Produkty i usługi finansowe

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Chcemy umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich informacji. Nasze zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom takich informacji, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi i które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami. Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Reklamując produkty i usługi finansowe, należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi właściwymi dla każdego regionu, na który są kierowane reklamy. Dotyczy to na przykład ujawnienia określonych informacji wymaganych przez lokalne prawo. Więcej informacji znajduje się na otwartej liście wymagań dla poszczególnych krajów. Pamiętaj jednak, że reklamodawcy są zobowiązani samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy.

Poniżej znajdziesz wymagania związane z usługami finansowymi i kredytami konsumpcyjnymi oraz niektórymi produktami finansowymi podlegającymi ograniczeniom. W miarę następowania zmian w przepisach i w branży reklam online będziemy stopniowo aktualizować nasze zasady, uzupełniając je o dodatkowe wskazówki dotyczące określonych produktów. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Ujawnienia dotyczące produktów i usług finansowych

Produkty i usługi finansowe mogą być bardzo złożone, a ich zasady czasem są trudne do zrozumienia. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje.

Nie zezwalamy na:

Niepodawanie prawdziwych informacji kontaktowych fizycznej lokalizacji promowanej firmy

Nieujawnianie powiązanych opłat

Uwaga: ujawnienia nie mogą być publikowane jako tekst, który wyświetla się po najechaniu kursorem. Nie mogą też być dostępne po kliknięciu linku lub na innej karcie. Informacje te muszą być od razu dobrze widoczne, bez potrzeby klikania lub najeżdżania kursorem na wyświetlane elementy.

Nieudostępnianie linków do akredytacji czy rekomendacji udzielonej przez firmę zewnętrzną w sytuacji, w której reklamodawca twierdzi lub sugeruje, że ją uzyskał, zwłaszcza gdy służy to poprawie reputacji witryny

Wybrane przykłady: weryfikacja związków z instytucjami państwowymi, oceny wystawiane przez firmy zewnętrzne

Kredyty konsumpcyjne

Na potrzeby tych zasad kredyty konsumpcyjne definiujemy jako jednorazowe pożyczenie pieniędzy indywidualnemu konsumentowi przez osobę fizyczną, organizację lub inny podmiot w celu innym niż sfinansowanie edukacji lub zakupu środka trwałego. Aby podejmować świadome decyzje o wzięciu kredytu konsumpcyjnego, konsumenci potrzebują informacji o jakości, warunkach, opłatach, ryzyku i korzyściach związanych z produktami kredytowymi.

Wybrane przykłady: szybkie pożyczki, pożyczki pod zastaw, lombardy

Poza zakresem: kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty studenckie, odnawialne linie kredytowe (np. karty kredytowe, osobiste linie kredytowe)

Reklamodawcy promujący kredyty konsumpcyjne muszą umieścić w dobrze widocznym miejscu docelowej witryny lub aplikacji wymagane informacje dodatkowe. Ujawnienia zwiększają przejrzystość i zapewniają konsumentom cenne informacje pozwalające podejmować świadome decyzje.

Nie zezwalamy na:

Niepodawanie informacji o minimalnym i maksymalnym okresie spłaty

Niepodawanie informacji o maksymalnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, która zazwyczaj obejmuje stopę procentową wraz z innymi kosztami rocznymi, lub o innym podobnym koszcie wyliczonym zgodnie z lokalnymi przepisami

Niezamieszczanie modelowego przykładu całkowitego kosztu kredytu wraz ze wszystkimi obowiązującymi opłatami

Kredyty konsumpcyjne wymagające spłaty całej kwoty w terminie 60 dni (lub krótszym) od daty udzielenia kredytu. Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują pożyczki bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Kredyty konsumpcyjne z wysokim oprocentowaniem

Chcemy chronić naszych użytkowników przed nieuczciwymi lub szkodliwymi produktami finansowymi, takimi jak bardzo kosztowne pożyczki osobiste. W niektórych przypadkach stosujemy ograniczenia dla poszczególnych krajów odzwierciedlające lokalne warunki rynkowe.

Stany Zjednoczone
Produkt Dozwolony?
Pożyczki osobiste z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej

Niedozwolony

W Stanach Zjednoczonych nie zezwalamy na reklamy pożyczek osobistych z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania w wysokości 36% lub więcej. Reklamodawcy promujący pożyczki osobiste w USA muszą podawać maksymalną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną zgodnie z Ustawą o jawności warunków umów kredytowych (Truth in Lending Act, TILA).

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy udzielają pożyczek bezpośrednio lub pomagają konsumentom nawiązać kontakt z zewnętrznymi pożyczkodawcami, oraz właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Wskazówka

Przepisy Ustawy TILA można znaleźć pod tym adresem (12 CFR Part 1026). Opis opłat uwzględnianych i pomijanych podczas obliczania „kosztu finansowania” znajduje się w sekcji 1026.4. Sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytu odnawialnego jest opisany w sekcji 1026.14, a dla kredytu terminowego w sekcji 1026.22.

Zmiana warunków kredytu

Aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, w reklamach witryn i aplikacji związanych z kredytami hipotecznymi i postępowaniami egzekucyjnymi nie zezwalamy na:

gwarantowanie zmiany warunków kredytu lub uniknięcia postępowania egzekucyjnego;

pobieranie opłaty z góry, chyba że usługa jest świadczona przez kancelarię prawną;

wymaganie od użytkowników przekazania lub zrzeczenia się tytułów własności lub odsprzedaży nieruchomości poniżej ceny rynkowej;

wymaganie od użytkowników pominięcia pożyczkodawcy i dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz danej firmy lub innych podmiotów;

zachęcanie użytkowników do unikania kontaktów z pożyczkodawcą, prawnikiem, doradcą kredytowym lub doradcą hipotecznym.

Opcje binarne

Ze względu na znaczące ryzyko strat finansowych związane z obrotem opcjami binarnymi nie zezwalamy na:
 
 Reklamy opcji binarnych lub produktów finansowych będących ich odpowiednikami
 
Wybrane przykłady: reklamy opcji cyfrowych, opcji binarnych, opcji „digital 100”, opcji o stałej stopie oprocentowania oraz opcji „wszystko albo nic”

Złożone spekulacyjne produkty finansowe

Ze względu na nieodłączne zawiłości i ryzyko związane z obrotem następującymi rodzajami produktów finansowych zezwalamy na ich reklamowanie tylko w określonych okolicznościach.

Następujące produkty finansowe mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą lub pośrednikiem, produkty i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi, a konto jest certyfikowane przez Google.

Kontrakty różnicy kursowej, inwestycje finansowe typu „spread betting”, kontrakty typu „rolling spot forex” oraz powiązane formy produktów spekulacyjnych

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w kilku krajach, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju lub każdej grupy krajów.  
Zaakceptowane kraje

Reklamowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych jest dozwolone w tych krajach:

Australia
Austria
Brazylia Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Grecja
Hongkong
Kanada
Niemcy
Węgry
Holandia
Indonezja
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malezja Malta
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Włochy
Hiszpania
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Rosja
Rumunia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Tajwan
Turcja
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Nie zezwalamy na:

 

Reklamy kierowane na nieletnich lub niezatwierdzone kraje

 Miejsca docelowe reklam, które zawierają sygnały wykorzystywane w obrocie złożonymi spekulacyjnymi produktami finansowymi

Wybrane przykłady: sygnały inwestycyjne, wskazówki lub spekulacyjne informacje inwestycyjne, witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub opinie brokerów

Usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problemy związane z niską zdolnością kredytową. Aby chronić ich przed szkodliwymi praktykami, nie zezwalamy na:

 Reklamy dotyczące usług związanych z poprawą sytuacji kredytowej.

Ta zasada dotyczy reklamodawców bezpośrednio oferujących usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej, wszystkich sposobów pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami oferującymi usługi związane z poprawą sytuacji kredytowej.

Usługi oddłużania

Chcemy, by konsumenci podejmowali świadome decyzje dotyczące oferowanych usług, co pomoże im rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia. Aby chronić użytkowników przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami, zezwalamy na reklamy tylko następujących usług związanych z obsługą długu w wybranych krajach i jedynie wtedy, gdy: (1) usługi i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi oraz (2) konto jest certyfikowane przez Google:

Reklamy związane z rozliczaniem długów, które umożliwiają negocjowanie z wierzycielami obniżonej, zryczałtowanej płatności uznawanej za pełną.
Reklamy usług zarządzania wierzytelnościami umożliwiających negocjowanie okresowych płatności w obniżonej kwocie, obniżonych stóp procentowych lub opłat.

Ta zasada dotyczy reklamodawców, którzy oferują te usługi związane z obsługą długu bezpośrednio, właścicieli witryn służących do pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami.

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Zatwierdzone kraje

Australia
Brazylia
Hiszpania
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Republika Południowej Afryki
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania

Kryptowaluty

Ze względu na złożony i zmieniający się charakter przepisów regulujących kwestie związane z kryptowalutami oraz powiązanymi produktami i usługami zezwalamy na ich reklamowanie tylko w niektórych przypadkach.
 
Zezwalamy na:
 
Reklamy produktów i usług związanych z generowaniem kryptowalut, o ile przed ich uruchomieniem lub wykorzystaniem zasobów komputerowych w inny sposób uzyskano wyraźną zgodę użytkownika.
 
Wybrane przykłady: reklamy sprzętu przeznaczonego do generowania kryptowalut, usługi generowania kryptowalut w chmurze, przewodniki generowania kryptowalut
 
Następujące produkty i usługi związane z generowaniem kryptowalut mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą, produkty i reklamy są zgodne z przepisami prawa i standardami branżowymi, a konto uzyskało certyfikat przyznawany przez Google.
 

Giełdy kryptowalut

Jeśli spełniasz wymagania, prześlij wniosek o certyfikat. Aby wyświetlać reklamy w więcej niż jednym kraju, prześlij osobny wniosek dla każdego kraju.

Zaakceptowane kraje

Reklamowanie giełd kryptowalut jest dozwolone w następujących krajach:

Japonia
Stany Zjednoczone


Nie zezwalamy na:

 Reklamy finansowania ICO i reklamy sprzedaży tokenów kryptowalut, a także na promowanie skupu, sprzedaży lub wymiany kryptowalut oraz na reklamy produktów powiązanych (z wyjątkiem reklam jednoznacznie dozwolonych powyżej)
 
Wybrane przykłady: reklamy przedsprzedaży ICO, reklamy promujące skup lub sprzedaż konkretnych kryptowalut, reklamy portfeli kryptowalut
 

 Miejsca docelowe reklam, które zbierają lub porównują informacje na temat emitentów kryptowalut lub produktów powiązanych

Wybrane przykłady: sygnały lub porady inwestycyjne dotyczące kryptowalut, agregatory lub witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub opinie o brokerach

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie.

 

Reklamy usług finansowych w Zjednoczonym Królestwie

Reklamodawcy promujący usługi finansowe w Zjednoczonym Królestwie muszą ukończyć program weryfikacji działalności biznesowej, gdy Google o to poprosi. Reklamodawcy otrzymają odpowiednie powiadomienie i będą mieć 21 dni na przesłanie formularza weryfikacyjnego.
 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?