Правила за възможността за приходи от канали в YouTube

Актуализирано през август 2021 г.: Актуализирането на тази статия не води до промяна в процесите ни. Актуализирахме тази страница, за да включим информация за Фонда на YouTube Shorts.

Ако имате възможност за приходи от съдържание в YouTube, важно е каналът ви да е в съответствие с правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи, които включват правилата на общността, правилата за авторски права и Общите условия на YouTube, както и правилата на програмата Google AdSense. Тези правила важат за всички, които участват в Партньорската програма на YouTube, или искат да кандидатстват за нея, или получават бонуси за кратки видеоклипове от Фонда на YouTube Shorts.  

Ако искате да имате възможност за приходи от видеоклипове чрез реклами, те трябва да спазват също нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание.

Следва общ преглед на всяко основно правило. Прочетете внимателно пълния текст на всички правила, тъй като те се използват, за да се определи дали каналите отговарят на условията за получаване на възможност за приходи. Служителите ни редовно проверяват дали собствениците на канали с възможност за приходи спазват тези правила. Научете повече за начина, по който прилагаме правилата.

Какво проверяваме при прегледа на канал

Служителите ни проверяват дали съдържанието, което представя най-точно канала ви, е в съответствие с правилата ни. Тъй като не могат да проверят всеки видеоклип, служителите ни може да се съсредоточат върху следните части на канала ви:

 • Основна тема
 • Най-гледани видеоклипове
 • Най-нови видеоклипове
 • Най-голям процент време на гледане
 • Метаданни на видеоклипове (включително заглавия, миниизображения и описания).

Това са само някои примери за съдържание, което служителите ни може да преглеждат. Имайте предвид, че те могат и е възможно да проверяват други части на канала ви, за да определят дали е в съответствие с всички наши правила.

Спазване на правилата на общността на YouTube

Тези правила помагат YouTube да бъде чудесна общност за зрители, създатели и рекламодатели. Съдържанието, което нарушава правилата на общността на YouTube, не отговаря на условията за възможност за приходи и ще се премахва от платформата.
Всички потребители в YouTube трябва да спазват правилата на общността ни. Създателите с възможност за приходи трябва да знаят, че правилата ни не са приложими само за отделни видеоклипове, а за канала като цяло. Следват най-важните правила на общността за канали, които вече имат или искат да получат възможност за приходи:

Имайте предвид, че всяко публикувано от вас съдържание трябва да е в съответствие с всички правила на общността ни.

Спазване на правилата на програмата AdSense
AdSense позволява на партньорите на YouTube да получават плащания за видеоклиповете, от които имат възможност за приходи. Винаги спазвайте правилата на програмата AdSense и Общите условия на YouTube. Правилата на AdSense за съдържанието са изчерпателни и включват указанията за качество от правилата за уеб администратори/Search Console. По-долу са посочени някои от най-важните правила за създатели в YouTube.

Повтарящо се съдържание

Повтарящо се съдържание се отнася за канали, чието съдържание е толкова сходно, че е възможно зрителите да не намират разлика между видеоклиповете в съответния канал. Това правило е въз основа на онази част от правилата на програмата AdSense, която се отнася за Search Console. Поставихме го в контекст, който е по-уместен за създатели в YouTube.

Тези правила са приложими за канала ви като цяло. С други думи, ако имате много видеоклипове, които нарушават насоките ни, възможността за приходи може да бъде премахната за целия канал.

Кое съдържание може да се използва за получаване на възможност за приходи

Това правило гарантира, че съдържанието с възможност за приходи е ангажиращо и интересно за зрителите. С други думи, ако за средностатистическия зрител е ясно, че отделните видеоклипове в канала включват различно съдържание, те може да се използват за получаване на възможност за приходи. Знаем, че в много канали се следва подобен модел за създаване на съдържание. Важното е съдържанието на всеки видеоклип да е сравнително различно.

Примери за допустимо съдържание за получаване на възможност за приходи (без изброяването да е изчерпателно): 

 • Видеоклипове, в които по-голямата част от съдържанието е различно, но са с една и съща уводна и финална част.
 • Видеоклипове с подобно съдържание, в които се разглеждат конкретно качествата на представената от вас тема.
 • Видеоклипове от кратки откъси относно подобни теми с обяснение за връзката помежду им.

Съдържание, което нарушава тези правила

Когато съдържанието в даден канал е сходно, това може да смути зрителите, които посещават YouTube, за да гледат ангажиращи и интересни видеоклипове. Това означава, че каналите, в които съдържанието на отделните видеоклипове не се различава много, не могат да се използват за получаване на възможност за приходи. С други думи, каналът ви не трябва да се състои от съдържание, което е автоматично създадено или продуцирано с помощта на обикновен шаблон. 

Примери за недопустимо съдържание за получаване на възможност за приходи (без изброяването да е изчерпателно): 

 • Съдържание, което включва само прочит на чужди материали, като текст от уебсайтове или новинарски емисии.
 • Песни, в които са променени височината на звука или скоростта, но като цяло са идентични с оригинала.
 • Подобно повтарящо се съдържание или такова без смисъл, с ниска образователна стойност, недостатъчни коментари или непълно описание.
 • Съдържание, което е шаблонно, показва се масово или е генерирано по програмен път.
 • Слайдшоу с изображения или превъртащ се текст с минимално или липсващо описание, коментар или образователна стойност.

Повторно използвано съдържание

Повторно използвано съдържание се отнася за канали, в които чуждо съдържание се използва повторно, без да се добавят достатъчно собствени коментари или образователна стойност. Това правило е взето от частта за Search Console от правилата на програмата AdSense. Поставихме го в контекст, който е по-уместен за създатели в YouTube.

Тези правила са приложими за канала ви като цяло. С други думи, ако имате много видеоклипове, които нарушават насоките ни, възможността за приходи може да бъде премахната за целия канал.

Кое съдържание може да се използва за получаване на възможност за приходи

Целта на това правило е да гарантира, че даваме възможност за приходи от оригинално съдържание, което добавя стойност за зрителите. Ако направите забавна или съдържателна интерпретация на чуждо съдържание, го променяте по някакъв начин. Няма проблем каналът ви да включва такъв тип съдържание, но някои видеоклипове може да са предмет на други правила, например авторски права. С други думи, разрешаваме повторната употреба на съдържание, ако зрителите могат да видят значителна разлика между оригиналния и вашия видеоклип.

Забележка: За тези примери продължават да са приложими други правила (като авторски права), въпреки че не нарушават правилото за повторно използване на съдържание от правилата за възможност за приходи. 

 
Примери за допустимо съдържание за получаване на възможност за приходи (без изброяването да е изчерпателно): 

 • Използване на клипове с цел критика.
 • Сцена от филм с нов диалог и сменено озвучаване.
 • Възстановки на спортни турнири с обяснения на движенията, довели до успеха на състезателя.
 • Видеоклипове с реакция, в които коментирате оригиналния видеоклип.
 • Редактиран материал, заснет от други създатели, с добавен сюжет или коментар.

Съдържание, което нарушава тези правила

Публикуването на чуждо съдържание, в което са нанесени минимални промени, като оригинална творба е нарушение на това правило. То важи дори ако имате разрешение от първоначалния създател. Правилото за повторно използване на съдържание се различава от процеса на прилагане на авторски права за съдържание в YouTube. Това означава, че то не е въз основа на авторски права, разрешение или честна употреба. Следователно понякога е възможно каналът ви да нарушава правилото за повторно използване на съдържание, въпреки че не са заявени права върху самото съдържание.

Още примери за недопустимо съдържание за получаване на възможност за приходи (без изброяването да е изчерпателно):

 • Клипове с моменти от любимата ви поредица с минимално или липсващо описание.
 • Кратки видеоклипове, компилирани от уебсайтове на други социални медии.
 • Колекции от песни на различни изпълнители (дори ако имате разрешението им).
 • Съдържание, качено многократно от други създатели.
 • Популяризиране на чуждо съдържание (дори ако имате разрешение от собственика).

Отговорност на създателя

Успехът на канала ви и Партньорската програма на YouTube зависи от готовността на рекламодателите да свържат търговските си марки със съдържанието в платформата. Загубата на доверие от страна на рекламодателите оказва отрицателно въздействие върху приходите на всички създатели в YouTube.
Не допускаме грубо поведение, което оказва сериозно отрицателно въздействие върху общността ни. Тези правила означават, че трябва да подхождате с уважение към зрителите си, към другите създатели и към рекламодателите ни, както в платформата, така и извън нея.
Ако нарушите тези правила, може временно да изключим възможността за приходи или да прекратим достъпа до профилите ви.
Научете повече за отговорността на създателя.

Как ще ви уведомяваме за промени в правилата

YouTube постоянно променя или подобрява услугата и я приспособява към околния свят. Може да се наложи да правим промени в условията и правилата, приложими за ползване на услугата от ваша страна, включително Общите условия и условията на Партньорската програма на YouTube, правилата ни и други договорни документи, за да отразяваме промени в услугата или от съображения за сигурност, както и от правни или законови съображения.

Ще ви уведомяваме писмено, когато правим промени, които може да окажат въздействие върху вас. Ако не приемате променените условия, може да преустановите съответната функция или да прекратите споразумението си с нас.

За да получавате актуална информация относно правилата ни, поддържаме постоянен регистрационен файл с актуализации. Прегледайте регистрационния файл с промените тук.

Как прилагаме правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи

Всеки, който печели пари в YouTube, трябва да спазва правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи. Ако нарушите някое от правилата ни, може да предприемем описаните по-долу действия.

Изключване на рекламите за съдържанието ви

Като участник в Партньорската програма на YouTube имате възможност да включите рекламите за видеоклиповете си, които отговарят на насоките ни за подходящо за рекламодатели съдържание. Ако установим обаче, че те не отговарят на нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание или нарушават други правила, например възрастовото ограничение или указанията за авторски права, може да изключим рекламите от съдържанието ви.

За още информация относно причините, поради които съдържанието ви може да не отговаря на условията за възможност за приходи, прегледайте: Справочник за иконите за възможност за приходи за YouTube Studio

Спиране на участието ви в Партньорската програма на YouTube

Нарушението на правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи може да доведе до спиране на възможността за приходи или до деактивиране за постоянно на всички или част от профилите ви. Ако установим, че каналът ви вече не отговаря на условията за получаване на възможност за приходи, може да премахнем достъпа до всички функции и инструменти за възможност за приходи, свързани с Партньорската програма на YouTube.

За още информация относно спирането, включително съвети за отстраняване на неизправности и подробности как отново да кандидатствате за програмата, прегледайте: Възможността за приходи е деактивирана за канала ми.

Спиране или дори прекратяване на канала ви в YouTube

При изключителни обстоятелства може да се наложи да прекратим канал или профил или да забраним достъпа на потребител до услугата, за да защитим целостта на платформата или да предотвратим нанасянето на вреда на потребителите. Научете повече за прекратяването на канали и деактивирането на профили в Google, включително какви са възможностите, ако считате, че каналът или профилът ви са прекратени в резултат на грешка.

Как ще ви информираме за действия, които засягат получаването на възможност за приходи

Ще ви информираме писмено по имейл или в съответния продукт, ако трябва да приложим правилата си. Ще ви информираме също за възможностите, които имате.

Как да получите помощ във връзка с проблеми, които ви засягат

Ако участвате в Партньорската програма на YouTube, можете да получите достъп до екипа ни за поддръжка за създатели.

Независимо дали имате конкретен проблем, или искате да разберете как да използвате YouTube в пълна степен като създател, ние сме тук, за да ви помогнем:

 • Оптимизирайте начина, по който използвате YouTube.
 • Получавайте съвети относно техническите или функционалните аспекти на YouTube.
 • Разберете как да навигирате в правилата и указанията за авторски права.
 • Получавайте отговори на въпроси относно управлението на профили и канали.
 • Разрешавайте проблеми с Content ID и управлението на права.
 • Отстранявайте неизправности, програмни грешки и проблеми с профила си.

Можете да намерите по-подробни инструкции как да се свържете с екипа за поддръжка за създатели и как да получите помощ за създатели в YouTube.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false