Finanční produkty a služby

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty a službami, a chránit je před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním peněz a kryptoměn, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechny regiony nebo země, na které vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Další informace najdete v seznamu požadavků v konkrétních zemích (který není vyčerpávající). Upozorňujeme ale, že inzerenti si musí veškeré předpisy v cílových lokalitách prostudovat sami.

Níže uvádíme požadavky zásad týkající se finančních služeb, osobních půjček a některých finančních produktů podléhajících omezením. S vývojem online inzerce a právních předpisů budeme tyto zásady průběžně doplňovat o další pravidla ke konkrétním produktům. Přečtěte si, co se stane, když porušíte naše zásady.

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. Varování bude vydáno nejméně 7 dní před případným pozastavením vašeho účtu. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.

Zveřejnění informací u finančních produktů a služeb

Finanční produkty a služby mohou být velmi složité a občas těžko srozumitelné. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout. 

Není povoleno:

neposkytnutí správných kontaktních údajů spojených se sídlem propagované firmy,

nezveřejnění souvisejících poplatků,

Poznámka: Zveřejnění souvisejících poplatků a dalších údajů nelze publikovat jako text zobrazovaný přejetím myší ani zpřístupnit prostřednictvím dalšího odkazu nebo karty. Tyto informace musí být okamžitě zřetelně viditelné, aniž by bylo nutné kamkoli klikat nebo umisťovat kurzor myši.

neuvedení odkazů na akreditaci či doporučení třetí stranou, pokud inzerent takové propojení s dalšími subjekty uvádí či naznačuje, zejména s cílem zvýšit reputaci webu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): ověření partnerství se státními institucemi či hodnocení třetích stran

Osobní půjčky

Pro účely těchto zásad definujeme osobní půjčky jako jednorázové finanční půjčky poskytované osobami, organizacemi či subjekty jednotlivým spotřebitelům, jejichž účelem není financování nákupu dlouhodobého majetku ani vzdělání. Spotřebitelé, kteří se zajímají o osobní půjčky, potřebují informace o kvalitě, charakteristikách, poplatcích, rizicích a výhodách produktů zahrnujících půjčky, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda nabídku půjčky využijí.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): půjčky před výplatou, půjčky proti zástavě, zastavárny

Nepatří sem: hypotéky, půjčky na automobily, studentské půjčky, revolvingové úvěrové linky (například kreditní karty, osobní úvěrové linky)

Inzerenti propagující osobní půjčky musí na svém cílovém webu či v aplikaci zřetelně uvést další údaje. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout.

Není povoleno:

neuvedení informací o minimální a maximální době splácení,

neuvedení maximální roční procentní sazby nákladů (RPSN), která většinou zahrnuje úrokovou sazbu plus poplatky a další náklady za rok, nebo jiné podobné úrokové sazby vypočtené v souladu s místním právem,

neuvedení reprezentativního příkladu celkové ceny půjčky včetně všech příslušných poplatků,

osobní půjčky, které je třeba splatit v plné výši do 60 dní nebo méně od data sjednání. Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami nabízejí, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Osobní půjčky s vysokou RPSN

Chceme uživatele chránit před podvodnými či nevýhodnými finančními produkty, například osobními půjčkami s extrémně vysokými náklady. V některých případech uplatňujeme omezení pro konkrétní země, která zohledňují podmínky na místním trhu.

USA
Produkt Povoleno?
Osobní půjčky s RPSN vyšší než 36 %

Nepovoleno

Ve Spojených státech nepovolujeme reklamy na osobní půjčky, jejichž roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 36 % a více. Inzerenti, kteří ve Spojených státech propagují osobní půjčky, musí uvádět maximální sazbu RPSN, jejíž výpočet je prováděn v souladu se zákonem o uvádění pravdivých údajů při poskytování půjček (Truth in Lending Act, TILA).

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami poskytují, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Tip

Ustanovení zákona TILA naleznete v části 1026. hlavě 12 sbírky federálních zákonů USA (pouze v angličtině). Ustanovení, které poplatky spadají do výpočtu finančních nákladů, naleznete v odstavci 1026.4. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu neurčitou je uveden v odstavci 1026.14. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu určitou je uveden v odstavci 1026.22.

Úprava půjčky

Abychom spotřebitele ochránili před podvodnými a nevýhodnými praktikami, není v reklamách na weby a aplikace, které nabízejí služby týkající se hypoték či realizace zástavního práva k nemovitosti, povoleno:

nabízet záruku úpravy půjčky a ochrany před realizací zástavního práva,

požadovat úhradu poplatků předem (s výjimkou případu, kdy službu poskytuje advokátní kancelář),

žádat uživatele, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, případně nabízet odkup domu za částku nižší, než je tržní cena,

žádat uživatele, aby obcházeli poskytovatele půjčky a prováděli platby přímo ve prospěch příslušné společnosti či jiné třetí strany,

nabádat uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce.

Binární opce

Vzhledem k vysokému riziku finanční ztráty, které se váže k obchodování s binárními opcemi, nejsou povoleny tyto reklamy:
 
 reklamy na binární opce nebo obdobné finanční produkty.
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy na digitální opce, binární opce, obchodování „digital 100“, opce s fixní návratností, opce typu „všechno nebo nic“

Složité spekulativní finanční produkty 

Vzhledem ke komplexnosti obchodování s následujícími typy finančních produktů a souvisejícím rizikům povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.

Následující komplexní spekulativní finanční produkty lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem nebo agregátorem, produkty a reklamy jsou v souladu s místními zákony a standardy příslušného odvětví a účet má certifikaci společnosti Google. 

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD), sázení na spread, promptní devizové obchody typu „rolling spot“) a související formy spekulativních produktů

Pokud výše uvedené požadavky splňujete, požádejte o certifikaci. Pokud chcete inzerovat ve více zemích, podejte si pro každou zemi či skupinu zemí samostatnou žádost.  
Schválené země

Reklamy na komplexní spekulativní finanční produkty jsou povoleny v těchto zemích:

Austrálie
Rakousko
Brazílie
Bulharsko
Kanada
Chorvatsko
Kypr
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Německo
Řecko
Hongkong
Maďarsko
Island
Indonésie
Irsko
Izrael
Itálie
Japonsko
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Malajsie
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Jihoafrická republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Turecko
Spojené arabské emiráty
Velká Británie
Spojené státy americké

Není povoleno:

Cílové stránky, které poskytují signály pro obchodování se složitými spekulativními finančními produkty

Příklady (nejedná se o úplný výčet): signály pro obchodování, tipy nebo informace ke spekulativním obchodům, spřízněné weby se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Služby zaměřené na vylepšení úvěruschopnosti

Chceme, aby měli spotřebitelé veškeré informace potřebné ke kvalifikovanému rozhodnutí ohledně služeb nabízejících řešení špatných úvěrů. Abychom uživatele ochránili před škodlivými praktikami, nepovolujeme:

 inzerci služeb zabývajících se řešením špatné úvěruschopnosti.

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří řešení špatné úvěruschopnosti nabízejí přímo, jakož i na ty, kteří oslovují potenciální zákazníky nebo zprostředkovávají kontakt mezi spotřebiteli a třetími stranami, které se řešením špatné úvěruschopnosti zabývají.

Dluhové služby

Chceme, aby se ohledně služeb nabízených jako pomoc při řešení neúměrného zadlužení rozhodovali spotřebitelé informovaně. V zájmu ochrany uživatelů před klamavými a škodlivými praktikami povolujeme ve vybraných zemích reklamy pouze na níže uvedené dluhové služby, přičemž (1) služby i reklamy musí navíc splňovat požadavky místních právních předpisů a oborových standardů a (2) účet musí být certifikován společností Google:

 reklamy na služby vypořádání finančních závazků, které nabízejí, že s věřiteli sjednají sníženou paušální platbu, která bude považována za úplné splacení,
 reklamy na služby správy finančních závazků, které nabízejí, že s věřiteli sjednají snížené pravidelné platby, úroky nebo poplatky.

Tyto zásady platí pro inzerenty, kteří tyto dluhové služby přímo nabízejí, pro služby vyhledávající potenciální zákazníky i pro subjekty zajišťující spojení spotřebitele s dluhovými službami, jež jsou třetími stranami.

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země

Austrálie
Brazílie
Japonsko
Jihoafrická republika
Jižní Korea
Kanada
Německo
Spojené království
Španělsko
USA

Kryptoměny

Vzhledem ke komplexnosti a prozatím neustáleným předpisům týkajícím se kryptoměn a souvisejících produktů povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.
 
Povolené oblasti:
 
Firmy, které se nezabývají kupováním, držením ani směňováním kryptoměn, pokud jsou dodrženy ostatní zásady Google Ads.
 
Příklady: firmy přijímající platby v kryptoměnách, hardware na těžbu kryptoměn, daňové a právní služby, bezpečnostní služby, platformy pracující na bázi decentralizované podpory (blockchain), které neuvádějí na trh ani neprodávají kryptoměny ani tokeny, vzdělávací materiály
 
Níže uvedené produkty a služby související s kryptoměnami lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem, produkty a reklamy jsou v souladu s místním právem a standardy příslušného odvětví a účet má certifikaci společnosti Google.
 

Burzy a peněženky pro kryptoměny

Pokud výše uvedené požadavky splňujete, požádejte o certifikaci. Pokud chcete inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země

Reklamy na burzy kryptoměn jsou povolené v těchto zemích:

Kanada

Reklamy na burzy a peněženky pro kryptoměny jsou povoleny v těchto zemích:

Izrael, Japonsko, Spojené státy


Nepovolené oblasti:

 Reklamy na prvotní nabídku digitální měny (ICO), protokoly DeFi ani jiná propagace nákupu, prodeje nebo obchodování s kryptoměnami a souvisejícími produkty
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): předprodej nebo veřejné nabídky v rámci prvotní nabídky, půjčky v kryptoměnách, prvotní nabídky DEX, tokenové likviditní fondy, nehostované peněženky, neregulované decentralizované aplikace
 

 Cíle reklam, které agregují či porovnávají vydavatele kryptoměn a souvisejících produktů

Příklady (nejedná se o úplný výčet): signály pro obchodování s kryptoměnami, poradenství v investicích do kryptoměn, weby agregátorů či spřízněných subjektů se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Inzerce finančních služeb ve Velké Británii

Aby inzerenti mohli ve Velké Británii zobrazovat jakékoli reklamy na finanční služby, včetně zobrazování reklam uživatelům z Velké Británie, kteří finanční služby patrně hledají, musí být ověřeni Googlem. Při ověřování musí inzerenti prokázat, že mají povolení od britského úřadu Financial Conduct Authority nebo mají nárok na jednu z výjimek popsaných na stránce ověření finančních služeb pro Velkou Británii. Upozorňujeme, že tento požadavek se vztahuje na finanční služby regulované i neregulované britským úřadem Financial Conduct Authority.

Inzerenti mohou ověření iniciovat sami nebo může ověření vyžadovat Google. Inzerentům, kteří nedokončí druhý krok ověření ve stanoveném časovém termínu, budou pozastaveny účty. Přečtěte si další informace o ověřování finančních služeb pro Velkou Británii.

Reklamy související s následujícími kategoriemi nejsou v rámci těchto zásad považovány za finanční služby, ale i tak musí splňovat všechny ostatní zásady služby Google Ads:

  • produkty, na které se vztahují naše zásady pro dluhové služby,
  • produkty, na které se vztahují naše zásady pro složité spekulativní finanční produkty: kontrakty na vyrovnání rozdílu, promptní devizové obchody typu „rolling spot“, sázení na změny finančního rozpětí*,
  • hazardní hry (viz naše zásady pro hry včetně hazardních),
  • produkty, na které se vztahují naše zásady pro kryptoměny, služby zaměřené na zlepšení úvěruschopnosti a binární opce.
 

* Reklamy na tuto kategorii budou moci cílit na uživatele ve Velké Británii, kteří hledají finanční služby, pokud splňují požadavky našich zásad pro složité spekulativní finanční produkty a inzerenti v případě žádosti ze strany Googlu dokončí ověření.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false