Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Chế độ cài đặt lọc quảng cáo cho nguồn quảng cáo đặt giá thầu

Bạn có thể quyết định có áp dụng Chính sách của mạng Google Adschế độ kiểm soát chặn cho một nguồn quảng cáo đặt giá thầu cụ thể hay không. 

Chính sách của mạng Google Ads quy định nội dung bị cấm, hành vi bị cấm, nội dung và tính năng bị hạn chế, tiêu chuẩn về nội dung biên tập và kỹ thuật. Chính sách chương trình cho các Sản phẩm nền tảng của Google luôn được áp dụng. Chính sách này quy định về những mối lo ngại chung chung hơn, chẳng hạn như phần mềm độc hại và hành vi bất hợp pháp.

Chế độ kiểm soát chặn giúp bạn kiểm soát những quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng của mình. 

Cách hoạt động

Khi bạn bật tính năng lọc quảng cáo cho một nguồn quảng cáo, các chính sách mạng Google và chế độ kiểm soát chặn của bạn luôn được áp dụng cho quảng cáo từ nguồn quảng cáo đó. Tính năng này có thể giúp mang lại nội dung quảng cáo chất lượng tốt hơn cho người dùng ứng dụng của bạn, nhưng có thể làm giảm doanh thu quảng cáo vì nhiều giá thầu hơn bị từ chối hoặc bị lọc bỏ trước khi tiếp cận phiên đấu giá theo thời gian thực.

Khi bạn tắt tính năng lọc quảng cáo, việc thực thi các chính sách mạng Google và các chế độ kiểm soát chặn của bạn sẽ được nới lỏng. Nhờ vậy, các giá thầu từ nguồn đặt giá thầu này có thể dễ dàng tiếp cận phiên đấu giá theo thời gian thực, từ đó có thể làm tăng nhu cầu và doanh thu quảng cáo. Xin lưu ý rằng điều này có thể khiến quảng cáo trong ứng dụng của bạn tụt xuống dưới ngưỡng nhất định về nội dung, nội dung biên tập và kỹ thuật.

Lưu ý: Tính năng lọc quảng cáo chỉ áp dụng cho những đơn vị quảng cáo được thêm vào nhóm dàn xếp. Nếu bạn tắt tính năng lọc quảng cáo, thì điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến những yêu cầu quảng cáo khớp với một nhóm dàn xếp. 

Cách thiết lập tính năng lọc quảng cáo cho một nguồn quảng cáo đặt giá thầu

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
  3. Nhấp vào thẻ Nguồn đặt giá thầu.
  4. Chọn nguồn quảng cáo mà bạn muốn cập nhật. 
  5. Nhấp vào phần Cài đặt.
  6. Nhấp vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt chế độ cài đặt lọc quảng cáo. 
  7. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Một số nguồn quảng cáo đặt giá thầu chưa bật tính năng lọc quảng cáo. Chúng tôi đang tiến hành hỗ trợ thêm cho tất cả nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Vui lòng kiểm tra lại sau nếu nguồn quảng cáo của bạn chưa bật tính năng này.  

Tính năng lọc quảng cáo ảnh hưởng như thế nào đến các chế độ kiểm soát chặn

Khi được bật, tính năng lọc quảng cáo sẽ phối hợp với các chế độ kiểm soát chặn để đảm bảo mang lại nội dung quảng cáo có chất lượng tốt hơn cho người dùng ứng dụng của bạn. Nếu bạn tắt tính năng lọc quảng cáo, thì các chế độ kiểm soát chặn cũng sẽ bị tắt. Tính năng này ảnh hưởng đến các chế độ kiểm soát chặn sau đây:

Tìm hiểu tác động của tính năng lọc quảng cáo

Nếu thay đổi chế độ cài đặt lọc quảng cáo, bạn có thể theo dõi tác động bằng cách sử dụng báo cáo đặt giá thầu. Hãy xem các chỉ số sau để hiểu rõ hơn về tác động của lựa chọn của bạn đối với hiệu suất:

  • Số giá thầu trong phiên đấu giá Số lượng giá thầu mà nguồn quảng cáo tham gia các phiên đấu giá đặt giá thầu đã gửi. Chỉ số này có thể giảm nếu bạn tắt tính năng lọc quảng cáo.
  • Số giá thầu trong phiên đấu giá (%) Tỷ lệ phần trăm số giá thầu đã tham gia các phiên đấu giá đặt giá thầu. Chỉ số này giúp bạn so sánh số lần một nguồn quảng cáo đã gửi một giá thầu với số lượng yêu cầu mà ứng dụng của bạn đã gửi cho nguồn quảng cáo đó.  
  • Thu nhập: So sánh thu nhập của bạn khi sử dụng và khi không sử dụng tính năng lọc quảng cáo để biết tính năng này ảnh hưởng thế nào đến doanh thu của bạn.  

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính