Βοήθεια στους διαφημιζόμενους σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA) στο Google Ads

Για την Google, ο χρήστης είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτή είναι μια προσέγγιση που ακολουθούμε από παλιά σε οτιδήποτε κάνουμε. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας προς τους χρήστες δεν πωλούμε ποτέ προσωπικά στοιχεία, ενώ παρέχουμε στους χρήστες διαφάνεια και έλεγχο στη διαφημιστική τους εμπειρία, μέσω του στοιχείου Ο λογαριασμός μου και διαφόρων άλλων λειτουργιών, για να βοηθήσουμε στη διαχείριση του λογαριασμού σας. Σύμφωνα με την Πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες για την εξατομίκευση διαφημίσεων. Επίσης, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες όπως η Συμμαχία για καλύτερες διαφημίσεις, η πρωτοβουλία Google News Initiative και το ads.txt, υποστηρίζοντας ένα υγιές και βιώσιμο οικοσύστημα διαφημίσεων.

Η Google επικροτεί νόμους περί απορρήτου που προστατεύουν τους καταναλωτές. Τον Μάιο του 2018 παρουσιάσαμε διάφορες ενημερώσεις, για να βοηθήσουμε τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) στον ΕΟΧ. 

Σήμερα, ενισχύουμε αυτό το σύνολο λειτουργιών, παρέχοντας περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί όπως ορίζεται παρακάτω, προκειμένου να βοηθήσουμε τους διαφημιζόμενους, τους εκδότες και τους συνεργάτες να διαχειρίζονται τη συμμόρφωσή τους με την Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA).  

Σχετικά με την Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA)

Η Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) είναι ένας νέος νόμος περί απορρήτου δεδομένων που θεσπίζει διάφορα δικαιώματα για τους κατοίκους της πολιτείας της Καλιφόρνια. Ο νόμος ισχύει για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Καλιφόρνια και πληρούν ένα από τα διάφορα κριτήρια που σχετίζονται με έσοδα, επεξεργασία δεδομένων και άλλους παράγοντες. Η Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) απαιτεί να παρέχεται στους κατοίκους το δικαίωμα να εξαιρούνται από την "πώληση" των "προσωπικών στοιχείων" τους (όπως ορίζει ο νόμος αυτούς τους όρους), με τη δυνατότητα εξαίρεσης να παρέχεται μέσω ενός εμφανούς συνδέσμου "Να μην πωλούνται τα προσωπικά στοιχεία μου" στην αρχική σελίδα του "πωλητή". Η Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) αναγνωρίζει ορισμένες εξαιρέσεις στον ορισμό της "πώλησης", υπό την έννοια ότι όλες οι μεταφορές προσωπικών στοιχείων δεν συνιστούν "πώληση". Για παράδειγμα, η μεταφορά προσωπικών στοιχείων σε έναν "πάροχο υπηρεσιών" στο πλαίσιο του νόμου δεν συνιστά πώληση.

Σχετικά με την περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων

Η περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους διαφημιζόμενους, τους εκδότες και τους συνεργάτες να εκπληρώσουν τις ανάγκες συμμόρφωσης με την Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA). Με την περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, η Google περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ορισμένα μοναδικά αναγνωριστικά, καθώς και άλλα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την παροχή υπηρεσιών προς εσάς, για την ανάληψη μόνο συγκεκριμένων επιχειρηματικών σκοπών. Όσον αφορά στα δεδομένα για τα οποία ισχύει ο περιορισμός επεξεργασίας δεδομένων, σε αυτούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς περιλαμβάνονται η προβολή διαφήμισης, οι αναφορές και η μέτρηση, η ασφάλεια και ο εντοπισμός απάτης, ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων, καθώς και η βελτίωση και ανάπτυξη λειτουργιών για τα προϊόντα που σας προσφέρουμε. Σύμφωνα με τους όρους τους παραρτήματος του παρόχου υπηρεσιών CCPA, θα ενεργούμε ως πάροχος υπηρεσιών σας όσον αφορά στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός επεξεργασίας δεδομένων.

Ο περιορισμός επεξεργασίας δεδομένων λειτουργεί διαφορετικά στα διάφορα προϊόντα μας. Οι διαφημιζόμενοι, οι εκδότες και οι συνεργάτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Google, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης επεξεργασίας δεδομένων, πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη CCPA. Για τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται κάποια ενέργεια για την ενεργοποίηση της περιορισμένης επεξεργασίας δεδομένων, οι συνεργάτες θα πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε και πώς θα την ενεργοποιούν. Ορισμένοι μπορεί να αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων ανά χρήστη (για παράδειγμα, αφού ο χρήστης επιλέξει εξαίρεση κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο Να μην πωλούνται τα προσωπικά στοιχεία μου). Εναλλακτικά, για τα προϊόντα στα οποία υποστηρίζεται, ορισμένοι συνεργάτες μπορεί να αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για όλους τους χρήστες στην Καλιφόρνια.

Τέλος, οι συνεργάτες που έχουν εφαρμόσει το Global Privacy Control μπορούν να επιλέξουν να ενεργοποιήσουν τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων όταν λαμβάνουν ένα σήμα εξαίρεσης GPC.

Ο περιορισμός επεξεργασίας δεδομένων δεν εκτείνεται στην αποστολή ή την αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτα μέρη που ενδεχομένως έχετε ενεργοποιήσει στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά τέτοια τρίτα μέρα όπως απαιτείται προκειμένου να πληροίτε τις ανάγκες συμμόρφωσης με τη CCPA. Αν έχετε μοιραστεί δεδομένα από ένα προϊόν της Google με άλλο προϊόν μέσω ενοποιήσεων προϊόντων ή άλλων μέσων, τα δεδομένα θα υπόκεινται στους όρους του προϊόντος που λαμβάνει τα δεδομένα μετά την κοινή χρήση.

Προϊόντα και λειτουργίες που λειτουργούν ήδη με περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων

Αυτά τα προϊόντα και οι λειτουργίες του Google Ads λειτουργούν ήδη με περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων:

Δεν απαιτούνται ενέργειες από τους χρήστες αυτών των προϊόντων και των λειτουργιών.

Αν έχετε μοιραστεί δεδομένα από ένα προϊόν της Google με άλλο προϊόν μέσω ενοποιήσεων προϊόντων ή άλλων μέσων, τα δεδομένα θα υπόκεινται στους όρους του προϊόντος που λαμβάνει τα δεδομένα μετά την κοινή χρήση.

Προϊόντα και λειτουργίες που απαιτούν ενέργεια για την ενεργοποίηση της περιορισμένης επεξεργασίας δεδομένων

Όταν ενεργοποιήσετε την περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, η Google θα περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα. Δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες, όπως η προσθήκη χρηστών σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, η προσθήκη χρηστών σε αρχικές λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ παρόμοιου κοινού, καθώς και οι σχετικές λειτουργίες. Όσον αφορά τις καμπάνιες εφαρμογών, η ενεργοποίηση της περιορισμένης επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι οι χρήστες που εγκαθιστούν την εφαρμογή σας θα συνεχίσουν να βλέπουν διαφημίσεις για αυτήν την εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.

Ακόμη και αν έχετε ενεργοποιήσει την περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, θα προβάλλονται διαφημίσεις με παρακολούθηση διαφημίσεων τρίτου μέρους ή υπηρεσία προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις προβολής (π.χ. στο Δίκτυο προβολής Google), εκτός εάν έχουν απενεργοποιηθεί από κάποιον εκδότη. Οι συμβατικές δεσμεύσεις της Google σχετικά με την περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων δεν ισχύουν για τους εν λόγω παρόχους παρακολούθησης και προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά τρίτα μέρη, όπως απαιτείται, προκειμένου να πληροίτε τις ανάγκες συμμόρφωσης με τον Νόμο περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA). Όσον αφορά την προβολή διαφημίσεων μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής για το Δίκτυο προβολής, η Google δεν θα υποβάλλει προσφορές σε αιτήματα προσφοράς στα οποία ο εκδότης έχει στείλει χαρακτηριστικό ταυτοποίησης για εξαίρεση.

Λάβετε υπόψη ότι, ακόμη και αν έχει ενεργοποιηθεί η περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, η παρακολούθηση μετατροπών και η μέτρηση καμπάνιας θα εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.
Ενεργοποίηση περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων
Προϊόν  Ενεργοποίηση περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων
Google Ads

Το Google Ads σας προσφέρει δύο επιλογές για την ενεργοποίηση του περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων:

 1. Μια νέα παράμετρος restricted_data_processing που μπορείτε να ορίσετε στην καθολική ετικέτα ιστοτόπου, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για συγκεκριμένους χρήστες στον ιστότοπό σας.
 2. Ένα πλαίσιο ελέγχου στη διεπαφή του Google Ads, όπου διαμορφώνετε την ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads, για να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για όλους τους χρήστες που βρίσκονται στην Καλιφόρνια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και παραδείγματα, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

Google Analytics, Google Analytics για Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Εάν είστε πελάτης του Google Analytics ή του Google Analytics για Firebase και υπόκειστε στο παράρτημα παρόχου υπηρεσιών του νόμου CCPA, το Google Analytics θα ενεργήσει ως πάροχος υπηρεσιών όπου έχετε απενεργοποιήσει την κοινή χρήση με προϊόντα και υπηρεσίες Google.

Αν εξαγάγετε δεδομένα από το Google Analytics ή από το Google Analytics για Firebase σε άλλα προϊόντα (όπως στο Google Ads) ως αποτέλεσμα ενοποιήσεων προϊόντων, αυτά τα δεδομένα υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των συγκεκριμένων προϊόντων.

Το Google Analytics προσφέρει μια συλλογή εργαλείων που σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε πώς συλλέγονται τα δεδομένα και αν χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση λιστών κοινού παρακάτω ή επισκεφτείτε την ενότητα Εξατομίκευση διαφημίσεων στο Κέντρο βοήθειας του Google Analytics.
Καμπάνιες εφαρμογών

Αν μετράτε μετατροπές εφαρμογών χρησιμοποιώντας το Google Analytics για το SDK του Firebase, έχετε δύο επιλογές:

 1. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες εξατομικευμένων διαφημίσεων σε επίπεδο χρήστη, το οποίο επιτρέπει τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για συγκεκριμένους χρήστες της εφαρμογής σας.
 2. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες εξατομικευμένων διαφημίσεων για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. Καλιφόρνια), για να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για όλους τους χρήστες της εφαρμογής σας που βρίσκονται στην Καλιφόρνια
Διαχειριστής ετικετών Google Ένα νέο πεδίο, Ενεργοποίηση περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων, είναι διαθέσιμο στις ετικέτες του Google Ads (μετατροπή και επαναληπτικό μάρκετινγκ) στον Διαχειριστή ετικετών Google. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να το ρυθμίσετε.

*Σημείωση: Οι πελάτες που χρησιμοποιούν επί του παρόντος την παράμετρο allow_ad_personalization_signals για την ενεργοποίηση του περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν. Ωστόσο, η Google ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση της παραμέτρου restricted_data_processing στο μέλλον.

Κοινή χρήση λιστών κοινού

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο περιορισμός επεξεργασίας δεδομένων στο Google Ads, τότε ισχύει μόνο για τις λίστες κοινού που δημιουργούνται με την ετικέτα Google Ads. Αν έχετε μοιραστεί λίστες κοινού με το Google Ads από το Analytics, το Display & Video 360 ή το Search Ads 360, θα χρειαστεί να μεταβείτε σε αυτά τα προϊόντα, για να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για τα δεδομένα που εξάγονται στο Google Ads. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες: 

Ενεργοποίηση περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων για τα δεδομένα που εξάγονται στο Google Ads

Προϊόν      Πώς να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για τα δεδομένα που εξάγονται στο Google Ads
Google Analytics                      

Μπορείτε να ελέγξετε αν τα δεδομένα του Google Analytics χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση διαφημίσεων με τις παρακάτω επιλογές:

 1. Απενεργοποίηση ανά περιοχή (τελικός χρήστης) ή για ολόκληρη την ιδιοκτησία μέσω αυτών των ρυθμίσεων ιδιοκτησίας.
 2. Εξαίρεση συγκεκριμένων συμβάντων ή ιδιοτήτων χρήστη μέσω αυτών των ρυθμίσεων (μόνο για εφαρμογή + ιστό).
Δυναμική απενεργοποίηση εξατομίκευσης διαφημίσεων ανά περίοδο σύνδεσης ή ανά συμβάν, πραγματοποιώντας αυτές τις αλλαγές διαμόρφωσης ετικέτας.
Display & Video 360                                                                                      

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση λιστών κοινού στο Google Ads από το Display & Video 360, έχετε τρεις επιλογές στο Display & Video 360: 

 1. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εξατομίκευση διαφημίσεων μέσω της παραμέτρου καθολική ετικέτα ιστοτόπου.
 2. Μπορείτε να εξαιρέσετε δραστηριότητες Floodlight από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.
 3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση λιστών κοινού.
Search Ads 360 Προς το παρόν, το Search Ads 360 δεν δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ειδών κοινού στο Google Ads για την Αναζήτηση. Επιπλέον, οι χρήστες που βρίσκονται στην Καλιφόρνια δεν θα προστίθενται σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ search-to-display και social-to-display. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα, ανατρέχοντας σε αυτό το άρθρο.

Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων IAB CCPA

Προς το παρόν, η Google δεν είναι συμβεβλημένη στο συμβόλαιο παρόχου περιορισμένων υπηρεσιών απορρήτου της IAB. Ωστόσο, έχουμε ενσωματώσει τις τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου IAB CCPA v1.0 για τις ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ και μετατροπών του Google Ads, προκειμένου να διαβάζουν τη συμβολοσειρά us_privacy στους ιστοτόπους των διαφημιζόμενων.

Οι διαφημιζόμενοι που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το χαρακτηριστικό ταυτοποίησης IAB θα πρέπει να ακολουθούν την τεχνική προδιαγραφή που παρέχεται από το IAB Tech Lab για την υλοποίηση της συμβολοσειράς us_privacy στις σελίδες τους. Οι ετικέτες Google Ads θα αλληλεπιδρούν με τη σελίδα των διαφημιζόμενων, για να ανακτήσουν τη συμβολοσειρά us_privacy και να εφαρμόσουν περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων, όταν η συμβολοσειρά δηλώνει ότι ένας χρήστης δεν συμμετέχει. 

 • Όταν η συμβολοσειρά IAB δηλώνει ότι κάποιος χρήστης δεν συμμετέχει, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη συμπεριφορά.
 • Όταν η συμβολοσειρά IAB δηλώνει ότι κάποιος χρήστης δεν συμμετέχει, η Google θα ενεργοποιήσει τον περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας