobiste. W niektórych przypadkach stosujemy ograniczenia dla poszczególnych krajów odzwierciedlające lokalne warunki rynkowe.

Stany Zjednoczone
Produkt Dozwolony?
Pożyczki osobiste z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej

Niedozwolony

W Stanach Zjednoczonych nie zezwalamy na reklamy pożyczek osobistych z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej. Reklamodawcy promujący pożyczki osobiste w USA muszą podawać maksymalną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną zgodnie z Ustawą o jawności warunków umów kredytowych (Truth in Lending Act, TILA).

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy udzielają pożyczek bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Wskazówka

Przepisy Ustawy TILA można znaleźć pod tym adresem (12 CFR Part 1026). Opis opłat uwzględnianych i pomijanych podczas obliczania „kosztu finansowania” znajduje się w sekcji 1026.4. Sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytu odnawialnego jest opisany w sekcji 1026.14, a dla kredytu terminowego w sekcji 1026.22.

Zmiana warunków kredytu

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące kredytów hipotecznych i licytacji obciążonych nieruchomości. Aby chronić ich przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami, reklamy witryn i aplikacji związanych z kredytami hipotecznymi i postępowaniami egzekucyjnymi mogą zostać odrzucone z następujących powodów:

Gwarantowanie zmiany warunków kredytu lub uniknięcia postępowania egzekucyjnego

Pobieranie opłaty z góry, chyba że usługa jest świadczona przez kancelarię prawną

Wymaganie od użytkowników przekazania lub zrzeczenia się tytułów własności lub odsprzedaży nieruchomości poniżej ceny rynkowej

Wymaganie od użytkowników pominięcia pożyczkodawcy i dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz firmy, do której należy witryna, lub na rzecz innych podmiotów

Zachęcanie użytkowników do unikania kontaktów z pożyczkodawcą, prawnikiem, doradcą kredytowym lub doradcą hipotecznym

Opcje binarne

Ze względu na znaczące ryzyko strat finansowych związane z obrotem opcjami binarnymi następujące treści są zabronione:
 
 Reklamy opcji binarnych lub produktów finansowych będących ich odpowiednikami
 
Przykłady: reklamy opcji cyfrowych, opcji binarnych, opcji „digital 100”, opcji o stałej stopie oprocentowania oraz opcji „wszystko albo nic”

Złożone spekulacyjne produkty finansowe

Ze względu na nieodłączne zawiłości i ryzyko związane z obrotem następującymi rodzajami produktów finansowych zezwalamy na ich reklamowanie tylko w określonych okolicznościach.

Następujące produkty finansowe mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą lub pośrednikiem, produkty i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi, a konto jest certyfikowane przez Google.

Kontrakty różnicy kursowej, inwestycje finansowe typu „spread betting”, kontrakty typu „rolling spot forex” oraz powiązane formy produktów spekulacyjnych

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w kilku krajach, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju lub każdej grupy krajów. Zaakceptowane kraje

Reklamowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych jest dozwolone w następujących krajach:

Australia
Austria Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Grecja Hiszpania Holandia Hongkong Irlandia
Islandia
Japonia Kanada Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Republika Południowej Afryki
Rosja
Rumunia Singapur Słowacja Słowenia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Tajwan Turcja Węgry Wielka Brytania Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Następujące treści są zabronione:

Reklamy kierowane na nieletnich lub niezatwierdzone kraje
 

 Miejsca docelowe reklam, które zawierają sygnały wykorzystywane w obrocie złożonymi spekulacyjnymi produktami finansowymi

Przykłady: sygnały inwestycyjne, porady lub spekulacyjne informacje inwestycyjne, witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub opinie brokerów

Usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problemy związane z niską zdolnością kredytową. Aby chronić ich przed szkodliwymi praktykami, nie zezwalamy na:

 reklamy dotyczące usług związanych z poprawą sytuacji kredytowej.

Ta zasada dotyczy reklamodawców bezpośrednio oferujących usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej, wszystkich sposobów pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami oferującymi usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej.

Usługi oddłużania

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia. Aby chronić użytkowników przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, zezwalamy na reklamy tylko następujących usług związanych z obsługą długu w wybranych krajach i jedynie wtedy, gdy: (1) usługi i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi oraz (2) konto jest certyfikowane przez Google:

Reklamy związane z rozliczaniem długów, które umożliwiają negocjowanie z wierzycielami obniżonej, zryczałtowanej płatności uznawanej za pełną.
Reklamy usług zarządzania wierzytelnościami umożliwiających negocjowanie okresowych płatności w obniżonej kwocie, obniżonych stóp procentowych lub opłat.

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują te usługi związane z obsługą długu bezpośrednio, wszystkich sposobów pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami.

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Zaakceptowane kraje
Australia
Hiszpania Japonia Korea Południowa Republika Południowej Afryki Stany Zjednoczone Wielka Brytania

Kryptowaluty

Ze względu na złożony i zmieniający się charakter przepisów regulujących kwestie związane z kryptowalutami oraz powiązanymi produktami i usługami zezwalamy na ich reklamowanie tylko w niektórych przypadkach.
 
Następujące treści są dozwolone:
 
Reklamy produktów i usług związanych z generowaniem kryptowalut, o ile przed ich uruchomieniem lub wykorzystaniem zasobów komputerowych w inny sposób uzyskano wyraźną zgodę użytkownika.
 
Przykłady: reklamy sprzętu przeznaczonego do generowania kryptowalut, usługi generowania kryptowalut w chmurze, przewodniki generowania kryptowalut
 
Następujące produkty i usługi związane z generowaniem kryptowalut mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą, produkty i reklamy są zgodne z przepisami prawa i standardami branżowymi, a konto uzyskało certyfikat przyznawany przez Google.
 

Giełdy kryptowalut

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Zaakceptowane kraje

Reklamowanie giełd kryptowalut jest dozwolone w następujących krajach:

Japonia
Stany Zjednoczone


Nie zezwalamy na:

 Reklamy Initial Coin Offering (ICO) i reklamy sprzedaży tokenów kryptowalut, a także na promowanie skupu, sprzedaży lub wymiany kryptowalut oraz na reklamy powiązanych produktów (z wyjątkiem reklam jednoznacznie dozwolonych powyżej)
 
Przykłady: reklamy przedsprzedaży ICO, reklamy promujące skup lub sprzedaż konkretnych kryptowalut, reklamy portfeli kryptowalut
 

 Miejsca docelowe reklam, które zbierają lub porównują informacje na temat emitentów kryptowalut lub powiązanych produktów

Przykłady: sygnały lub porady inwestycyjne dotyczące kryptowalut, agregatory lub witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub opinie o brokerach

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie.

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?