ภาพรวมการเสนอราคาสำหรับ Hotel Ads

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้กับแคมเปญโรงแรมใน Google Ads เท่านั้น หากคุณยังไม่ได้ย้ายข้อมูลแคมเปญไปยัง Google Ads โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาใน Hotel Center

กลยุทธ์การเสนอราคาต่อไปนี้ใช้ได้กับแคมเปญโรงแรมใน Google Ads

 • CPC (ราคาต่อหนึ่งคลิก) ที่กำหนดเอง: เสนอราคาเป็นจำนวนเงินคงที่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เดินทางคลิกโฆษณา
 • % CPC: เสนอราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาห้องพักต่อคืนเมื่อผู้เดินทางคลิกโฆษณา
 • CPC ที่ปรับปรุงแล้ว: กลยุทธ์นี้จะใช้กับการเสนอราคา CPC โดยช่วยให้คุณทำให้การปรับราคาเสนอเป็นแบบอัตโนมัติสำหรับคลิกที่มีแนวโน้มทำให้เกิด Conversion สูง
 • ค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion): คุณเสนอราคาเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของมูลค่าการจองห้องพักทุกครั้งที่ผู้เดินทางจองห้องพักจากโฆษณา

บทความนี้ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้

การเลือกกลยุทธ์การเสนอราคา

กลยุทธ์การเสนอราคา

ประเภท

ควรใช้เมื่อใด

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

สิ่งที่คุณควบคุมได้

ค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) อัตโนมัติ คุณต้องการเพิ่มจำนวน Conversion ให้ได้สูงสุดไปพร้อมกับคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ คุณเสนอราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการจอง และระบบจะปรับราคาเสนอให้โดยอัตโนมัติ มูลค่า Conversion ราคาต่อหนึ่ง Conversion
CPC ที่ปรับปรุงแล้ว กึ่งอัตโนมัติ คุณต้องการให้ตัวคูณราคาเสนอที่เลือกทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการเข้าชมที่ทำให้เกิด Conversion ได้ดีที่สุด

หมายเหตุ: ทำงานได้เฉพาะกับกลยุทธ์การเสนอราคา CPC สูงสุด ต้องใช้เครื่องมือวัด Conversion

อัตรา Conversion
 • งบประมาณแคมเปญ
 • ราคาเสนอ
 • การปรับราคาเสนอ
% CPC กำหนดเอง คุณต้องการเพิ่มจำนวนคลิกให้ได้สูงสุดโดยการเสนอราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาห้องพักต่อคืน คุณต้องการใช้ CPC ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อทำให้ตัวคูณราคาเสนอทำงานโดยอัตโนมัติ หรือปรับตัวคูณราคาเสนอด้วยตนเอง คลิก
 • งบประมาณแคมเปญ
 • ราคาต่อหนึ่งคลิก
 • CPC ที่ปรับปรุงแล้ว
 • การปรับราคาเสนอ
CPC ที่กำหนดเอง (คงที่) กำหนดเอง คุณต้องการเพิ่มจำนวนคลิกให้ได้สูงสุดโดยเสนอราคาเป็นราคาเสนอคงที่ต่อคืน คุณต้องการใช้ CPC ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อทำให้ตัวคูณราคาเสนอทำงานโดยอัตโนมัติ หรือปรับตัวคูณราคาเสนอด้วยตนเอง คลิก
 • งบประมาณแคมเปญ
 • ราคาต่อหนึ่งคลิก
 • CPC ที่ปรับปรุงแล้ว
 • การปรับราคาเสนอ

หมายเหตุ
 • ต้องใช้เครื่องมือวัด Conversion กับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPC ที่ปรับปรุงแล้วและค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion)
 • คุณใช้การปรับราคาเสนอกับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันไม่ได้

ระดับราคาเสนอ

คุณจะกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคาที่ระดับแคมเปญในระหว่างการตั้งค่าแคมเปญ ดูวิธีเปลี่ยนกลยุทธ์การเสนอราคา

สำหรับการเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) คุณยังกำหนดราคาเสนอได้ที่ระดับแคมเปญด้วย

สำหรับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPC ที่กำหนดเองและ % CPC คุณจะตั้งกลยุทธ์ที่ระดับแคมเปญ สำหรับ % CPC คุณจะตั้งขีดจำกัดราคาเสนอที่แท้จริงสูงสุดได้ที่ระดับแคมเปญ แต่ราคาเสนอที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะต้องตั้งค่าที่ระดับกลุ่มโฆษณา  ดูวิธีเปลี่ยนแปลงราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณา

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลระดับราคาเสนอของกลยุทธ์แต่ละประเภทที่ตั้งค่าได้ และกลยุทธ์ทำงานร่วมกับ CPC ที่ปรับปรุงแล้ว หรือการปรับราคาเสนอด้วยตนเองได้หรือไม่

กลยุทธ์การเสนอราคา

ระดับที่ตั้งค่าเป้าหมาย/จำนวนราคาเสนอได้

กลยุทธ์ทำงานร่วมกับ...

แคมเปญ กลุ่มโฆษณา กลุ่มโรงแรม ECPC การปรับราคาเสนอด้วยตนเอง
อัตโนมัติ
ค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) ได้ หยุดชั่วคราวเท่านั้น** หยุดชั่วคราวเท่านั้น** ไม่ได้ ไม่ได้
กำหนดเอง
CPC ที่กำหนดเอง (คงที่) ไม่ได้  ได้ ได้ ได้ ได้
% CPC ไม่ได้ * ได้ ได้ ได้ ได้

 

หมายเหตุ

* คุณตั้งราคาเสนอ % CPC ที่เฉพาะเจาะจงที่ระดับแคมเปญไม่ได้ แต่ตั้งขีดจำกัดราคาเสนอที่แท้จริงสูงสุดได้

** สำหรับการเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชัน คุณจะหยุดกลุ่มโฆษณาและกลุ่มโรงแรมไม่ให้แสดงในแคมเปญชั่วคราวได้ แต่ตั้งราคาเสนอที่ระดับกลุ่มโฆษณาหรือกลุ่มโรงแรมไม่ได้

การปรับราคาเสนอด้วยตนเอง

การปรับราคาเสนอจะใช้ได้เฉพาะกับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPC ที่กำหนดเอง, % CPC และ CPC ที่ปรับปรุงแล้ว คุณจะปรับราคาเสนอได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของผู้เดินทาง ประเภทอุปกรณ์ ระยะเวลาการเข้าพัก วันที่เช็คอิน ประเภทวันที่ ระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง และรายการกลุ่มเป้าหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับราคาเสนอสำหรับแคมเปญโรงแรม

คุณสมบัติในการเข้าร่วมการประมูล

เมื่อผู้เดินทางทำการค้นหาที่จะส่งผลให้มีการแสดง Hotel Ads ก่อนอื่น Google จะเรียกข้อมูลราคาที่ใช้ได้สำหรับห้องพักของโรงแรมจากนั้นจึงเริ่มการประมูล หลังจากทราบผลการประมูลแล้ว Google จะแสดงโฆษณาที่มีราคาเสนอที่ชนะต่อผู้ใช้ปลายทาง

มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าราคาเสนอของคุณจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลหรือไม่ ได้แก่

 1. ความสอดคล้องกับแผนการเดินทาง: ราคาค่าห้องจากฟีดราคาโรงแรมจะต้องตรงกับแผนการเดินทางของผู้ใช้ปลายทาง ตัวอย่างเช่น หากผู้เดินทางค้นหาห้องพัก 3 คืนโดยเริ่มต้นจากวันที่ 14 กรกฎาคม คุณจะต้องส่งราคาห้องพักที่ตรงกับการเข้าพัก 3 คืน โดยเริ่มต้นจากวันที่ 14 กรกฎาคม ระบบจะไม่พิจารณาราคาห้องพักอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเข้าพัก/วันที่เช็คอินต่างไปจากนี้ให้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล
 2. หมายเหตุ: สำหรับแผนการเดินทางบางอย่าง จะมี CRS (ระบบการจองห้องพักจากส่วนกลาง) เพียง 1 รายการที่มีสิทธิ์แสดงโฆษณา
 3. ราคารวมทุกอย่างเทียบกับราคาจำแนกรายการ: การจะได้เข้าร่วมการประมูลหรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับว่าคุณระบุราคาห้องพักแบบรวมทุกอย่างแล้ว หรือราคาจำแนกรายการ (ราคาที่ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  1. สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: โรงแรมที่แสดงราคาห้องพักแบบรวมทุกอย่างแล้วจะได้เข้าร่วมการประมูลก็ต่อเมื่อไม่มีโรงแรมที่เสนอราคาห้องพักแบบจำแนกรายการ
  2. สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด: ระบบจะพิจารณาทั้งโรงแรมที่แสดงราคาห้องพักแบบรวมทุกอย่างและแบบจำแนกรายการในแนวทางเดียวกัน
  3. ราคาไม่สมบูรณ์: โรงแรมที่มีราคาไม่สมบูรณ์จะได้เข้าร่วมการประมูลก็ต่อเมื่อไม่มีโรงแรมอื่นๆ ที่มีราคาห้องพักแบบรวมทุกอย่างหรือแบบจำแนกรายการเข้าร่วมการประมูล โดยระบบจะไม่นำสถานที่ตั้งมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา ราคาที่ไม่สมบูรณ์คือในกรณีที่ Google ตรวจพบว่าข้อมูลภาษีขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ หรือหากกำหนดภาษีเป็น 0 แต่ราคาห้องพักไม่ได้แสดงว่าเป็นแบบรวมทุกอย่าง
  4. สถานะบัญชี: หากเราปิดบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบายความถูกต้องของราคา โรงแรมของคุณจะไม่ได้เข้าร่วมการประมูล
  5. งบประมาณแคมเปญ: หากแคมเปญโรงแรมใช้งบประมาณเกินกว่าที่คุณตั้งไว้แล้ว โรงแรมจะไม่ได้เข้าร่วมการประมูล และคุณอาจเห็นสถานะ "ถูกจำกัดโดยงบประมาณ" ดูวิธีจัดการงบประมาณแคมเปญ
  6. งบประมาณบัญชี: หากคุณใช้งบประมาณบัญชี (การแจ้งหนี้รายเดือน) และค่าใช้จ่ายรวมของแคมเปญเกินงบประมาณบัญชี โฆษณาจะไม่แสดง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว