Ponúkanie cien typu cieľová ROAS

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu vám umožňuje ponúkať ceny na základe cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS). Vďaka tejto stratégii inteligentných ponúk Google Ads môžete pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) dosiahnuť vyššiu hodnotu konverzie či vyššie výnosy. Vaše cenové ponuky sa pri aukcii automaticky optimalizujú, takže ich môžete prispôsobiť pre každú aukciu.

Cieľová ROAS je k dispozícii buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. V tomto článku vám vysvetlíme, ako ponúkanie cieľovej ROAS funguje a ako ho nastaviť.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si najskôr informácie o automatickom ponúkaní cien. Ak máte kampane v Nákupoch, prečítajte si ďalšie informácie o automatickom ponúkaní cien pre kampane v Nákupoch.

Skôr než budete môcť použiť stratégiu ponúk typu Cieľová ROAS na svoje kampane, budete musieť nastaviť hodnoty pre sledované konverzie.

Ak chcete používať ponúkanie cieľovej ROAS, vaša kampaň musí mať za posledných 45 dní minimálne dvadsať konverzií. Ak chcete maximalizovať výsledky a poskytnúť algoritmom strojového učenia dostatočné množstvo údajov na prijímanie informovaných rozhodnutí týkajúcich sa ponúkania cien, odporúčame vám získať aspoň 50 konverzií za posledných 30 dní. Je tiež prínosné, ak kampaň získavala v posledných dňoch hodnoty konverzie podobným tempom.

Ako fungujú

Google Ads predpovedá budúce hodnoty konverzií a s nimi súvisiace hodnoty použitím nahlásených hodnôt konverzií, ktoré sa nahlasujú prostredníctvom sledovania konverzií. Google Ads potom nastaví maximálnu cenovú ponuku za kliknutie (max. CZK) tak, aby sa hodnota konverzie zvýšila na maximum, a snaží sa pri tom dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), ktorá zodpovedá vášmu cieľu.

Používanie cieľovej ROAS s rôznymi typmi kampaní:

Predchádzajúce prostredie AdWords

 • Pre kampane typu Iba Vyhľadávacia sieťVyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou sa AdWords pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kľúčové slová, reklamné skupiny a kampane s touto stratégiou.
 • Pre kampane typu Iba Obsahová sieť AdWords dosiahne priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky reklamné skupiny a kampane s touto stratégiou. Upozorňujeme, že cieľové ROAS nemôžete použiť pre kampane typu Iba Obsahová sieť – mobilné aplikácie ani Iba Obsahová sieť s cieľmi Inštalácia mobilnej aplikácie či Interakcia s mobilnou aplikáciou.
 • Pre kampane v Nákupoch sa AdWords pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky reklamné skupiny a kampane s touto stratégiou.

Nové prostredie Google Ads

 • Pre kampane vo Vyhľadávacej sietiVyhľadávacej sieti s optimalizovanou Obsahovou sieťou sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kampane s touto stratégiou.
 • Pre kampane v Obsahovej sieti dosiahne Google Ads priemernú ROAS totožnú s cieľovou sumou pre všetky kampane, ktoré využívajú túto stratégiu. 
 • Pre kampane v Nákupoch sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemernú ROAS totožnú s vašou cieľovou sumou pre všetky kampane, ktoré využívajú túto stratégiu.
 • Pre univerzálne kampane propagujúce aplikácie sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemernú ROAS pre kampaň na základe inštalácií alebo vybratých udalostí v aplikácii.

 

Niektoré konverzie môžu dosiahnuť vyššiu návratnosť výdavkov na reklamu a niektoré zasa nižšiu, no Google Ads sa bude snažiť udržať hodnotu konverzií na cenu na úrovni nastavenej cieľovej ROAS. Ak cieľovú ROAS nastavíte napríklad na hodnotu 500 %, Google Ads automaticky upraví vaše cenové ponuky tak, aby sa pokúsila zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a zároveň dosiahnuť túto cieľovú ROAS. Táto stratégia upravuje cenové ponuky v reálnom čase na základe signálov, ako sú zariadenie, prehliadač, miesto a čas, aby sa čo najviac zvýšila výkonnosť počas reklamnej aukcie. Takisto automaticky upravuje cenové ponuky na základe toho, či sa daná osoba nachádza v niektorom z vašich remarketingových zoznamov.

Google Ads odporučí cieľovú ROAS po nastavení novej stratégie ponúk v zdieľanej knižnici a po výbere kampaní, na ktoré sa má použiť. Táto odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej hodnoty ROAS za posledné týždne. Vylúči sa z nej výkonnosť za posledné dni, aby sa vzali do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať aj dlhšie než jeden deň od kliknutia na reklamu. Môžete si vybrať, či použijete túto odporúčanú cieľovú ROAS, alebo si nastavíte vlastnú.

Príklad

Povedzme, že vyhodnocujete predaj vo svojom internetovom obchode s dámskou obuvou a chcete optimalizovať svoje cenové ponuky na základe celkovej hodnoty nákupného košíka. Vaším cieľom je 5 EUR z každého predaja (toto je vaša hodnota konverzie) za každé 1 EUR, ktoré investujete do reklám. Nastavíte cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu na hodnotu 500 % – z každého jedného eura, ktoré investujete do reklám, chcete získať výnosy vo výške päťnásobku tejto sumy.

Výpočet:

5 € z predaja ÷ 1 € výdavkov na inzerciu x 100 % = cieľová ROAS 500 %

Google Ads následne automaticky nastaví max. ponuky CZK na dosiahnutie maximálnej hodnoty konverzie, pričom sa snaží dosiahnuť cieľovú ROAS vo výške 500 %.

Úpravy cenových ponúk a cieľová ROAS

Úpravy cenových ponúk vám umožňujú zobrazovať reklamy častejšie alebo menej často na základe toho, kde, kedy a ako ľudia vyhľadávajú. Cieľová ROAS pomáha cenové ponuky optimalizovať v reálnom čase, a preto sa nepoužijú vaše existujúce úpravy cenovej ponuky. Existuje však jedna výnimka: môžete nastaviť úpravy cenovej ponuky pre mobilné zariadenia na −100 %. Pripomíname, že úpravy cenových ponúk nie je potrebné odstrániť jednoducho sa nepoužijú.

Nastavenia

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

Cieľová ROAS je priemerná hodnota konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete dosiahnuť z každého eura vynaloženého na reklamy. Nezabúdajte, že nastavená cieľová návratnosť výdavkov na reklamu môže ovplyvniť dosiahnutý objem konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš vysokú cieľovú hodnotu, návštevnosť vašich reklám sa môže obmedziť.

Uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nastaviť cieľové ROAS vhodné pre vás:

 • Cieľové ROAS vyskúšajte nastaviť na základe historických dát o hodnote konverzií na cenu v kampaniach, v ktorých chcete túto stratégiu použiť. Pomôže vám to zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a dosiahnuť rovnakú návratnosť výdavkov na reklamu, akú dosahujú vaše kampane.
 • Ak chcete zistiť historické údaje o pomere hodnoty konverzie na cenu, v rozbaľovacej ponuke Stĺpce musíte vybrať možnosť Upraviť stĺpce a v zozname stĺpcov Konverzie pridať stĺpec Hodnota konv. / cena. Potom vynásobíte metriku pomeru hodnoty konverzie a ceny číslom 100 a dostanete percento cieľovej ROAS.

Limity ponúk

Nastavenie limitov ponúk pre cieľovú ROAS sa neodporúča, pretože môže obmedziť automatickú optimalizáciu vašej ponuky službou Google Ads. Takisto môže službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre cieľovú ROAS. Ak nastavíte limity ponúk, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete.

 • Limit max. cenovej ponuky: najvyššia manuálna ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľovú ROAS.
 • Limit min. cenovej ponuky: najnižšia max. ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľovú ROAS. Upozorňujeme, že Google Ads môže nastaviť max. ponuku CZK, ktorá je nižšia než limit minimálnej ponuky, a to zvyčajne v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit cenovej ponuky, ktorý tu nastavíte, nepredstavuje úplne najnižšiu cenovú ponuku, ktorú možno nastaviť.

Tip: Vyberte si, za aké konverzie chcete ponúkať cenu

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť do stĺpcov prehľadov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch sa používajú v stratégiách ponúk, ako je cieľová CZA, cieľová ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe toho, aké konverzie ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej sieti, videokampaní, kampaní vo Vyhľadávacej sieti a v Nákupoch sú predvolene zahrnuté. 

Ciele pre reklamnú skupinu

Vo svojich reklamných skupinách môžete použiť individuálnu cieľovú ROAS prostredníctvom štandardnej stratégie kampane. Ak použijete portfóliovú stratégiu, vaše kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová budú optimalizované spoločne pre jeden cieľ. Ak však použijete štandardnú stratégiu, budete môcť nastavovať individuálne ciele pre každú reklamnú skupinu.

V prípade, že nemusíte nastavovať cieľové sumy pre individuálne reklamné skupiny, portfóliová stratégia bude môcť zaistiť lepšiu výkonnosť.

Priemerná cieľová ROAS

Vaša priemerná cieľová ROAS je priemerná ROAS vážená na základe ceny, podľa ktorej je optimalizovaná vaša stratégia ponúkania cien. Je priemerom zmien cieľovej ROAS, ktoré ste vykonali v určitom časovom období. Preto sa vaša priemerná cieľová ROAS môže líšiť od cieľovej ROAS, ktorú ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať ROAS, na ktorú bola vaša stratégia ponúkania cien v konkrétnych časových obdobiach zacielená. Zmenou rozsahu dátumov môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom časovom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v časových obdobiach bez návštevnosti nebude priemerná cieľová ROAS k dispozícii.

Túto metriku môžete nájsť v prehľade stratégie ponúk vedľa metriky Skutočná ROAS predstavujúcej skutočnú ROAS, ktorú bola schopná táto stratégia dosiahnuť. Priemerná cieľová ROAS je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúkania cien.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?