Finanční produkty a služby

Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty a službami, a chránit je před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním peněz a kryptoměn, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechny regiony nebo země, na které vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Další informace najdete v seznamu požadavků v konkrétních zemích (který není vyčerpávající). Upozorňujeme ale, že inzerenti si musí veškeré předpisy v cílových lokalitách prostudovat sami.

Níže uvádíme požadavky zásad týkající se finančních služeb, osobních půjček a některých finančních produktů s omezením. S dalším vývojem online inzerce a právních předpisů budeme tyto zásady průběžně doplňovat o další pravidla ke konkrétním produktům. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. Varování bude vydáno nejméně 7 dní před případným pozastavením vašeho účtu. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.

Zveřejnění informací u finančních produktů a služeb

Finanční produkty a služby mohou být velmi složité a občas těžko srozumitelné. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout. 

Není povoleno:

neposkytnutí správných kontaktních údajů spojených se sídlem propagované firmy,

nezveřejnění souvisejících poplatků,

Poznámka: Zveřejnění souvisejících poplatků a dalších údajů nelze publikovat jako text zobrazovaný přejetím myší ani zpřístupnit prostřednictvím dalšího odkazu nebo karty. Tyto informace musí být okamžitě zřetelně viditelné, aniž by bylo nutné kamkoli klikat nebo umisťovat kurzor myši.

neuvedení odkazů na akreditaci či doporučení třetí stranou, pokud inzerent takové propojení s dalšími subjekty uvádí či naznačuje, zejména s cílem zvýšit reputaci webu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): ověření partnerství se státními institucemi či hodnocení třetích stran

Osobní půjčky

Pro účely těchto zásad definujeme osobní půjčky jako jednorázové finanční půjčky poskytované osobami, organizacemi či subjekty jednotlivým spotřebitelům, jejichž účelem není financování nákupu dlouhodobého majetku ani vzdělání. Spotřebitelé, kteří se zajímají o osobní půjčky, potřebují informace o kvalitě, charakteristikách, poplatcích, rizicích a výhodách produktů zahrnujících půjčky, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda nabídku půjčky využijí.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): půjčky před výplatou, půjčky proti zástavě, zastavárny

Nepatří sem: hypotéky, půjčky na automobily, studentské půjčky, revolvingové úvěrové linky (například kreditní karty, osobní úvěrové linky)

Inzerenti propagující osobní půjčky musí na svém cílovém webu či v aplikaci zřetelně uvést další údaje. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout.

Není povoleno:

neuvedení informací o minimální a maximální době splácení,

neuvedení maximální roční procentní sazby nákladů (RPSN), která většinou zahrnuje úrokovou sazbu plus poplatky a další náklady za rok, nebo jiné podobné úrokové sazby vypočtené v souladu s místním právem,

neuvedení reprezentativního příkladu celkové ceny půjčky včetně všech příslušných poplatků,

osobní půjčky, které je třeba splatit v plné výši do 60 dní nebo méně od data sjednání. Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami nabízejí, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Osobní půjčky s vysokou RPSN

Chceme uživatele chránit před podvodnými či nevýhodnými finančními produkty, například osobními půjčkami s extrémně vysokými náklady. V některých případech uplatňujeme omezení pro konkrétní země, která zohledňují podmínky na místním trhu.

USA
Produkt Povoleno?
Osobní půjčky s RPSN vyšší než 36 %

Nepovoleno

Ve Spojených státech nepovolujeme reklamy na osobní půjčky, jejichž roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 36 % a více. Inzerenti, kteří ve Spojených státech propagují osobní půjčky, musí uvádět maximální sazbu RPSN, jejíž výpočet je prováděn v souladu se zákonem o uvádění pravdivých údajů při poskytování půjček (Truth in Lending Act, TILA).

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami poskytují, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Tip

Ustanovení zákona TILA naleznete v části 1026. hlavě 12 sbírky federálních zákonů USA (pouze v angličtině). Ustanovení, které poplatky spadají do výpočtu finančních nákladů, naleznete v odstavci 1026.4. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu neurčitou je uveden v odstavci 1026.14. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu určitou je uveden v odstavci 1026.22.

Úprava půjčky

Abychom spotřebitele ochránili před podvodnými a nevýhodnými praktikami, není v reklamách na weby a aplikace, které nabízejí služby týkající se hypoték či realizace zástavního práva k nemovitosti, povoleno:

nabízet záruku úpravy půjčky a ochrany před realizací zástavního práva,

požadovat úhradu poplatků předem (s výjimkou případu, kdy službu poskytuje advokátní kancelář),

žádat uživatele, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, případně nabízet odkup domu za částku nižší, než je tržní cena,

žádat uživatele, aby obcházeli poskytovatele půjčky a prováděli platby přímo ve prospěch příslušné společnosti či jiné třetí strany,

nabádat uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce.

Binární opce

Vzhledem k vysokému riziku finanční ztráty, které se váže k obchodování s binárními opcemi, nejsou povoleny tyto reklamy:
 
 reklamy na binární opce nebo obdobné finanční produkty.
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy na digitální opce, binární opce, obchodování „digital 100“, opce s fixní návratností, opce typu „všechno nebo nic“

Složité spekulativní finanční produkty

Vzhledem ke komplexnosti obchodování s následujícími typy finančních produktů a souvisejícím rizikům povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.

Následující komplexní spekulativní finanční produkty lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem nebo agregátorem, produkty a reklamy jsou v souladu s místními zákony a standardy příslušného odvětví a účet má certifikaci společnosti Google. 

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD), sázení na spread, promptní devizové obchody typu „rolling spot“) a související formy spekulativních produktů

Pokud výše uvedené požadavky splňujete, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, podejte si pro každou zemi či skupinu zemí samostatnou žádost.  
Schválené země

Reklamy na komplexní spekulativní finanční produkty jsou povoleny v těchto zemích:

Austrálie
Rakousko
Brazílie
Bulharsko
Kanada
Chorvatsko
Kypr
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Německo
Řecko
Hongkong
Maďarsko
Island
Indonésie
Irsko
Izrael
Itálie
Japonsko
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Malajsie
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Jihoafrická republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Turecko
Spojené arabské emiráty
Velká Británie
Spojené státy americké

Není povoleno:

 

Reklamy, které cílí na neschválené země nebo na nezletilé

Cílové stránky, které poskytují signály pro obchodování se složitými spekulativními finančními produkty

Příklady (nejedná se o úplný výčet): signály pro obchodování, tipy nebo informace ke spekulativním obchodům, spřízněné weby se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Služby zaměřené na vylepšení úvěruschopnosti

Chceme, aby měli spotřebitelé veškeré informace potřebné ke kvalifikovanému rozhodnutí ohledně služeb nabízejících řešení špatných úvěrů. Abychom uživatele ochránili před škodlivými praktikami, nepovolujeme:

 inzerci služeb zabývajících se řešením špatné úvěruschopnosti.

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří řešení špatné úvěruschopnosti nabízejí přímo, jakož i na ty, kteří oslovují potenciální zákazníky nebo zprostředkovávají kontakt mezi spotřebiteli a třetími stranami, které se řešením špatné úvěruschopnosti zabývají.

Dluhové služby

Chceme, aby se ohledně služeb nabízených jako pomoc při řešení neúměrného zadlužení rozhodovali spotřebitelé informovaně. V zájmu ochrany uživatelů před klamavými a škodlivými praktikami povolujeme ve vybraných zemích reklamy pouze na níže uvedené dluhové služby, přičemž (1) služby i reklamy musí navíc splňovat požadavky místních právních předpisů a oborových standardů a (2) účet musí být certifikován společností Google:

 reklamy na služby úhrady dluhů, které nabízejí, že s věřiteli sjednají sníženou paušální platbu, která bude považována za kompletní splacení,
 reklamy na služby správy dluhů, které nabízejí, že s věřiteli sjednají snížené pravidelné platby, úroky nebo poplatky.

Tyto zásady platí pro inzerenty, kteří tyto dluhové služby přímo nabízejí, pro služby vyhledávající potenciální zákazníky, stejně jako pro ty, kdo spojují spotřebitele s dluhovými službami, jež jsou třetí strany.

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země
Austrálie
Japonsko Jihoafrická republika Jižní Korea Spojené Království Spojené Státy Španělsko

Kryptoměny

Vzhledem ke složitosti a zatím neustáleným předpisům týkajícím se kryptoměn a souvisejících produktů povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.
 
Je povoleno:
 
produkty a služby související s těžbou kryptoměn za podmínky, že před povolením či jiným umožněním využít počítačové zdroje nejprve získáte výslovný souhlas uživatele.
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): hardwarové produkty určené pro těžbu kryptoměn, cloudové služby pro těžbu kryptoměn, průvodce těžbou kryptoměn
 
Následující produkty a služby související s kryptoměnami lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem, produkty a reklamy jsou v souladu s místním právem a standardy příslušného odvětví a účet má certifikaci společnosti Google.
 

Burzy kryptoměn

Pokud výše uvedené požadavky splňujete, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země

Reklamy na burzy kryptoměn jsou povolené v těchto zemích:

Japonsko
Spojené státy americké


Není povoleno:

 reklamy na prvotní nabídku digitální měny (ICO), prodej tokenů kryptoměn či jiná propagace nákupu, prodeje nebo obchodování s kryptoměnami a souvisejícími produkty (s výjimkou těch, které jsou výslovně povoleny výše),
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy na předprodej ICO, reklamy propagující nákup či prodej konkrétních kryptoměn, peněženky pro kryptoměny
 

 cíle reklam, které agregují či porovnávají vydavatele kryptoměn a souvisejících produktů.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): signály pro obchodování s kryptoměnami, poradenství v obchodování s kryptoměnami či investicích do kryptoměn, weby agregátorů či spřízněných subjektů se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením.

 

Inzerce finančních služeb ve Velké Británii

Inzerenti, kteří propagují finanční služby ve Velké Británii, musejí na vyzvání Googlu absolvovat program ověření obchodní činnosti. Inzerenti budou předem informováni a dostanou 21 dnů na odeslání ověřovacího formuláře.
 

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?