Pomoc inzerentom pri dodržiavaní zákona CCPA v službe Google Ads

Google pri svojej činnosti kladie používateľov na prvé miesto už dlhé roky. Na základe nášho záväzku voči používateľom nikdy nepredávame osobné údaje a používateľom zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad reklamami prostredníctvom nástrojov, ako sú Môj účetniekoľko ďalších funkcií, aby sme vám pomohli so správou účtu. V súlade s našimi pravidlami prispôsobenej reklamy nikdy nepoužívame na prispôsobenie reklám citlivé údaje. V snahe podporiť zdravý a udržateľný ekosystém reklám tiež investujeme do iniciatív, ako sú Coalition for Better Ads, Google News Initiativeads.txt.

Google víta zákony na ochranu súkromia, ktoré chránia spotrebiteľov. V máji 2018 sme zaviedli viacero noviniek, ktoré inzerentom a vlastníkom pomáhajú dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v EHP.

Dnes nadväzujeme na tieto funkcie a chceme vám predstaviť obmedzené spracúvanie údajov, ktoré bude fungovať podľa opisu uvedeného nižšie. Inzerentom, vlastníkom a partnerom tak chceme pomôcť dodržiavať zákon California Consumer Privacy Act (CCPA).  

Zákon California Consumer Privacy Act

Zákon California Consumer Privacy Act (CCPA) predstavuje nový právny predpis na ochranu osobných údajov, ktorý stanovuje rôzne práva obyvateľov štátu Kalifornia. Tento právny predpis sa vzťahuje na firmy, ktoré pôsobia v Kalifornii a spĺňajú jedno z viacerých kritérií súvisiacich s výnosmi, spracúvaním údajov a inými faktormi. Podľa zákona CCPA musia mať obyvatelia právo odhlásiť sa z „predaja“ svojich „osobných údajov“ (ako tieto výrazy definuje príslušný právny predpis), pričom odhlásenie je možné prostredníctvom výrazného odkazu Do Not Sell My Personal Information (Nepredávajte moje osobné údaje) na domovskej stránke „predávajúcej“ strany. Zákon CCPA rozoznáva určité výnimky z definície „predaja“. To znamená, že nie všetky prenosy osobných údajov predstavujú „predaj“. Napríklad prenos osobných údajov „poskytovateľovi služieb“ nie je podľa tohto právneho predpisu predajom.

Obmedzené spracúvanie údajov

Účelom obmedzeného spracúvania údajov je pomôcť inzerentom, vlastníkom a partnerom dodržiavať zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii (California Consumer Privacy Act, CCPA). Prostredníctvom obmedzeného spracúvania údajov Google obmedzuje používanie určitých jedinečných identifikátorov a ďalších údajov spracúvaných pri poskytovaní služieb len na určité obchodné účely. V súvislosti s údajmi, na ktoré sa vzťahuje obmedzené spracúvanie údajov, obchodné účely zahŕňajú zobrazovanie, prehľady a meranie reklám, zabezpečenie a odhaľovanie podvodov, ladenie, zlepšovanie a vývoj funkcií služieb, ktoré vám ponúkame. V súlade s podmienkami nášho dodatku pre poskytovateľov služieb, na ktorých sa vzťahuje zákon CCPA, budeme v súvislosti so spracúvanými údajmi v čase, keď je obmedzené spracúvanie údajov aktivované, vystupovať ako poskytovateľ služieb.

Obmedzené spracúvanie údajov funguje pre jednotlivé naše služby rôzne. Inzerenti, vlastníci a partneri by sa mali uistiť, že používanie služieb Googlu vrátane obmedzeného spracúvania údajov je v súlade s požiadavkami zákona CCPA. V prípade služieb, pre ktoré je obmedzené spracúvanie údajov nutné aktivovať manuálne, sa musia partneri sami rozhodnúť, kedy a ako ho aktivujú. Niektorí sa môžu rozhodnúť aktivovať obmedzené spracúvanie údajov osobitne pre jednotlivých používateľov (napríklad na základe odhlásenia používateľa kliknutím na odkaz Nepredávajte moje osobné údaje). Iní partneri sa môžu rozhodnúť aktivovať obmedzené spracúvanie údajov v službách, ktoré ho podporujú, pre všetkých používateľov v Kalifornii.

Partneri, ktorí implementovali štandard Global Privacy Control, môžu aktivovať obmedzené spracúvanie údajov pri príjme signálu odhlásenia GPC.

Obmedzené spracúvanie údajov nezahŕňa posielanie alebo sprístupňovanie údajov tretím stranám, ktoré ste možno aktivovali v našich službách. Preto by ste sa mali uistiť, že ste v súvislosti s týmito tretími stranami prijali všetky opatrenia, ktoré sú vyžadované na zaistenie súladu so zákonom CCPA. Ak ste údaje z jednej služby Googlu zdieľali s inou prostredníctvom integrácií služieb alebo inými spôsobmi, na údaje sa budú po zdieľaní vzťahovať podmienky služby, ktorá ich prijala.

Služby a funkcie, ktoré už pri svojej prevádzke používajú obmedzené spracúvanie údajov

Tieto služby a funkcie Google Ads už pri svojej prevádzke používajú obmedzené spracúvanie údajov:

Od používateľov týchto služieb a funkcií sa nevyžadujú žiadne kroky.

Ak ste údaje z jednej služby Googlu zdieľali s inou prostredníctvom integrácií služieb alebo inými spôsobmi, na údaje sa budú po zdieľaní vzťahovať podmienky služby, ktorá ich prijala.

Služby a funkcie, v prípade ktorých sa na aktiváciu obmedzeného spracúvania údajov vyžadujú určité kroky

Keď aktivujete obmedzené spracúvanie údajov, Google obmedzí spôsob, akým používa údaje.Niektoré funkcie budú nedostupné vrátane pridávania používateľov do remarketingových zoznamov, pridávania používateľov do remarketingových zdrojových zoznamov s podobnými publikami a súvisiacich funkcií. Pri kampaniach na aplikácie môže aktivácia obmedzeného spracúvania údajov spôsobiť, že používatelia, ktorí si aplikáciu nainštalujú, budú po inštalácii naďalej vidieť reklamy na danú aplikáciu.

Aj keď aktivujete obmedzené spracúvanie údajov, reklamy so sledovaním alebo zobrazovaním treťou stranou sa budú zobrazovať v prípadoch, keď sú vhodné na zobrazenie (napr. v Obsahovej sieti Google), pokiaľ nebudú deaktivované vlastníkom. Zmluvné záväzky Googlu týkajúce sa obmedzeného spracúvania údajov sa na takýchto externých dodávateľov sledovania a zobrazovania nevzťahujú. V súvislosti s takýmito tretími stranami by ste sa mali uistiť, že ste prijali všetky príslušné opatrenia, ktoré sú vyžadované na zaistenie súladu so zákonom CCPA. Pri reklamách, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom výmeny pre Obsahovú sieť, Google nebude zadávať ponuky pri žiadostiach o ponuky v prípadoch, keď vlastník odoslal signál odhlásenia.

Upozorňujeme, že aj keď je aktivované obmedzené spracúvanie údajov, sledovanie konverzií a meranie kampaní budú fungovať ako zvyčajne.
Aktivácia obmedzeného spracúvania údajov
Služba Aktivácia obmedzeného spracúvania údajov
Google Ads

Google Ads umožňuje aktivovať obmedzené spracúvanie údajov dvoma spôsobmi:

 1. novým parametrom restricted_data_processing, ktorého nastavením v globálnej značke webu možno aktivovať obmedzené spracúvanie údajov pre konkrétnych používateľov na vašom webe;
 2. začiarkavacím políčkom v rozhraní služby Google Ads, kde môžete konfigurovať remarketingovú značku Google Ads a aktivovať tak obmedzené spracúvanie údajov pre všetkých používateľov v Kalifornii.

Ďalšie podrobnosti vrátane príkladov nájdete v tomto článku.

Google Analytics, Google Analytics for Firebase

Ak ste zákazníkom služby Google Analytics alebo Google Analytics for Firebase, Google Analytics bude v súlade s dodatkom pre poskytovateľov služieb ku kalifornskému zákonu o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) vystupovať ako poskytovateľ služieb v prípade, že ste deaktivovali zdieľanie so službami Googlu.

Ak exportujete údaje zo služby Google Analytics alebo Google Analytics for Firebase do iných služieb (napríklad do služby Google Ads) v dôsledku integrácie služieb, na tieto údaje sa budú vzťahovať zmluvné podmienky týchto služieb.

Google Analytics poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú nastaviť, ako sa údaje zhromažďujú a či sa majú používať na prispôsobenie reklamy. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si sekciu Zdieľanie zoznamov publík uvedenú nižšiu alebo sekciu Prispôsobenie reklám v centre pomoci služby Google Analytics.
Kampane na aplikácie

Ak meriate konverzie v aplikáciách pomocou súpravy SDK služby Google Analytics for Firebase, máte dve možnosti:

 1. môžete deaktivovať funkcie prispôsobenej reklamy na úrovni používateľa, čím aktivujete obmedzené spracúvanie údajov pre konkrétnych používateľov aplikácie;
 2. môžete deaktivovať funkcie prispôsobenej reklamy pre konkrétny geografický región (napr. pre Kaliforniu), čím aktivujete obmedzené spracúvanie údajov pre všetkých používateľov aplikácie v Kalifornii.
Správca značiek Google V značkách Google Ads (konverzných a remarketingových) v Správcovi značiek Google je dostupné nové pole Aktivovať obmedzené spracúvanie údajov. Ak ho chcete nastaviť, postupujte podľa týchto pokynov.

* Poznámka: Zákazníci, ktorí v súčasnosti na aktiváciu obmedzeného spracúvania údajov používajú parameter allow_ad_personalization_signals, môžu tento parameter používať aj naďalej. Google však môže v budúcnosti vyžadovať použitie parametra restricted_data_processing.

Zdieľanie zoznamov publík

Ak je v službe Google Ads aktivované obmedzené spracúvanie údajov, vzťahuje sa len na zoznamy publík vytvorené pomocou značky Google Ads. Ak máte zoznamy publík zdieľané so službou Google Ads zo služby Google Analytics, Display & Video 360 alebo Search Ads 360, na aktiváciu obmedzeného spracúvania údajov pre údaje exportované do služby Google Ads bude potrebné prejsť do týchto služieb. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Aktivácia obmedzeného spracúvania údajov pre údaje exportované do služby Google Ads

Služba Ako aktivovať obmedzené spracúvanie údajov pre údaje exportované do služby Google Ads
Google Analytics

Pomocou nasledujúcich možností môžete nastaviť, či sa vaše údaje v službe Google Analytics použijú na prispôsobenie reklám:

 1. Tieto nastavenia vlastníctva vám umožňujú vypnúť používanie údajov na prispôsobenie reklám podľa regiónu koncového používateľa alebo v celom vlastníctve.
 2. Tieto nastavenia (iba typ aplikácia a web) vám zas umožňujú vylúčiť konkrétne udalosti alebo vlastnosti používateľa.
Dynamicky deaktivujte prispôsobenie reklám podľa relácie alebo udalosti vykonaním týchto zmien konfigurácie značiek.
Display & Video 360

Ak chcete zakázať zdieľanie zoznamov publík so službou Google Ads zo služby Display & Video 360, v službe Display & Video 360 na to máte tri možnosti: 

 1. môžete deaktivovať prispôsobenie reklám prostredníctvom parametra globálnej značky webu;
 2. môžete vylúčiť aktivity funkcie Floodlight z prispôsobených reklám;
 3. môžete zakázať zdieľanie zoznamov publík.
Search Ads 360 Search Ads 360 momentálne nepovoľuje export publík do služby Google Ads pre vyhľadávanie. Používatelia nachádzajúci sa v Kalifornii navyše nebudú pridávaní do remarketingových zoznamov exportovaných z Vyhľadávacej siete do Obsahovej siete a zo sociálnych sietí do Obsahovej siete. Viac sa dozviete v tomto článku.

Spracúvanie údajov podľa rámca združenia IAB na dodržiavanie zákona CCPA

Google nie je v súčasnosti signatárom zmluvy Limited Service Provider Contract spoločnosti IAB Privacy. Integrovali sme však technické špecifikácie rámca IAB CCPA verzie 1.0, aby mohli remarketingové značky a značky konverzií Google Ads čítať reťazec us_privacy na weboch inzerentov.

Inzerenti, ktorí sa rozhodnú používať signál združenia IAB, by mali na svojich stránkach implementovať reťazec us_privacy podľa technickej špecifikácie od konzorcia IAB Tech Lab. Naše značky Google Ads budú komunikovať so stránkou inzerentov, aby načítali reťazec us_privacy a aplikovali obmedzené spracúvanie údajov, ak z reťazca vyplýva, že sa používateľ odhlásil.

 • Ak z reťazca združenia IAB vyplýva, že sa používateľ neodhlásil, nenastanú žiadne zmeny vo fungovaní.
 • Ak z reťazca združenia IAB vyplýva, že sa používateľ odhlásil, Google aktivuje obmedzené spracúvanie údajov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false