Finanční produkty a služby

Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty a službami, a chránit je před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním peněz a kryptoměn, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechny regiony nebo země, na které vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Další informace najdete v seznamu požadavků platných pro konkrétní země (který není vyčerpávající).

Níže uvádíme požadavky zásad týkající se finančních služeb, osobních půjček a některých omezených finančních produktů. S pokračujícím vývojem online inzerce a právních předpisů budeme tyto zásady průběžně doplňovat o další pravidla ke konkrétním produktům. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Zveřejnění informací u finančních produktů a služeb

Finanční produkty a služby mohou být velmi složité a občas těžko srozumitelné. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout. Vaše reklama může být zamítnuta z těchto důvodů:

Neposkytnutí správných kontaktních údajů spojených se sídlem propagované firmy

Nezveřejnění souvisejících poplatků

Poznámka: Zveřejnění souvisejících poplatků a dalších údajů nelze publikovat jako rolovací text ani zpřístupnit prostřednictvím dalšího odkazu nebo karty. Tyto informace musí být okamžitě zřetelně viditelné, aniž by bylo nutné kamkoli klikat nebo umisťovat kurzor myši.

Neuvedení odkazů na akreditaci či doporučení třetí stranou, pokud inzerent takové propojení s dalšími subjekty uvádí či naznačuje, zejména s cílem zvýšit reputaci webu

Příklady: Ověření partnerství se státními institucemi či hodnocení třetích stran

Osobní půjčky

Pro účely těchto zásad definujeme osobní půjčky jako jednorázové finanční půjčky poskytované osobami, organizacemi či subjekty jednotlivým spotřebitelům, jejichž účelem není financování nákupu dlouhodobého majetku ani vzdělání. Spotřebitelé, kteří se zajímají o osobní půjčky, potřebují informace o kvalitě, charakteristikách, poplatcích, rizicích a výhodách produktů zahrnujících půjčky, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda nabídku půjčky využijí.

Příklady: Půjčky před výplatou, půjčky proti zástavě, zastavárny

Nepatří sem: Hypotéky, půjčky na automobily, studentské půjčky, revolvingové úvěrové linky (například kreditní karty, osobní úvěrové linky)

Inzerenti propagující osobní půjčky musí zřetelně uvést další údaje o svém cílovém webu či aplikaci. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout. Vaše reklama může být zamítnuta z těchto důvodů:

Neposkytnutí informací o minimální a maximální době splácení

Neposkytnutí maximální roční procentní sazby (RPSN), která většinou zahrnuje úrokovou sazbu, poplatky a další náklady na jeden rok, nebo jiné podobné úrokové sazby vypočtené v souladu s místními zákony

Neuvedení reprezentativního příkladu celkové ceny půjčky včetně všech příslušných poplatků

 

Chceme uživatele chránit před podvodnými či nevýhodnými finančními produkty. Proto nepovolujeme propagaci:

Osobních půjček splatných v plné výši do 60 dní nebo méně od data sjednání (tzv. krátkodobé osobní půjčky). Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami nabízejí, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Osobní půjčky s vysokou RPSN

Chceme uživatele chránit před podvodnými či nevýhodnými finančními produkty, například osobními půjčkami s extrémně vysokými náklady. V některých případech uplatňujeme omezení pro konkrétní země, která zohledňují podmínky na místním trhu.

USA
Produkt Povoleno?
Osobní půjčky s RPSN vyšší než 36 %

Nepovoleno

Ve Spojených státech nepovolujeme reklamy na osobní půjčky, jejichž roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 36 % a více. Inzerenti, kteří ve Spojených státech propagují osobní půjčky, musí uvádět maximální sazbu RPSN, jejíž výpočet je prováděn v souladu se zákonem o uvádění pravdivých údajů při poskytování půjček (Truth in Lending Act, TILA).

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami poskytují, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Tip

Ustanovení zákona TILA naleznete v části 1026. hlavě 12 sbírky federálních zákonů USA (pouze v angličtině). Ustanovení, které poplatky spadají do výpočtu finančních nákladů, naleznete v odstavci 1026.4. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu neurčitou je uveden v odstavci 1026.14. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu určitou je uveden v odstavci 1026.22.

Úprava půjčky

Chceme, aby se spotřebitelé mohli kvalifikovaně rozhodovat v oblasti hypoték a zabavení zastaveného majetku. V zájmu ochrany spotřebitelů před podvodnými a nevýhodnými praktikami mohou být reklamy na weby a aplikace, které propagují produkty či služby týkající se hypoték či zabavení zastaveného majetku, zamítnuty z těchto důvodů:

záruky úpravy půjčky a ochrany před zabavením zastaveného majetku,

účtování poplatků hrazených předem (s výjimkou případu, kdy službu poskytuje právnická firma),

žádosti, aby uživatelé převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, případně nabídky odkupu domu za částku nižší, než je tržní cena,

žádosti, aby uživatelé obcházeli poskytovatele půjčky a prováděli platby přímo ve prospěch příslušné společnosti či jiné třetí strany,

nabádání uživatelů, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce.

Binární opce

Vzhledem k vysokému riziku finanční ztráty, které se váže k obchodování s binárními opcemi, nejsou povoleny tyto reklamy:
 
 Reklamy na binární opce nebo obdobné finanční produkty
 
Příklady: Reklamy na digitální opce, binární opce, obchodování „digital 100“, opce s fixní návratností, opce typu „všechno nebo nic“

Komplexní spekulativní finanční produkty

Vzhledem ke komplexnosti obchodování s následujícími typy finančních produktů a souvisejícím rizikům povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.

Následující komplexní spekulativní finanční produkty lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem nebo agregátorem, produkty a reklamy jsou v souladu s místními zákony a standardy příslušného odvětví a účet má certifikaci společnosti Google. 

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD), sázení na spread, promptní devizové obchody typu „rolling spot“) a související formy spekulativních produktů

Pokud výše uvedené požadavky splňujete, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, podejte si pro každou zemi či skupinu zemí samostatnou přihlášku. Schválené země

Reklamy na komplexní spekulativní finanční produkty jsou povoleny v následujících zemích:

Austrálie
Rakousko Bulharsko Kanada Chorvatsko Kypr Česko Dánsko Estonsko Finsko Německo Řecko Hongkong Maďarsko
Island
Irsko Itálie Japonsko Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Nový Zéland Norsko Polsko Portugalsko
Rumunsko
Rusko Singapur Slovensko Slovinsko Jihoafrická republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Tchaj-wan Turecko Spojené arabské emiráty Velká Británie Spojené státy americké

 

Nejsou povoleny:

 Reklamy, které cílí na nezletilé nebo na neschválené země
 

 Cíle reklam, které poskytují signály pro obchodování s komplexními spekulativními finančními produkty

Příklady: Signály pro obchodování, tipy nebo informace ke spekulativním obchodům, weby spřízněných subjektů se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Služby zaměřené na zlepšení úvěruschopnosti

Chceme, aby měli spotřebitelé veškeré informace potřebné ke kvalifikovanému rozhodnutí ohledně služeb nabízejících řešení špatných úvěrů. Abychom uživatele ochránili před škodlivými praktikami, nepovolujeme:

 Inzerci služeb zabývajících se řešením špatné úvěruschopnosti

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří řešení špatné úvěruschopnosti nabízejí přímo, jakož i na ty, kteří oslovují potenciální zákazníky nebo zprostředkovávají kontakt mezi spotřebiteli a třetími stranami, které se řešením špatné úvěruschopnosti zabývají.

Dluhové služby

Chceme, aby se ohledně služeb nabízených jako pomoc při řešení neúměrného zadlužení rozhodovali spotřebitelé informovaně. V zájmu ochrany uživatelů před klamavými a škodlivými praktikami povolujeme ve vybraných zemích reklamy pouze na níže uvedené dluhové služby, přičemž (1) služby i reklamy musí navíc splňovat požadavky místních právních předpisů a oborových standardů a (2) účet musí být certifikován společností Google:

 reklamy na služby úhrady dluhů, které nabízejí, že s věřiteli sjednají sníženou paušální platbu, která bude považována za kompletní splacení,
 reklamy na služby správy dluhů, které nabízejí, že s věřiteli sjednají snížené pravidelné platby, úroky nebo poplatky.

Tyto zásady platí pro inzerenty, kteří tyto dluhové služby přímo nabízejí, pro služby vyhledávající potenciální zákazníky, stejně jako pro ty, kdo spojují spotřebitele s dluhovými službami, jež jsou třetí strany.

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země
Austrálie
Japonsko Jihoafrická republika Jižní Korea Spojené Království Spojené Státy Španělsko

Kryptoměny

Vzhledem ke komplexnosti a prozatím neustáleným předpisům týkajícím se kryptoměn a souvisejících produktů povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.
 
Povolujeme toto:
 
Produkty a služby související s těžbou kryptoměn za podmínky, že před povolením či jiným poskytnutím možnosti využít počítačové zdroje nejprve získáte výslovný souhlas uživatele.
 
Příklady: Hardwarové produkty určené pro těžbu kryptoměn, cloudové služby pro těžbu kryptoměn, průvodce těžbou kryptoměn
 
Následující produkty a služby související s kryptoměnami lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem, produkty a reklamy jsou v souladu s místními zákony a standardy příslušného odvětví a účet má certifikaci společnosti Google.
 

Burzy kryptoměn

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země

Reklamy na burzy kryptoměn jsou povolené v těchto zemích:

Japonsko
USA


Není povoleno:

 Reklamy na prvotní nabídku digitální měny (ICO), prodej tokenů kryptoměn či jiná propagace nákupu, prodeje nebo obchodování s kryptoměnami a souvisejícími produkty (s výjimkou těch, které jsou výslovně povoleny výše)
 
Příklady: Reklamy na předprodej ICO, reklamy propagující nákup či prodej konkrétních kryptoměn, peněženky pro kryptoměny
 

 Cíle reklam, které agregují či porovnávají vydavatele kryptoměn a souvisejících produktů.

Příklady: Signály pro obchodování s kryptoměnami, poradenství v oblasti obchodování s kryptoměnami či investic do kryptoměn, weby agregátorů či spřízněných subjektů se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením.

 

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?