Tab Tối ưu hóa

Chạy thử nghiệm trong AdSense

Việc chạy thử nghiệm cho phép bạn so sánh một trong các cài đặt quảng cáo của mình với biến thể của cài đặt đó để xem cài đặt nào hoạt động tốt hơn. Thử nghiệm hoạt động bằng cách phân chia lưu lượng truy cập trang web của bạn giữa cài đặt quảng cáo gốc và biến thể, để có thể đo lường hiệu suất của chúng song song. Thử nghiệm giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về cách định cấu hình cài đặt quảng cáo và có thể giúp bạn tăng thu nhập của mình.

Bạn tạo, theo dõichọn thử nghiệm hiệu quả nhất trên trang "Thử nghiệm" trong tài khoản của mình. Để xem trang "Thử nghiệm" của bạn:

 • Đăng nhập vào tài khoản AdSense và nhấp vào Tối ưu hóa > Thử nghiệm.

Tạo thử nghiệm

Khi tạo thử nghiệm, bạn:

 • Chọn cài đặt quảng cáo gốc mà bạn muốn so sánh biến thể thử nghiệm với.
 • Chọn những cài đặt bạn muốn thay đổi cho biến thể đó.
 • Tùy thuộc vào loại thử nghiệm, hãy chọn xem bạn có muốn Google tự động áp dụng cài đặt hiệu quả nhất cho bạn sau khi thử nghiệm kết thúc không.
  Việc chọn tùy chọn này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, chẳng hạn như nếu bạn đang có kế hoạch chạy nhiều thử nghiệm.

Bạn có thể tạo các loại thử nghiệm sau:

Theo dõi thử nghiệm của bạn

Trên trang "Thử nghiệm", bạn có thể xem tổng quan về các thử nghiệm, phần này hiển thị trạng thái cũng như tiến trình của các thử nghiệm và đánh dấu mọi thử nghiệm đã "Sẵn sàng hoàn tất" (đó là khi bạn nên chọn cài đặt hiệu quả nhất).

Trạng thái Ý nghĩa
Đang chạy Thử nghiệm của bạn đang tiến hành và đang thu thập dữ liệu.
Sẵn sàng hoàn tất Thử nghiệm của bạn đã thu thập đủ dữ liệu và bây giờ đã sẵn sàng để bạn chọn cài đặt hiệu quả nhất. Tìm hiểu cách chọn cài đặt hiệu quả nhất trong một thử nghiệm.
Đã hoàn tất

Bạn đã chọn cài đặt hiệu quả nhất trong thử nghiệm và thử nghiệm của bạn được hoàn tất.
hoặc
Bạn quyết định dừng thử nghiệm mà không chọn cài đặt hiệu quả nhất.

Chọn cài đặt hiệu quả nhất trong thử nghiệm:

Khi thử nghiệm của bạn đã thu thập đủ dữ liệu, bạn có thể chọn cài đặt hiệu quả nhất trong thử nghiệm. Chúng tôi khuyên bạn nên chờ cho đến khi thử nghiệm của bạn được đánh dấu là "Sẵn sàng hoàn tất" trước khi chọn cài đặt hiệu quả nhất.

 • Nếu bạn chọn gốc làm cài đặt hiệu quả nhất, cài đặt gốc của bạn sẽ được giữ lại.
 • Nếu bạn chọn biến thể là cài đặt hiệu quả nhất, chúng tôi sẽ áp dụng cài đặt của biến thể cho tài khoản của bạn.

Trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ ngừng phân chia lưu lượng truy cập và thử nghiệm của bạn sẽ kết thúc.

Các thử nghiệm đánh giá hiệu suất của biến thể bằng cách sử dụng mức thay đổi về doanh thu được tính cho biến thể đó. Ngoài ra, khoảng tin cậy được hiển thị để cho biết phạm vi thay đổi đối với mức tăng doanh thu mà AdSense đã tính toán bằng cách sử dụng mức độ tin cậy 95%. Để xem khoảng tin cậy cho thử nghiệm của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng trợ giúp Trợ giúp bên cạnh tỷ lệ phần trăm doanh thu.

Lưu ý:
 • Nếu bạn đã chọn cho phép Google chọn cài đặt hiệu quả nhất của thử nghiệm, thì cài đặt hiệu quả nhất sẽ tự động được áp dụng cho bạn.
 • Nếu thử nghiệm của bạn chưa thu thập đủ dữ liệu theo giới hạn thời gian (90 ngày trừ khi bạn đặt thời gian ngắn hơn), chúng tôi sẽ tự động dừng thử nghiệm đó. Nếu bạn chọn cho phép Google chọn cài đặt hiệu quả nhất trong thử nghiệm, chúng tôi sẽ hoàn nguyên cài đặt của bạn về cài đặt trước khi bạn bắt đầu thử nghiệm. Nếu không, bạn sẽ có thêm 30 ngày để chọn cài đặt hiệu quả nhất trong thử nghiệm.
 • Nếu một thử nghiệm tự động không thu thập đủ dữ liệu, tùy chọn cài đặt biến thể sẽ được áp dụng. Điều này là do các thử nghiệm tự động sẽ thử nghiệm các tùy chọn cài đặt nhất định trong tài khoản của bạn. Trung bình, kết quả của các thử nghiệm này đã chứng minh tích cực cho các nhà xuất bản khác có lưu lượng truy cập, nội dung, v.v. tương tự với bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về thử nghiệm, hãy xem Câu hỏi thường gặp về thử nghiệm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?