Produkty i usługi finansowe

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Chcemy umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich informacji. Nasze zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom takich informacji, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi i które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami. Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Reklamując produkty i usługi finansowe, należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi właściwymi dla każdej lokalizacji, na którą są kierowane reklamy. Dotyczy to na przykład ujawniania określonych informacji wymaganych przez lokalne prawo. Reklamodawcy są zobowiązani samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy.

Poniżej znajdziesz wymagania związane z usługami finansowymi i kredytami konsumpcyjnymi oraz niektórymi produktami finansowymi podlegającymi ograniczeniom. W miarę następowania zmian w przepisach i w branży reklam online będziemy na bieżąco aktualizować nasze zasady, uzupełniając je o dodatkowe wskazówki dotyczące określonych produktów. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i usług finansowych

Produkty i usługi finansowe mogą być bardzo złożone, a ich zasady czasem są trudne do zrozumienia. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje.

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Niepodawanie prawdziwych informacji kontaktowych fizycznej lokalizacji promowanej firmy

Czerwony znak x Nieujawnianie powiązanych opłat

Uwaga: ujawnienia nie mogą być publikowane jako tekst, który wyświetla się po najechaniu kursorem. Nie mogą też być dostępne po kliknięciu linku lub na innej karcie. Informacje te muszą być od razu dobrze widoczne, bez potrzeby klikania lub najeżdżania kursorem na wyświetlane elementy.

Czerwony znak x Nieudostępnianie linków do akredytacji czy rekomendacji udzielonej przez firmę zewnętrzną w sytuacji, w której reklamodawca twierdzi lub sugeruje, że ją uzyskał, zwłaszcza gdy służy to poprawie reputacji witryny

Wybrane przykłady: weryfikacja związków z instytucjami państwowymi, oceny wystawiane przez firmy zewnętrzne

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Kredyty konsumpcyjne

Na potrzeby tych zasad kredyty konsumpcyjne definiujemy jako jednorazowe pożyczenie pieniędzy indywidualnemu konsumentowi przez osobę fizyczną, organizację lub inny podmiot w celu innym niż sfinansowanie edukacji lub zakupu środka trwałego. Aby podejmować świadome decyzje o wzięciu kredytu konsumpcyjnego, konsumenci potrzebują informacji o jakości, warunkach, opłatach, ryzyku i korzyściach związanych z produktami kredytowymi.

Wybrane przykłady: szybkie pożyczki, pożyczki pod zastaw, lombardy

Poza zakresem: kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty studenckie, odnawialne linie kredytowe (np. karty kredytowe, osobiste linie kredytowe)

Reklamodawcy promujący kredyty konsumpcyjne muszą umieścić w dobrze widocznym miejscu docelowej witryny lub aplikacji wymagane informacje dodatkowe. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje.

Nie zezwalamy na:

 Czerwony znak x Niepodawanie informacji o minimalnym i maksymalnym okresie spłaty

Czerwony znak x Niepodawanie informacji o maksymalnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, która zazwyczaj obejmuje stopę procentową wraz z innymi kosztami rocznymi, lub o innym podobnym koszcie wyliczonym zgodnie z lokalnymi przepisami

Czerwony znak x Niezamieszczanie modelowego przykładu całkowitego kosztu kredytu wraz ze wszystkimi obowiązującymi opłatami

Czerwony znak x Kredyty konsumpcyjne wymagające spłaty całej kwoty w terminie 60 dni (lub krótszym) od daty udzielenia kredytu. Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują pożyczki bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Kredyty konsumpcyjne z wysokim oprocentowaniem

Chcemy chronić naszych użytkowników przed nieuczciwymi lub szkodliwymi produktami finansowymi, takimi jak bardzo kosztowne pożyczki osobiste. W niektórych przypadkach stosujemy ograniczenia dla poszczególnych krajów odzwierciedlające lokalne warunki rynkowe.

Stany Zjednoczone
Produkt Dozwolony?
Pożyczki osobiste z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej

Czerwony znak x Niedozwolony

W Stanach Zjednoczonych nie zezwalamy na reklamy pożyczek osobistych z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej. Reklamodawcy promujący pożyczki osobiste w USA muszą podawać maksymalną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną zgodnie z Ustawą o jawności warunków umów kredytowych (Truth in Lending Act, TILA).

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy udzielają pożyczek bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Wskazówka

Przepisy Ustawy TILA można znaleźć pod tym adresem (12 CFR Part 1026). Opis opłat uwzględnianych i pomijanych podczas obliczania „kosztu finansowania” znajduje się w sekcji 1026.4. Sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytu odnawialnego jest opisany w sekcji 1026.14, a dla kredytu terminowego w sekcji 1026.22.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Zmiana warunków kredytu

Aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, w reklamach witryn i aplikacji związanych z kredytami hipotecznymi i postępowaniami egzekucyjnymi nie zezwalamy na:

Czerwony znak x gwarantowanie zmiany warunków kredytu lub uniknięcia postępowania egzekucyjnego;

Czerwony znak x pobieranie opłaty z góry, chyba że usługa jest świadczona przez kancelarię prawną;

Czerwony znak x wymaganie od użytkowników przekazania lub zrzeczenia się tytułów własności lub odsprzedaży nieruchomości poniżej ceny rynkowej;

Czerwony znak x wymaganie od użytkowników pominięcia pożyczkodawcy i dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz danej firmy lub innych podmiotów;

Czerwony znak x zachęcanie użytkowników do unikania kontaktów z pożyczkodawcą, prawnikiem, doradcą kredytowym lub doradcą hipotecznym.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Opcje binarne

Ze względu na znaczące ryzyko strat finansowych związane z obrotem opcjami binarnymi nie zezwalamy na:
 
Czerwony znak x Reklamy opcji binarnych ani produktów finansowych będących ich odpowiednikami
 
Wybrane przykłady: reklamy opcji cyfrowych, opcji binarnych, opcji „digital 100”, opcji o stałej stopie oprocentowania oraz opcji „wszystko albo nic”
 
Czerwony znak x Reklamy brokerów opcji binarnych: witryn, które oferują tylko opcje binarne. Obejmuje to także witryny oferujące wskazówki dotyczące opcji binarnych i oprogramowanie do obsługi takich opcji bez żadnych innych produktów finansowych
 
Czerwony znak x Reklamy witryn informacyjnych lub edukacyjnych poświęconych opcjom binarnym; reklamy blogów: witryn i blogów edukacyjnych poświęconych opcjom binarnym lub produktom finansowym będącym ich odpowiednikami

Złożone spekulacyjne produkty finansowe

Ze względu na nieodłączne zawiłości i ryzyko związane z obrotem następującymi rodzajami produktów finansowych zezwalamy na ich reklamowanie tylko w określonych okolicznościach.

Następujące produkty finansowe mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą lub pośrednikiem, produkty i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami oraz standardami branżowymi, a konto jest certyfikowane przez Google. 

No issues detected and positive check mark icon Kontrakty różnicy kursowej, inwestycje finansowe typu „spread betting”, kontrakty typu „rolling spot forex” oraz powiązane formy produktów spekulacyjnych.

Jeśli spełniasz wymagania, wystąp o certyfikat w odpowiednim zatwierdzonym kraju. Aby wyświetlać reklamy w kilku krajach, prześlij osobny wniosek dotyczący każdego kraju lub każdej grupy krajów.
Kraje, w których można wyświetlać takie reklamy

Reklamowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych jest dozwolone w tych krajach:

Australia
Austria
Brazylia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Estonia
Finlandia
Grecja
Hongkong
Islandia
Kanada
Niemcy
Węgry

Holandia
Indonezja
Irlandia
Izrael
Japonia
Kenia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malezja
Malta
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Włochy

Portugalia
Republika Południowej Afryki
Rosja
Rumunia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Tajwan
Turcja
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Miejsca docelowe reklam, które dostarczają sygnały wykorzystywane w obrocie złożonymi spekulacyjnymi produktami finansowymi

Wybrane przykłady: sygnały lub wskazówki inwestycyjne, spekulacyjne informacje inwestycyjne, witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub opinie brokerów

Usługi związane z poprawą zdolności kredytowej

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problemy związane z niską zdolnością kredytową. Aby chronić ich przed szkodliwymi praktykami, nie zezwalamy na:

 Czerwony znak x Reklamy dotyczące usług związanych z poprawą sytuacji kredytowej.

Ta zasada dotyczy reklamodawców bezpośrednio oferujących usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej, podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami oferującymi usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej.

Usługi oddłużania

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia. Aby chronić użytkowników przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, zezwalamy na reklamy tylko następujących usług związanych z obsługą długu w wybranych krajach i jedynie wtedy, gdy: (1) usługi i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi oraz (2) konto ma certyfikat Google:

No issues detected and positive check mark icon Reklamy związane z rozliczaniem długów, które umożliwiają negocjowanie z wierzycielami obniżonej, zryczałtowanej płatności uznawanej za pełną.
No issues detected and positive check mark icon Reklamy usług zarządzania wierzytelnościami umożliwiających negocjowanie okresowych płatności w obniżonej kwocie, obniżonych stóp procentowych lub opłat.

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują te usługi związane z obsługą długu bezpośrednio, właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami oferującymi usługi oddłużania.

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Kraje, w których można wyświetlać reklamy usług oddłużania

Australia
Brazylia
Hiszpania
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Niemcy
Republika Południowej Afryki
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania

Weryfikacja na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w poszczególnych krajach

Aby móc reklamować usługi finansowe w określonych krajach, reklamodawcy muszą przejść proces weryfikacji. W przypadku większości reklamodawców w ramach tego procesu należy podać m.in. numer rejestracyjny oraz informacje o rodzaju świadczonych usług finansowych i posiadanej licencji na świadczenie tych usług. Dodatkowe informacje o wymogach w przypadku poszczególnych krajów znajdują się poniżej.

Reklamy usług finansowych w Australii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Indonezji, Niemczech, Portugalii, Singapurze, na Tajwanie, w Turcji i we Włoszech

Aby móc wyświetlać reklamy usług finansowych w Australii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Indonezji, Niemczech, Portugalii, Singapurze, na Tajwanie, w Turcji i we Włoszech, reklamodawcy muszą zostać zweryfikowani przez Google. W przypadku każdego kraju, na który są kierowane reklamy, wymagana jest oddzielna weryfikacja.

Reklamodawcy promujący usługi inne niż finansowe, którzy kierują reklamy na użytkowników szukających usług finansowych, muszą przejść opisany poniżej proces weryfikacji, aby móc wyświetlać kampanie bez zmian.

W przypadku większości reklamodawców proces weryfikacji składa się z 2 etapów: 1) przejścia weryfikacji zewnętrznej przeprowadzanej przez naszego partnera ds. zgodności, firmę G2, oraz 2) przesłania do Google prośby o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych.

  1. Weryfikacja przeprowadzana przez firmę G2: reklamodawcy powinni wypełnić formularz weryfikacji w witrynie G2. W ramach procesu weryfikacji firma G2 zapyta reklamodawców m.in. o numer rejestracyjny, rodzaj świadczonych usług finansowych i posiadaną licencję na świadczenie tych usług. Reklamodawcy muszą wykazać, że posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług finansowych wydane przez krajowy organ regulacyjny ds. usług finansowych lub że są zwolnieni z obowiązku spełnienia tego wymogu.
  2. Weryfikacja przeprowadzana przez Google: po przejściu weryfikacji przez firmę G2 reklamodawcy muszą przesłać do Google prośbę o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W zgłoszeniu tym muszą podać unikalny kod weryfikacyjny otrzymany od firmy G2.

Aby przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych i wyświetlać takie reklamy w wymienionych powyżej krajach, reklamodawcy muszą także przejść proces weryfikacji reklamodawcy. Jeśli taka weryfikacja jest wymagana, reklamodawca otrzyma powiadomienie w postaci automatycznego e-maila oraz alertu na koncie. Przejście weryfikacji reklamodawcy jest możliwe dopiero po otrzymaniu takiego powiadomienia.

Możemy poprosić reklamodawców o ponowne przejście weryfikacji tożsamości lub działalności biznesowej, jeśli na ich koncie Google Ads zostaną wprowadzone istotne zmiany, w tym zmiany w profilu płatności. Wyświetlanie reklam usług finansowych będzie wstrzymane na koncie aż do ukończenia procesu weryfikacji reklamodawcy.

Ograniczenia weryfikacji

Aby promować usługi związane z zarządzaniem roszczeniami w odniesieniu do usług i produktów finansowych, np. usługi związane z odszkodowaniem za oszustwa, reklamodawcy muszą być firmą świadczącą usługi finansowe z licencją na zarządzanie roszczeniami, instytucją państwową, organizacją non-profit lub firmą świadczącą usługi prawne albo działać w imieniu takiego podmiotu.

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych kategoriach reklamodawców i obowiązujących w ich przypadku zgłoszeniach (w tym zwolnieniach z obowiązku weryfikacji), odwiedź strony poświęcone weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w tych krajach: Australia, Brazylia, Francja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Niemcy, Portugalia, Singapur, Tajwan, Turcja, Włochy.

Aby dowiedzieć się więcej o odpowiednich krajowych instytucjach nadzoru finansowego i terminach zapewnienia zgodności z wymogami, przeczytaj artykuł Weryfikacja na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych: lista odpowiednich instytucji i terminy zapewnienia zgodności z wymogami.

Reklamy usług finansowych w Wielkiej Brytanii

Aby móc wyświetlać reklamy usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w tym użytkownikom z tego kraju, którzy takich usług szukają, reklamodawcy muszą zostać zweryfikowani przez Google. Podczas weryfikacji reklamodawcy muszą wykazać, że mają autoryzację brytyjskiego urzędu Financial Conduct Authority lub że kwalifikują się do zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie dotyczącej weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Ten wymóg obejmuje zarówno usługi finansowe regulowane, jak i nieregulowane przez urząd Financial Conduct Authority.

Reklamodawcy mogą zainicjować weryfikację samodzielnie lub zostać o to poproszeni przez Google. Konta reklamodawców, którzy w określonym czasie nie ukończą drugiego etapu weryfikacji, zostaną wstrzymane. Dowiedz się więcej o weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii

Reklamy produktów podlegających zasadom dotyczącym złożonych spekulacyjnych produktów finansowych, hazardu, kryptowalut, poprawy zdolności kredytowych oraz opcji binarnych podlegają odpowiednim zasadom, a nie omawianym tutaj zasadom w takim zakresie, w jakim odnoszą się konkretnie do Wielkiej Brytanii. W przypadku takich produktów reklamodawcy nie kwalifikują się do weryfikacji jako zwolnieni reklamodawcy, którzy promują usługi inne niż finansowe. Reklamodawcy mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi odpowiednimi zasadami i przestrzegać ich.

* Reklamy produktów z tych kategorii mogą być kierowane na użytkowników z Wielkiej Brytanii poszukujących usług finansowych, pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w odpowiednich zasadach, a reklamodawca przejdzie proces weryfikacji, jeśli będzie to wymagane przez Google.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11052473556868346981
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true